200907170000000018_PersberichtWavin

advertisement
Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar een
dergelijke uitgifte, verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou zijn.
WAVIN KONDIGT OPBRENGST RUMP PLAATSING
VAN EUR 1,00 PER RUMP AANDEEL AAN
Zwolle, vrijdag 17 juli 2009 – Wavin N.V. (“Wavin” of de “Onderneming”) kondigt, in verband met de 4 voor 1
claimemissie (de “Claimemissie”) van 325.005.640 nieuwe gewone aandelen van nominaal EUR 0,05 elk in het
kapitaal van Wavin (de “Nieuwe Aandelen”), de plaatsing en de opbrengst aan van de Nieuwe Aandelen waarop
tijdens de uitoefenperiode van de overdraagbare inschrijvingsrechten (de “Inschrijvingsrechten”) (de
“Uitoefenperiode”) niet is ingeschreven (de “Rump Aandelen”).
Tevens wordt verwezen naar het eerder vandaag gepubliceerde persbericht waarin de inschrijving van 92,2%
op de Claimemissie en de Rump Plaatsing zijn aangekondigd.
De Rump Aandelen zijn verkocht via een onderhandse plaatsing aan institutionele beleggers in Nederland en
enkele andere jurisdicties (de “Rump Plaatsing”) tegen EUR 1,00 per Rump Aandeel.
Aangezien de totale opbrengst van de aangeboden en verkochte Rump Aandelen, na aftrek van verkoopkosten
(inclusief omzetbelasting), EUR 0,30 hoger is dan de totale uitgifteprijs van deze Rump Aandelen (deze
opbrengst hierna genoemd de “Meeropbrengst”), zal iedere houder van een Inschrijvingsrecht, dat niet werd
uitgeoefend voor het einde van de Uitoefenperiode, gerechtigd zijn om een deel van de Meeropbrengst te
ontvangen in contanten in verhouding tot het aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten in het effectendepot
van de betreffende houder, te weten EUR 1,20 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht (de “Uitkering van nietuitgeoefende Inschrijvingsrechten”).
De Uitkering van niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten zal zo spoedig mogelijk na afronding van de
Claimemissie via de girale systemen van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.
(“Euroclear Nederland”) worden bijgeschreven op de rekeningen van houders van niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten. Betalingen zullen plaatsvinden in Euro, zonder rentevergoeding en na inhouding van de
van toepassing zijnde belastingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het prospectus gedateerd 6 juli
2009. Indien enige houder van niet-uitgeoefende inschrijvingsrechtende Uitkering van niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten niet binnen een redelijke termijn na het einde van de Rump Plaatsing heeft ontvangen, dan
dient de houder contact op te nemen met de financiële instelling waar men de niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten houdt.
Toewijzing van de Nieuwe Aandelen heeft vandaag plaatsgevonden. Uitgifte, betaling en levering van de
Nieuwe Aandelen zal naar verwachting op woensdag 22 juli 2009 plaatsvinden. Wavin verwacht dat de Nieuwe
Aandelen op woensdag 22 juli 2009 tot de notering op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext zullen worden
toegelaten en dat de handel diezelfde dag zal aanvangen.
Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van enige discrepantie tussen dit
persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.
Over Wavin
Wavin is marktleider in kunststof leidingsystemen in Europa. De onderneming levert moderne en flexibele
oplossingen die van wezenlijk belang zijn voor ondermeer drinkwatervoorziening, oppervlakte verwarming en
koeling, regen- en stormwater opvang, water en gas distributie en telecommunicatie toepassingen. Het
hoofdkantoor van Wavin is gevestigd in Zwolle. De onderneming heeft vestigingen in 28 Europese landen,
waarvan 16 met productiefaciliteiten. Wavin telt circa 6.700 medewerkers en rapporteerde over 2008 een omzet
van EUR 1,6 miljard. Buiten Europa heeft de onderneming een netwerk van, licentiehouders en distributeurs.
Wavin is genoteerd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext (WAVIN). Voor meer informatie over Wavin, zie
www.wavin.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Media Relations:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
1 van 2
Herbert van Zijl
+31 38 429 4209
+31 6 51461442
[email protected]
Investor Relations:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Ton Bruijne
+31 38 429 4357
+31 6 51234949
[email protected]
Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar een
dergelijke uitgifte, verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou zijn.
Disclaimer
Dit persbericht dient enkel informatiedoeleinden en geldt niet als een aanbieding - en kan niet als zodanig worden
gekwalificeerd - tot verkoop of koop van gewone aandelen in het kapitaal van of andere financiële instrumenten van Wavin
N.V. (dergelijke financiële instrumenten: Effecten) in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere
jurisdictie waarin een dergelijke aanbieding of verkoop niet toegestaan zou zijn, voordat voldaan is aan de vereisten tot
registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenregelgeving van een dergelijke
jurisdictie.
De Effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd, onder de US Securities Act 1933, als gewijzigd (de
“US Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een
uitzondering tot registratie onder de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van Effecten plaats in de
Verenigde Staten. De Effecten worden niet in het openbaar aangeboden in het Verenigd Koninkrijk als bedoeld in artikel
102B van de Financial Services and Markets Act 2000, als gewijzigd, behalve aan rechtspersonen die zijn toegestaan om te
handelen in de financiële markten of, als zulks niet is toegestaan, wiens doelstelling enkel betrekking heeft op het investeren
in effecten of anderszins in gevallen waarin het niet noodzakelijk is een prospectus uit te brengen op grond van de
Prospectus Rules of the Financial Services Authority.
Dit persbericht wordt enkel verspreid onder en richt zich enkel op: (i) personen die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven;
(ii) investeringsdeskundigen (investment professionals) als bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order); of (iii) veelvermogende entiteiten, en andere personen aan wie het is
toegestaan dit persbericht te communiceren, als bedoeld in artikel 49 lid 2 onder (a) tot en met (d) van de Order (al deze
personen: Relevante Personen). De Effecten zijn enkel beschikbaar voor de Relevante Personen. Enige uitnodiging,
aanbieding of overeenkomst tot koop of anderszins aanschaf van of inschrijving op de Effecten zal enkel worden gericht op
of aangegaan met Relevante Personen. Ieder ander persoon dan de Relevante Personen behoren niet te vertrouwen of te
handelen op dit persbericht of diens inhoud. Wavin N.V. zal in geen enkele jurisdictie buiten Nederland handelingen
verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking
hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden.
De uitgifte, publicatie of verspreiding van dit persbericht in sommige jurisdicties kan zijn beperkt door het toepasselijke recht
en personen in dergelijke jurisdicties waar dit persbericht is uitgegeven, gepubliceerd of verspreid dienen zichzelf op de
hoogte te brengen van deze beperkingen en zich daaraan te houden.
Dit persbericht vormt geen prospectus. Het aanbod om gewone aandelen te verkrijgen overeenkomstig de voorgestelde
claimemissie zal uitsluitend worden gedaan op grond van, en elke investeerder dient zijn investering uitsluitend te baseren
op, de informatie die zal worden opgenomen in het prospectus welke in Nederland algemeen beschikbaar zal worden
gesteld in verband met deze claimemissie op de manier zoals hierboven uiteengezet onder 'belangrijkste kenmerken van de
claimemissie'.
Voorbehoud inzake verklaringen die een vooruitblik bevatten
In dit bericht zijn verklaringen opgenomen die een vooruitblik bevatten. Dergelijke verklaringen zijn niet gebaseerd op
vaststaande feiten. Hieronder vallen onder meer ook verklaringen die onze opvattingen en verwachtingen weergeven.
Iedere verklaring in dit bericht die expliciet of impliciet onze bedoelingen, opvattingen, verwachtingen of voorspellingen (en
de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen) weergeeft, is een verklaring die een vooruitblik bevat. Dergelijke
verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en ramingen zoals het management van Wavin die op dit moment tot
haar beschikking heeft. Verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden dan ook uitsluitend per de datum waarop zij
worden gedaan en Wavin voelt zich niet verplicht om een eventuele bijstelling daarvan openbaar te maken in het licht van
nieuwe gegevens of toekomstige gebeurtenissen. Aan verklaringen die een vooruitblik bevatten zijn inherente risico’s en
onzekerheden verbonden. Een aantal belangrijke factoren zou er dan ook toe kunnen leiden dat feitelijke, in de toekomst
behaalde resultaten, wezenlijk afwijken van de resultaten zoals deze expliciet of impliciet in enige verklaring die een
vooruitblik bevatten, zijn aangegeven. Tot dergelijke factoren behoren onder meer marktomstandigheden in regio’s waar wij
een substantieel deel van onze omzet genereren; het mogelijk in gebreke blijven van debiteuren of tegenpartijen in
transacties; Wavin’s relatie met de belangrijkste klanten, afhankelijkheid van de belangrijkste toeleveranciers; of de
marktcondities het mogelijk maken om eventuele verhogingen van grondstofkosten door te berekenen en ons vermogen om
effectief te concurreren. De in dit bericht opgenomen verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden per de datum van
deze publicatie en Wavin voelt zich niet verplicht enige verklaring in dit bericht te actualiseren.
2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards