werkzaamheden op topografisch en kadastraal gebied in suriname

advertisement
WERKZAAMHEDEN OP TOPOGRAFISCH EN
KADASTRAAL GEBIED IN SURINAME VAN
1 — 19201).
II.
DOOR
F. E. SPIRLET.
Zooals in het vorige artikel is opgemerkt is het beroep van
landmeter in Suriname een geheel vrij beroep, zonder toezicht
van bestuurswege. Aan die landmeters is o.m. opgedragen het uitzetten van de grenzen der terreinen, waarop concessie tot het
een of andere doeleinde is verleend. Verplicht was die afbakening
niet. Wie daartoe wilde overgaan nam een landmeter in dienst,
die dit op zijne kosten verrichtte. Was zijn buurman daarmede
niet tevreden, dan nam deze een anderen landmeter in dienst,
die zijne concessie op het terrein uitzette, wat veelal ten gevolge
had dat de gemeenschappelijke grens twee richtingen had.
Daar iedere concessionaris zich hield aan de grenslijn uitgezet
door zz)'« landmeter, gaf dit aanleiding tot geschillen en processen,
die niet op te lossen waren, daar bij het meten geen enkele aanteekening was gemaakt en dus geen oordeel kon geveld worden
omtrent de betrouwbaarheid der meting, soms zelfs of er wel gemeten was.
Deze misstanden deden de noodzakelijkheid gevoelen, daaraan
een einde te maken en werd mij de opdracht gegeven een ontwerp-verordening in te dienen ten einde daarin te voorzien. Dat
ontwerp werd den 20en Mei 1912 aan de Koloniale Staten ter goedkeuring aangeboden doch eerst in begin 1916 kon die wet afgekondigd worden, dank zij de openlijke en bedekte tegenwerking
van belanghebbenden, in deze de landmeters, dus na 3£ jaar,
i) Verkorte lezing, toegelicht met kaarten, gehouden in de algemeene
bestuursvergadering van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap van 10
December 1921.
640
WERKZAAMHEDEN IN SURINAME.
nadat tot tweemaal toe, door den Minister van Koloniën was aangedrongen op spoedige behandeling, daar anders de regeling
bij Koninklijk Besluit zoude geschieden.
Door die verordening werd een einde gemaakt aan de wantoestanden, kwamen de metingen onder leiding en toezicht van
den Chef der opnemingsbrigade, terwijl gemeten en daarvan aan
teekening moest gehouden worden volgens gegeven voorschriften
en kreeg zoo'n meting eerst rechtsgeldig karakter wanneer deze
door hem was goedgekeurd.
Bovendien kreeg ik daardoor gegevens, die mij in staat stelden
de overzichtskaart te verbeteren.
Die regeling heeft 4 jaar gewerkt en heeft de justitie blijkens
een paar gevoerde processen volkomen vertrouwen daarin gesteld.
Om mij te bemoeien met werkzaamheden van zuiver kadastralen aard, had tot dusverre de tijd ontbroken. Eerst in September 1913, toen ik ontheven werd van mijne bemoeienissen met het
domeinkantoor kreeg ik mijne handen ruimer.
Een landmeter werd nog in dienst genomen, speciaal voor de
voorbereidende metingen tot hermeting van de perceelen in de
stad Paramaribo. Op alle kruispunten van wegen en wanneer
deze te ver van elkander gelegen waren, ook tusschen in, werden
zware betonpilaren in den vorm van een afgeknotten kegel met
in den top een ijzeren bout met kruissnede, £ M. diep in den grond
nedergelaten. De lijnen, die deze punten met elkander verbinden
vormen een net zoodanig ,dat elk later te meten perceel aan een
of meer van die lijnen kon vastgelegd worden. De hoeken op elk
punt werden gemeten met de repetitie-theodoliet, terwijl de
lijnen gemeten werden met den meetband, zoowel in opgaande
als in neergaande richting.
De coördinaten-berekening gaf een zeer gunstig resultaat en
bedroeg de sluitfout over een afstand van 7£ K.M. 2 d.M. in de
* as en 6£ d.M. in de y as.
Bovendien bestond controle tusschentijds, doordat de ligging
van 133 punten uit twee, van 53 punten uit drie, van 8 punten
uit vier en de ligging van 1 punt uit vijf punten en de azimuth van
119 lijnen uit twee richtingen kon bepaald worden.
De azimuth gaven verschillen van 0.5" tot 1' 1" wat in verband
met de lengte der gemeten lijnen verschil in ligging gaf van 0.0005
M. tot 0.0455 M.
Tevens zijn in dat net opgenomen de vaste noordlijn te Para-
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards