Algemene inkoopvoorwaarden diensten

advertisement
pagina 1 van 16
Algemene Inkoopvoorwaarden Tynaarlo, Diensten
Artikel 1.
Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden voor Diensten voor de gemeente Tynaarlo wordt verstaan onder:
Acceptatie
Diensten
Dienstverlener
Gemeente
Inkoopvoorwaarden
Leveringen
Offerte
Opdrachtverlening
Overeenkomst
Partijen
Uitnodiging
Werk
Artikel 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.2.
3.3.
3.4.
4.2.
4.3.
Uitnodiging en Offerte
Een Uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde
vertegenwoordiger(s) van de Gemeente is gedaan.
Een Offerte is slechts geldig als zij schriftelijk is gedaan.
Een Offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat de Offerte
de Gemeente heeft bereikt.
Een Offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de Uitnodiging.
Artikel 4.
4.1.
Toepasselijkheid
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de Gemeente aangegane
Overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (precontractuele) relatie tussen de Gemeente en de
Dienstverlener voorafgaande aan het tot stand komen van de Overeenkomst.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de Dienstverlener gebruikt, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
Afwijking van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk
tussen Partijen is overeengekomen, danwel indien de Gemeente voorafgaande aan de Uitnodiging of in
het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke)
afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan.
In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de Overeenkomst boven de
Algemene Inkoopvoorwaarden.
Artikel 3.
3.1.
: Een in het voorkomend geval - wanneer de Diensten zich daarvoor lenen - door
de Gemeente aan de Dienstverlener schriftelijk gedane mededeling dat de
Diensten naar het oordeel van de Gemeente naar behoren zijn opgeleverd.
: Alle door een Dienstverlener te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of
handelingen niet betrekking hebbend op Leveringen en/of (een) Werk(-en).
: De wederpartij van de Gemeente bij de Overeenkomst.
: De gemeente Tynaarlo, de gebruiker van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
: Onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden met betrekking tot Diensten.
: De aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van Producten,
daaronder begrepen zowel zaken als vermogensrechten (goederen). Leveringen
kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren
omvatten.
: Een door de Dienstverlener schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6: 217
Burgerlijk Wetboek (BW).
: Een door de Gemeente in de zin van artikel 6: 217 BW schriftelijk gedane
aanvaarding van de Offerte.
: De - met betrekking tot de Diensten - schriftelijke Overeenkomst tussen de
Gemeente en de Dienstverlener waar onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden
als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW
deel van uitmaken.
: Partijen bij de Overeenkomst, Gemeente en Dienstverlener gezamenlijk.
: Een schriftelijk verzoek van de Gemeente aan de Dienstverlener om een Offerte
uit te brengen.
: Het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat er
toe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.
Totstandkoming Overeenkomst / toepasselijk recht
Een Overeenkomst komt slechts tot stand doordat de Gemeente de Offerte aanvaardt door middel van
een schriftelijke opdrachtverlening.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een
ander land op de Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen omtrent de Overeenkomst worden - nadat Partijen in redelijkheid hebben getracht een
minnelijke oplossing te bereiken - voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
de Gemeente is gelegen.
Artikel 5.
Toepasselijkheid van standaardvoorwaarden en -regelingen
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 2 van 16
5.1.
Markt- en branchespecifieke standaardvoorwaarden en -regelingen zoals bijvoorbeeld de DNR 2005
vinden slechts toepassing wanneer daarnaar verwezen wordt in de Overeenkomst.
Artikel 6.
6.1.
Artikel 7.
7.1.
7.2.
8.2.
9.2.
9.3.
Leiding en toezicht
De in het kader van de (uitvoering van de) Diensten in te schakelen (natuurlijke en rechts-) personen
staan onder leiding en toezicht van de Dienstverlener. De Gemeente draagt ter zake op geen enkele
wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.
De Dienstverlener vrijwaart de Gemeente voor eventuele jegens de Gemeente ingestelde
‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de)
Diensten in te schakelen - natuurlijke personen.
Artikel 9.
9.1.
Relevante informatie
De Dienstverlener geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de
Gemeente verlangt met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
In geval de Dienstverlener - om wat voor reden dan ook - het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet
naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op informatieplicht
schending door de Gemeente toe.
Artikel 8.
8.1.
Opdracht
Diensten worden verricht op basis van (een Overeenkomst van) ‘opdracht’ in de zin van Afdeling 1,
Titel 7, Boek 7 BW.
Ketenaansprakelijkheid
De Dienstverlener vrijwaart de Gemeente in het voorkomende geval voor aanspraken van het UWV
(Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de
betaling door de Dienstverlener of diens onderaannemers van loonbelasting, premies
volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met de
Diensten. De Gemeente is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de
aanneemsom in te houden.
De Dienstverlener zal in het voorkomende geval het daarmee verband houdende gedeelte van facturen
van zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde (G-) rekeningen van zijn
onderaannemers, dan wel - indien zulks tussen hen is overeengekomen - direct aan de betreffende
Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger en de Dienstverlener zal er op
toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op een zelfde wijze zullen betalen.
De Gemeente heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de door de Dienstverlener
terzake van de met betrekking tot de diensten verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting,
premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen waarvoor de Gemeente als eigenbouwer
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Dienstverlener te betalen
door storting op diens geblokkeerde (G-) rekening.
Artikel 10. Kwaliteit van de diensten en niet-nakoming
10.1.
10.2.
De door de Dienstverlener te verrichten Diensten moeten aan de Overeenkomst beantwoorden. Zulks
wordt gegarandeerd door de Dienstverlener.
Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Diensten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in
ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit,
deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit te voldoen. De Gemeente krijgt te allen tijde
Diensten geleverd welke van een professionele Dienstverlener verwacht mogen worden.
Artikel 11. ‘State of the art’
11.1.
11.2.
De Dienstverlener garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de gehele duur van de
Overeenkomst beschikken over voldoende expertise en professionaliteit als nodig is om op een
hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de Overeenkomst.
De Dienstverlener garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de duur van de Overeenkomst over
voldoende actuele kennis van vaktechniek(-en) bezitten teneinde op een hoogwaardige manier
uitvoering te (kunnen) geven aan de Overeenkomst.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 3 van 16
Artikel 12. (Overige) Garanties
12.1.
12.2.
12.3.
De Dienstverlener garandeert dat de Diensten worden uitgevoerd met inachtneming van alle relevante
wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder andere kwaliteit, veiligheid, milieu en
gezondheid.
De Dienstverlener garandeert dat hij en zijn personeelsleden te allen tijde alle door de centrale
overheid en de Gemeente vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende
kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen naleven bij de uitvoering van de Overeenkomst.
De Dienstverlener garandeert dat hij en zijn personeelsleden de door de Gemeente vastgestelde
bedrijfsvoorschriften en -reglementen strikt zullen naleven.
Artikel 13. Keuring en controle
13.1.
De Dienstverlener zal de Gemeente op haar verzoek te allen tijde tijdig en deugdelijk in de
gelegenheid stellen om de Diensten te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.
Artikel 14. Uitvoering en oplevering
14.1.
14.2.
14.3.
De Dienstverlener zal de Diensten binnen de in de Overeenkomst vastgelegde termijn en op de
overeengekomen plaats uitvoeren, alsmede op de overeengekomen plaats en wijze opleveren.
Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Dienstverlener dan wel daarmee gepaard gaande
handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van werkbriefjes behoudt niet zondermeer goedkeuring
van de Diensten door de Gemeente in. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht
voor om na feitelijke uitvoering de verrichte Diensten te keuren en te controleren, de Diensten
eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op haar
rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst.
Onverminderd de rechten van de Gemeente verband houdend met ondermeer onderhoudstermijnen
en/of garanties en/of de bevoegdheid van de Gemeente anderszins een beroep te doen op haar
rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst, geschiedt oplevering van de Diensten in het voorkomend
geval - wanneer de Diensten zich daarvoor lenen - door middel van acceptatie van de Diensten door de
Gemeente na melding van de Dienstverlener dat de Diensten voltooid en voor oplevering gereed zijn.
Artikel 15. De prijs
15.1.
15.2.
15.3.
De prijs voor de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW en omvat alle
directe en/of indirecte kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, die door de Dienstverlener in
verband met de Diensten zijn of worden gemaakt.
De prijs is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen
leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
De wijziging bedoeld in lid 2 zal geen doorgang kunnen vinden voordat de Gemeente hiervan op de
hoogte is gesteld en hieraan schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
Artikel 16. Betalingen
16.1.
16.2.
Betalingen door de Gemeente van de prijs vinden slechts plaats op basis van een door de
Dienstverlener deugdelijk gespecificeerde – dat wil zeggen tenminste naar aard en hoeveelheid van de
verrichte werkzaamheden gespecificeerde - factuur. Niet-gespecificeerde (deel-)facturen worden niet
in behandeling genomen.
De Gemeente betaalt de in lid 1 genoemde (deel-)facturen binnen dertig (30) dagen nadat zij
voornoemde facturen heeft ontvangen, eventueel de geleverde Diensten heeft gekeurd en/of
gecontroleerd én geconstateerd heeft dat de Diensten naar haar genoegen zijn verricht danwel een
deel van de met betrekking tot de Diensten verrichte werkzaamheden naar haar genoegen is verricht.
In het voorkomend geval geschiedt betaling (evenwel) binnen dertig (30) dagen na acceptatie.
Artikel 17. Verzekering en aansprakelijkheid
17.1.
17.2.
Opdrachtnemer heeft, ter dekking van de aansprakelijkheden die Opdrachtnemer heeft onder de
Overeenkomst, een adequate verzekering afgesloten tegen bedrijfs- en beroepsrisico’s van minimaal
€ 1.000.000,=, per gebeurtenis, tenzij anders overeengekomen en zal deze gedurende de looptijd van
de Overeenkomst in stand houden.
Opdrachtnemer is tot een maximum van de minimaal verzekerde som aansprakelijk voor schade van
welke aard dan ook, berokkend aan personen of zaken van Opdrachtgever of derden, ten gevolge van
slechte kwaliteit of het niet of niet voldoende of niet volledig functioneren van door Opdrachtnemer
geleverde Diensten. Opdrachtnemer is echter bij grove en/of opzettelijke fout of nalatigheid van de
Opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 4 van 16
Artikel 18. Niet toerekenbare tekortkoming
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
In geval van niet toerekenbare tekortkoming wordt nakoming door de betrokken partij van de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de
niet toerekenbare tekortkoming zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake
zijn gehouden.
In het geval dat de in lid 1 genoemde niet toerekenbare tekortkoming van een der partijen langer
duurt dan tien (10) werkdagen, is de andere partij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de
Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.
Van een geval van niet toerekenbare tekortkoming moet onder overlegging van de nodige
bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.
Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel,
stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering, toerekenbare tekortkoming van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden, door liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
Artikel 19. Overdracht rechten en verplichtingen
19.1.
De Dienstverlener is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over
te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de
Gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 20. Geheimhouding en rechthebbende op goederen
20.1.
20.2.
20.3.
De Dienstverlener zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst alsmede overige
bedrijfsinformatie van en/of omtrent de Gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar
maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de Gemeente.
De Dienstverlener zal voorts eventuele in het kader van de Overeenkomst vervaardigde en/of
ontwikkelde goederen (zaken en/of vermogensrechten) geheimhouden en de resultaten van zijn
werkzaamheden niet openbaar maken dan na verkregen schriftelijke toestemming van de Gemeente.
De Gemeente is de exclusieve rechthebbende op alle in het kader van de Overeenkomst vervaardigde
en/of ontwikkelde goederen.
Artikel 21. Niet-nakoming en de gevolgen daarvan
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
Ingeval de diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst en/of indien uitvoering en/of oplevering
van de Diensten niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats en
wijze geschiedt en/of in geval de Dienstverlener anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de
Overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de Overeenkomst door de Dienstverlener.
In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door de Dienstverlener, zal de Gemeente behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de Dienstverlener door middel van
een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de Dienstverlener de niet-nakoming binnen
een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de
Dienstverlener. Indien de Dienstverlener niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke
termijn voldoet aan de door de Gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim.
In geval de Dienstverlener - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de Gemeente onverminderd
haar overige rechten die zij aan het verzuim van de Dienstverlener kan ontlenen - waaronder haar
recht op schadevergoeding - bevoegd:
a) Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de Diensten en/of het herstel van de niet-nakoming
door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de Dienstverlener te
verhalen.
b) De Overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de Dienstverlener geheel of
gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
De Dienstverlener vrijwaart de Gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden
verband houdend met niet-nakoming door de Dienstverlener en/of verband houdend met
onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 5 van 16
Artikel 22. Onmiddellijk einde en ontbinding van de Overeenkomst
22.1.
22.2.
De Overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat
voor (rechts-) handeling dan ook door de Gemeente nodig zal zijn:
a) In het geval van faillissement van de Dienstverlener.
b) In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de Dienstverlener.
c) Wanneer de Dienstverlener feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten
feitelijk beëindigt of heeft beëindigd.
De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden:
a) Wanneer door de Dienstverlener in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn
gemaakt met collega-Dienstverleners c.q. concurrenten.
b) In geval van surséance van betaling van de Dienstverlener.
c) Door de Dienstverlener of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of
wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de
Gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een
vertegenwoordiger van de Gemeente.
Artikel 23. Publiekrechtelijke verplichtingen
23.1.
Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Gemeente van de
krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de Gemeente rustende verplichtingen.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 6 van 16
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 7 van 16
Supplement INHUUR PERSONEEL
Het supplement INHUUR PERSONEEL is een los onderdeel dat behoort bij de Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten van de gemeente Tynaarlo.
Artikel 1.
Definities
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende
betekenis:
Arbeidskracht
Contactpersoon
VOG
Artikel 2.
2.1.
VOG
De Gemeente heeft het recht van iedere Arbeidskracht een VOG te vragen. De Opdrachtnemer zal aan
deze vraag terstond gehoor geven en deze VOG op zo kort mogelijke termijn aan de Contactpersoon
overhandigen. De Verklaring Omtrent het Gedrag staat geregeld in de Wet justitiële gegevens.
Artikel 4.
4.1.
Huisregels
Opdrachtnemer zal de Arbeidskracht op de hoogte stellen van alle regels binnen de organisatie van de
Gemeente. Aan bod dienen in ieder geval te komen:

algemene introductie de Gemeente

informatie over de locatie van de Gemeente

werkomstandigheden;

huisregels;

internetprotocol;

werktijden, pauze en lunchtijden;

werkkleding;

veiligheidsvoorschriften;

vertrouwelijkheid/geheimhoudingsplicht.
Artikel 3.
3.1.
: Iedere natuurlijke persoon, die ingeschreven staat bij Opdrachtnemer en met
Opdrachtnemer een arbeidsverhouding aangaat tot het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de Gemeente. Onder arbeidskracht wordt in de
Overeenkomst verstaan, uitzendkracht, gedetacheerde, payrollkracht.
: De medewerker van de Gemeente die in de Overeenkomst namens de Gemeente
als Contactpersoon wordt genoemd.
: Verklaring omtrent Gedrag
Werkbrief Arbeidskracht
Wekelijks zal de Arbeidskracht een werkbrief invullen, waarop de door Arbeidskracht voor de
Gemeente gewerkte uren worden genoteerd. De werkbrieven dienen door de direct leidinggevende van
Arbeidskracht bij de Gemeente ter goedkeuring te worden ondertekend. Opdrachtnemer ontvangt het
origineel van de werkbrief. Arbeidskracht verstrekt een kopie van de werkbrief aan de Gemeente en
behoudt zelf een kopie.
Een kopie van de getekende werkbrief wordt bij de factuur gesloten. zonder deze kopie wordt de
factuur niet betaalbaar gesteld.
Bij voorkeur wordt de werkbrief digitaal aangeleverd.
Artikel 5.
5.1.
5.2.
5.3.
Ziekmelding Arbeidskracht
Opdrachtnemer is verplicht de ziekmelding van de Arbeidskracht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
voor 09:00 uur ‘s ochtends op de eerste ziektedag aan Contactpersoon te melden. Opdrachtnemer
verzorgt de melding aan de voorgeschreven instanties.
In geval van ziekte van een Arbeidskracht die langer dan twee weken duurt, kan de Gemeente
vervanging van de Arbeidskracht eisen.
Over de periode waarin de Arbeidskracht ziek is, is de Gemeente geen vergoeding aan Opdrachtnemer
verschuldigd. Opdrachtnemer versterkt aan de Contactpersoon bij iedere ziekmelding een overzicht
van het ziekteverzuim van de Arbeidskracht bij de Gemeente.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 8 van 16
Artikel 6.
6.1.
6.2.
Artikel 7.
7.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
Verlofdagen
Verlofdagen van de Arbeidskracht zullen in goed overleg tussen de direct leidinggevende en
Arbeidskracht worden vastgesteld, waarbij rekening zal worden gehouden met de voortgang van de
werkzaamheden. De aanvang en het einde van het verlof wordt geregeld uiterlijk één maand voor
aanvang van een vakantie van een week of langer en één week voor aanvang van een kortere
verlofperiode.
Artikel 9.
9.1.
Overwerk
Uren welke de Arbeidskracht werkzaam is in opdracht van de Gemeente, buiten de normale werkdagen
en werktijden, worden beschouwd als overwerk. Overwerk kan slechts plaatsvinden na overleg tussen
direct leidinggevende van de Gemeente en Arbeidskracht en voor zover de van overheidswege
gestelde voorschriften betreffende de arbeidsduur zich daarentegen niet verzetten.
Artikel 8.
8.1.
Werktijdenregeling
De Arbeidskracht zal zijn werkzaamheden zoveel mogelijk tijdens kantooruren van de Gemeente
verrichten en in overeenstemming met de op de betreffende locatie geldende werktijdregeling. De
standaardweek welke voor de Arbeidskracht wordt gehanteerd sluit aan bij de duur van de
arbeidsweek van de Gemeente tenzij de Gemeente en Opdrachtnemer schriftelijk anders
overeenkomen.
Verlies van uren in verband met kort verzuim, bijvoorbeeld wegens tandarts- of doktersbezoek wordt
door de betreffende Arbeidskracht zoveel mogelijk ingehaald of niet aan de Gemeente in rekening
gebracht, hetgeen aan de Gemeente is te beslissen. Verlof- en opleidingsuren en algemeen erkende
feestdagen, inclusief de dagen dat de Gemeente gesloten is of uren dat er om een andere reden geen
werkzaamheden voor de Gemeente kunnen worden verricht, zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
Niet nakoming
Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat Arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld in
hoge mate voldoen aan de door de Gemeente gestelde eisen. Indien Opdrachtnemer bij herhaling geen
kandidaten of ongeschikte kandidaten aanlevert kan de Gemeente besluiten de Overeenkomst te
ontbinden. Van herhaling is sprake indien dit twee keer of vaker gedurende de (voorbije) looptijd van 6
maanden voorkomt.
Indien de Gemeente van oordeel is dat de Arbeidskracht de opgedragen werkzaamheden of enige deel
daarvan niet of niet naar behoren vervult, zich schuldig maakt aan wangedrag of niet in het team van
de Gemeente past, dan heeft de Gemeente het recht, via een schriftelijke kennisgeving, van
Opdrachtnemer te vorderen dat op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen twee dagen na de
kennisgeving, voor vervanging van de Arbeidskracht wordt zorg gedragen.
Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om voor vervanging zorg te dragen.
Voor de onder 9.2 bedoelde omstandigheid zal de Gemeente vanaf het moment dat de Opdrachtnemer
daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, zal de Gemeente geen betaling meer verschuldigd zijn.
De eventuele extra kosten die ontstaan door de vervanging komen voor rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 10. Managementrapportage
10.1.
Opdrachtnemer zal per kwartaal rapportages opleveren met de volgende informatie:

het aantal Arbeidskrachten

namen van de Arbeidskrachten

naam functieprofiel en tarief per Arbeidskracht

aantal gewerkte uren per Arbeidskracht
De kosten van de managementsrapportage zijn in de tariefstelling opgenomen. De Gemeente heeft het
recht de gegevens zoals opgenomen in de managementrapportages te (laten) controleren door een
interne of externe accountant.
Artikel 11. Veiligheid
11.1.
De Gemeente zal voor adequate en veilige werkruimte zorgen en tevens voor een correcte naleving
van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsomstandigheden, in het bijzonder de
Arbeidsomstandighedenwet. Verder zal de Gemeente ervoor zorgen dat de Arbeidskracht op tijd van
de voor toegang tot de werkplek benodigde bescheiden voorzien is. de Gemeente verstrekt aan
Opdrachtnemer of aan de Arbeidskracht tijdig alle informatie die benodigd is voor een goede uitvoering
van de werkzaamheden. De door de Gemeente aan Opdrachtnemer dan wel aan de Arbeidskracht ter
beschikking gestelde hulpmiddelen blijven eigendom van de Gemeente.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 9 van 16
Artikel 12. Geheimhouding
12.1.
Ten aanzien van alle door de Gemeente aan Opdrachtnemer dan wel aan Arbeidskrachten verstrekte
gegevens, documenten en informatie waaronder mede te verstaan alle materialen, tekeningen,
ontwerpen of specificaties welke in het kader van de uitvoering van werkzaamheden aan
Opdrachtnemer worden verstrekt, dan wel uitsluitend ten behoeve van de Gemeente worden
samengesteld of vervaardigd, alsmede ten aanzien van alle bedrijfsaangelegenheden (hierna
gezamenlijk aan te duiden als vertrouwelijke informatie), verplicht Opdrachtnemer zich zowel
gedurende de duur van de Overeenkomst en/of de daarop gebaseerde Overeenkomsten alsmede
daarna:

dat de Arbeidskrachten en Opdrachtnemer geheimhouding betreffende deze vertrouwelijke
informatie zullen betrachten;

dat de Arbeidskrachten en Opdrachtnemer deze vertrouwelijke informatie op geen enkele andere
wijze zullen gebruiken dan voor het verhuren van diensten aan Gemeente, tenzij Gemeente vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend;

dat de Arbeidskrachten en Opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie zullen kopiëren, tenzij
Gemeente vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend;

dat de Arbeidskrachten en Opdrachtnemer alle materialen, tekeningen, ontwerpen of specificaties
welke in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer worden
verstrekt, dan wel uitsluitend ten behoeve van de Gemeente worden samengesteld of vervaardigd,
niet aan derden zullen overdragen of afstaan.

dat de Arbeidskracht zich dient te houden aan alle voorschriften die gelden bij de Gemeente
Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze
verplichting zo goed mogelijk na te komen. Niet als vertrouwelijke informatie worden beschouwd
gegevens die algemeen bekend zijn of na verloop van tijd worden. Opdrachtnemer verplicht zich
er voor zorg te dragen dat alle Arbeidskrachten een geheimhoudingsverklaring (in hun
arbeidsovereenkomst) hebben getekend met betrekking tot de hier bedoelde vertrouwelijke
informatie. In geval van schending van deze geheimhoudingsplicht door een Arbeidskracht is
Opdrachtnemer jegens de Gemeente aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1.
13.2.
De Gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en Opdrachtnemer zal de Gemeente vrijwaren
tegen elke vordering of eis, die tegen de Gemeente mocht worden ingesteld ter zake van ziekte,
letsel, en/of overlijden van de Arbeidskracht en/of verlies van en/of schade aan de eigendommen van
Arbeidskracht dan wel Opdrachtnemer zelf, indien de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid
van de Arbeidskracht.
Opdrachtnemer zal zorgen voor, en is volledig aansprakelijk voor de inhouding en afdracht van
loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten en BTW welke Opdrachtnemer eventueel
verschuldigd is ter zake van de verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart, met betrekking
tot de ketenaansprakelijkheid, de Gemeente ter zake volledig. De Gemeente behoudt zich het recht
voor eventuele heffingen loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten en BTW inclusief boetes en
heffingsrente volledig op Opdrachtnemer te verhalen.
NEN 4400 (ketenaansprakelijkheid)
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 10 van 16
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 11 van 16
Supplement DE NIEUWE REGELING 2005 (DNR2005)
Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect - Ingenieur
en - Adviseur
Het supplement DE NIEUWE REGELING 2005 (DNR2005) Rechtsverhouding Opdrachtgever – Architect –
Ingenieur en - Adviseur is een los onderdeel dat behoort bij de Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten van de
gemeente Tynaarlo.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
ALGEMEEN
Op de overeenkomsten tussen de Gemeente (hierna te noemen opdrachtgever) en adviserende
ingenieursbureaus is de “Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR2005”
van toepassing, met uitzondering van de onder artikel 2 genoemde uitsluitingen en met inachtneming
van de in artikel 2 opgenomen aanpassingen.
Afwijkingen van de in artikel 1.1 en artikel 2 genoemde voorwaarden zijn slechts geldig indien en in
zoverre deze door de partijen schriftelijk zijn aanvaard.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
deze voorwaarden volledig van kracht blijven
UITSLUITINGEN EN AANPASSINGEN
De volgende artikelen in DNR2005 worden uitgesloten of aangepast:
Artikel 1; de definitie van het begrip “toerekenbare tekortkoming” vervalt en wordt:
Toerekenbare tekortkoming
Een tekortkoming in de nakoming als gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 3, lid 1; vervalt en wordt:
Adviseur adviseert opdrachtgever een vooronderzoek te (laten) verrichten:
Artikel 3, lid 2 en 3; vervallen.
Aan Artikel 3 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
Indien na het uitvoeren van een vooronderzoek blijkt, dat (een deel van) de resultaten kan worden benut voor
de uitvoering van de opdracht, dan wordt hier bij het vaststellen van het honorarium voor de opdracht naar
rato rekening mee gehouden.
In afwijking van het gestelde in Artikel 4 lid 1 en 2 geldt het volgende:
De overeenkomst komt alleen tot stand na een schriftelijk aanbod door adviseur, gevolgd door een schriftelijke
aanvaarding door Opdrachtgever.
Aan artikel 4 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
Opdrachtgever verleent de opdracht steeds per fase, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 5; vervalt en wordt:
De adviseur is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van
onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de
deugdelijke nakoming van de opdracht, mits hij hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft van
opdrachtgever.
Artikel 6, lid 1; vervalt en wordt:
Het staat Opdrachtgever vrij om, indien hij dit voor de realisatie van het project wenselijk acht, derdenadviseurs of andere derden aan te stellen. Eventueel na voorafgaand overleg indien dit door beide partijen is
gewenst.
Artikel 7, lid 1; vervalt en wordt:
adviseur kan niet optreden als gemachtigde van Opdrachtgever, ook niet in een directievoerende rol tijdens de
uitvoeringsfase, en kan derhalve geen handelingen verrichten waardoor Opdrachtgever rechtens wordt
gebonden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 12 van 16
Artikel 8; vervalt en wordt:
Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing,
tenzij de esthetische waarde van belang is voor de opdracht. Vorenstaande laat onverlet dat voldaan dient te
worden aan redelijke eisen.
Artikel 9; toevoegen lid 4:
Iedere aanpassing van de opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd.
Artikel 10; vervalt en wordt:
Op verlangen van een der partijen kunnen de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht worden
gewijzigd of de overeenkomst worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien
aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de
opdracht niet mag verwachten. Aan de wijziging kan terugwerkende kracht worden verleend. Ingeval van een
wijziging of ontbinding van de overeenkomst als hier bedoeld zijn partijen jegens elkaar nimmer aansprakelijk
voor welke schade dan ook. De adviseur vrijwaart de opdrachtgever tegen elke vordering die hieruit voortvloeit
of hiermee verband houdt van diens aandeelhouder(s), contractpartij(en), opdrachtnemer(s) etcetera.
Opdrachtgever vrijwaart op haar beurt de adviseur voor elke vordering van haar contractspartijen in gevallen
als hier bedoeld. Een overeengekomen wijziging als hier bedoeld en de gevolgen die partijen hieraan verbinden
wordt schriftelijk vastgelegd.
Aan artikel 11 wordt de volgende bepaling als lid 2a toegevoegd:
Het is adviseur niet toegestaan om binnen het project in opdracht van een derde te werken zonder schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 11, lid 3; vervalt en wordt:
De adviseur sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af,waarvan de polis ten minste de dekking biedt
van de door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA
en de ONRI,Organisatie van advies- en ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst vastgestelde en gepubliceerde
raampolis, tenzij anders bepaald is.
Op verzoek van de opdrachtgever legt de adviseur bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan deze
verzekeringsplicht heeft voldaan.
De adviseur zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de verzekering in stand houden.
Artikel 11, lid 5; vervalt en wordt:
Adviseur houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. Adviseur verstrekt naar beste
vermogen en op een zodanig tijdstip dat voor Opdrachtgever geen extra kosten ontstaan desgevraagd alle
inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen
van (overheids) voorschriften of –beschikkingen, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de
opdracht, de gevolgen te specificeren in kwalitatieve gevolgen, voorbereidings- en uitvoeringstijd,
voorbereidings- en uitvoeringskosten van al dan niet noodzakelijke wijzigingen daarvan, alsmede inlichtingen
omtrent overeenkomsten die adviseur ter uitvoering van de opdracht met derden heeft gesloten.
Artikel 11, lid 6; vervalt en wordt:
De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. De termijnen in het overeengekomen
tijdschema zijn fatale termijnen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Wanneer adviseur weet, of redelijkerwijs kan weten, dat hij zijn verplichtingen niet kan nakomen binnen het
overeengekomen tijdschema, dient hij dit met bekwame spoed schriftelijk te melden aan Opdrachtgever.
Artikel 11, lid 7; vervalt en wordt:
De adviseur vangt eerst aan met een volgende fase nadat de opdrachtgever daartoe zijn schriftelijke
toestemming heeft verleend. In deze toestemming wordt de goedkeuring van de voorafgaande fasen geacht te
zijn begrepen, behalve voor zover de opdrachtgever zijn goedkeuring aan onderdelen van de werkzaamheden
uitdrukkelijk heeft onthouden.
Artikel 11, lid 8; vervalt en wordt:
Adviseur deelt schriftelijk aan Opdrachtgever mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn adviseur
te vertegenwoordigen, zonodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.
Artikel 11, lid 9; vervalt en wordt:
De adviseur dient bij beëindiging van de opdracht de opdrachtgever in het bezit te stellen van alle documenten
verband houdende met de opdracht die bij de adviseur of bij door de adviseur gebruikte hulppersonen aanwezig
zijn. De adviseur is bevoegd afschriften van deze documenten voor eigen gebruik te maken en onder zich te
houden.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 13 van 16
Artikel 12, lid 1; vervalt en wordt:
De opdrachtgever gedraagt zich jegens de adviseur als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De
opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van een adviseur vertrouwelijk te houden, voor zover deze
gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan
of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn, tenzij de opdrachtgever ingevolge enige wettelijke
bepaling, gehouden is deze informatie of gegevens openbaar te maken en/ of aan derden te verstrekken.
Artikel 12, lid 4; vervalt en wordt:
De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een
tekortkoming van de adviseur daadwerkelijk heeft opgemerkt en de gevolgen hiervan voor de opdracht voor
hem inzichtelijk zijn.
Artikel 12, lid 7; vervalt en wordt:
Opdrachtgever draagt zijn Opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder
schriftelijke mededeling aan adviseur. Indien Opdrachtgever het project tijdens de loop van het project aan
derden verkoopt, levert en/of verhuurt, is hij niet eerder van zijn verplichtingen jegens adviseur ontslagen dan
nadat door die derde is aangetoond en schriftelijk verklaard dat alle rechten en verplichtingen volgend uit de
door Opdrachtgever en adviseur gesloten overeenkomst integraal jegens adviseur zullen worden nagekomen.
Tot dat moment is Opdrachtgever aansprakelijk voor nakoming van deze rechten en verplichtingen.
Artikel 13, lid 1; vervalt en wordt:
De adviseur is jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming. De vraag of en zo ja in hoeverre er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
wordt beantwoord aan de hand van de hiervoor in het Burgerlijk Wetboek opgenomen regeling (art. 6:74 e.v.
van het BW).
Artikel 13, lid 2; vervalt.
Artikel 14, lid 1; vervalt en wordt:
Is de adviseur krachtens het bepaalde in artikel 13 aansprakelijk dan is hij gehouden tot vergoeding van de
door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. Tevens is adviseur dan aansprakelijk voor de kosten die
anderen bij het project betrokken derden moeten maken, voortvloeiende uit de herziening van het ontwerp.
Artikel 14, lid 2; vervalt.
Artikel 14, lid 3; vervalt.
Artikel 14, lid 4; vervalt en wordt:
De adviseur is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door deze geleden als gevolg van een
bevoegdheidsoverschrijding van de adviseur onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1.
Bij de vaststelling van de schadevergoeding in gevolge het in de vorige volzin bepaalde wordt, naast de overige
van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate, waarin de opdrachtgever door
de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
Artikel 14, lid 5; vervalt.
Artikel 14, lid 6; vervalt.
Artikel 14, lid 7; vervalt.
Artikel 14, lid 8; vervalt.
Artikel 14, lid 9; vervalt.
Artikel 15, lid 1; vervalt en wordt:
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen en tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de
adviseur respectievelijk degene(n) voor wie hij verantwoordelijk is, is de door adviseur te vergoeden schade
beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de
adviseur.
Artikel 16; vervalt.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 14 van 16
Artikel 17; vervalt.
Artikel 20, lid 1; vervalt en wordt:
Partijen zullen, in het geval dat eventuele vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die in
redelijkheid niet aan adviseur kunnen worden verweten, met elkaar overleggen over een vergoeding van
eventueel hier uit voortvloeiende kosten en schaden. Onder deze kosten en schaden kunnen begrepen worden
door adviseur ter uitvoering van de betreffende opdracht (voor de betreffende fase) aangegane verplichtingen,
slechts voor zover deze verplichtingen door adviseur zijn aangegaan in overleg met en zonder bezwaar van
opdrachtgever. Adviseur is verplicht de schade ten gevolge van de vertraging of onderbreking zoveel mogelijk
te beperken en de nakoming van deze verplichtingen desgevraagd aan te tonen.
Artikel 20, lid 2 vervalt en wordt:
De opdrachtgever is, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, tevens verplicht de
schade die de adviseur lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van de adviseur zoveel mogelijk te
beperken.
Artikel 22; vervalt.
Artikel 26; vervalt en wordt:
Is, gelet op alle van belang zijnde omstandigheden, de vertraging of onderbreking van de vervulling van de
opdracht zodanig van aard en/of duur dat nakoming van de opdracht in ongewijzigde vorm in redelijkheid niet
is te vergen, dan heeft de partij aan wiens zijde de oorzaak van de vertraging/onderbreking niet ligt, het recht
de opdracht op deze grond op te zeggen.
Artikel 28, lid 2; vervalt en wordt:
De bevoegdheid om op grond van het bepaalde in dit artikel op te zeggen, komt toe aan de partij aan wier kant
de overmacht zich niet voordoet.
Artikel 32; vervalt en wordt:
Heeft de opdrachtgever bedongen dat de vervulling van de opdracht in het bijzonder wordt toevertrouwd aan
een bepaalde persoon en doet zich de situatie voor dat deze persoon, bijvoorbeeld door overlijden of
arbeidsongeschiktheid, niet meer werkzaam is bij adviseur, dan hebben beide partijen het recht de
overeenkomst op te zeggen.
Artikel 34; vervalt.
Artikel 35; toevoegen lid 5;
Indien de opdrachtgever door de opzegging schade oploopt, kan opdrachtgever zijn geleden schade op de
adviseur verhalen.
Artikel 36; vervalt.
Artikel 38; vervalt.
Artikel 40; vervalt.
Artikel 41, lid 2; vervalt.
Artikel 42; vervalt.
Artikel 44; vervalt.
Artikel 45; vervalt en wordt:
De door de adviseur in het kader van de opdracht vervaardigde documenten zijn eigendom van de
opdrachtgever.
Artikel 46, lid 1; vervalt en wordt:
De adviseur draagt alle auteursrechten, volgende uit de Auteurswet, die betrekking hebben op de door de
adviseur op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever tot stand gebrachte werken, over op
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 15 van 16
opdrachtgever. Opzegging en/of geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst heeft geen gevolgen
voor de overdracht van de auteursrechten en de overige bepalingen van dit artikel.
Artikel 46, lid 2; vervalt en wordt:
De adviseur behoudt het recht als genoemd in artikel 25 lid 1 sub a van de Auteurswet.
Artikel 46, lid 3; vervalt en wordt:
De adviseur doet afstand van de rechten als genoemd in artikel 25 lid 1 sub b en sub c voor zover het betreft
het aanbrengen van wijzigingen in het werk of de benaming ervan door of namens de opdrachtgever.
Artikel 46, lid 4; vervalt en wordt:
De opdrachtgever geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen als de
ontwerper van de tekeningen en de modellen die in het kader van de opdracht zijn vervaardigd. De
opdrachtgever heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in die Wet
bedoelde Bureau.
Artikel 46, lid 4c; vervalt en wordt:
Als de opdrachtgever een octrooi als bedoeld in dit lid verkrijgt, zal in overleg worden getreden over een
eventueel niet overdraagbare licentie op die vinding.
Artikel 46, lid 4d; vervalt.
Artikel 46, lid 4e; vervalt.
Artikel 47, lid 1; vervalt en wordt:
Het staat de opdrachtgever vrij het object of werk op een andere wijze dan in het advies van de adviseur is
aangegeven, uit te voeren.
Artikel 47, lid 2; vervalt.
Artikel 48, lid 1; vervalt en wordt:
De adviseur heeft het recht zijn advies te herhalen, voor zover redelijke belangen van de opdrachtgever zich
daar niet tegen verzetten.
Artikel 48, lid 2; vervalt.
Artikel 48, lid 3; vervalt.
Artikel 50, lid 1; vervalt en wordt:
De advieskosten bestaan uit het honorarium en de bijkomende kosten.
Toezichtskosten behoren niet tot de advieskosten. Opdrachtgever zal deze separaat aan een nader te bepalen
partij opdragen.
Artikel 50, lid 4f; vervalt en wordt:
De kosten voor aankondigingen per advertentie.
Kosten voor telecommunicatie en porti worden geacht tot de normale overheadkosten van adviseur te behoren
en kunnen derhalve door adviseur niet als kosten worden opgevoerd.
Artikel 51, lid 1; wordt aangevuld met:
In de advieskosten/het honorarium zijn alle kosten begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 55, lid 1; wordt aangevuld met:
‘Wijzigingen’ als bedoeld in dit lid, betreffen uitsluitend ‘ingrijpende wijzigingen’. Ook de som van verschillende
kleine wijzigingen kan als zodanig worden aangemerkt. Opdrachtgever en adviseur stellen in onderling overleg
vast of en in hoeverre het gaat om een ingrijpende wijziging.
Artikel 55, lid 3; vervalt en wordt:
Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de opdracht wijzigingen voor en leiden deze tot een
wijziging van de werkzaamheden van de adviseur, dan worden in overleg de advieskosten herzien.
Artikel 56, lid 5; vervalt en wordt:
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
pagina 16 van 16
Indien de opdrachtgever de juistheid van een declaratie, of een gedeelte daarvan, betwist, is hij niettemin
gehouden tot tijdige betaling van het niet betwiste gedeelte.
Artikel 56, lid 7; vervalt.
Artikel 56, lid 9; vervalt en wordt:
Alle werkelijk door de adviseur gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn declaratie te geraken, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever, onder voorwaarde dat de
gerechtelijke of buitengerechtelijke vordering wordt toegewezen.
Aan artikel 56 wordt een lid 10 toegevoegd dat luidt:
Alle werkelijk door de opdrachtgever gemaakte onkosten verband houdende met een vordering tot nakoming
en/of schadevergoeding in geval van een toerekenbare tekortkoming die voor rekening is van de adviseur,
komen voor rekening van de adviseur, onder voorwaarde dat de gerechtelijke of buitengerechtelijke vordering
wordt toegewezen.
Artikel 58, lid 2; vervalt en wordt:
Alle geschillen -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd- die
tussen de opdrachtgever en de adviseur of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding
van de opdracht, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Diensten + Supplementen
Gemeente Tynaarlo
Versie: 1.0
Datum: april 2011
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards