taakomschrijving van de gezochte opbouwwerker (m/v)

advertisement
Functieprofiel opbouwwerker
Gekleurde armoede in de Kempen
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE ZOEKT
een gedreven opbouwwerker (m/v) voor het project:
Gekleurde armoede in de Kempen
Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? Leg je vlot contact met kwetsbare
doelgroepen? Kan je strategisch denken/handelen? Ben je goed in netwerken?
Dan is deze job misschien iets voor jou!
Wij zoeken een opbouwwerker die in het arrondissement Turnhout (met bijzondere
aandacht voor de steden Turnhout en Geel) op zoek gaat naar etnisch-culturele
minderheden (ECM) die in armoede leven. Samen met hen zoekt hij naar structurele
oorzaken van het tekort aan arbeidskansen. Hij/zij zal samen met hen en partners de
dialoog aangaan met het lokale bestuur en lokale actoren. Het doel is om drempels naar
tewerkstelling weg te werken en om het bestaande aanbod meer te laten aansluiten bij
de noden die ze zelf formuleren. Op die manier willen de arbeidsmarktkansen van deze
groepen verbeteren, én structurele oorzaken voor ervaringen van uitsluiting en
achterstelling wegwerken.
Solliciteren kan per mail op [email protected] We
verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op donderdag 22 november.
Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan. Sollicitatiegesprekken zullen plaatshebben
op dinsdag 27 november.
ARBEIDSVOORWAARDEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE











Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5 is mogelijk)
Verloning volgens het barema en de normering van het decreet voor het
Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b
Ervaring in het sociaal-cultureel werk is aanbevolen
Standplaats: Turnhout
Mogelijk avond- en weekendwerk
Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
Woon/werk - verplaatsingsvergoeding
Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht
Permanente bijscholing en vorming
GSM met belkrediet
Spoedige indiensttreding
VEREISTEN
Er zijn geen formele diplomavereisten.
De taak van opbouwwerker sluit aan bij de competenties die onder andere verworven worden in
het hoger onderwijs van het korte type (bachelor), voornamelijk in de richting
menswetenschappen.
Bijgevoegd vind je een profielschets voor opbouwwerker en een korte projectbeschrijving.
Functieprofiel opbouwwerker Gekleurde armoede in de Kempen
29 oktober 2012
KORT VOORGESTELD:
SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE
Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie is een van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend en
gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap via het decreet Maatschappelijk
Opbouwwerk. Daarnaast kunnen we nog rekenen op extra middelen van de provincie Antwerpen
en het Vlaams Energieagentschap (VEA) en hebben we convenanten met de lokale overheden
van Geel, Mechelen, Lier en Turnhout. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is een
gedecentraliseerde organisatie met een 26-tal mensen in dienst.
Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van
grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door
gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg
te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling
en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we
buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen … Hiermee beogen we duurzame
maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele
problemen in de maatschappij.
We werken op 2 domeinen:
 Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
 De sociale leefbaarheid van aandachtsgebieden verhogen.
Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten: een agogische kernopdracht en een politieke
kernopdracht:


De agogische kernopdracht wil zeggen dat we werken vanuit en met kwetsbare
doelgroepen. We versterken achtergestelde individuen en groepen zodat zij meer greep
krijgen op hun situatie en hun omgeving. We vertrekken van hun competenties en
veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke
positie. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en
emancipatie van de doelgroep centraal.
De politieke kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met
kwetsbare doelgroepen om te komen tot structurele veranderingen voor
gemeenschappelijke problemen van die achterstelling. Hier zijn immers aangepaste
maatregelen, specifieke beleidsmaatregelen nodig om structurele problemen die
maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken.
We hechten een groot belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden.
We werken samen met gemeentebesturen, OCMW’s, middenveldorganisaties,
armoedeverenigingen en andere welzijnsinitiatieven.
In dit meerjarenplan (2009-2014) werkt Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie aan:
 Armoedebestrijding:
o door de uitbouw en ondersteuning van Verenigingen waar armen het woord nemen in
Turnhout en Lier;
o projecten met armen met allochtone achtergrond in de Kempen, Mechelen en de
Rupelstreek.
 De woonproblematiek:
o zowel op de sociale als de private huisvestingsmarkt, in Mechelen en in Geel;
o en op het vlak van energiearmoede en woonkwaliteit (Turnhout – Vlaanderen).
 Samenleven en leefbaarheid van wijken (Geel en Mechelen)
Functieprofiel opbouwwerker Gekleurde armoede in de Kempen
29 oktober 2012
HET PROJECT ‘GEKLEURDE ARMOEDE IN DE KEMPEN’
Kortweg:
In dit project richten we ons tot etnisch-culturele minderheden (ECM) in het arrondissement
Turnhout (met bijzondere aandacht voor de steden Turnhout en Geel) die in armoede leven. Dit is
een zeer brede en heterogene groep. We brengen mensen van allochtone origine samen om de
achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die ze in hun leven ervaren, te aanhoren en in kaart
te brengen. We gaan op zoek naar het effect van die uitsluitingsmechanismen op hun
arbeidskansen. We trachten hen te versterken om samen met ons in dialoog te gaan met diverse
organisaties en instanties (‘oplossingsactoren’) in de samenleving. Hiervoor gaan we
partnerschappen aan. Op die manier willen we de positie van ECM op de arbeidsmarkt op een
structurele manier verbeteren.
Werkterrein: arrondissement Turnhout, met bijzondere aandacht voor Turnhout en Geel
Standplaats: Turnhout
Doelstellingen van het project:
Voor etnisch-culturele minderheden:
 De vrijwilligers van het project zijn meer bewust van hun mogelijkheden, voelen zich
sterker, bouwen een breder en meer divers sociaal netwerk op en kunnen daardoor meer
greep krijgen op hun situatie.
 De vrijwilligers van het project hebben meer inzicht in collectieve aspecten van hun
maatschappelijke positie, versterken de onderlinge solidariteit binnen en tussen
maatschappelijk kwetsbare groepen en komen samen op voor collectieve belangen.
 De vrijwilligers van het project kunnen de effecten van verschillende aspecten van hun
leefsituatie op hun kansen op de arbeidsmarkt benoemen en kunnen oplossingsactoren
beïnvloeden. Op die manier dragen zij bij aan de uitbouw van het project.
Voor de samenleving:
 Lokale overheden en/of voorzieningen die in contact komen met ECM, herkennen en
erkennen het belang om hen te betrekken bij verbeteringsprocessen in dienst- of
hulpverlening naar deze doelgroep toe.
 Lokale overheden en/of voorzieningen die werken aan arbeidsmarktactivering van de
doelgroep, betrekken de doelgroep vanuit een krachtgerichte benadering die rekening
houdt met de verwevenheid van achterstelling, het welzijn en de sociale context van de
persoon.
 Er zijn initiatieven en beleidsbeslissingen genomen door overheden, voorzieningen,
organisaties, samenwerkingsverbanden en/of netwerken die een concrete verbetering
inhouden voor de kansen op opleiding en/of duurzame tewerkstelling van ECM.
Enkele werkingsprincipes:
Vanuit de ervaringen met drempels die mensen ervaren om volwaardig deel te nemen aan de
arbeidsmarkt, richten we vrijwilligersgroepen op die streven naar concrete verbeteringen voor
collectief ervaren problemen. Met deze vrijwilligersgroepen gaan we op participatieve wijze op
zoek naar mogelijke verbeteringen en partners.
We organiseren in principe geen doorgedreven individuele hulpverlening. Toch is individuele
aandacht voor de mensen waarmee we werken noodzakelijk gezien hun leefsituatie in armoede.
Deze individuele aandacht is dus onvermijdelijk, maar geen doel op zich. Ze staat steeds in
functie van het collectieve en structurele verhaal.
Functieprofiel opbouwwerker Gekleurde armoede in de Kempen
29 oktober 2012
Het thema ‘arbeidsmarktkansen’ is de inrijpoort om mensen te organiseren. In de zoektocht naar
achterstellings- en uitsluitingsmechanismen vertrekken we steeds vanuit een totaalbenadering
van onze ‘medewerkers’.
TAAKOMSCHRIJVING VAN DE GEZOCHTE OPBOUWWERKER (M/V)
We zoeken een collega die …
wat betreft de agogische kernopdracht,






via vindplaatsgerichte werkvormen (onder andere via partners) op zoek gaat naar ECM
die in armoede leven (uit de Kempen met bijzondere aandacht voor Geel en Turnhout)
om met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen;
vanuit die concrete en particuliere levenservaringen samen met hen op zoek gaat naar de
structurele (uitsluitings-)mechanismen achter de ervaringen.
vanuit concrete levenservaringen vrijwilligersgroepen opricht om maatschappelijke
verbetertrajecten op te zetten;
vrijwilligers versterkt (‘empowerment’) doorheen contacten met hemzelf, met andere
vrijwilligers, partners en oplossingsactoren. Hij zorgt dat de vrijwilligers van het project
zich meer bewust zijn van hun mogelijkheden, zich sterker voelen, een breder en meer
divers sociaal netwerk opbouwen en hierdoor meer greep krijgen op hun situatie;
vrijwilligers klaar stoomt om samen oplossingsactoren te beïnvloeden om de kansen voor
ECM op de arbeidsmarkt te verhogen. Inzicht in (en begrip voor) de werkwijze van de
berokken partners is hierbij essentieel;
bruggen slaat tussen de eigen groep en andere groepen in de samenleving. Op die
manier werken we aan een beter inzicht in elkaars leefwereld en versterken de onderlinge
solidariteit;
wat betreft de politieke kernopdracht,
 samen met vrijwilligers en partners in dialoog gaat met lokale en bovenlokale
oplossingsactoren (dat kunnen overheden of organisaties zijn);
 het inzicht van diensten, organisaties en beleidsactoren in de leefwereld van
verschillende groepen mensen van allochtone origine én ECM vergroot;
 Via dialoog, dossiervorming, lobbywerk … concrete verbeteringsprocessen m.b.t. hun
dienst- of hulpverlening naar deze doelgroep voorstelt en ondersteunt;
 lokale overheden en/of voorzieningen overtuigt van het belang om de doelgroep te
betrekken bij het uittekenen van een aangepast dienst- of hulpverleningsaanbod;
Wat betreft de organisatie,



samen met de andere medewerkers van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie
zorgt voor de uitbouw van de organisatie door actief deel te nemen aan de
teamvergaderingen, werkgroepen …;
occasioneel organisatietaken opneemt zoals afgesproken op de teamvergadering;
nauwgezet de omkaderende administratieve taken (administratie, verslaggeving,
registratie, voortgangsrapportage … uitvoert.
PLAATS IN DE ORGANISATIE:
De opbouwwerker werkt alleen aan de realisatie van zijn project. Hij vormt een team met de
opbouwwerkers die in Mechelen en Boom werken aan gekleurde armoede. Ze ontmoeten elkaar
op het projectoverleg en bieden ondersteuning in elkaars werking indien nodig.
Op de standplaats in Turnhout werken collega’s van Samenlevingsopbouw aan energiearmoede
en woonkwaliteit en bouwen collega’s in T’ANtWOORD een vereniging waar armen het woord
nemen uit. Zij bieden dagdagelijkse collegiale ondersteuning.
Functieprofiel opbouwwerker Gekleurde armoede in de Kempen
29 oktober 2012
Het team Gekleurde Armoede wordt ondersteund door de themacoördinator Grondrechten, die
instaat voor de collectieve en individuele werkbegeleiding/coaching. Eén keer per maand is er
een personeelsvergadering met alle opbouwwerkers van alle steunpunten.
Functieprofiel opbouwwerker Gekleurde armoede in de Kempen
29 oktober 2012
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards