Winstdeelnamereglement van het gekantonneerd fonds

advertisement
Winstdelingsreglement van het afgezonderde fonds «DIB-RSZPPO»
INLEIDING
Huidig winstdeelnamereglement is een wezenlijk onderdeel van de groepsverzekeringsreglementen
overeengekomen in het kader van de overheidsopdracht “voor het administratief en financieel beheer
van een groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de
toegetreden lokale besturen” toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap “DIB-Ethias lokale
contractanten”.
De lokale besturen die kiezen voor het systeem in het kader van de overheidsopdracht uitgeschreven
door de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, in
haar hoedanigheid van opdrachtencentrale in de zin van de wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, richten immers een stelsel van
aanvullend pensioen in voor hun personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst.
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2010 maar ten vroegste bij ontvangst door de tijdelijke
handelsvennootschap “DIB-Ethias lokale contractanten” van de eerste premiebetaling. Het vernietigt en
vervangt elke vroegere bepaling.
Dit reglement zal als bijlage gehecht worden aan de groepsverzekeringsreglementen van de 2de pijler
waarop het betrekking heeft.
1. Context, samenstelling en benaming van het fonds
§1. Ethias nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle
verzekeringstakken Niet-leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen
(KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA
van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007), RPR Luik BTW BE 0404.484.654, met maatschappelijke
zetel in de rue des Croisiers 24 te 4000 LUIK, en zetel voor Vlaanderen Prins-Bisschopssingel 73 te
3500 HASSELT, hierna “Ethias” genoemd en
DIB NV, toegelaten door de CBFA onder het codenummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064,
met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Livingstonelaan 6, hierna genoemd DIB,
verenigd in de tijdelijke handelsvennootschap “DIB-Ethias lokale contractanten”, hebben elk een
afgezonderd fonds opgericht en hiervan inbreng in genot gedaan in de tijdelijke vennootschap “DIBEthias lokale contractanten” in het kader van het beheer van de pensioenstelsels ingevoerd door lokale
besturen voor hun personeelsleden in het kader van hogergenoemde overheidsopdracht, hierna
genoemd het pensioenplan RSZPPO.
Deze afgezonderde fondsen worden genoemd: het afgezonderde fonds “Ethias-RSZPPO” en ”DIBRSZPPO”. De afgezonderde fondsen worden beheerd conform artikelen 57 tot 61 van het KB van 14
november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit (hierna genoemd KB Leven).
§2. De afgezonderde fondsen “Ethias-RSZPPO” en “DIB-RSZPPO” zijn bestemd voor het beheer in tak
21 van de activa ter dekking van de reserves van de groepsverzekeringen afgesloten door de lokale
besturen die toetreden tot het pensioenplan RSZPPO. De reserves en de activa van elk afgezonderd
fonds zijn opgebouwd, na aftrek van de contractuele afhoudingen, door 50% van de stortingen aan de
groepsverzekering door de aangesloten verzekeringnemers. Deze activa worden aldus gescheiden van
de andere activa van Ethias en DIB.
Onderhavig winstdelingsreglement heeft betrekking op het afgezonderde fonds “DIB-RSZPPO”, hierna
aangeduid met de uitdrukking “het Fonds”.
2.
Beleid en doelstellingen van de investering
§1. De investeringen worden uitgevoerd conform de aan de verzekeraars opgelegde verplichtingen
inzake de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (hierna
“Controlewet” genoemd) en zijn uitvoeringsbesluiten, en meer bepaald het koninklijk besluit van 22
februari
1991
houdende
algemeen
reglement
betreffende
de
controle
op
de
verzekeringsondernemingen (hierna “algemeen reglement” genoemd).
§2. Het door DIB gevoerde beleggingsbeleid streeft naar :
enerzijds een voorzichtig beheer met gebruik van vastrentende effecten om op lange termijn
de gewaarborgde rentevoet (zie art. 5 van de groepsverzekeringsreglementen) te kunnen
behalen,
en anderzijds een optimaal rendement met gebruik van méér risicodragende effecten.
§3. De beleggingen worden hoofdzakelijk gedaan in obligaties en aandelen, volgens een aangepaste en
evenwichtige verdeelsleutel die toelaat veiligheid en optimaal rendement te combineren.
Om de gewaarborgde rentevoet op jaarbasis te kunnen bekomen, moeten de verschillende types van
activa volgende maximale en minimale verhoudingen in het Fonds respecteren :
Vastgoed
Afgeleide
producten
Aandelen en
gelijkgestelde
instrumenten
Obligaties en gelijkgestelde
instrumenten
Categorieën van activa
Minimale
verhouding
Maximale
verhouding
80 %
100 %
0%
20 %
0%
5%
0%
5%
Obligaties en gelijkgestelde effecten
Participaties in instellingen voor collectieve belegging
in obligaties
Zicht- of termijnrekeningen geopend bij
kredietinstellingen
Andere instrumenten van
kapitaalmarkt
(bewijzen
schatkistcertificaten en andere)
de
monetaire en
van
afgifte,
Aandelen
Participaties in instellingen voor collectieve belegging
in aandelen
Afgeleide producten (opties en andere), uitgedrukt in
termen van verplichting
Reële vastgoedrechten
Vastgoedcertificaten
§4. De volgende technieken en financiële instrumenten worden niet gebruikt in het beheer van het
Fonds:
-
de vastgoedinvesteringen in de vorm van gebouwen;
-
de waarden in goud;
-
de leningen van alle aard;
-
de obligaties van het type “reverse convertible”.
De beleggingen worden uitgevoerd in hoge kwaliteitswaarden:
-
voor ten minste 90 % in euro;
-
voor de obligaties wordt een gemiddelde rating “A” nagestreefd;
-
voor de aandelen moeten 75 % ervan behoren tot een representatieve beursindex (BEL 20,
D.J. EUROSTOXX 50, …).
§5. Bovendien zal het activabeheer uitgevoerd worden conform de sociaal en ethische verantwoorde
investeringscode van DIB, dewelke als bijlage aan dit reglement gehecht is.
Winstdelingsreglement DIB-RSZPPO
2/6
Gezien sociaal en ethisch verantwoorde waarden deel uitmaken van een domein dat continu evolueert,
behoudt DIB zich het recht voor om die investeringscode voor haar beleggingen aan te passen. DIB zal
de RSZPPO en het toezichtcomité daarvan op de hoogte brengen.
§6. De activa van het Fonds worden op last van DIB door Dexia Asset Management Belgium NV,
Koningsstraat 180 te 1000 Brussel, beheerd. DIB behoudt zich het recht voor om deze lastgeving te
wijzigen.
§7. Financieel comité
In het kader van het Fonds, kan op elk ogenblik een financieel comité worden opgericht op vraag van de
RSZPPO of van het toezichtcomité. Dit financieel comité zal als volgt samengesteld worden:
de leden van het paritair samengesteld toezichtcomité
een evenwichtige samenstelling van vertegenwoordigers van de inrichters (vb. regionale verdeling,
klein en grote besturen, ...)
vertegenwoordigers van Ethias en DIB.
Het financieel comité komt bovendien vanaf zijn oprichting eenmaal per jaar samen op initiatief van de
tijdelijke vennootschap DIB-Ethias lokale contractanten en telkens als het nodig blijkt. Het financieel
comité heeft tot doel elk jaar de gerealiseerde financiële prestaties te evalueren.
Het financieel comité is een adviesorgaan. Het beleggingsbeleid wordt besproken en er kunnen
suggesties en aanbevelingen worden gedaan, maar de finale beslissing over het beleggingsbeleid en de
modaliteiten tot het indekken van de reserves berust uitsluitend bij DIB.
3.a. Regels inzake vaststelling en bestemming van het rendement - Toekenningsmodaliteiten van
de winstdeling
Voor zover de wettelijke en reglementaire bepalingen dit toelaten, wordt er winstdeling toegekend
bovenop de gewaarborgde rentevoet die van toepassing is op de reserves vastgesteld in de
groepsverzekeringsreglementen. De rendabiliteit van het Fonds blijkt uit de jaarlijkse resultatenrekening
(local GAAP) van het Fonds opgesteld door DIB en neergelegd bij de toezichthoudende overheid. De
dotatie aan de voorziening voor winstdeling en ristorno’s mag niet groter zijn dan de netto technischfinanciële winst vóór dotatie. Onder netto technisch-financiële winst vóór dotatie dient te worden
verstaan: de som van de posten “netto technisch-financieel saldo” en “dotatie van het boekjaar aan de
voorziening voor winstdeling en ristorno's” van het Fonds.
De winstdelingsdotatie, toegekend in overeenstemming met de bepalingen van punt 3.b. wordt door DIB
berekend en goedgekeurd door haar Algemene Vergadering.
Indien de reserves van het Fonds op een bepaald ogenblik niet voldoende gedekt zijn door
gelijkwaardige activa, dekkingswaarden genoemd, is er sprake van onderaffectatie. DIB zal in dat geval
een deel van haar eigen vermogen aan de activa van het Fonds toewijzen (krachtens artikel 16 van de
controlewet en artikel 9 van het algemeen reglement). De opbrengsten van dit stuk van het Fonds
komen ten goede aan DIB en worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het
rendement van het Fonds. DIB heeft op het einde van elke maand het recht om haar stuk – geheel of
gedeeltelijk – terug te nemen indien dit niet meer nodig is om de affectatiewaarde van de activa van het
Fonds op het wettelijk voorgeschreven peil te houden.
3.b. Regels inzake vaststelling en bestemming van het rendement - Berekeningswijze van de
winstdelingsdotatie
De winstdeling wordt bepaald op basis van de volgende formule:
(minimum 95% x NR) – (A+B)
waarbij :
1.
2.
3.
NR = Nettorendement (bedrag in EUR)
A is het bedrag in EUR dat overeenstemt met de jaarlijkse kost bestemd voor het
financieel beheer van het Fonds (zie punt 3.c)
B is het bedrag in EUR dat overeenstemt met het bedrag van de gewaarborgde rentevoet
voor
alle
reserves
in
het
Fonds
ondergebracht,
voorzien
door
de
groepsverzekeringsreglementen afgesloten door de lokale besturen betreffende het
beheer van het pensioenplan RSZPPO.
Winstdelingsreglement DIB-RSZPPO
3/6
Onder nettorendement verstaan we het brutorendement verminderd met de heffingen, belastingen en
kosten van beleggingen ten laste van het Fonds (o.a. transactiekosten, bewaarlonen)1, met 50% van de
kosten betaald door “DIB-Ethias lokale contractanten” aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
in het kader van het administratief beheer van het pensioenplan RSZPPO, alsook in voorkomend geval
met de kost verbonden aan het aanleggen van knipperlichtreserves volgens de op dat ogenblik
geldende prudentiële regelgeving, zijnde een kost van 8% van het gereserveerde vermogen op het
einde van het boekjaar in het kader van de knipperlichtreserves voor dit Fonds.
Onder brutorendement verstaan we het boekhoudkundige rendement, rekening houdend met de
beleggingsopbrengsten en de beleggingslasten toegewezen aan het Fonds. De beleggingsopbrengsten
en lasten bestaan uit interesten, dividenden, gerealiseerde meer- en minwaarden, terugname van
geboekte minwaarden (impairments), wisselkoersverschillen, opbrengsten en kosten van financiële
instrumenten, opbrengsten en kosten van onroerende goederen,….
De bepaling van de beleggingsopbrengsten en lasten gebeurt in overeenstemming met de
waarderingsregels van DIB (Local GAAP) zoals die jaarlijks worden goedgekeurd door haar Raad van
Bestuur.
Na het einde van elk boekjaar wordt de winstdelingdotatie toegekend aan de reserves van het Fonds.
Alle verzekeringnemers en alle aangeslotenen van alle verzekeringnemers genieten van hetzelfde
globale rendement van het Fonds. Het eventuele winstdelingsbedrag wordt pro rata verdeeld over de
financieringsfondsen van de verzekeringnemers, de reserves van de actieve aangeslotenen en de
reserves van de slapers2. De toekenning van de winstdeling aan de reserves gebeurt als een verhoging
van het gewaarborgde rendement, toegepast op de reserve van het einde van het vorige jaar (inclusief
eventuele vroegere winstdeling) en op de bewegingen in de loop van het jaar.
Indien in een bepaald boekjaar het nettorendement van het Fonds niet toelaat het bedrag
overeenkomstig de gewaarborgde technische rentevoet te dekken, zal DIB in dat boekjaar toch de
reserves verhogen met het bedrag overeenkomstig de gewaarborgde technische rentevoet geldig op die
reserves maar zal ze het boekhoudkundig verlies van het Fonds, met name het in dat geval negatieve
netto technisch-financiële saldo, kunnen recupereren op de winstdeelname van de 4 volgende jaren. Dit
gebeurt door het bedrag van de winstdelingsdotatie, berekend zoals hierboven beschreven, te
verminderen met de eventuele negatieve netto technisch-financiële saldi van de 4 voorgaande jaren
voor het deel van die saldi dat nog niet gerecupereerd werd. De negatieve saldi die niet gerecupereerd
kunnen worden binnen de 4 jaren zijn ten laste van DIB.
Het niet toegewezen saldo van een boekjaar, gelijk aan (1-minimum 95%) x NR wordt door DIB
afgenomen van het Fonds.
3.c. Regels inzake vaststelling en bestemming van het rendement - Berekeningswijze van de
opslagen
De kosten die aangerekend worden voor het financieel beheer van de pensioengelden van het Fonds
bedragen 0,26% per jaar en worden trimestrieel berekend op basis van het gemiddeld geïnvesteerd
kapitaal. Deze kosten worden op het einde van elke trimester opgenomen uit het Fonds.
3.d. Elke van overheidswege opgelegde last, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse taks op de winstdeelname
wordt, rekening houdende met de eventuele niet-aftrekbaarheid ervan, in mindering gebracht van het
bedrag dat als winstdeling wordt toegekend.
4.
Voorwaarden voor inbrengen en opnamen
§1. De inbrengen in het Fonds gebeuren en bestaan uit:
van zodra door “DIB-Ethias lokale contractanten” ontvangen, 50% van alle stortingen, na
aftrek van de kosten (bepaald in art 17 van de groepsverzekeringsreglementen), gestort
overeenkomstig de groeps-verzekeringsreglementen.
§2. De opnamen uit het Fonds gebeuren en bestaan uit:
1
Onder “heffingen, belastingen en kosten” wordt begrepen de directe en indirecte financiële kosten, bank- en/of
makelaarskosten (koop, verkoop, depot, bewaarlonen, …), eventuele taksen, voorheffingen, rechten en kosten
opgelegd door de wetgeving.
2
Met “slapers” wordt in casu bedoeld de aangeslotenen waarvan het arbeidscontract bij de verzekeringnemer werd
beëindigd om een andere reden dan overlijden of het bereiken van de einddatum en hun verworven reserves zonder
wijziging van de pensioenbelofte in de groepsverzekering hebben gelaten en de eindleeftijd nog niet bereikt hebben
en waarvoor dus geen bijkomende premies meer gestort worden.
Winstdelingsreglement DIB-RSZPPO
4/6
-
-
-
in de loop van iedere maand waarin naar aanleiding van de pensionering of het overlijden van
een aangeslotene in hoofde van deze aangeslotene het recht op een prestatie ontstaat : de in
het Fonds opgebouwde waarde voor de betrokken aangeslotene;
in de loop van iedere maand waarin naar aanleiding van een uittrede een overdracht van
reserve gebeurt : de in het Fonds opgebouwde waarde voor de betrokken aangeslotene;
trimestrieel : de kosten voor het beheer van het Fonds zoals bepaald in artikel 3.c;
in voorkomend geval eenmaal per jaar : de kost verbonden aan het aanleggen van
knipperlichtreserves (cfr. artikel 3.b);
eenmaal per jaar het niet toegewezen saldo van de winstdeling (cfr artikel 3.b);
eenmaal per jaar 50% van de kosten betaald door “DIB-Ethias lokale contractanten” aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van het administratief beheer van het
pensioenplan RSZPPO evenals elke van overheidswege opgelegde last zoals bijvoorbeeld
de taks op de winstdeling rekening houdende met de eventuele niet-aftrekbaarheid ervan;
onvoorziene opnamen uit het Fonds omdat één van de deelnemende verzekeringnemers
uitstapt; dit beschermingsmechanisme wordt verder besproken in artikel 7.
De opnamen resulterend uit de opheffing van het Fonds worden gedaan volgens de bepalingen van
artikel 8.
5.
Inventaris - Evaluatieregels
§1. DIB houdt een inventaris van de samenstelling van het fonds “DIB-RSZPPO” bij overeenkomstig
artikel 59 van het KB Leven. Deze inventaris wordt geactualiseerd telkens wanneer er zich een wijziging
in de samenstelling van het Fonds voordoet en in elk geval eenmaal per maand. Deze inventaris is
beschikbaar op eenvoudig verzoek.
§2. De evaluatieregels van toepassing op de activa worden elk jaar opgenomen in een bijlage aan de
balans van DIB.
6.
Trimestriële en jaarlijkse rapporten
DIB zal elke drie maanden een rapport opstellen aangaande de gerealiseerde operaties binnen het
verstreken trimester en zal dit rapport bezorgen aan de RSZPPO en de leden van het eventueel
opgerichte financieel comité.
Minstens jaarlijks wordt een uitgebreid geconsolideerd verslag opgesteld over de financiële toestand en
prestaties van het geheel van de activa ter dekking van de totale reserves van de groepsverzekeringen
van de aangesloten verzekeringnemers.
7.
Onvoorziene opnamen uit het Fonds omdat één van de deelnemende verzekeringnemers
uitstapt (Beschermingsmechanisme)
Indien er onverwachte opnamen zijn uit het Fonds omdat één van de deelnemers uitstapt, wordt
voorzien dat deze uitstap, mits inachtname van de wettelijke bepalingen, ten minste neutraal moet zijn
voor de andere deelnemende verzekeringnemers aan het Fonds.
In geval een verzekeringnemer uitstapt krijgt deze de theoretische afkoopwaarde van zijn reserves in
liquide middelen uitbetaald. Deze reserves betreffen zowel het financieringsfonds van de uitstappende
verzekeringnemer als de reserves van zijn actieve aangeslotenen en van zijn slapers. Er wordt een
afkoopvergoeding afgehouden die overeenstemt met de kosten en gerealiseerde minwaardes die eigen
zijn aan de realisatie van activa, die eventueel nodig zijn om de afkoop te realiseren zonder het beheer
van het Fonds te ontwrichten. De afkoopvergoeding wordt beperkt tot 5% van de betrokken reserves,
maar enkel in het geval deze minder dan 1.250.000 EUR bedragen (zie art. 54 §4 KB leven). Die
afkoopvergoeding komt ten goede van het Fonds ten belope van 80%. De andere 20% komen ten
goede van de verzekeraar en worden uit het Fonds gehaald.
Indien de overdracht in het jaar dient te gebeuren, worden voor de verlopen periode van het jaar de
reserves van de uitstappende verzekeringnemer enkel verhoogd met het gewaarborgde rendement.
8.
Opheffing van het Fonds
§1. Het Fonds kan worden opgeheven in de volgende gevallen:
Winstdelingsreglement DIB-RSZPPO
5/6
-
-
in geval van algehele stopzetting door de op dat moment nog deelnemende
verzekeringnemers, gepaard gaande met een afkoop of een overdracht van reserves naar
een andere pensioeninstelling gerechtigd voor het beheer van soortgelijke pensioenreserves.
Deze reserves betreffen zowel de financieringsfondsen van de uitstappende
verzekeringnemers als de reserves van hun actieve aangeslotenen en van hun slapers.
Als het Fonds na 2015 zich onder een minimum niveau van 50.000.000 EUR bevindt, kan
DIB de activa van het Fonds samenvoegen met de activa van een ander afgezonderd fonds
met een gelijkaardige activaverdeling.
§2 De verzekeraar zal de reserves overdragen in principe ten laatste op de eerste werkdag van de
maand januari die de negende maand volgt na de maand waarin hij op de hoogte gebracht werd van de
intentie tot overdracht.
§3. De overdracht naar een andere pensioeninstelling zal aan marktwaarde gebeuren overeenkomstig
art. 54 §4 KB leven en de volgende bepalingen:
De overdracht zal gebeuren ofwel in liquide middelen ofwel onder de vorm van activa, naar
keuze van het toezichtcomité of de RSZPPO
In geval van overdracht in liquide middelen worden de activa van het Fonds gerealiseerd. De
winstdeling wordt volgens de normale formule van punt 3.b berekend en verdeeld over al de
reserves van de deelnemende verzekeringnemers en hun actieve aangeslotenen en slapers.
Dit betekent dat het gedeelte van het Fonds dat de reserves overtreft pro rata van het
aandeel in de reserves van de deelnemende verzekeringnemers en van de actieve
aangeslotenen en slapers wordt verdeeld na toepassing van de normale winstdelingsformule.
Het aldus bekomen bedrag wordt overgedragen naar de andere pensioeninstelling.
In geval van overdracht in activa worden de activa, na toepassing van de normale
winstdelingsformule, overgedragen aan de andere pensioeninstelling.
Eventuele kosten, taksen en heffingen eigen aan de realisatie van de activa of aan hun
overdracht (vb. beurs verkoopkosten, kosten voor het transfereren van effecten naar een
andere effectenrekening enz.) zijn ten laste van het Fonds. Een gedetailleerde rapportering
zal aan de RSZPPO en aan het toezichtcomité overgemaakt worden.
De overdracht dient voor DIB op een fiscaal neutrale basis te gebeuren.
Indien er op de datum van beëindiging nog eigen vermogen van DIB aan het Fonds
toegewezen is naar aanleiding van onderaffectatie, dan kan DIB de termijn van uitbetaling tot
maximaal 2 jaar verlengen vanaf datum van beëindiging. De verlenging van de termijn neemt
automatisch een einde van zodra er niet langer eigen vermogen van DIB aan het Fonds
toegewezen is in het kader van onderaffectatie. In geval van wijziging door de
toezichthoudende overheid van de prudentiële regelgeving met betrekking tot de
dekkingswaarden, kan DIB de maximale periode van 2 jaar wijzigen. Elke eigen inbreng van
eigen vermogen die niet gerecupereerd kon worden aan het einde van deze termijn zal
definitief verworven zijn voor het Fonds.
Indien er op het ogenblik van de overdracht, onder de vorm van liquide middelen of onder de
vorm van activa, nog verschuldigde premies zijn, dan zal na toepassing van voorgaande
bepalingen:

het overeenstemmende bedrag van de onbetaalde, verschuldigde premies in
mindering gebracht worden van de over te dragen activa, cash of liquide middelen;

deze openstaande schuldvorderingen van onbetaalde, verschuldigde premies mee
worden overgedragen aan de overnemende pensioeninstelling.
§4. In geval van geschillen aangaande stopzetting en overdracht van reserves wordt een
arbitragecommissie opgericht samengesteld uit het toezichtcomité alsook uit vertegenwoordigers van de
verzekeraars. Binnen deze commissie worden alle mogelijke betwistingen aangaande stopzetting en
overdracht van reserves besproken en wordt getracht tot een vergelijk te komen. Indien de commissie
niet tot een oplossing komt, zal het dossier worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter. Is er
geen unanimiteit binnen de commissie over de identiteit van de arbiter zal de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op verzoek van de meest gerede partij de arbiter aanstellen.
Het advies van de arbiter is bindend. De kosten van de arbitrageprocedure worden voor 50% door de
RSZPPO en voor 50% door de tijdelijke handelsvennootschap “DIB-Ethias lokale contractanten”
gedragen.
Winstdelingsreglement DIB-RSZPPO
6/6
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards