Gezondheid en welzijn 4.1

advertisement
OPLOSSING OEFENING LALONDE
Op basis van boek Bram Verschuere – welzijn in Vlaanderen –
2014 – De Keure
Gezondheids- en welzijnszorg
Wettelijke bepalingen, GVO en voorzieningen en diensten :
Toegang, prijs, kwaliteit … belang van tolken! Omgaan met gesomatiseerde
klachten …
Vb. Vluchtelingen krijgen enkel basiszorg. Bijkomende zorg enkel met statuut.
Nulde lijn: Rode kruis/vrijwilligers, gezinnen brengen goederen naar
vluchtelingen …
Eerste lijn: onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands (taal en inburgering),
zelfzorgorganisaties Bv Kindengezin bereikt 98 % van de pasgeborenen door in
te zetten op interculturalisme, CAW, sociale huizen en OCMW’s
Tweede lijn: juridische, sociale en psychologische ondersteuning na
doorverwijzing
Derde lijn Verkleuring binnen de vergrijzing
Vierde lijn: Opvangcentra
Gezondheid en welzijn 4.1 (8-10), 4.3 en 4.4
Seminarie
Psychologie en pedagogiek: bij de bespreking van hoofdstuk 3 – exemplarisch
vanuit een doelgroep
Individuele leefwijzen
voeding, bewegen, roken, alcohol & drugs, relaties;
Vb. Effect van leven als vluchteling op voeding en beweging, hygiëne, slaap
VB beleving relaties, seksualiteit
Vb mate van individuele inburgering
VB andere voedingsgewoonten
Vb andere beleving van godsdienst, religie
VB Mate van belang hechten aan eigen gewoonten bv inzake hygiëne,
huisvesting …
Gezondheid en welzijn 4.2
Psychologie en pedagogiek (hfst 3 - hfst 4.4)
Toegepaste chemie (5.5.4 Vitaminen e.a.)
Godsdienst
INTERN milieu
Erfelijk materiaal (zie Toegepaste Bio 5.5.3)
Psychische, sociale, spirituele en fysieke elementen (Psychologie en pedagogiek hfst
2 + 3)
Vb. Zich aanpassen aan de groep van herkomst of de nieuwe groep,
identiteitsgevoel
Individuele inburgering
Vb. Mogelijkheid om een andere taal te leren
Vb. Behoefte aan veiligheid
Vb. Overlevingsdrang
Vb Behoefte aan religie
VB. Reeds opgedane/verworven aandoeningen bv Post traumatisch stress
syndroom, oorlogstrauma, ondervoeding …
VB Genderbeleving
Vb aangeboren aanleg tot verteren van bepaalde voedingsstoffen, verdediging
tegen ziektekiemen …
EXTERN milieu
Natuurlijke omgeving:
Vb. aanpassing aan ander klimaat, zonlicht, straling, geluid Aardrijkskunde?
Vb. aanpassing aan andere groenten, planten, dieren, micro-organismen,…
Toegepaste bio (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.5, 5.6) Toegepaste fysica Toegepaste
chemie
Sociale omgeving:
Directe omgeving: micro- en mesoniveau:
Vb. contacten met andere gezinnen binnen de opvangcentra / gezinnen in de
buurt, vrijwilligers (particuliere woningen via LOI’s), woonwagens bij de
nomadische cultuur,..)
Vb. contacten met ouders aan de schoolpoort, ouderraad binnen school (belang
van taal in inburgeringsprogramma).
Belang van sociaal economische status
Seminarie: project
Maatschappelijke – culturele omgeving: macroniveau:
 demografie, vb. verhouding groepen minderheden, vb. verschuiving
demografische gegevens door globalisering Aardrijkskunde?

sociaal-economisch, vb. taal is nodig om een werkgelegenheidstraject bij de
VDAB te kunnen volgen: in volwassenenonderwijs is wettelijk statuut
nodig om taalles te kunnen volgen, vb. al dan niet recht hebben op
basisinkomen, werk, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, SES
status, valorisatie diploma en competenties Seminarie: project

sociaal-cultureel: vb. mannen helpen mee poetsen in het asielcentrum, vb.
dragen van religieuze symbolen, vb. respect voor collectieve achtergrond,
eigen sociaal culturele identiteit vb denken over gezondheid, individueel
denken versus gemeenschapsdenken, Gezondheid en welzijn 4.1.5-7
Godsdienst?

politieke factoren: vb. het al dan niet reserveren van het openbaar
zwembad voor moslimvrouwen gedurende een aantal uren per week vb:
Regeling wettelijk verblijfstatuut.. Interculturalisering of assimilatie is
politiek bepaald vb vluchtelingenbeleid, GOK beleid op scholen … Zeer
veel verschillende betrokken overheden: uitdaging: inclusief en
horizontaal werken, integratie en inburgeringtrajecten met respect voor
verschillende achtergronden … Geschiedenis? Gezondheid en welzijn 4.4
Uitdaging: nieuwkomers en ontvangende samenleving emanciperen om te leren
samenleven in een context van superdiversiteit!
Download