Resultaten van de vergelijking van gemeten en berekende Ke

advertisement
Resultaten van de vergelijking van gemeten en berekende Ke- en Lden-waarden voor 2015
De vergelijking is uitgevoerd voor resultaten die berekend zijn op basis van:
a)
geluidmetingen op de meetpostlocaties
b)
uitsluitend gemodelleerde gegevens op deze locaties.
De weergave van resultaten laat in de eerste kolommen de waarde zien op basis van modelberekening.
Dit zowel op de exacte locatie van de meetpost (NMT - noise monitoring terminal) als voor de
hoekpunten van een rekengrid van 250 meter. Deze laatste waarden geven een indruk van de variatie die
ontstaat door kleine verschuivingen in de positie.
In onderstaande figuur wordt de weergave van de berekende (gemodelleerde) en gemeten waarden voor
de Ke-waarden op meetlocatie 5 geïllustreerd.
13.82 Ke
18.24 Ke
berekend
berekend
18.32 Ke
berekend
20.03 Ke
gemeten
16.52 Ke
21.18 Ke
berekend
berekend
In de resultaten is door grijze inkleuring een indicatie gegeven waar in de gridcel de meetpost staat.
Hiervoor is de gridcel opgedeeld in 9 vakken (links-midden-rechts en onder-midden-boven). De meetpost
op locatie 5 staat in de rechter onderhoek van de cel.
De Ke-waarde op basis van de piekniveaus van alle gemeten vliegtuigpassages is 20.03 Ke; een verschil
van 1.7 Ke.
De verschillen tussen gemeten en gemodelleerde resultaten kunnen door meerdere redenen ontstaan,
bijvoorbeeld:
1)
het ontbreken van meetwaarden
2)
verschillen tussen gemodelleerde en werkelijke ligging en spreiding in grondpaden
3)
idem voor hoogteprofielen
4)
idem voor stuwkracht.
Meten en rekenen 2015
-1-
Versie 2016/11/28
Resultaten van de vergelijking van gemeten en gemodelleerde Ke- en Lden-waarden 2015.
Obv Berekening (exacte locatie en 250 m grid)
Grijs gemarkeerd: indicatie meetpostlocatie in gridcel
Ke
Lden
2015
2015
NMT-01 26.91
35.57
51.16
55.57
43.25
59.31
33.32
45.16
54.33
60.21
NMT-02
13.33
9.86
43.94
7.34
42.60
31.56
61.88
8.55
10.48
NMT-03
43.36
34.42
NMT-04
28.86
56.70
28.56
52.67
30.47
NMT-05
NMT-06
53.39
52.44
13.82
18.24
44.11
46.26
21.18
45.48
41.27
57.98
47.04
41.74
41.15
NMT-07
13.30
58.54
14.89
42.31
14.48
NMT-08
NMT-09
42.35
43.55
8.69
6.54
42.33
41.12
4.98
41.71
18.18
45.24
41.75
18.43
18.46
47.42
41.66
2.9
-0.5
30.56
55.54
-2.1
-0.1
28.33
52.07
-2.1
-0.5
20.03
45.94
1.7
-1.1
43.59
59.26
1.9
0.4
21.35
46.78
6.9
3.8
9.42
40.15
3.2
-1.6
19.87
46.14
1.4
-1.0
40.58
47.14
47.14
22.49
11.42
43.75
14.56
14.28
-1.2
56.11
42.99
6.27
-3.0
58.77
13.16
7.05
58.06
47.84
58.89
35.18
40.21
52.71
28.78
39.27
Lden
2015
51.21
52.55
18.32
Ke
2015
Lden
2015
55.01
29.98
16.52
Ke
2015
40.97
55.63
24.95
Meten-Rekenen
42.17
42.21
32.63
Obv metingen
49.50
Voor Ke: (alleen) hoogste Lmax per vlucht meegenomen
Voor Lden: totale waarden, alle events, per vlucht meegenomen
Meten en rekenen 2015
-2-
Versie 2016/11/28
Trend in verschillen tussen berekende en gemeten waarden
De resultaten voor 2015 zijn vergeleken met eerder bepaalde resultaten voor 2014. Hieruit is af te leiden
of de resultaten bepaald op basis metingen en modelberekeningen eenzelfde trend vertonen (stijgend,
dalend of gelijk).
Ter informatie geeft onderstaande figuur het baangebruik voor 2014 en 2015 weer. Toe- of afname van
het aantal vliegbewegingen zal een van de oorzaken zijn voor verschillen in geluidbelasting.
Landing baan 21:
2014: 10384 (36%)
2015: 11071 (36%)
Start baan 03:
2014: 2796 (10%)
2015: 2725 (9%)
Start baan 21:
2014: 11772 (40%)
2015: 12569 (41%)
Landing baan 03:
2014: 4184 (14%)
2015: 4220 (14%)
Conclusie en aanbevelingen
De analyse laat zien dat de gemeten waarden, op een uitzondering na, in lijn liggen met berekende
waarden. Op dit moment zijn daarom geen aanvullende analyses nodig. De werkgroep Leefbaarheid
beveelt aan om de analyse te herhalen voor de jaren 2016 en 2017 en te monitoren of de resultaten in
lijn blijven met de analyse over de meetwaarden van 2015.
Meten en rekenen 2015
-3-
Versie 2016/11/28
Download