Competentieprofiel

advertisement
Christelijke scholengemeenschap Calvijn
Bijgesteld competentieprofiel Onderwijsteamleider
Doelstelling van het profiel
Het bieden van een ondersteuning aan de professionalisering van de functionaris. Het omvat een lijst
geselecteerde criteria alsmede praktijk indicatoren. Het profiel kan het gericht ontwikkelen en professionaliseren
vergemakkelijken.
Lijst van ontwikkelingscriteria:
Communiceren:
Algemene definitie: ideeën en informatie in correcte taal communiceren zodanig dat de essentie bij anderen
overkomt en wordt begrepen.
Praktijkindicatoren
•
Zorgt voor communicatie met leerlingen, ouders en teamleden (bijvoorbeeld tijdens: contacten met
ouderkring, verzorgen ouderavonden, diploma-uitreiking, vieringen, overleg onderwijsteam enz.)
Staat open voor de mening en ideeën van anderen.
•
•
Sluit aan bij de toehoorders of lezers; gebruikt geen jargon en gebruikt voorbeelden die passen bij de
doelgroep
•
Plaatst de boodschap in de context, geeft achtergrond en eigen rol aan
•
Maakt problemen bespreekbaar
•
Kan de belangen van partijen zo schetsen dat mogelijkheden voor beide zichtbaar worden.
Overtuigingskracht:
Algemene definitie: ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij ook na
aanvankelijke twijfels daarmee instemmen
Praktijkindicatoren:
•
Brengt het beleid van de vestiging overtuigend over op de teamleden
•
Overtuigt mensen zonder daarbij vanuit de hiërarchie dwingend te zijn.
•
Creëert draagvlak voor plannen
•
Maakt op overtuigende wijze bij ouders, leerlingen en/of externe relaties het (onderwijskundige) beleid
van de vestiging duidelijk.
Voortgang bewaken:
Algemene definitie: effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de
beschikbare tijd en middelen, actief instellen en hanteren van de daarop gerichte procedures en anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen.
Praktijkindicatoren:
•
Zorgt dat het uitvoeringsproces volgens plannen/planning verloopt
•
Zorgt voor regelmatige managementrapportages over het verloop en kwaliteit van de werkzaamheden
van de docenten
•
Betrekt in ieder geval kosten, tempo, kwaliteit en mensen bij de beoordeling van de voortgang van de
werkzaamheden.
•
Overlegt regelmatig met de teamleden om knelpunten in de voortgang op te lossen
•
Anticipeert op verstoringen en oponthoud van de werkzaamheden, informeert betrokkenen over de
gevolgen
•
Bespreekt de voortgang van de uitvoering van onderwijskundige plannen in het onderwijsteam overleg
1
Leiding geven groep:
Algemene definitie: richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand
brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.
Praktijkindicatoren:
•
Geeft adequaat leiding aan het onderwijsteam.
•
Zorgt voor de uitvoering van het onderwijskundige, personele, (financiële) en organisatorische beleid van
de vestiging.
•
Geeft duidelijk de planning en verdeling van de werkzaamheden van het onderwijsteam aan
•
Is duidelijk in wat er van de medewerkers binnen het team verwacht wordt, spreekt de medewerkers aan
op hun functioneren (zowel kritiek als waardering)
•
Voert functioneringsgesprekken c.q. beoordelingsgesprekken.
•
Bevordert actief de samenwerking tussen docenten
•
Ondersteunt teamleden zodanig dat zij de geplande resultaten kunnen behalen
•
Houdt rekening met de haalbaarheid van plannen.
Integriteit:
Algemene definitie: handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk het
minder nauw te nemen groot is. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en integriteit.
Praktijkindicatoren
•
Behandelt vertrouwelijke informatie zorgvuldig.
•
Doet al het mogelijke om het vertrouwen dat anderen krachtens de functie of professie in hem/haar
hebben niet te beschamen
•
Geeft ruimte voor kritiek en gaat daar met respect op in
Resultaatgerichtheid:
Algemene definitie: handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
Praktijkindicatoren
Vertaalt centraal afgesproken richtlijnen in een kwaliteitsrapportage die minimaal één keer per jaar
opgesteld wordt
•
Bewaakt de studieresultaten van de leerlingen door jaarlijkse in- door- en uitstroomgegevens te maken
en tussentijdse analyses van rapportcijfers te (laten) maken
•
Bewaakt de resultaten van de leerlingbegeleiding door het analyseren van de 1e en 2e lijnsbegeleiding
•
Maakt teamleden duidelijk welke resultaten zowel individueel als door het team behaald moeten worden
door het jaarplan in het onderwijsteam te bespreken en vast te stellen
•
Spreekt de teamleden aan op het behalen van resultaten
•
Vertaalt doelen van teamleden in concrete en meetbare resultaten zoals verwoord in het jaarplan
Klantgerichtheid :
Algemene definitie: onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te
denken en handelen.
Praktijkindicatoren
•
Weet wat er bij de leerlingen speelt door de contacten met de ouderkring en de leerlingenkring
•
Laat zich in zijn handelen mede leiden door informatie uit ouder – en leerlingenkringen
•
Verwoordt argumenten op een voor de doelgroep aansprekende manier
•
Onderhoudt contacten met externe instanties waaronder andere vestigingen die voor het onderwijsteam
van belang zijn
•
Analyseert het eigen onderwijsproces en organisatie vanuit het perspectief van de klant en dient
voorstellen in ter verbetering, door eenmaal per twee jaar een klant tevredenheids onderzoek onder
ouders en leerlingen te houden en verbeteringen voor te leggen aan het onderwijsteam en de
vestigingsdirecteur
•
Signaleert vragen en twijfels bij de doelgroep en gaat daar op in
2
Empathie:
Algemene definitie: in het contact laten merken van gevoelens, houding en motivatie van anderen te onderkennen
en daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden.
Praktijkindicatoren
•
Heeft tijd en aandacht voor iedere medewerker binnen het team
•
Bouwt een goede relatie met de teamleden op, werkt aan teambuilding
•
Werkt aan teambuilding
•
Is alert op conflicten en helpt ze oplossen
•
Geeft anderen de ruimte om te praten over zaken die verband houden met de uitvoering van
werkzaamheden
•
Toont openheid en interesse in andere standpunten dan zijn/haar eigen
•
Weet privé kwesties die het functioneren beïnvloeden, bespreekbaar te maken
Creativiteit:
Algemene definitie: met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden.
Nieuwe werkwijzen bedenken.
Praktijkindicatoren
•
Stimuleert originaliteit en creativiteit door hierin een voorbeeld voor anderen te zijn
•
Kan nieuwe oplossingen bedenken voor operationele en dagelijkse problemen zodat het
onderwijsproces zonder haperingen voortgang vindt
•
Is zonodig gericht op alternatieven
•
Komt met ideeën
Aanpassingsvermogen:
Algemene definitie: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken,
verantwoordelijkheden of mensen.
Praktijkindicatoren
•
Speelt met werkwijze en visie in op ontwikkelingen in de samenleving
•
Past de eigen werkwijze aan aan gewijzigde omstandigheden
•
Heeft weinig tijd nodig om te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden
•
Pakt een nieuwe werkwijze snel en effectief op
•
Hanteert verschillende manieren van leidinggeven
3
Download