Chemische agentia

advertisement
Chemische agentia:
neem geen risico’s
Brandbaar, corrosief, explosief, schadelijk bij inademing,
mutageen, giftig, ... heel wat stoffen hebben potentieel
gevaarlijke eigenschappen. Ze komen vast ook in uw
magazijnen en gebouwen voor: in verf, oplosmiddelen,
schoonmaakproducten, inkt, ...
Neemt u geen passende beschermingsmaatregelen? Dan
loopt de gezondheid van uw werknemers gevaar. Het KB
van 11 maart 2002 verplicht u om een risicobeoordeling
uit te voeren en preventief op te treden. Met de hulp van
onze experts kiest u voor een efficiënte bescherming van
uw onderneming en optimaliseert u de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers.
Onze meerwaarde: een geïntegreerde aanpak
We willen de algemene inzetbaarheid van uw medewerkers verhogen.
Dat betekent dat we absenteïsme door ongevallen en ziekten willen
vermijden - maar ook dat we het werk zelf veiliger en gezonder willen
maken. Want wie in goede arbeidsomstandigheden zijn taken uitoefent is productiever, wat uw bedrijf natuurlijk ten goede komt. Daarom
grijpen we in op drie domeinen:
Technisch: we brengen schadelijke stoffen
in kaart en stellen aangepaste beschermingsmaatregelen voor.
Medisch: onze arbeidsgeneesheren volgen
uw werknemers op om eventuele gezondheidsproblemen tijdig op te sporen.
Gedragsmatig: we leren uw medewerkers
veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.
Zo roeien we onveilige en ongezonde situaties bij de wortel uit en vermijden we dat ze
terugkomen. Die duurzame en geïntegreerde
aanpak garandeert dat uw werknemers gezond en gemotiveerd blijven.
Drie stappen
Bepaal uw visie
Weten hoe het gesteld is met het gebruik van chemische agentia in uw bedrijf en het kennen van het effect dat de arbeidsomstandigheden hebben op uw organisatie is een belangrijke vertrekbasis voor het voeren van een preventiebeleid. Samen
met de Securex-expert wordt vastgelegd wat de doelstellingen zijn en welke aanpak word gevolgd.
Betrek uw werknemers
Uw strijd tegen chemische agentia heeft straks heel wat gevolgen voor uw werknemers. Ze moeten nieuwe voorschriften
naleven, slechte gewoontes veranderen, eventueel beschermingskledij dragen ... Wilt u in uw opzet slagen en uw werkvloer
veiliger maken? Dan moet u die medewerkers bij uw plannen betrekken.
Tijdens een startvergadering leggen we daarom aan al uw leidinggevenden het waarom en het hoe van uw welzijnsproject
uit. Zijn zij overtuigd van het nut? Dan spelen ze straks een belangrijke rol als motivator van uw andere werknemers. Want uw
project heeft meer kans op slagen als alle neuzen in dezelfde richting wijzen.
Rol uw actieplan uit
Securex begeleidt u graag in elke stap van uw project. We ontwikkelden drie modules die naadloos op elkaar aansluiten en
samen een ijzersterk wapen bieden tegen de kwalijke gevolgen van chemische agentia. U kiest zelf voor welke onderdelen u
onze experts inschakelt.
Module 1
Audit
Onze experts brengen alle chemische agentia en hun risico’s gedetailleerd in kaart. Leidraad voor hun onderzoek is de wetenschappelijke gids NBN-EN 689 ‘Werkplaatsatmosferen - Leidraad voor het evalueren van de blootstelling aan chemische agentia bij inademing
voor vergelijking met grenswaarden en meetstrategie’.
Initieel onderzoek ter plaatse. We beschrijven van alle producten de gevaarlijke eigenschappen en geven ze een risicoscore op basis van hoe ze gebruikt worden in uw
onderneming.
Kwantitatief onderzoek van de blootstelling aan stoffen met een hoge risicoscore. We
maken een inschatting van de blootstelling in uw bedrijf en gaan na of deze hoger of
lager ligt dan de veilige grenswaarde.
Luchtbemonstering van de omgeving als onze inschatting onvoldoende uitsluitsel kan
geven omtrent een veilige blootstelling. Securex stelt een meetstrategie op en neemt de
luchtmonsters in uw bedrijf, een erkend labo voert de analyse van de stalen uit.
Veiligheidschecklist. We gaan na hoe de chemische stoffen worden opgeslagen en gecontroleerd. We onderzoeken ook de kwaliteit van de veiligheidsvoorschriften en controleren
of ze goed worden nageleefd.
Resultaat: u weet heel precies hoe het met de chemische agentia in uw bedrijf is gesteld.
Waar vormen ze een risico? Hoe gaat u er vandaag mee om? Waar wringt het schoentje in
uw huidige aanpak? Die analyse vormt de basis voor concrete actiepunten.
Afhankelijk van de resultaten van de audit, stellen we concrete maatregelen voor om de
risico’s weg te nemen. We grijpen in op vier domeinen tegelijk:
Module 2
Preventiemaatregelen
Collectieve beschermingsmiddelen. Wij stellen oplossingen voor om de algemene impact
van de chemische stoffen te verminderen via betere ventilatie, afzuiging aan de bron,
alternatieve producten met minder schadelijke dampen, ...
Persoonlijke beschermingsmiddelen. We optimaliseren de veiligheidskledij en werkmiddelen voor het beste evenwicht tussen veiligheid en comfort. Uiteraard helpen we u
graag bij de aankoop en bij de opmaak van de instructies.
Bewustmaking en opleiding. We wijzen uw werknemers op het gevaar van de chemische
producten waarmee ze werken, leren hen veilig en correct gedrag aan, en motiveren
leidinggevenden om scherp toezicht te houden.
Veiligheidsinstructiekaarten. Voor elk product maken we een duidelijke en overzichtelijke
fiche. Die vermeldt alle gevaren en wijst op de bestrijdingsmiddelen, de beschermingsmiddelen, de opslagwijze en de juiste handelingen bij een lek.
We respecteren hierbij steeds de preventiehiërarchie van de welzijnswet:
1. Verwijder het risico
2. Vervang het risico door een veiliger
alternatief
3. Bestrijd risico’s aan de bron
4.
5.
6.
7.
Voorzie collectieve bescherming
Voorzie persoonlijke bescherming
Opleiding voorzien
Signalisatie - waarschuwen
Resultaat: de schadelijke impact van alle chemische agentia in uw bedrijf neemt af terwijl
het veilige gedrag van uw medewerkers verbetert. Die dubbele beweging is een echte
boost voor de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf.
Module 3
Permanente
evaluatie
Uiteraard wilt u de veiligheid in uw bedrijf op peil houden. Daarom komen we graag en geregeld bij u terug voor periodieke
veiligheidschecks, herhalingsmetingen, extra controles op de
effectiviteit van de beschermingsmiddelen, ...
We leiden ook graag uw eigen preventieadviseur op en
leren hem hoe hij voortaan zelf een inventarisatie en
risico-onderzoek opmaakt.
Uw winst
Verantwoordelijke uitgever: Piet Rosseel, vzw Groep Securex, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
308N009 20170324
U kent de risico’s op uw werkvloer. En u weet precies hoe u uw werknemers optimaal beschermt.
Uw werknemers zijn gezonder én gemotiveerder. Zo groeit ook hun efficiëntie én uw bedrijfsresultaat.
U kiest zelf hoever onze input reikt. Met ons modulesysteem investeert u alleen in de diensten die u echt nodig hebt.
Contacteer ons voor meer informatie
09 282 16 04
[email protected]
www.securex.be
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards