Federale Overheidsdienst FINANCIEN

advertisement
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Brussel, 12 oktober 2008
SECRETARIAAT VAN DE
VICE-EERSTEMINISTER EN
MINISTER VAN FINANCIEN
Cel Pers en Communicatie
PERSMEDEDELING
TEGEMOETKOMING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN FORTIS GROEP
De federale Staat zal een fonds oprichten waarin ze een deel van de mogelijke
meerwaarde en opbrengsten die ze behaalt door haar deelname in BNP Paribas zal
storten.
1) De Staat zal dit fonds stijven ten belope van het verschil tussen de hierna bepaalde
positieve en negatieve term.
POSITIEVE TERM :
-
De waarde van de aandelen BNP Paribas, vastgesteld op de referentiedatum,
plus het bedrag dat reeds gerealiseerd werd door de Staat als gevolg van de
verkoop van het geheel of een deel van de BNP Paribas aandelen, rekening
houdend met het feit dat de Staat normaal gezien haar aandelen tot deze
referentiedatum zal bijhouden, behalve uitzonderlijke omstandigheden,
vermeerderd met
-
De netto dividenden die de Staat al ontvangen heeft en de dividenden waarop
ze ten laatste op de referentiedatum recht zal hebben.
NEGATIEVE TERM :
-
De totale investering van de federale overheid in FORTIS, namelijk 9.4 miljard
euro, vermeerderd met een rentevoet van 4,11% (OLO-rentevoet op 5 jaar op
datum van 10 oktober 2008) per jaar en een premie van 2% per jaar,
-
vermeerderd met het eventuele verlies geleden door de Staat omwille van haar
belang in het SPV voor het beheer van de portefeuille van gestructureerde
activa.
De datum van de algemene vergadering van de groep BNP Paribas waarop over de
toekenning van het dividend over het jaar 2013 wordt beslist, geldt als referentiedatum.
Cel Pers en Communicatie
Kabinet van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën: Wetstraat 12 – 1000 Brussel
2) Het Fonds zal op 1 juli 2014 verdeeld worden. Dit is het moment waarop de
begunstigden van het Fonds het bedrag zullen ontvangen dat fiscaal wordt
gelijkgesteld met een meerwaarde op aandelen.
Bij de verdeling van het Fonds, zal de maximale waarde van elk deel in dit Fonds gelijk
zijn aan het verschil tussen tussen 1) 10 EUR en 2) het gemiddelde van de slotnoteringen
op de beurs voor de 5 eerste dagen na hervatting van de notering.
Procedure :
FORTIS is dit weekend overgegaan tot het knippen van een coupon, zodat hiermee
een element van bewijs van het aandeelhouderschap in FORTIS op de datum van het
knippen van de coupon wordt geleverd.
Dit niet-verhandelbaar effect, dat onafhankelijk is van het FORTIS effect en dat de
waarde ervan niet beïnvloedt, zal bij de Staat kunnen worden ingeruild tegen
volgende voorwaarden.
In samenspraak met de banken zal een procedure opgestart worden waarbij de
betrokken personen hun aangifte zullen kunnen doen hetzij via hun bank, hetzij via een
door de FOD Financiën aan te duiden meldpunt.
De aanvragen worden gecentraliseerd bij de FOD Financiën en worden onderworpen
aan volgende voorwaarden waaraan moest voldaan zijn op 1 juli 2008:
- de aanvrager is een natuurlijke persoon ;
- de aanvrager is Belg of verblijft in België of heeft een andere EU-nationaliteit ;
- de aanvragen worden verricht binnen de bij Koninklijk Besluit te bepalen periode en
procedure.
- de aanvrager levert het bewijs dat hij eigenaar was van de FORTIS aandelen op 1 juli
2008.
De aanvraag kan maximaal betrekking hebben op 5000 FORTIS aandelen per fysieke
persoon.
Na goedkeuring van de aanvraag krijgt de aanvrager per FORTIS coupon een deel van
het Fonds.
De Regering zal de mogelijkheid van een beursnotering van de aandelen van dit Fonds
te onderzoeken.
Sophie Van Malleghem
Woordvoerster
Cel Pers en Communicatie
Kabinet van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën: Wetstraat 12 – 1000 Brussel
Download