algemene voorwaarden

advertisement
ALGEMENE VOORWAARDEN
Werkwijze:
In mijn praktijk wordt gewerkt conform de eisen van de verschillende beroepsverenigingen, waarbij
mijn praktijk is aangesloten. Het betreft onderstaande disciplines en de daarbij vermelde
beroepsverenigingen, te weten:
 Kinder-/jeugdtherapie : VIT = Vereniging Integrale Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl)
 Gesprekstherapie
: VIT = Vereniging Integrale Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl)
 Supervisie en coaching : LVSC = Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.eu)
 Begeleide intervisie
: LVSC = Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.eu)
Notabene: de RBNG (= Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) is de
overkoepelende organisatie van de VIT, welke therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke
gezondheidszorg certificeert en registreert.
Betalingen:
In mijn praktijk worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd:
 De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de
therapeut en de cliënt.
 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij
niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de
cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan
is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling aan vooraf gaat.
 Bij niet-betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een
betalingsherinnering sturen.
 Indien de cliënt na een eerste betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen
na dagtekening van de herinnering voldoet zal de therapeut een tweede betalingsherinnering
sturen. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,00
aan de cliënt in rekening gebracht.
 Indien de cliënt na een tweede betalingsherinnering niet binnen 14 dagen aan zijn/haar
betalingsverplichtingen voldoet is de therapeut -zonder nadere ingebrekestelling- gerechtigd
incasso-maatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren.
 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzetverdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
Download