Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie

advertisement
persbericht persbericht persbericht persbericht persbericht persberichtpersberi
1
Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen
Assen, 9 februari 2011
Postbus 122
9400 AC Assen
Uitnodiging voor de media
Land van morgen: congres over de toekomst van ons platteland
Het Nederlandse platteland staat onder druk. Hoe houden we ondanks bezuinigingen en
magere economische groei -als provincies samen met onze gebiedspartners- Nederland groen,
gevarieerd en leefbaar? Om antwoord te geven op deze vraag, organiseren de provincie
Drenthe en het Interprovinciaal Overleg het ‘Land van morgen’: een interactieve bijeenkomst
over de toekomst van het platteland. Actuele onderwerpen als herijking van de EHS,
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en leefbaarheid van het platteland staan centraal. De
resultaten worden gebruikt in het politieke debat aan het eind van de dag met verschillende
leden van de Tweede Kamer.
Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd het congres bij te wonen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Programma:
10.30 uur
10.45 uur
Maandag 14 februari 2011
10.30 – 16.00 uur
Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 in Meppel
Opening door Jacques Tichelaar, commissaris van de Koningin in Drenthe
Welkomstwoord door Rein Munniksma, gedeputeerde landelijk gebied
Henry Meijdam – Buitengebied: buitenkans of kratergebied
Sybe Schaap – Water en Natuur
Jan Jaap de Graeff – Natuurbeleid na de crisis: hoe verder?
12.15 uur
Lunch, samenwerkingsterras en ondertekening prestatieovereenkomst 2011
tussen provincie Drenthe en Dienst Landelijk Gebied
13.30 uur
Workshops: integrale gebiedsontwikkeling, natuur, plattelandseconomie,
15.00 uur
Europees landbouwbeleid en agrarisch natuurbeheer
Column door Thomas von der Dunk – Regionale identiteit
15.15 uur
Slotdebat met leden van de Tweede Kamer: Wolbers (PvdA), Snijders (VVD),
Van Gerven (SP) en CDA (naam volgt) en de leden van de kerndelegatie
Landelijk gebied van het IPO: gedeputeerden Evertse (Zeeland), Jansen
(Overijssel) en Munniksma (Drenthe).
Kijk voor meer informatie over het programma op www.landvanmorgen.nl.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de persdienst van team Communicatie, telefoonnummer (0592) 365005, fax (0592) 357188,
e-mail: [email protected]
Download