Technische artikelen t

advertisement
Voorkom erger bij
aardbevingen
Total Wall Concept herstelt het vertrouwen in de
veiligheid van (uw) gebouw(en)
1
Introductie:
We hebben er allemaal over gehoord in het nieuws. De gaswinning in Groningen veroorzaakt
helaas steeds vaker een beving in de aarde, waardoor schade ontstaat in gebouwen. Daarnaast
ontstaat ook schade in het vertrouwen van de mens over de veiligheid van hun huis.
In dit document omschrijft Total Wall Concept de wijze waarop gebouwen, al voordat bevingen
ontstaan, versterkt kunnen worden.
Heeft u vragen over bevingschade of wilt u preventief uw gebouw versterken tegen deze
schade, neem contact met ons op via:
Telefoonnummer: 088 – 111 25 25 of via E-mail: [email protected]
Wij informeren u graag vrijblijvend verder over onze unieke methode.
Met vriendelijke groet,
Marten de Jong
Directeur Total Wall Concept
http://www.linkedin.com/in/martendejong
Inhoud:




Dé oplossing voor preventieve aardbevingszorg in Groningen
Onderzoek om tot een preventieve oplossing te komen
Van onderzoek naar het voorkomen van slachtoffers en schade
De Helifix Seismic Connector; een unieke preventie oplossing,
ontstaan vanuit de praktijk
 Total Wall Concept biedt de oplossing voor Noordoost-Groningen
Pagina 3
Pagina 5
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9
2
Dé oplossing voor preventieve aardbevingszorg in Groningen
De grootste en zwaarste aardbevingen in de wereld vinden plaats bij breuklijnen in de aardkorst
en zijn volledig van natuurlijke oorsprong. De aardbevingen die de afgelopen decennia in
Noordoost-Groningen hebben plaatsgevonden zijn geïnduceerde aardbevingen ontstaan door
gaswinning.
Geïnduceerde aardbevingen verschillen ten opzichte van natuurlijke aardbevingen op de
volgende wijze:
 Ze ontstaan door menselijk
ingrijpen in de aardkorst
 Het hypocentrum ligt vlak onder
het aardoppervlak (gemiddeld
circa 2 km).
 De
piekgrondversnelling
is
relatief hoog (3 m/s² is gemeten).
De beving duurt maar kort.
 Hoge frequentie: 2-10 Hz. (De op
natuurlijke
wijze
ontstane
tektonische aardbeving heeft de
frequentie: 1-2 Hz.)
 Maar een klein gebied van het
aardoppervlak ondervindt hinder
van dit type aardbeving.
Samengevat hebben geïnduceerde aardbevingen een andere oorzaak, zijn ze over het algemeen
korter en minder zwaar, maar ze hebben net als in de rest van de wereld schade aan gebouwen
tot gevolg.
Kennisbron door internationaal onderzoek
Onderzoek, experimenten en metingen in aardbevingsgevoelige landen hebben geleid tot een
grote kennisbron waaruit Total Wall Concept met haar constructeurs Goudstikker en Helifix tot
de ontwikkeling van de Helifix Seismic Connector zijn gekomen. Een methodiek die, met behulp
van een passend preventieplan per gebouw, zorgt voor de beste wapening tegen aardbevingen.
Voorkomen van scheurvorming
Betere wapening zorgt ervoor dat metselwerk beter bestand is tegen de kracht van de
aardbeving en dat scheurvorming wordt voorkomen. Door het voorkomen van scheurvorming
blijven de spouwmuren intact en worden schade en ongevallen door vallende stenen en andere
materialen tijdens en na een aardbeving voorkomen.
3
Unieke aanpak Total Wall Concept
Total Wall Concept combineert met de toepassing van de unieke Helifix Seismic Connector de
Helibar-wapeningsstaven en de DryFix-renovatiespouwankers. Deze combinatie voorkomt
scheurvorming en vallende stenen in gebouwen zoals in diverse aardbevingsgevoelige landen in
de praktijk is aangetoond.
Preventieplan
Total Wall Concept berekent per gebouw exact de minimaal benodigde wapening en legt dit
vast in een passend preventieplan. Op basis van dit preventieplan worden de gebouwen en
structuren bewapend met de exact berekende mix van genoemde producten.
Huizinge 16 augustus 2012
De zwaarste aardbeving tot nu toe heeft op 16 augustus
2012 plaatsgevonden in Huizinge (Groningen). Het
betrof een aardbeving van 3,6 op de Schaal van Richter.
Het hypocentrum lag hierbij op 2 km onder het
aardoppervlak. De schade bestond uit lichte
scheurvorming in het metselwerk.
4
Onderzoek om tot een preventieve oplossing te komen
HeliFix heeft naar aanleiding van grote schade door aardbevingen in Australië, Engeland en
Japan veelvuldig onderzoek gedaan naar het gedrag van (spouw)muren tijdens een aardbeving.
Veel ongewapend metselwerk van buitenspouwbladen bleek grote schade te vertonen na een
aardbeving. De schade varieerde van scheurvorming tot het loskomen van bakstenen of volledig
instorten van het buiten- en soms zelfs binnenblad.
Slachtoffers bij aardbeving
De meeste slachtoffers van aardbevingen vallen ten gevolge van vallende stenen en andere
materialen. Het voorkomen van schade aan gebouwen heeft derhalve een grote prioriteit en is
van levensbelang in streken waar aardbevingen veelvuldig voorkomen.
Voorbeeld 1: Bezwijkend buitenspouwblad
Dit buitenspouwblad bezweek na de aardbeving
van 4 september 2010 in Darfield, Canterbury
(Nieuw-Zeeland). Het betrof hier een aardbeving
met een kracht van 7,1 op de Schaal van Richter.
Het epicentrum lag op circa 40 km van de stad
Christchurch. Bij deze aardbeving vielen geen
doden, maar wel 100 gewonden, waarvan 2
zwaargewond.
Bron figuur: EQ Struc (2012), pag. 4.
Voorbeeld 2: Beschadiging dragend binnenblad
Bij veel gebouwen (zoals het voorbeeld hiernaast) bezweek
het buitenblad waardoor soms eveneens delen van het
dragende binnenblad beschadigd raakten of zelfs loskwamen.
Vaak waren niet-functionerende spouwankers hiervoor
verantwoordelijk. Voornaamste redenen hiervoor zijn corrosie
en/of een slechte verbinding met het buitenblad.
Bron figuur: EQ Struc (2012), pag. 5.
5
Voorbeeld 3: Scheurvorming in metselwerk
Naast het bezwijken van metselwerk treedt door
aardbevingen ook scheurvorming op in het
metselwerk. Dit kan gebeuren bij borstweringen
en rondom starre hoekverbindingen in het
metselwerk. Dit is onder meer het gevolg van te
grote ongedilateerde vlakken en door zwakke
mortelvoegen.
Bron figuur: EQ Struc (2012), pag. 7.
Voorbeeld 4: Verzwakte spouwankers
Scheurvorming in het metselwerk leidt in veel
gevallen
tot
het
bezwijken
van
het
buitenspouwblad. Dit is vooral het geval bij (indien
aanwezige) verzwakte aanwezige spouwankers door
corrosie en/of slechte verbinding met het
buitenblad.
Bron figuur: EQ Struc (2012), pag. 7.
Scheurvorming en slechte verankering van spouwankers
Terugkerende factor in alle onderzochte gevallen blijkt scheurvorming in het metselwerk en
slechte verankering van spouwankers te zijn. Deze twee oorzaken zorgen ervoor dat buiten- en
binnenbladen de druk van de aardbeving niet kunnen opvangen en zwaar beschadigd raken of
instorten.
Voorkomen is beter dan genezen
Bezwijken van het metselwerk van het buitenblad kan voorkomen worden als de scheurvorming
beheerst wordt. En daarnaast spelen voldoende spouwankers die in goede staat verkeren een
grote rol in de wapening van de binnen- en buitenbladen.
6
Van onderzoek naar het voorkomen van slachtoffers en schade
In samenwerking met de universiteiten van Newcastle (Australië) en Auckland (Nieuw Zeeland)
heeft Helifix onderzoek gedaan naar de verschillen tussen ongewapend en gewapend
metselwerk met behulp van Helibar lintvoegwapening. Ook werd er gekeken naar de
constructieve eigenschappen van deze lintvoegwapening.
Door middel van een vergelijkingsonderzoek van metselwerkmuren met verschillende
wapeningsprincipes is het afschuivinggedrag1 van deze verschillende wapeningsprincipes te
beoordelen. Een hoge afschuivingcapaciteit betekent minder scheurvorming. Een lage
afschuivingcapaciteit betekent meer scheurvorming.
Resultaten uit het onderzoek
 Het onderzoek toonde aan dat Helibar-staven de scheurvorming beter beheersen, ongeacht
de wapeningsrichting en de hoeveelheid wapening. De wapening zorgt ervoor dat het
metselwerk niet plotseling bezwijkt, zoals wel het geval is bij ongewapend metselwerk.

Het verticaal aanbrengen van de Helibar-staven heeft de voorkeur omdat deze een hogere
bezwijklast kunnen dragen. Verticaal aanbrengen is in de praktijk echter erg lastig.

Horizontaal aangebrachte staven zorgen voor een betere scheurbeheersing, maar deze
hebben een lagere bezwijklast.
Samengevat blijkt de combinatie van horizontale en verticale wapening de beste bescherming te
bieden bij aardbevingen.
1
Afschuivinggedrag: door het stapelen van stenen ontstaat druk. Wanneer een gebouw heen en weer
beweegt, ontstaat horizontale druk. De mate waarop de stenen horizontaal heen en weer bewegen
wordt ook wel afschuivinggedrag genoemd.
7
De Helifix Seismic Connector; een unieke preventie oplossing,
ontstaan vanuit de praktijk
De beste bescherming tegen scheurvorming en bezwijken van metselwerk is de combinatie van
verticale en horizontale wapening. Door het metselwerk te verstevigen met Helibar-staven (ook
wel Helibar lintvoegwapening genoemd) en spouwankers van DryFix wordt deze combinatie
bereikt.
De horizontaal aangebrachte Helibar-staven beheersen de scheurvorming en de DryFix
spouwankers zorgen ervoor dat het metselwerk wordt versterkt. Het unieke van de methodiek
is de koppeling van deze twee vormen van wapening aan elkaar.
De Helibar-staven en DryFixspouwankers worden door
middel van connectoren aan
elkaar
bevestigd.
Deze
totaaloplossing in de preventie
tegen aardbevingsschade heet
de Helifix Seismic Connector.
figuur boven: http://www.gostructural.com/print-magazinearticle-seismic_repair_and_upgrade_sol-8818.html.
Figuur onder: http://www.helifix.co.uk/products/remedial-products/seismic-connector/
8
Total Wall Concept biedt de oplossing voor NoordoostGroningen
Voor aardbevingsgevoelige regio’s zoals Noordoost-Groningen is de Helifix Seismic Connector
een unieke en duurzame oplossing die het hoofd biedt aan de gevolgen van de gaswinning.
Unieke preventieve aanpak
Total Wall Concept biedt een unieke en preventieve aanpak. Aan de hand van een checklist met
bijbehorende uitgangspunten wordt door de specialisten van Total Wall Concept de benodigde
wapening per woning berekend. Total Wall Concept ontwikkelt op deze wijze voor elk gebouw
of elke woning een passend preventieplan.
De juiste wapening garandeert de preventieve werking bij de meest gangbare aardbevingen. Er
treedt niet of nauwelijks scheurvorming op en er komen geen bakstenen naar beneden.
Resultaat
Een veilige situatie voor de bevolking en een aanzienlijke vermindering van de druk op de
plaatselijke overheden met betrekking tot nazorg en controle is het resultaat.
Meer weten over de unieke aanpak van het Total Wall Concept?
Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 088 – 111 25 25 of via e-mail:
[email protected]
Via onze site www.totalwallconcept.nl kunt u ook uw gegevens achterlaten, zodat wij contact
met u opnemen. Kijk daarvoor op de homepage van de site en klik op: ‘bel of mail mij’
9
Bronnen:
- EQ Struc: Seismic performance of twisted steel bars used as wall ties and as remedial
wall stitching, 2010/2011 Canterbury Earthquakes. EQ Struc: december 2012.
- Helifix Ltd: Case Studies. Helifix Ltd, Alexandria, Australia: januari 2012, pag. 38,39.
- Helifix: Seismic Connector, Retrofit repair and upgrade. Helifix Ltd, Ontario, Canada: mei
2003.
- Masia, M.; Petersen, R.; Konthesingha, C.; e.a.: In-plane shear behaviour of masonry
panels strenghtened with stainless steel high stress reinforcement. 8th International
Masonry Conference 2010 Dresden, Technische Universität Dresden, 2010.
- Steenbergen, dr.ir. R.; prof.ir. T. Vrouwenvelder: Aardbevingen en de bouwregelgeving.
TNO, 2013.
10
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards