Organisatie van de afname van CSPE`s op school

advertisement
Organisatie van de afname
van CSPE’s op school
Gerard de Gier
Directeur AOC-Oost
VMBO Groen Doetichem
Organisatie AOC-Oost
 5 vestigingen
 Verticale opbouw VMBO/MBO
 LL.: 2850 VMBO, 1600 BOL, (%) BBL
 Doetichem
 LL: 942 VMBO
 Examen: 256 kandidaten (70 GL, 10 LWT)

Inrichting beroepsgericht
 Einde leerjaar 2 keuze vak: bloemschikken
of dierhouderij of groene ruimte of
plantenteelt of verwerking agr. Producten
 Einde leerjaar 3 keuze ondersteunend vak:
A. bedrijfseconomie of A. techniek (soms beide
vakken)
GL: alleen agrarisch vak
Organisatie CSPE
 Ondersteuning: werkgroep examinering AOC-
Oost
 Septembermededelingen: info docenten
 Februari examens en instructie: info docenten
Haalbaarheid?
Randvoorwaarden?
Organisatieaspecten?
Organisatie CSPE
 Examensecretaris:
examenrooster,
randvoorwaarden (pc’s, ruimtes, terrein),
indeling kandidaten,
2e examinator,
vermenigvuldigen en opslag examens,
geheimhouding,
examentijdverlenging,
budget materialen,
omgaan met vragen en knelpunten, afwijken van de
voorschriften?
Organisatie CSPE’s
 Afnameperiode april-mei:
Geen lesuitval andere klassen
Standaard 2e examinator aanwezig:
gezamenlijke beoordeling; soms
deelbeoordeling
Toezicht bij afname digitale toetsen
Fasering en minitoetsen (sterk wisselend per
examen en jaar)
Knelpunten
 Levende have
 De grillen van de natuur (weer)
 De grillen van de regio
 Aansluiten bij de belevingswereld
 Organisatielast (budget, onderwijstijd, gebruik
pc’s)
 Spanningsboog leerlingen (BB)
Knelpunten
 Soms naar de geest van de wet handelen




Bruto en netto examentijd
Interpretatieruimte
Dyscalculie
Organiseerbaarheid en beschikbaarheid
Meerwaarde CSPE
 Theorie en praktijk ineen
 Daagt de examinator uit
Ideaal beroepsgericht examen
 Authentieke omgeving
 Gekoppeld aan stage
 Jaar rond
 Gebaseerd op kennen en kunnen
 Gebaseerd op competenties
 Het vermogen om van ieder zijn/haar
specifieke kwaliteiten gebruik te maken
 Voorbeelden: boerenbedrijf runnen, tuin
adopteren voor een jaar
Download