Functieprofiel opbouwwerker bewonersparticipatie in de sociale

advertisement
Functieprofiel opbouwwerker
bewonersparticipatie in de sociale huisvesting
12 januari 2017
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie zoekt een gedreven opbouwwerker (m/v - voltijds) voor onze werking in Heist-op-den-Berg.
Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? Leg je vlot contact met kwetsbare doelgroepen?
Kan je strategisch denken/handelen? Ben je goed in samenwerken?
Dan is deze job misschien iets voor jou!
We zoeken een gedreven opbouwwerker die actief verbinding maakt met buurtbewoners uit de
betreffende sociale woonwijken en met de (medewerkers van de) sociale huisvestingsmaatschappij.
Hij /zij gaat aan de slag met de signalen die hij/zij opvangt:



Hij/zij werkt samen met bewoners en de Sociale huisvestingsmaatschappij rond woonkwaliteit
door het organiseren van dialoog tussen huurders en hun huisvestingsmaatschappij,
Hij/zij neemt initiatieven om samenleven (in diversiteit) te bevorderen.
Hij/zij ondersteunt bewoners (individueel en collectief) in hun persoonlijke ontwikkeling.
Huisbezoeken, buurtfeesten, vormingen, straatbijeenkomsten, groepsbijeenkomsten, een bewonersforum, dialoogmomenten … zijn maar enkele activiteiten uit het arsenaal van de opbouwwerker.
Solliciteren kan per mail aan [email protected]. We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op zondag 29 januari 2017 . Een eerste selectie gebeurt op basis
hiervan.
Deze projecten komen tot stand met de steun van de provincie Antwerpen.
Deze projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met de Sociale huisvestingmaatschappijen
De Zonnige Kempen en de Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg.
ARBEIDSVOORWAARDEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE
• Wij bieden voor Heist-op-den-Berg een voltijds contract tot augustus 2018 en halftijds (eventu-
eel voltijds) tot augustus 2019.
• Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Op-
bouwwerk (PC 329): B1c / B1b
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
1|9
• Ervaring in het sociaal-cultureel werk is aanbevolen.
• Standplaats: Heist-op-den-Berg
• Avond- en uitzonderlijk weekendwerk
• Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
• Vergoeding woon/werkverkeer
• Vergoeding voor dienstverplaatsingen
• Permanente bijscholing en vorming
• GSM met belkrediet
• Onmiddellijke indiensttreding
• Kandidaten dienen te beschikken over een rijbewijs en een wagen.
• Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aange-
leerd worden.
Meer inlichtingen kan je verkrijgen op het secretariaat van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie.
Christa Coomans
Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
015/20.13.75
[email protected]
www.samenlevingsopbouw-ap.be
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
2|9
SITUERING VAN DE PROJECTEN
De voltijdse medewerker voor Heist-op-den-Berg zal twee projecten combineren: hij/zij zal halftijds
instaan voor het project ‘bewonersparticipatie in Pijpelheide’ en halftijds voor het project ‘bewonersparticipatie in Heist-op-den-Berg’.
Bewonersparticipatie in Pijpelheide
In Pijpelheide, een deelgemeente van Booischot (Heist-op-den-Berg), tussen de Kapellaan,
Francklaan, de Cardijnlaan en Negenbunders, ligt een sociale woonwijk van de Zonnige Kempen die
slechts via één straat bereikbaar is. De straten zijn enkel met elkaar verbonden door kleine paadjes
en doodlopende stukjes bestrating. De wijk is bijgevolg nogal gesoleerd qua ligging. De Zonnige
Kempen verhuurt hier 111 woningen en verkocht in de wijk ook een aantal woningen.
De samenstelling van de bewoners is zeer gevarieerd, met jongvolwassenen, alleenstaande ouders
en adolescenten. Vele nieuwe hoofdhuurders zijn zelf ook jongvolwassenen. Het samenleven loopt
er niet altijd even makkelijk. De wijk heeft een slecht imago. Het verhuisverloop in de wijk is groot.
Toewijzingen worden door het slechte imago van de wijk vaak geweigerd. Woningen staan op die
manier lang leeg.
Om bovenstaande realiteit aan te pakken zal Samenlevingsopbouw gedurende twee jaar – na evaluatie verlengbaar met een derde jaar – een halftijds opbouwwerker inzetten. Die moet enerzijds
werken aan het samenleven: gerichte ‘activiteiten’ organiseren, een buurthuis met buurtwerking
opstarten, bewoners naar het verenigingsleven toeleiden, … Daarnaast moet hij/zij ook inzetten op
inspraak m.b.t. de woning en de leefomgeving: werken aan vertrouwen tussen bewoners en de
Zonnige Kempen, aan verkeersveiligheid en vrijetijdsinfrastructuur. Tenslotte zal de opbouwwerker
inzetten op het versterken van de bewoners.
Bewonersparticipatie in Heist-op-den-Berg’.
De Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg heeft in zijn patrimonium in
Heist-op-den-Berg 3 wijken die gebouwd zijn begin jaren ‘80. In totaal zijn dit 353 woongelegenheden. Deze wijken zijn gelegen in deelgemeente Itegem (74 woningen en 27 appartementen), Schriek
(139 woningen) en Wiekevorst (113 woningen). Vele huurders wonen reeds geruime tijd in deze 3
wijken. Voor heel wat van de huurders voldoet hun gezinssituatie niet meer aan de rationele bezetting van de woning. Op 01/01/2014 was het percentage van bewoners in een woning met 3,4,5
slaapkamers die 2 of meer slaapkamers teveel hadden 55% in de wijk Itegem,57% in de wijk Schriek
en 41% in de wijk in Wiekevorst.
Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg de nood om de bewoners van
bij aanvang bij de renovatie te betrekken.
In dit project bewonersparticipatie willen we een opbouwwerker inzetten om contact te leggen met
en het vertrouwen te winnen van de bewoners van de wijk. Vanuit dat vertrouwen volgen we de
renovaties op en geven we gerichte adviezen aan de Sociale huisvestingsmaatschappij. We stimuleren bewoners om te verhuizen naar een woning die aangepast is aan de gezinssituatie. Samen met
de kerngroep zetten we wijkactiviteiten op om de contacten tussen de bewoners te verbeteren. We
stimuleren betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Op termijn willen we de kerngroepen
die ontstaan zijn naar aanleiding van de renovaties samenbrengen en – zo mogelijk aangevuld met
andere huurders – komen tot een huurdersadviesraad die advies geeft aan de directie en de raad
van bestuur.
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
3|9
KORT VOORGESTELD: SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE
Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie is één van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd
worden door de Vlaamse Gemeenschap, via het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk. Daarnaast kunnen
we nog rekenen op extra middelen van de provincie Antwerpen, het Vlaams Energieagentschap (VEA), het
ministerie van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en hebben we convenanten met de lokale overheden van Geel
en Lier. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is een gedecentraliseerde organisatie met een 25-tal
mensen in dienst.
Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor
maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die
situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op,
starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen … Hiermee beogen we duurzame
maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in
de maatschappij.
We werken op 2 domeinen:
• Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
• De sociale leefbaarheid van aandachtsgebieden verhogen.
Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten: een agogische kernopdracht en een politieke kernopdracht:
• De agogische kernopdracht wil zeggen dat we werken vanuit en mét mensen. We versterken achtergestelde individuen en groepen zodat zij meer greep krijgen op hun situatie en hun omgeving. We vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun
maatschappelijke positie. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en
emancipatie van de doelgroep centraal.
• De politieke kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met de mensen om
te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die achterstelling.
Hier zijn immers aangepaste maatregelen, specifieke beleidsmaatregelen nodig om structurele problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken.
We hechten een groot belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We werken
samen met gemeentebesturen, OCMW’s, middenveldorganisaties, armoedeverenigingen en andere welzijnsinitiatieven.
In het huidige meerjarenplan (2016-2020) werkt Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie aan:
Maatschappelijke dienstverlening
• door de uitbouw en ondersteuning van Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier
• door de ondersteuning van ‘Booms welkom’, een basiswerking waar nieuwkomers zich welkom voelen
en van waaruit ze aan inclusie werken.
Wonen
• door projecten rond bewonersparticipatie binnen de sociale huisvesting in Geel en Hemiksem
• door in te zetten op kwaliteitsverbetering van kamerwoningen in Herentals.
• door projecten rond energiearmoede, waterarmoede en woonkwaliteit (Turnhout – Vlaanderen)
Arbeid
• door met kortgeschoolden met een migratieachtergrond te streven naar meer kansen op de arbeidsmarkt. We doen dit in zowel in Mechelen, in Boom en in Turnhout.
Onderwijs
• door een zorgnetwerk op te zetten ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen met jonge, nog nietschoolgaande kinderen bij de instap in de kleuterschool.
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
4|9
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je vormt samen met twee collega’s een miniteam. Je overlegt samen en ondersteunt mekaar in de
projecten.
Je voert je project alleen uit. Op je dagdagelijkse werkplek zijn geen collega’s van Samenlevingsopbouw, mogelijk wel partners.
De drie collega’s van het miniteam werken ook nauw samen met 3 andere collega’s van het ruimere
woonteam.
De twee projecten worden ondersteund door een themacoördinator, die instaat voor de werkbegeleiding. Zij biedt ondersteuning op maat en is bereikbaar voor alle vragen
Om de twee maanden is er een teamvergadering met de opbouwwerkers van alle steunpunten.
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
5|9
TAAKOMSCHRIJVING VAN EEN OPBOUWWERKER
OPDRACHT:
De opbouwwerker staat in voor het verkennen, plannen, uitvoeren en evalueren van opbouwwerkprojecten. Dit houdt in dat hij met maatschappelijk kwetsbare groepen aan de slag gaat om gemeenschappelijke problemen die te maken hebben met grondrechten of met de leefbaarheid in
hun buurt, stad, dorp of streek aan te pakken. Samen met hen en partners werkt hij aan een beleid
dat afgestemd is op de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare groepen. Daarnaast
levert hij een bijdrage aan de uitbouw van de organisatie en de sector.
RESULTAATSGEBIEDEN:
Verkennen, plannen, uitvoeren, afronden en evalueren van opbouwwerkprojecten.
• Agogisch werken
» Opsporen van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
» Samenbrengen en organiseren van maatschappelijk kwetsbare groepen over gemeenschappelijke problemen die ze ervaren.
» Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities versterken in hun maatschappelijke participatie.
» Samen met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities verkennen en definiëren van door
hen ervaren (structurele) problemen (opmaken van een omgevingsanalyse, dossieropbouw
en formuleren van oplossingen).
» Werken aan solidariteit met en tussen maatschappelijk kwetsbare groepen.
» Bewerkstellingen van solidariteit tussen kwetsbare en meer kansrijke groepen.
• Politiek werken:
» Samen met maatschappelijk kwetsbare groepen hun belangen zichtbaar maken (signaalfunctie) en zo de politieke agenda en het sociaal debat voeden.
» Samen met maatschappelijk kwetsbare groepen hun belangen behartigen. (door dossiers, sociale acties, dialoog …).
» Participatief werken ingang doen vinden bij diensten, organisaties en overheden.
• Participatie
» De stem van maatschappelijk kwetsbare groepen meenemen in de projectkeuzes en in het
uittekenen van het projectverloop.
» Methodieken gebruiken die de participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen bevorderen.
• Autonomie bewaken
» Reflecteren over onze autonome positie.
» Bewust omgaan met je specifieke positie als opbouwwerker binnen Samenlevingsopbouw.
• Samenwerken
» Een professioneel netwerk uitbouwen.
» Een maatschappelijk draagvlak creëren.
» Deel uitmaken / trekken van netwerken.
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
6|9
• Innovatief werken
» Vernieuwende oplossingen uitwerken.
» Vernieuwende methodes hanteren.
• Plannen en evalueren
» Samen met maatschappelijk kwetsbare groepen en partners de eigen werking kritisch analyseren.
» Opmaken en bijsturen van (jaar)plannen.
» Plannen van doelgerichte activiteiten.
• Communiceren
» Op maat communiceren (juiste communicatiekanalen gebruiken: nieuwsbrief – wijkkrant persbericht – nieuwe media …).
» Mondeling communiceren over je project. (spreken voor groepen - beleidscontacten – individuele gesprekken – met maatschappelijk kwetsbare groepen - met medestanders …)
» Schriftelijk communiceren over je project. (artikels, dossiers, brieven schrijven, verslagen, uitnodigingen …)
De uitbouw van de organisatie en de sector.
• Meewerken aan strategische planning v/d organisatie
» Mee het meerjarenplan opmaken en concretiseren.
» Vanuit betrokkenheid op de samenleving, mee keuzes maken naar inzet voor Samenlevingsopbouw.
» Inhoudelijk werken – dossiers opmaken – gegevens verzamelen …
• Meewerken aan organisatie- / sectorontwikkeling
» Mee nadenken over organisatie- / sectorkwesties.
» Mee bouwen aan een kwaliteitsvolle organisatie / sector
» Mee bouwen aan een positief imago van de organisatie / sector.
» De belangen van de organisatie/sector verdedigen.
• Vertegenwoordigen van de organisatie op externe fora
• Werken aan thema’s op organisatieniveau / sectorniveau
BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
De opbouwwerker legt – in overleg met het team van opbouwwerkers, de themacoördinatoren, de
directeur en de raad van bestuur– de inhoudelijke contouren van het meerjarenplan vast.
De opbouwwerker bepaalt in overleg met de themacoördinator, directeur en de rechtstreekse collega’s de doelstellingen van zijn/haar project.
De opbouwwerker plant zelfstandig zijn/haar activiteiten binnen de gemaakte projectplanning.
Hij/zij staat in voor het inhoudelijk en methodisch uitwerken van de activiteiten. Hij kan hiervoor
zelf ‘hulpbronnen’ activeren. Voor beginnende opbouwwerkers zal deze bevoegdheid gedeeld worden met een collega opbouwwerker of een themacoördinator. Het is de taak van de opbouwwerker
om zijn collega’s en de themacoördinator op de hoogte te brengen van belangrijke keuzes die hij /zij
maakt.
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
7|9
FUNCTIEPROFIEL OPBOUWWERKER
Volgende competenties verwachten we van de opbouwwerker:
(competities gemarkeerd met een bolletje ° verwachten we bij indiensttreding, we verwachten een
evolutie naar de competenties gemarkeerd met een +)
LOYAAL EN INTEGER ZIJN
• Kan zijn werk uitvoeren conform de afspraken. °
• Kan handelen in het belang van Samenlevingsopbouw (organisatie en sector) en van maat-
schappelijk kwetsbare groepen. +
• Kan waarden en normen van Samenlevingsopbouw (organisatie en sector) vorm geven en zor-
gen voor de toepassing ervan. +
ANALYTISCH EN PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN
• Kan oplossingen bedenken voor dagdagelijks problemen. °
• Kan langetermijnprojecten uitzetten. +
• Kan strategisch plannen (voor organisatie en sector). +
ZELFSTANDIG DOELGERICHT WERKEN
• Kan zelfstandig zijn eigen dagelijks werk plannen, organiseert efficiënt dagelijkse activiteiten. °
• Kan flexibel een realistische (project)planning op lange termijn uitvoeren en zijn eigen dagdage-
lijks werk zelfstandig organiseren. +
• Kan systemen, procedures en werkmethodes ontwikkelen om de doelstellingen van het project
of van Samenlevingsopbouw te realiseren. +
GERICHT OP MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN
• Kan op een empatische manier omgaan met mensen in een kwetsbare positie. °
• Kan inspelen op vragen, van mensen in een kwetsbare positie, kan hun groeiproces ondersteu-
nen. °
• Kan zorgen voor een aangepast aanbod, gaat constructief om met diversiteit. +
BELEIDSGERICHT
• Kan constructief omgaan met beleidsmakers. °
• Kan met constructief samenwerken met het beleid. +
• Kan vanuit begrip voor de beleidslogica de belangen van maatschappelijk kwetsbare groepen
behartigen. +
COMMUNICEREN (MONDELING EN SCHRIFTELIJK)
• Kan correct en verstaanbaar schrijven / praten en aandachtig luisteren. °
• Kan een boodschap structureren, communicatie aanpassen aan de situatie. °
OVERTUIGINGSKRACHT
• Kan overtuigend zijn in dagdagelijkse situaties. °
• Kan overtuigend zijn in complexere situaties. +
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
8|9
• Kan samenwerken – onderhandelen en vechten doelbewust inzetten als strategie. +
SAMENWERKEN
• Kan intern samenwerken. °
• Kan een actieve partner zijn in externe samenwerkingsverbanden, motor van intern overleg. °
• Kan samenwerkingsverbanden creëren intern (tussen teams) en met andere organisaties / net-
werken. +
NETWERKEN
• Kan contacten onderhouden. °
• Kan nieuwe contacten leggen, kan belangen en posities van anderen doorzien. +
FLEXIBILITEIT EN STRESSBESTENDIGHEID
• Kan binnen het eigen takenpakket flexibel en beheerst omgaan met de werkorganisatie. °
• Kan zonder overbodige stress acties aanpassen aan wijzigende omstandigheden. °
• Kan moeilijkere of complexere situaties doorzien en inspelen op wijzigingen. +
KWALITEITSVOL EN VEILIG WERKEN (+NAUWGEZETHEID & ORDELIJK)
• Kan verzorgd en correct werken volgens de afspraken. °
• Kan acties ondernemen om de kwaliteit van het eigen werk te verbeteren. +
TECHNISCHE COMPETENTIES
• Kan vlot met PC en kasboek overweg. °
• Kan een jaarrekening lezen en eenvoudige PC-problemen aanpakken. +
MAATSCHAPPELIJK GEËNGAGEERD - WERKEN VANUIT EEN VISIE
• Levert bewust een bijdrage aan de maatschappelijke opdracht van Samenlevingsopbouw. °
• Stuurt vanuit kennis van evoluties in de samenleving de werking van Samenlevingsopbouw bij. +
• Geeft vanuit de overtuiging van de maatschappelijke rol van het middenveld de werking van
Samenlevingsopbouw (en ruimer de sector en het bredere middenveld) vorm. +
LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES (M.B.T. VRIJWILLIGERS)
• Kan dagdagelijks, taakgericht leiding geven. °
• Hanteert het situationeel leiderschap. +
COACHENDE COMPETENTIES (M.B.T. VRIJWILLIGERS)
• Ondersteunt medewerkers om zich al doende te bekwamen. °
• Begeleidt medewerkers om hun competenties te ontwikkelen. +
Functieprofiel opbouwwerker
| 12 januari 2017
9|9
Download