Cultuurpunt Wijchen

advertisement
Cultuurknooppunt/Wijchen
Huissteden 1401, 6605HK Wijchen.
Email: [email protected]
Website: www.cultuurknooppunt.nl
Verslag 39e ICC-bijeenkomst.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Donderdag 15-01-2015
Cultuurknooppunt
16.15 – 17.30 uur
Afwezig (mb): Janneke Pastors
(zb): Maria Daanen, Jacqueline Parijs
Aanwezig:
Eric Graauwmans, Ingrid v.d. Donk, Yvonne Frenay, Annelie v. Raaij, Ineke Hoffies, Diana
Cieremans, Anne Fleuren, Marian Rutten, Saphira Samusamu, Marie-Louise Hooymans,
Marie-Jose Wiebe, Janny Akkermans, Henk v. Haeften, Anne-Marie Dennissen
Er zijn geen agendapunten om toe te voegen, agenda wordt vastgesteld.
1. Welkom/Vaststellen van de agenda/Mededelingen:
-Broedplaats Beeldende Kunst, dit agendapunt komt te vervallen.
-Popkids op ’t Palet; Pim Nova doet een oproep:
Pim organiseert buitenschoolse activiteiten, is nu bezig een Popkoor op te zetten, Trees Rutten gaat dit
leiden. Beetje kinderen voor kinderen idee; “Popkids”. Pim reikt poster aan voor icc-ers. Kosten €10,inclusief oefen CD met materiaal. Koorrepetitie is op ’t Palet. Woensdagmiddag 14.30-15.00 uur. Het
aanbod wordt ook digitaal naar de ICC-ers gestuurd.
-Pilot Beeldig Wijchen
subsidie van Coöperatiefonds Rabobank, pilot op Paulus- en Paschalisschool, er is een boekje gemaakt om
een wandeling te kunnen maken langs kunstwerken in de gemeente Wijchen. Kind is leidend in de
wandeling.
Pilot start over 2 weken op de Paschalisschool. Leerkracht van gr 6 heeft al “proef gewandeld”. Vond het al
heel leuk, wandeling duurt ongeveer 1 uur. Kunstproject op hele school. Connie de Graaf komt ook gastles
geven.
Paulusschool probeert ook pilot uit te werken en de wandeling te lopen. Loopt ook nog ander kunstproject,
dus loopt wat door elkaar.
Henk: het idee is om per school aan de hand van een kunstwerk in de openbare ruimte (in de buurt van de
school) een project te maken. Zou mogelijk gesubsidieerd kunnen worden door de gemeente.
-Theaterfestival – Living Statues
Er is twijfel om dit jaar weer mee te doen, er is namelijk geen budget vanuit CKP. Icc-ers vinden mei een
onhandige periode. Kosten zijn vrij hoog, ook gezien het feit dat er maar 10 kinderen mee gedaan hebben.
Zou in BS programmering kunnen passen. Denk er even over na of het iets is voor het naschools aanbod
van je school, bij interesse even Henk laten weten.
-Schoolprojecten
*techniek en muziek SBO de Bolster; hele team is op CKP geweest en zijn hierdoor erg geïnspireerd
geraakt. Als andere scholen dit ook eens willen, iedereen is welkom.
*Kunstproject Paschalisschool; is al aan de orde geweest.
*Wat speelt er op andere scholen?
Boskriek; modeweek als thema, Toos is met kleuters aan het Tye-dyen, stoffen verven aan de hand van
natuurlijke kleurstoffen. Witte kledingstukken worden geverfd. Iedere groep heeft een modeshow.
Kleuters reageren super. Heel erg leuk.
Trinoom: komt weer cultuurmiddag; per bouw kunnen kinderen kiezen uit een workshop, b.v. muziek,
poëzie, dans etc. Kinderen kiezen 1e, 2e of 3e keus. In iedere klas per tafeltje een kind. Budget van € 1,-
p.k. voor materialen e.d.
Paschalis: heeft een andere opzet, gericht op handvaardigheid. Groep wordt verdeeld in 5 groepjes en
heeft iedere keer een ander onderwerp. Periode van 10 weken, tweewekelijks.
- vervanging dramadocente loopt, planning blijft voorlopig zoals vastgesteld; zodra er meer bekend is
wordt dit doorgegeven aan de betrokken scholen
2. Verslag 38e bijeenkomst d.d. 10-11-2014
- Yvonne had wel afgemeld, echter bij verkeerd email adres.
- taakoverzicht uren ICC komt volgende vergadering terug. Marie-louise heeft geen mail gehad met
verzoek van uren. Geeft aan dat op een school met het vijf gelijke dagen model taakuren niet meer
worden genoemd. Vraag: hoe wordt een en ander in de nieuwe cao vernoemd??
Verslag akkoord.
3. Toekomst Cultuurknooppunt
-Veranderingen t.a.v. financiering
CKP heeft 3 jaren een provinciale subsidie gehad voor het opzetten en uitwerken CKP. Een nieuwe subsidie
is er niet. Dit betekent dat er veel kosten nu verwerkt moeten worden binnen de taken van het CKP en
worden doorbelast bij b.v. de scholen. Huisvesting, bureaukosten, transport en onderhoud leskisten, etc.
Gemeente Wijchen en Beuningen dragen wel een stuk bij voor huisvesting en bureaukosten.
Er wordt geprobeerd deze kosten zo laag mogelijk te houden, zal niet ten laste gaan van kunstmenu, maar
van eigen bijdrage per kind (€5,- budget).
Kans en Kleur draagt niets extra bij.
In de begroting van het CKP zal dit inzichtelijk worden gemaakt.
-Profiel Coördinator CKP / overname taak Henk
Henk gaat oktober van dit jaar met pensioen. Karin Boon gaat samen met CKP een profiel opstellen, zodat
er een open sollicitatie kan komen op deze functie. In het profiel zal ook met name komen te staan de
“fondswervende taak” voor deze functie.
Het CKP wil ook graag input van de icc-ers, is er nog iets wat jullie missen op de plek van “Henk”?
Het bestaande profiel wordt rondgestuurd. Schiet er maar op/ vul maar aan.
Er wordt een persoon toegevoegd aan het CKP, combinatiefunctie leesbevordering/ mediawijsheid.
8 uur per week, Martin Bergsma gaat dit doen (dit waren voorheen de uren van Anne-Marie, zij heeft nu
dienstverband bij gemeente Wijchen voor muziek).
4. Programmering 2014-2015
-Market Garden vervolglessen 3 en 4/ Bevrijdingstentoonstelling “Kindermonumenten” en
bombardementswandelingen.
Tentoonstelling in de bibliotheek van de Kindermonumenten (die leeg komt medio mei) zal waarschijnlijk
vrijdag 1-5-2015 worden geopend.
Planning is nu definitief, wordt nog in het systeem gezet.
-HGO, Symfonie voor Angsthazen en Durfals:
-Lesmateriaal HGO
Veel leerkrachten vonden het pittig. Neem opmerkingen mee in de evaluatie.
-Tijdsinvestering
Idem.
-praktische lesbrief
Idem.
-vervoer en parkeergelden
Janny deelt informatie uit t.a.v. parkeren. Korte leespauze. Informatie wordt ook nog gestuurd aan alle
betrokken leerkrachten.
Filmen en fotograferen zonder extra licht (geen flits).
Er is een interview geweest met de Gelderlander, dus we hopen dat er nog een stukje in de krant komt.
-Light-graffiti
planning is verstuurd. Veel workshops vinden in ’t Palet plaats. Kist met materialen wordt voor gezorgd.
-Inhoud dansworkshop groep 3 en 4
Was nog een mogelijkheid dat er nog een docent van De Stroming aan de gastles gekoppeld zou worden.
Dit gaat waarschijnlijk niet door. Sanne heeft wel een lesopzet gemaakt met verschillende uitwerkingen.
Er zijn uitbreidingen mogelijk, school kan kiezen.
Sanne neemt contact op met de scholen.
Meer inhoudelijke informatie volgt eind van deze maand.
-Op- of aanmerkingen voor aanbieders voor Cultureel Platform
Er worden geen specifieke punten genoemd.
-Overige vragen c.q. opmerkingen omtrent programmering
Alles is besproken.
5. Muziekeducatie
-Anne; afspraak met groep 5
-Ingrid; les vanuit map is lastig.
-Marian
-Diana
-Yvonne
-Annelie
-Marie-louise; jammer dat het alleen in groep 4 en 5 is……
6. Datum volgend overleg/rondvraag
-Diana; Hoe gaat het dadelijk met nieuwe cao? Taakuren gaan eraf….
-Yvonne; is er een anti-pest methode voor kinderen gr 8? (vragen aan Carmen/ib-er Speelhoeve)
-Marie-Louise; schoolgegevens weer opnieuw invoeren, kan dat niet makkelijker?
Afsprakenlijst:
Taakuren en cao-afspraken volgende keer op agenda
Aanvullende praktische informatie HGO naar ICC-ers en leerkrachten
Vraag Marie-Louise meenemen naar de web-master
Profiel Henk naar ICC-ers
Info POP-kids digitaal verzenden
Inhoud dansworkshop Sanne naar ICC-ers/contactpersonen
Vervanging Paulien/dramadocente regelen
Volgende vergaderingen:
Maandag 16-03-2015
Donderdag 21-05-2015
Maandag 22-06-2015
CKP
Janny
Janny/Anne-Marie
CKP
Janny
Janny
Janny
Download