sollicitatie voor de functie van

advertisement
SOLLICITATIE VOOR DE FUNCTIE VAN
LECTOR PR & WERVING – 30%
(12/HWB/VAC/04)
IDENTIFICATIE
Naam:
Recente foto
Voornamen:
Adres:
Postnummer:
Gemeente:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
Rijksregisternummer:
DIPLOMA’S UNIVERSITEIT OF HOGER ONDERWIJS
Diploma:
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
Diploma:
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
Diploma Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
Ander Pedagogisch diploma:
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
Doctoraat
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
* invullen: V = voldoening, O = onderscheiding, GO = grote onderscheiding, GST = grootste onderscheiding
ANDERE DIPLOMA’S, GETUIGSCHRIFTEN OF ATTESTEN
Getuigschrift of attest:
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
Getuigschrift of attest:
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
Getuigschrift of attest:
Instelling:
Jaar waarin het behaald werd:
Behaalde graad*:
* invullen: V = voldoening, O = onderscheiding, GO = grote onderscheiding, GST = grootste onderscheiding
WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT
1. Titel eindverhandeling diploma universiteit of hoger onderwijs:
2. Titel doctoraatsproefschrift:
3. Wetenschappelijke onderscheidingen:
4. Zeer beknopt overzicht van het verricht wetenschappelijk onderzoek met vermelding van de
aard, het domein van het werk en de instelling waar het werd verricht. (invullen op bijlage 1)
5. Lijst wetenschappelijke publicaties (invullen op bijlage 2).
6. Lijst studieverblijven in het buitenland met wetenschappelijk doel (invullen op bijlage 3, met
vermelding van periode, plaats, instelling en doel).
7. Lijst van wetenschappelijke bijeenkomsten waaraan werd deelgenomen (invullen op bijlage 4
met vermelding van periode, plaats, thema en organisatoren).
ONDERWIJSACTIVITEIT
1. Beknopt en chrologisch overzicht van uw onderwijsactiviteit met vermelding van de aard en de
omvang van het gegeven onderwijs, het niveau, de duur van de opdracht en de betrokken
instelling.
Periode
Instelling
Niveau
Ambt
Omvang
2. Beschrijf zeer beknopt uw eventuele specifieke vorming met het oog op onderwijsconceptie en
–verzorging:
3. Andere activiteiten, ervaringen en initiatieven op onderwijsgebied (uitwerken van eenheden
van geprogrammeerde instructie, constructie van leerpakketten, medewerking aan
leerplancommissies, enz.):
4. Lijst van gepubliceerde handboeken voor het onderwijs of van collegeteksten en ook eventuele
andere teksten in verband met onderwijs en didactische problemen (invullen op bijlage 5).
HUIDIGE FUNCTIE
Werkzaam in dienstverband/zelfstandige/studerend/werkloos*
Sinds:
Bedrijf of instelling:
Eventuele functie of graad:
Aard van de werkzaamheden:
* schrappen wat niet past
VOORHEEN UITGEOEFENDE FUNCTIES (anders dan onderwijs)
Van:
tot:
Bedrijf of instelling:
Eventuele functie of graad:
Aard van de werkzaamheden:
Van:
tot:
Bedrijf of instelling:
Eventuele functie of graad:
Aard van de werkzaamheden:
Van:
tot:
Bedrijf of instelling:
Eventuele functie of graad:
Aard van de werkzaamheden:
Van:
tot:
Bedrijf of instelling:
Eventuele functie of graad:
Aard van de werkzaamheden:
Van:
Bedrijf of instelling:
Eventuele functie of graad:
Aard van de werkzaamheden:
tot:
Aanvullende gegevens die de kandidaat wenst mee te delen:
Binnen welke tijdsperiode kunt u ter beschikking van de XIOS Hogeschool Limburg komen bij
eventuele aanstelling?
Datum:
Handtekening:
Vul alle gevraagde gegevens in.
Stuur dit formulier aangetekend tegen ontvangstbewijs samen met een kopie van het vereiste
diploma, andere diploma's, getuigschriften of attesten uiterlijk op 21 AUGUSTUS 2012 naar:
XIOS Hogeschool Limburg
Personeelsdienst
Universitaire Campus
Agoralaan - gebouw H
3590 DIEPENBEEK
Sollicitatieformulieren zonder kopie van het vereiste diploma worden niet aanvaard.
Er wordt bij de selectie slechts rekening gehouden met andere diploma's, getuigschriften of
attesten als een kopie ervan is bijgevoegd.
Voor buitenlandse diploma’s dient een gelijkwaardigheidattest bijgevoegd te zijn (meer info :
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC/ )
LECTOR PR & WERVING – 30%
(12/HWB/VAC/04)
Het eerste deel van de selectie bestaat uit een proefles van ongeveer 15 minuten.
Hieronder vindt u twee lesonderwerpen die u alle twee moet voorbereiden. De selectiecommissie
bepaalt welke les gegeven wordt.
Deze lesvoorbereidingen moeten niet met het sollicitatieformulier worden ingezonden.
Lesopdracht 1:
Stippel een PR-beleid uit voor het departement.
Lesopdracht 2:
Werk een strategie uit om dienstverlening vanuit het departement aan te bieden aan de
‘buitenwereld’.
Naam:
BIJLAGE 1: Overzicht wetenschappelijk onderzoek
Naam:
BIJLAGE 2: Lijst van wetenschappelijke publicaties
Naam:
BIJLAGE 3: Lijst van studieverblijven in het buitenland met wetenschappelijk doel
Naam:
BIJLAGE 4: Lijst van wetenschappelijke bijeenkomsten waaraan werd deelgenomen
Naam:
BIJLAGE 5: Lijst van gepubliceerde handboeken voor het onderwijs of van collegeteksten
en ook eventuele andere teksten in verband met onderwijs en didactische problemen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards