I. Wettelijke basis II. Voorstel van good practices - Co-Prev

advertisement
Onderwerp
Referentie Code goede
praktijken
Behandeld door
Biologische agentia
Doc. GP rub 10-3
Commissie Medisch Toezicht (2006-2007)
I. Wettelijke basis
Codex welzijn op het werk
Titel V. Chemische, carcinogene en biologische agentia
Hoofdstuk III. Biologische agentia
Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk (B.S. 1.10.1996)
-
Zie ook : http://www.vrgt.be/tbc_richtlijnen.htm
- Tuberculose opsporing en preventie in het werkmilieu
- Gerichte opsporing en behandeling van latente tuberculose-infectie
II. Voorstel van good practices
1. Aan gezondheidstoezicht onderworpen werknemers
-
Alle werknemers die beroepshalve zijn blootgesteld aan biologische agentia (*), welbewust en
niet-welbewust (**), én waarvan uit de risicobeoordeling blijkt dat er een gezondheidsrisico
bestaat worden onderworpen aan een gepast gezondheidstoezicht.
-
(*) Biologische agentia (BA)= micro-organismen, met inbegrip van genetisch gewijzigde,
celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of intoxicatie kunnen
veroorzaken.
(**) Niet-welbewust: werken met humane of dierlijke primaire cellen, weefsels,
lichaamsvochten,... die mogelijks besmet zijn met een BA, inclusief niet-welbewust
geïnfecteerde proefdieren.
− Voorbeelden:
werken in de voedingsindustrie;
werkzaamheden waarbij sprake is van rechtstreeks contact met voedingswaren
of –stoffen;
werk in de landbouw;
werkzaamheden waarbij sprake is van contact met dieren of producten van
dierlijke oorsprong;
werk in de gezondheidszorg, met inbegrip van werk in isolatie- en postmortemeenheden;
werk in klinische, veterinaire en diagnoselaboratoria, met uitsluiting van
microbiologische diagnoselaboratoria;
werkzaamheden in diensten voor sociale hulp, noodhulp en strafinrichtingen;
werk in vuilwerkingsbedrijven;
werk in installaties voor de zuivering van afvalwater.
(**) welbewust: industriële procédés en laboratoria
-
-
een aparte lijst van onderworpen werknemers aan BA groep 3 en 4 wordt bijgehouden door
de werkgever met vermelding soort werk, vermelding BA en eventuele ongevallen of
incidenten.
-
Naamlijst van werknemers, alsook studenten-stagiairs, die mogelijks worden blootgesteld aan
BA groep 2, 3 of 4 wordt door de werkgever opgesteld, voor advies voorgelegd aan de PA
AGH en leidt tot gepaste gezondheidstoezicht.
1
Onderwerp
Referentie Code goede
praktijken
Behandeld door
Biologische agentia
Doc. GP rub 10-3
Commissie Medisch Toezicht (2006-2007)
2. Type gezondheidsbeoordelingen
-
-
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij aanwerving en werkpostverandering voor BA groep
2, 3, 4 zodat vaccinaties tijdig kunnen plaatsvinden.
Periodieke gezondheidsbeoordeling :
• Jaarlijks indien hardnekkige en latente infecties, indien infecties die ondanks
behandeling gedurende lange periode kunnen recidiveren of indien ernstige
nasleep mogelijk (vb. tuberculose, hepatitis B en C, HIV….)
• Andere gevallen: frequentie bepaald door PA-AG op basis van risicoanalyse
Gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting.
Gezondheidsbeoordeling bij zwangerschap en lactatie.
Voortgezet gezondheidstoezicht
Uitbreiding van gezondheidstoezicht bij incident
3. Inhoud gezondheidsbeoordeling
-
Anamnese
Klinisch onderzoek
Noot:
o Beide specifiek gericht naar verhoogde vatbaarheid voor infecties of allergie. (Eventueel
leidend tot aangepaste preventiemaatregelen of zelfs ongeschikt bevinden.)
o
Speciale aandacht voor zwangere en zogende werkneemsters, die zo spoedig mogelijk
contact moeten opnemen met PA-AG en waarvoor gepaste maatregelen worden voorgesteld
(aangepast werk, werkpostmutatie, verwijdering uit arbeidsmilieu…)
o
Werknemers die een verplicht vaccin of tuberculinetest weigeren, mogen niet langer
blootgesteld worden aan het risico.
4. Bijkomende onderzoeken of vaccinaties
-
Afhankelijk van de risicobeoordeling kunnen bijkomende gerichte onderzoeken nodig zijn:
a. Ofwel bloed- en serumonderzoek: bijvoorbeeld bij werken met HIV : bepaling HIVantistoffen; werken met EBV: bepalen van EBV-antistoffen,...
b. Ofwel bacteriologische, virologische of mycologische onderzoeken: bijvoorbeeld
MRSA, Candida albicans,...
c. Ofwel intradermotest: bij werken met Mycobacterium tuberculosis (welbewuste
blootstelling) of mogelijke blootstelling aan mycobacterium tuberculosis (niet
welbewuste blootstelling).
-
Afhankelijk van de risicobeoordeling kunnen vaccinaties vereist zijn:
Indien doeltreffende vaccin beschikbaar, moet WG mogelijkheid bieden aan WN zich te laten
inenten: op kosten WG.
WG houdt naamlijst bij van WN onderworpen aan verplichte inentingen (tetanus en hepatitis
B) of tuberculinetests.
5. Informatie van de werknemer
-
De werknemer wordt ingelicht over de aard en de resultaten van de onderzoeken.
De werknemer wordt ingelicht over de mogelijke en verplichte inentingen of tuberculinetests.
2
Onderwerp
Referentie Code goede
praktijken
Behandeld door
Biologische agentia
Doc. GP rub 10-3
Commissie Medisch Toezicht (2006-2007)
6. Bezoek van de werkplaatsen
-
-
III.
-
Welbewuste blootstelling (vb HIV) : de PA-AG bezoekt regelmatig de werkplaats samen met de
werkgeversafvaardiging.
Jaarlijks voor alle laboratoria waar gewerkt wordt met BA groep 2, tweemaal per jaar voor
laboratoria met BA groep 3. Inperkingsvoorwaarden en werkpraktijken worden bekeken en
bijgestuurd, naamlijst onderworpen WN wordt geactualiseerd.
Niet welbebewuste blootstelling : jaarlijks bezoek aan de werkplaatsen. Inperkingsvoorwaarden
en werkpraktijken worden bekeken en bijgestuurd, naamlijst onderworpen WN wordt
geactualiseerd.
Wat is inbegrepen in de verplichte forfaitaire minimumbijdragen, wat
niet?
Bovengenoemd gezondheidstoezicht zoals beschreven in punt II is voor de betrokken
ondernemingen begrepen in de verplichte forfaitaire minimumbijdragen.
Bijkomende labo-onderzoeken, tuberculinetests en vaccinaties worden apart gefactureerd.
Bijlage : onderverdeling lijst groepen 3 en 4.
Tekst opgemaakt door dr. I. Luytens (Idewe) 18/5/2007
amendementen dr. C. Verbeek (Idewe) 18/9/2007
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards