opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool

advertisement
Opleiding Toegepaste Psychologie
Campus De Molen – Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. 03 241 08 29, Fax 03 241 08 20
INFORMATIEBLAD
Een HR vraagstuk waar u zelf niet toe komt? Een vraag over uw personeelsbeleid waar onze studenten
zich in kunnen vastbijten? Onze studenten willen graag met u samenwerken aan een praktijkopdracht
“adviesverlening” . Een groep laatstejaarsstudenten van onze professionele bacheloropleiding
Toegepaste Psychologie (arbeids- & organisatiepsychologie) zal een antwoord formuleren op uw HRgerelateerde vraag.
De opdracht bestaat uit het onderzoeken van een vraag rond personeelsbeleid van een organisatie
binnen de sociale economie. Hierbij dienen de studenten de vraag/nood van de organisatie te
verkennen, uit te werken en tot een plan van aanpak te komen om uiteindelijk een bondig, concreet en
actiegericht antwoord te bieden aan de hand van een analytisch rapport. Het doel van de opdracht is dat
de studenten methodisch en oplossingsgericht leren denken en erin slagen om een passend advies te
verlenen aan een organisatie. Voorbeelden van opdrachten van de voorbije jaren kan u terugvinden in
het verslag in bijlage. Onze studenten gaan aan de hand van een intern onderzoek of onderzoek van
literatuur en praktijkcases een antwoord formuleren op uw vraag.
Indien u beslist mee te werken en uw organisatie door een studentengroep gekozen wordt, zullen de
studenten u vragen het “intentie tot samenwerking” formulier te tekenen (zie verder). Dit dient om de
docenten ervan te verzekeren dat u correct geïnformeerd bent.
Vooraleer u beslist, is het erg belangrijk dat u de context van de opdracht begrijpt en wat een eventuele
medewerking voor u zou inhouden. Aarzel niet uitleg te vragen indien iets niet duidelijk is of indien u
meer informatie wenst. Aarzel ook niet om dit met uw leidinggevende en collega’s te bespreken indien u
dit nodig of wenselijk acht.
Wat zou uw medewerking aan de opdracht u kosten?
Er zijn geen financiële kosten verbonden aan uw medewerking.
Wat wordt van u verwacht indien u instemt om mee te werken?
• De motivatie om een student te stimuleren in zijn interesse voor de sociale economie
• Het identificeren van een vraag/nood aan advies vanwege uw organisatie (zie verder)
• Een tijdsinvestering van 4 à 7 uur, bestaande uit:
o 1 à 2 uur: rondleiden op de werkvloer, vragen/wensen/noden toelichten, achtergrondinfo geven
met betrekking tot uw vraag. (vanwaar komt de vraag? Wat zijn uw verwachtingen? Wat is de
nood, wat is het beoogde eindresultaat?)
o 2 à 3 uur: meer informatie geven, vragen beantwoorden en opvolgen per e-mail of telefoon
Opleiding Toegepaste Psychologie
Campus De Molen – Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. 03 241 08 29, Fax 03 241 08 20
o
o
Soms is het nodig dat studenten werknemers bevragen (kwalitatief of kwantitatief) om
voldoende informatie te verzamelen. Daarvoor is het belangrijk dat onze studenten deze
bevraging of focusgroepen kunnen organiseren.
1 à 2 uur: lezen van en feedback geven op eindrapport, per e-mail of telefoon met docent
Welke vragen/noden aan advies komen in aanmerking?
• Er moet een relatief duidelijke link gelegd kunnen worden naar arbeids- en organisatiepsychologie:
Human Resources Management of personeelsbeleid, rekrutering & selectie, team management,
teambuilding, leiderschap, stress, absenteïsme, opleidingsbehoeften, enz.
• Het “beantwoorden” van de vraag/nood moet haalbaar zijn binnen 50 werkuren (door de
studenten). Soms kunnen onze studenten een verkennend onderzoek doen en een aanzet geven tot
actie, maar deze zelf niet opvolgen.
Welke mogelijke voordelen kunt u verwachten indien u instemt om mee te werken?
• Op de eerste plaats een bondig, concreet en actiegericht analytisch rapport waarin een vergelijking
gemaakt wordt met “good practices” beschreven in de literatuur
• De kwaliteit van de laatste draft én van het eindrapport wordt beoordeeld door de docenten, en ook
uw feedback zal in rekening genomen worden bij het toekennen van het eindresultaat; het is voor de
student dus niet vrijblijvend
• U mag desgewenst het eindrapport door de student laten toelichten
• Er bestaat in elk geval de mogelijkheid van een vervolgproject door studenten of docenten
• Vanuit onze opleiding wordt ook door docenten advies verleend of kunnen trajecten begeleid
worden (focus ligt hier vaak op coaching en organisatie-ontwikkeling).
Zijn er financiële afspraken?
Noch uw organisatie, noch Thomas More Antwerpen noch de student zal voor deze opdracht een
vergoeding ontvangen.
Hoe wordt u gecompenseerd indien u schade oploopt door uw medewerking aan de opdracht?
De studenten zullen weliswaar begeleid worden door de docenten, maar de studenten zijn zelf
verantwoordelijk voor het eindresultaat. Aangezien het een opdracht betreft die uitgevoerd wordt door
studenten in opleiding kunnen wij niet garant staan voor de uitvoering en de kwaliteit ervan. Indien u
enige schade ondervindt die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de opdracht, zult u
hiervoor dan ook niet gecompenseerd kunnen worden. Anderzijds zal er met eventuele klachten of
bedenkingen wel ernstig rekening gehouden worden bij de evaluatie van de opdracht.
Wie krijgt toegang tot de resultaten?
Alle informatie over u en uw organisatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming
met alle ethische en wettelijke praktijken. De tussentijdse resultaten en eindresultaten zullen enkel en
Opleiding Toegepaste Psychologie
Campus De Molen – Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. 03 241 08 29, Fax 03 241 08 20
alleen gebruikt worden ter evaluatie van de opdracht door de betrokken docenten (en eventuele andere
betrokkenen indien er door de student beroep wordt aangetekend tegen zijn eindresultaat). Al deze
personen zijn gebonden door een plicht tot geheimhouding ten opzichte van derden. Indien u daar geen
bezwaar tegen aantekent, kan het wel zijn dat de naam van uw organisatie en een algemene
omschrijving van de samenwerking ter illustratie gebruikt wordt in communicatie naar andere studenten
en partners van de Hogeschool.
Hoe zal omgegaan worden met de verzamelde informatie?
Uw informatie zal alleen worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden. Ze zal niet langer dan
nodig worden bewaard en niet worden vrijgegeven aan andere personen dan de hierboven vermelde.
U hebt recht tot inzage in de gegevens die over u werden verzameld. U mag foutieve informatie
verbeteren en u mag sommige verwerkingen van uw gegevens weigeren of verhinderen zonder daarvoor
enige reden op te moeten geven.
Concrete afspraken:
Half Augustus: kenbaar maken van uw interesse en contactpersoon aan Thomas More. Indien u al een
idee heeft van een mogelijke vraag die u onderzocht wil zien, kan u dit reeds doorgeven. Wij adviezeren
u om al een vraag te formuleren, dit verhoogt de kans dat studenten uw organisatie kiezen.
Begin Oktober: indien u geselecteerd bent door een groep studenten, zullen zij contact met u opnemen
om verdere concrete afspraken te maken. Zij zullen langskomen om de vraag en de organisatie te
verkennen.
Begin Januari: mag u het definitief rapport van de studenten verwachten
Verdere informatie en contactgegevens
Indien u algemene vragen of bedenkingen hebt over de opdracht kunt u best per e-mail contact
opnemen met de docenten:
Mevr. Amaryllis Laenen
[email protected]
Mevr. Catherine Schepers
[email protected]
Mevr. Kaat Jansen
[email protected]
Opleiding Toegepaste Psychologie
Campus De Molen – Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. 03 241 08 29, Fax 03 241 08 20
INTENTIE TOT SAMENWERKING
Titel : praktijkopdracht “adviesverlening”
Naam van de studenten : ………………………………………………………
Naam van contactpersoon van de organisatie: …………………………………………………..
Verklaringen :
1. Ik bevestig dat ik het informatieblad voor bovenvermelde opdracht heb gelezen en begrepen. Ik kon
de informatie rustig overwegen, vragen stellen en deze vragen werden naar mijn tevredenheid
beantwoord.
2. Ik begrijp dat relevante informatie over mijn organisatie en medewerkers met het oog op de
uitvoering en beoordeling van deze opdracht ingekeken zal worden door de daarvoor bevoegde (en
door een plicht tot geheimhouding ten opzichte van derden gebonden) personen.
3. Ik begrijp dat mijn organisatie en ikzelf niet gecompenseerd zullen worden indien wij enige schade
ondervinden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met onze medewerking aan deze
opdracht.
4. Ik begrijp dat ik een tijdsinvestering van 4 à 7 uur zal moeten doen.
5. Ik ga ermee akkoord deel te nemen aan bovenvermelde praktijkopdracht.
6. Ik ga ermee akkoord dat de naam van mijn organisatie en een algemene omschrijving van de
samenwerking ter illustratie gebruikt mag worden in communicatie naar andere studenten binnen de
hogeschool.
_____________________
Naam van de Organisatie
________________________
Naam van de Contactpersoon
_________
Handtekening
____
Datum
[ 1 kopie voor de contactpersoon, 1 kopie voor het dossier van de student, 1 origineel voor de docenten ]
Download