De presentaties van de manifestatie van 10/12/2014 `Soepel

advertisement
De presentaties van de
manifestatie van 10/12/2014
‘Soepel monetair beleid
= makkelijk beleggen?’
volgen aansluitend hieronder.
Economic and market
outlook.
December 2014
Strategy Private Banking
In Jackson Hole
2
Central banks in the driver’s seat
Investeringsstrategie oktober 2014
3
Macro-economie
Investeringsstrategie oktober 2014
4
Groeivooruitzichten blijven bescheiden
World
Advanced economies
US
Japan
Euro Zone
UK
Emerging & Developing
China
India
Brazil
Russia
2013
3.1
2014
3.1
2015
3.3
2016
3.7
1.4
2.2
1.5
-0.4
1.7
1.7
2.2
0.8
0.7
3
2
2.9
0.5
0.9
2.8
2
2.4
0.4
1.5
2.1
4.8
7.7
4.7
2.5
1.3
4.4
7.3
5.2
0
-0.6
4.5
6.8
5.9
1
-2.5
5.3
6.5
6.5
2.5
1.5
 Amerikaanse economie kent een stevig herstel
 Britse economie is sterk  een renteverhoging in zicht
 Europa mikt nog steeds op een bescheiden groei
 Groeilanden in overgangsfase; groeiritme in vele landen nog
steeds hoog.
= Op of neerwaartse herzienning
Investeringsstrategie november 2014
5
Inflatieverwachtingen: een opmerkelijk verschil tussen
Europa en VS
World
Advanced economies
US
Japan
Euro Zone
UK
Emerging & Developing
China
India
Brazil
Russia
2013
3.3
2014
3.5
2015 2016
3.6
3.7
1.4
1.5
0.4
1.4
2.6
1.5
1.7
2.8
0.5
1.6
1.6
1.4
2
1
1.9
1.9
2.4
3.3
1.1
2.3
5.2
2.6
6.3
6.2
6.8
5.4
2.2
4.8
6.3
7.6
5.7
2.4
5.3
6.7
7.1
5.5
2.9
4.3
6.7
4.7
 Amerikaanse inflatie dicht bij doelstelling Fed
 Japan verjaagt het deflatiegevaar
 Europa worstelt met een tekort aan inflatie
= Op- of neerwaartse herzienning
Investeringsstrategie november 2014
6
De inflatie paradox.
7
Oekraïne minder in het nieuws maar nog
brandend actueel
Oekraïne
Irak
De Europese sanctie en de tegenreactie van Rusland bedreigt het
herstel in Europa
Investeringsstrategie oktober 2014
8
Olieprijs wordt niet ondersteund door
Saoedi-Arabië
 Meer olie beschikbaar dan
voorzien
 Lagere groei
wereldeconomie
 Saoedi-Arabië neemt een
afwachtende houding aan
 27 november OPECvergadering
Investeringsstrategie november 2014
9
Japan: er beweegt opnieuw iets
Consumentenbestedingen
beïnvloed
door BTW-verhoging
 Druk op Abe voor meer
structurele hervormingen
 Verzwakking consumptie na
verhoging BTW in april =>
ontgoochelend tweede
kwartaal
 Hervorming
beleggingspolitiek
pensioenfondsen in zicht
Investeringsstrategie oktober 2014
10
Japan: negatieve reële rente verzwakt munt
en duwt beurs naar boven
Inverse correlatie tussen munt
en beurs opnieuw in plaats
Negatieve reële
rente
Investeringsstrategie oktober 2014
11
China: Is Chinese consument wel de
nieuwe motor van de economie?
Autoverkopen
groeien minder dan
voorheen
Investeringsstrategie oktober 2014
12
Chinese economie groeit
Investeringsstrategie november 2014
13
Eén land, twee systemen.
00/00/0000
14
Financiële markten
Investeringsstrategie oktober 2014
15
Japan: negatieve reële rente verzwakt munt
en duwt beurs naar boven
Inverse correlatie tussen munt
en beurs opnieuw in plaats
Negatieve reële
rente
Investeringsstrategie oktober 2014
16
Europese rentevoeten kunnen stijgen maar
blijven laag
Evolutie
langetermijnrente
Stijgende rentevoeten in de VS
weerspiegelen het economisch
herstel
Europese rente
stabiliseert
Investeringsstrategie oktober 2014
17
Uiteindelijk moet de lange rente
normaliseren.
Economic Research | 12/10/2014 | 18
A short history of long-term rates.
Obligatie: the end of the party
 Dalingspotentieel intrestvoeten =
laag
Negatieve reële rente in
Europa
 Stijgingspotentieel intrestvoeten
= beperkt
 Coupons = zeer laag
Potentiële waardecreatie = laag
Doel portefeuille: waarde in reële
termen behouden
Hoe?
bedrijfspapier > overheidspapier
duration <= 5j
diversifiëren
yield
Europese high
subord, financials
alternatieve UCITS
EM Bonds local cy
(tijdelijke) opportuniteiten
benutten
Investeringsstrategie november 2014
20
Positief op EM Bonds local currency
Herstel munten EM
weerspiegelt
terugkeer vertrouwen
 Voordelen EM Bonds
local currency
 Hogere coupon
 Kortere duration dan
hard currency
 Betere ratings dan
hard currency
 Belangrijkste risico:
muntvolatiliteit
Investeringsstrategie november 2014
21
De Indische premier ontgoochelt niet
Investeringsstrategie oktober 2014
22
India trekt zich op aan Modi
Indische beurs: +30% in lokale
munt YTD
 Nieuwe dynamiek na verkiezingen
 Infrastructuurprojecten
 Lagere inflatie & hogere economisch
groei
Investeringsstrategie november 2014
23
Dollar zet opmars verder
Investeringsstrategie oktober 2014
24
Strategie
Investeringsstrategie oktober 2014
25
Overzicht sectorstrategie aandelen
Positive view
Gezondheidszorg
Industrie
Inform atie
technologie
Sectorm etaantrekkelijke fundam enten
Hoge fusie en overnam e activiteiten
Aantrekkende econom ie kan de industriële sectoreen boostgeven
Hogere investeringen in IT en de snelle ontw ikkeling van groeim odellen zoals Big Data,
Cloud Com puting enz.zorgen voorhogere w instvooruitzichten
Negatief
Telecom m unicatie – Nutsvoorzieningen
Neutraal
Financiële sector - M aterialen Energie – Duurzam e Consum ptiegoederen - Basis consum ptiegoederen
Investeringsstrategie oktober 2014
26
Overzicht muntvoorkeuren
US recovery
China recovey
Relative trades
Safe havens
On Hold
PLN
Benchmark EUR
Positive view
Ytd vs EUR
current 3Y yield
Negative view
Ytd vs EUR
current 3Y yield
USD
MXN
4,45%
4,40%
0,96%
4,59%
CAD
1,37%
1,11%
CNH / CNY
AUD
NZD
2,92%
9,17%
5,80%
3,97%
2,72%
3,96%
NOK
BRL
2,64%
8,38%
1,80%
11,53%
SEK
TRY
ZAR
-3,23%
3,79%
3,02%
0,38%
8,95%
7,26%
USD
GBP
4,45%
4,59%
0,96%
1,28%
JPY
CHF
5,86%
1,41%
0,11%
0,02%
Ytd vs EUR
-0,66%
-
current 3Y yield
2,42%
0,00%
Investeringsstrategie oktober 2014
27
Een opportuniteit: de Nieuw Zeelandse
dollar
 Sterke economische groei
 Rente hoger dan in eurozone en
de VS
Investeringsstrategie oktober 2014
28
Een opportuniteit: de Noorse kroon
 Economische groei beter dan
eurozone
 Defensieve munt
 Rente hoger dan in eurozone
Investeringsstrategie oktober 2014
29
Europese aandelen: op KT termijn neutraal
(1)
Europese bedrijfsresultaten zijn OK
maar…
door zwakke economische omgeving vertalen goede
bedrijfsresultaten zich niet in
stijging van omzet- en winstverwachtingen.
2014 consensus topline growth expectations
3,0%
2,5%
2014 consensus EPS growth expectations
14,0%
2,4%
13,0%
12,0%
10,0%
2,0%
7,7%
8,0%
6,3%
1,5%
6,0%
1,0%
4,0%
0,4%
0,5%
0,4%
2,0%
0,0%
0,0%
beginning of t he year
beginning of 2Q14
lat est
beginning of t he year
beginning of 2Q14
Investeringsstrategie november 2014
lat est
30
Europese aandelen: op KT termijn neutraal
(2)
Risicopremie Europese
aandelen
(= verschil aandelen- en obligatierendement)
Aandelen aantrekkelijk geprijsd
t.o.v. obligaties
Risicopremie Europese aandelen is OK, maar onzekerheid over al dan niet doorvoeren van
volle QE en geopolitieke spanningen vertroebelen kortetermijnperspectieven.
Investeringsstrategie november 2014
31
Amerikaanse aandelen: op KT termijn
neutraal
Nervositeit rond eerste renteverhoging kan aandelen op KT
onder druk zetten
Koerswinstverhoudingen
worden wat duur
Investeringsstrategie november 2014
32
Goud blijft in een down-trend
Goud gecorrigeerd voor inflatie.
Economic Research | 12/10/2014 | 33
Goud: terug naar af
Perspectieven blijven
mager:
 Weinig inflatie
 Sterkere dollar
Investeringsstrategie november 2014
34
Disclaimer
Belangrijk Bericht
De divisie Private Banking van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel,
RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702 (“BNP Paribas Fortis Private Banking”)*, is verantwoordelijk voor het opstellen en
verspreiden van dit document.
Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt in het kader van een specifieke
beleggingsdienst. Dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van
financiële instrumenten toepasselijke regels en bevat geen beleggingsadvies en kan niet worden opgevat als onderzoek op
beleggingsgebied. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het
uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en BNP Paribas Fortis Private
Banking is dan ook niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document.
Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie.
Informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en
voorspellingen kunnen, onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. Hoewel
BNP Paribas Fortis Private Banking redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in
dit document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch BNP Paribas Fortis Private Banking, noch de aan haar
gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers, enige aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige
of ontbrekende informatie of voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of
andere uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde
informatie, tenzij in geval van opzet of grote nalatigheid. Een beslissing om te beleggen dient niet uitsluitend te worden
gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van uw portefeuille alsmede na het
inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs). Dit
document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden. De inhoud ervan is en dient
vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik
van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u
onmiddellijk contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen. BNP Paribas Fortis heeft
een beleid vastgelegd teneinde belangenconflicten te voorkomen en te vermijden. Persoonlijke beleggingstransacties van
personen betrokken bij de redactie van dit document in het algemeen zijn onderworpen aan monitoring. Verder geldt specifiek
het verbod om in financiële instrumenten of emittenten te beleggen waarover zij rapporteren. Deze personen ontvingen
specifieke instructies voor het geval dat ze over voorkennis beschikken.
Belangenconflicten
Belangenconflicten kunnen bestaan in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen op datum van
het opstellen van dit document. In dit verband werden bijzondere gedragsregels en interne procedures uitgewerkt. Deze
gedragcodes en de bekendmakingen in verband met mogelijke belangenconflicten in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met
haar verbonden vennootschappen zijn beschikbaar op de websites: BNP Paribas Fortis http://www.bnpparibasfortis.be/ en BNP
Paribas Group http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx.
(*) BNP Paribas Fortis NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale
Bank van België en
de controle van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) inzake beleggers- en consumentenbescherming. BNP
Paribas Fortis NV
is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A en treedt op als tussenpersoon
van AG Insurance NV.
Investeringsstrategie oktober 2014
35
FINANCIEEL FORUM
WEST-VLAANDEREN
10 December 2014 / Kortrijk
Convergentie naar lagere economische groei
Source: The Economist, “Secular stagnation: The long view”, November 3rd 2014 and “Doom and gloom” November 19th 2014.
2 | Financieel Forum I 10 December 2014
Dalende beroepsbevolking en te lage consumptie
Source: The Economist, “Secular stagnation: The long view”, November 3rd 2014 and “Doom and gloom” November 19th 2014.
3 | Financieel Forum I 10 December 2014
Doorbreken van neerwaartse spiraal van dalende rentes?
Source: The Economist, “Secular stagnation: The long view”, November 3rd 2014 and “Doom and gloom” November 19th 2014.
4 | Financieel Forum I 10 December 2014
Na de Stress Test
Issuances of Tier 1 or Tier 2 capital by European banks
€bn
€bn
2.5
70
Issuance
60
Cumulative (RHS)
50
2.0
1.5
40
1.0
30
20
0.5
10
0.0
2011
0
2012
Source: ECB, AXA IM Research and Investment Strategy, November 2014, 5.
5 I Financieel Forum I 10 December 2014
2013
2014
Belgische huizenmarkt in de stress test
Baseline scenario
Adverse scenario
Residential property prices (% growth yoy)
Residential property prices (% growth yoy)
Belgium
Belgium
EU
EU
Source: EBA Stress Test Macroeconomic Scenario, NBB October 26,2014, 11.
6 | Financieel Forum I 10 December 2014
Belgische huizenmarkt in de stress test
Country
Cumulated deviation in
adverse scenario (in %)
Romania
United Kingdom
Sweden
Finland
France
Poland
Belgium
Denmark
Bulgaria
Slovakia
Germany
Netherlands
Czech Republic
Malta
Lithuania
Ireland
Croatia
Latvia
Luxembourg
Greece
Cyprus
Slovenia
Italy
Austria
Hungary
Portugal
Spain
Estonia
Euro Area
European Union
Source: EBA Stress Test Macroeconomic Scenario.
7 | Financieel Forum I 10 December 2014
-33,7
-29,2
-29,1
-28,5
-26,6
-25,4
-24,9
-23,2
-22,2
-20,9
-20,8
-20,6
-19,7
-19,6
-18,9
-18,9
-18,9
-18,0
-17,5
-16,1
-15,6
-15,4
-13,4
-13,2
-12,3
-10,6
-8,9
-7,8
-19,2
-21,2
Country
FR
FI
BE
SE
UK
DE
NL
HR
PL
CZ
PT
LV
SI
SK
MT
IT
AT
GR
CY
RO
LT
EE
BG
DK
LU
HU
ES
IE
EA
EU
Benchmark 2016 loss
for 100 loss in 2013
652
614
588
536
523
464
380
352
277
272
263
245
245
239
229
226
211
205
199
187
175
170
156
146
139
137
136
126
404
410
Belgische huizenmarkt
Sterke fundamenten!
Netto kapitaalpositie
GINI-index - vermogensongelijkheid
36
Portugal
Ireland
Spain
Cyprus
Greece
Italy
France
Germany
Netherlan
Belgium
34
Euro area
32
Spain
France
30
Germany
Belgium
28
Netherlands
26
IT
MARKETING
24
22
1995
8 |Financieel Forum I 10 December 2014
2000
2005
2010
2013
Finland
Sweden
Belgische bankentaksen
Zware en disproportionele factuur voor spaar- en retailbanken
sector
9
8 spaar- en
retailbanken
andere banken
Abonnementstaks tarief 2014
op volume 2012 tov balans
2012
0.03%
0.08%
0.03%
Abonnementstaks tarief 2014
op volume 2012 tov
bankproduct 2012
1.82%
4.90%
1.50%
Abonnementstaks tarief 2014
op volume 2012 tov netto
winst 2012
22%
51%
18%
Totale bankenheffing 2014
op volume 2012 tov balans
2012
0.08%
0.16%
0.08%
Totale bankenheffing tarief
2014 op volume 2012 tov
bankproduct 2012
4.68%
9.96%
4.13%
Totale bankenheffing tarief
2014 op volume 2012 tov
netto winst 2012
55%
103%
50%
Financieel Forum I 10 December 2014
Obv 7 winstgevende banken 37%
Obv 7 winstgevende banken 76%
Download