De Europese natuur

advertisement
Europese Commissie
Hebt u vragen over de Europese Unie? Neem dan
contact op met de dienst “Europe Direct” op het
gratis telefoonnummer
00 800 6 7 8 9 10 11
Nog meer informatie over de Europese Unie vindt u op internet
via de Europa‑server (http://ec.europa.eu).
Bijkomende informatie over Natura 2000 is beschikbaar op
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van
deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese
Gemeenschappen, 2009
ISBN 978-92-79-11575-2
© Europese Gemeenschappen, 2009
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Alle foto’s in deze publicatie zijn auteursrechterlijk beschermd
en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
fotografen niet voor andere doeleinden dan deze publicatie
worden gebruikt.
Gedrukt in België
Gedrukt op kringlooppapier, winnaar van de EU
eco-label voor grafisch papier http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/index_en.htm
blz
INHOUDSOPGAVE
2
Het rijke natuurlijke erfgoed van Europa
4
De natuur als waardevolle hulpbron
6
De natuur in verdrukking
8
Wat doet de Europese Unie? - de reactie van Europa
10
De Habitat- en de Vogelrichtlijn
12
Natura 2000: een Europees netwerk van beschermde gebieden
14
Natura 2000: deel van een levend landschap
16
De mens als spil van Natura 2000
18
De werking van Natura 2000 in de praktijk
20
Natura 2000 langs de meetlat
22
Uw bijdrage tot Natura 2000
24
Auteursrechten foto’s
Het rijke natuurlijke
erfgoed van Europa
Europa beslaat minder dan 5 % van het landoppervlak van
de aarde, maar heeft ondanks deze kleine oppervlakte een
verbazingwekkend rijke diversiteit aan planten, dieren en
landschappen, die vaak uniek zijn in de wereld.
Deze biodiversiteit is grotendeels terug te voeren op verschillen
in klimaat, topografie en geologie. Ons kleine continent wordt
gekenmerkt door een ongeëvenaard spectrum van natuurlijke
habitats dat zich uitstrekt van de poolcirkel tot de MiddellandseZeekust en van de toppen van de Alpen tot de weidse open
vlakten van Midden-Europa.
Bovendien heeft de eeuwenlange wisselwerking tussen
mens en bodem een net zo belangrijke stempel op het
landschap gedrukt. Onder invloed van verschillende
grondbewerkingsmethoden zijn in de loop der tijden talrijke
zogenoemde “halfnatuurlijke habitats” ontstaan (zoals hooiland,
bosweiden en open heidevelden) die voor hun voortbestaan en
dat van hun rijke flora en fauna volledig afhankelijk zijn van een
voortgezette bewerking door de mens.
Europa’s smeltkroes van nationaliteiten, culturen, talen en
identiteiten komt ook tot uiting in het landschap. Bijna nergens
op aarde vind je op zo een kleine oppervlakte zo een gevarieerde
en uiteenlopend ingekleurde lappendeken van nauw met elkaar
verweven habitats, natuurgebieden en cultuurlandschappen.
Precies dat kenmerk maakt de natuur in Europa zo bijzonder.
natura 2000 2
Dit is ons natuurlijke erfgoed.
De Europese natuur: ook voor u
De natuur
als waardevolle hulpbron
Door ons natuurlijke erfgoed te beschermen, zorgen we
ervoor dat de rijke diversiteit aan planten, dieren en habitats
bewaard wordt voor de volgende generaties.
Waar u ook woont, in de stad of op het platteland, u trekt
vast wel eens de natuur in om van het uitzicht te genieten,
te wandelen, te zwemmen, te vissen, te ontspannen, aan
natuurverkenning te doen of, gewoon, om een frisse neus te
halen en te luisteren naar het fluiten van de vogels. U kikkert
ervan op, u voelt zich goed.
Maar de natuur heeft veel meer dan alleen een intrinsieke
of landschapswaarde. De natuur levert ons een groot aantal
diensten zoals voedsel, schoon water, gezonde bodem
en nog veel meer. Waterrijke gebieden vormen vaak een
natuurlijke bescherming tegen overstromingen en slorpen als
een spons het overtollige water op. Rietvelden helpen bij de
zuivering van verontreinigd water door giftige stoffen op te
nemen, bijen bestuiven onze gewassen en veengebieden zijn
natuurlijke opslagplaatsen voor kooldioxide, de belangrijke
oorzaak van de opwarming van de aarde.
Bovendien – en in de eerste plaats – is de natuur voor
de ontelbare mensen in Europa die haar vruchten op
een duurzame manier oogsten, een onmisbare bron van
inkomsten. Verspreid over heel Europa verdienen miljoenen
mensen hun brood met extensieve landbouw.
natura 2000 4
De Europese natuur: ook voor u
STELLEN WE DE NATUUR
GENOEG OP PRIJS?
Het veld met klaprozen van Monet wordt
geschat op 5–50 miljoen euro; in het echt kost
zo een veld 5000 euro per hectare.
De natuur: een deel
van onze identiteit
Een recent onderzoek naar het
economisch belang van drie nationale
parken in Wales concludeerde dat
deze parken jaarlijks voor bijna 12,000
banen en een totale inkomst van circa
25 miljoen euro zorgen.
De natuur
...in verdrukking
Ons natuurlijke erfgoed staat nog toenemend in verdrukking.
De achteruitgang van de soortenrijkdom is alarmerend
en talrijke waardevolle natuurlijke en halfnatuurlijke habitats
worden in een snel tempo vernietigd. Hierdoor wordt
momenteel bijna de helft van de zoogdiersoorten
en één derde van alle reptiel‑, vis‑ en vogelsoorten in
Europa bedreigd.
Deze dramatische achteruitgang is vooral te wijten aan het
verlies en de versnippering van de habitats waarvan deze
soorten afhankelijk zijn. Vaak is het krimpen van habitats te
wijten aan een meer intensief gebruik van de ruimte, grote
infrastructuurwerken, zoals de aanleg van wegen, en de
gestage uitdijing van stedelijke gebieden.
In enkele tientallen jaren is de helft van de waardevolle,
Europese wetlands drooggelegd voor grondaanwinning
en bijna drievierde van de duinen in Frankrijk, Italië en
Spanje heeft moeten wijken onder de niet‑aflatende druk
van het toerisme.
Recentelijk is klimaatverandering een grote zorg geworden
voor zowel de mensheid als voor de biodiversiteit, zoals
ook de voortdurende uitbreiding van invasieve soorten
die onze inheemse planten en dieren verdringen. Andere
factoren die de natuur bedreigen zijn vervuiling, onduurzame
exploitatie van natuurlijke rijkdommen en de ontvolking van
het platteland.
natura 2000 6
De Europese natuur: ook voor u
DE RAMP MET DE PRESTIGE
Toen deze olietanker in november 2002
voor de Noord‑Spaanse kust zonk, lekte
64 000 ton olie in de zee: 300 000 zeevogels
(voornamelijk zeekoeten, Atlantische
papegaaiduikers en alken) overleefden de
ramp niet. De schade die de olievervuiling
aan de visserij, het toerisme en het
natuurlijke erfgoed langs de 3 000 km lange
kust heeft toegebracht, is becijferd op ca.
5 miljard euro. Ongeveer 30 000 mensen
in de visserij‑ en de schaaldiersector
hebben rechtstreekse gevolgen van de
ramp ondervonden. Volgens gegevens van
plaatselijke vissersorganisaties zijn
de normale vangstcijfers met
80 % teruggelopen.
Het zijn overigens niet alleen zeldzame
soorten, zoals beren, vlinders en endemische
planten, die worden bedreigd. De populaties
van de huismus zijn de afgelopen
20 jaar drastisch geslonken als gevolg
van het verdwijnen van hun habitats. De
heidegebieden zijn eveneens grotendeels van
de kaart van Europa verdwenen. Als gevolg
van die ontwikkelingen doet een groot aantal
soorten die afhankelijk zijn van dergelijke
habitats, zoals de zandhagedis en de
Provence‑grasmus, het slechter dan vroeger.
Daling
Stabiel
De huismus onder
druk in de EU
(Bron BirdLife 2005)
Wat doet de Europese Uni
– de reactie van Europa
Deze alarmerende achteruitgang heeft over heel Europa
veel mensen ertoe aangezet hun toenemende bezorgdheid
te uiten over het verlies van het natuurlijke erfgoed en het
verlies van biodiversiteit waarvan we zo afhankelijk zijn voor
onze gezondheid en welzijn.
Als reactie op die oproep hebben de regeringen van de
lidstaten zich in 2001, tijdens de Europese Top van Göteborg,
ertoe verbonden het verlies van biodiversiteit tegen 2010 een
halt toe te roepen.
Aangezien de natuur geen rekening houdt met nationale
grenzen, kan deze ambitieuze doelstelling het beste worden
bereikt via coördinatie en samenwerking.
Neem bijvoorbeeld de Donau en de tien landen, waar deze
doorheen stroomt: één voor één kunnen deze landen nadeel
ondervinden van schade elders aan de rivier toegebracht. Of
kijk naar de trekvogels die heel Europa doorkruisen op zoek
naar rust‑, eet‑ en broedplaatsen. Door hun habitats in het
ene deel van Europa wel en in het andere niet te beschermen,
beperk je aanzienlijk hun kans op overleven.
De Europese wetgeving is richtinggevend voor de
instandhouding van de natuur in de hele Europese Unie.
Dankzij deze regelgeving kunnen de 27 lidstaten
met hetzelfde robuuste wettelijk kader maatregelen treffen
om Europa’s kwetsbaarste soorten en
habitattypen te beschermen.
natura 2000 8
De Europese natuur: ook voor u
e?
Op zijn tocht van de
overwinteringsgebieden in het
zuiden naar de broedgebieden in
het noorden trekt de kraanvogel
over Europa. Dankzij de Europese
wetgeving kan hij langs zijn
trekroute beschermde gebieden
aandoen en zien we een toename in
de populaties in de EU.
Natura 2000-gebieden aangewezen
voor de kraanvogel – Status Okt 08
De Habitat- en de Vogel-
richtlijn
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn de hoekstenen
van de Europese wetgeving over de instandhouding van
de natuur.
➧ De Vogelrichtlijn werd in 1979 goedgekeurd en heeft tot doel
alle wilde vogels en hun belangrijkste habitats in de hele EU
te beschermen. Met de richtlijn wordt een einde gemaakt aan
praktijken zoals het houden en verkopen van inheemse wilde
vogels en het niet‑selectief doden, en wordt een wettelijk kader
ingevoerd voor de regulering en duurzame uitoefening van
andere activiteiten, zoals de jacht.
De richtlijn verplicht de 27 lidstaten bovendien tot de
bescherming van gebieden die uitermate belangrijk zijn voor
alle trekvogelsoorten en meer dan 190 bijzonder bedreigde
soorten. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan
waterrijke gebieden van internationaal belang.
➧ In 1992 hebben de lidstaten van de EU de Habitatrichtlijn
goedgekeurd. De maatregelen die krachtens deze richtlijn
worden ingevoerd ter bescherming van de natuur in Europa,
zijn vergelijkbaar met die van de Vogelrichtlijn, maar hebben
betrekking op een veel groter aantal zeldzame, bedreigde
of inheemse soorten, inclusief meer dan duizend dieren- en
plantensoorten. Bovendien wordt voor het eerst doelgerichte
bescherming gevraagd van ongeveer 230 zeldzame en
bijzondere habitattypen.
Beide richtlijnen samen vormen het meest ambitieuze en
grootschalige initiatief dat ooit is genomen om het natuurlijke
erfgoed in de hele Europese Unie in stand te houden.
natura 2000 10
De Europese natuur: ook voor u
PARDELLYNX (Lynx pardinus)
Met een populatie van om en nabij 100-150
dieren is de pardellynx momenteel een van
de meest bedreigde soorten ter wereld.
Zijn habitat is door de intensivering van
de landbouw en de uitvoering van grote
infrastructuurprojecten, zoals de aanleg
van wegen, inmiddels dermate versnipperd
dat de soort momenteel alleen nog
voorkomt in enkele geïsoleerde gebieden
in het zuidwesten van Spanje en Portugal.
Andere gevaren waar de pardellynx mee
te kampen heeft, zijn de illegale jacht, de
stroperij, het moordende verkeer en het
tekort aan zijn belangrijkste voedselbron,
konijnen, die bijna volledig zijn uitgeroeid
door myxomatose. Als het herstel van
deze soort uitblijft, wordt de pardellynx
de eerste katachtige die uitsterft na de
sabeltandtijger, zowat 10 000 jaar geleden.
Met de Habitatrichtlijn wordt gestreefd
naar de instandhouding van een brede
waaier van habitattypen, gaande van
Scandinavische natuurlijke bossen over
naakte, kalkhoudende rotsbodems aan
de Atlantische kust tot soortenrijke
Alpenweiden. Bedreigde soorten,
zoals de oehoe, de grote vuurvlinder
en het wildemanskruid, worden nu
eveneens beschermd.
Natura 2000:
een Europees netwerk van beschermde
De hoeksteen van beide natuurbeschermingsrichtlijnen
is het Europees ecologisch netwerk van beschermde
natuurgebieden: het Natura 2000‑netwerk.
Elke lidstaat heeft Natura 2000‑gebieden aangewezen
om zeldzame habitats en soorten die op zijn grondgebied
voorkomen, te beschermen. Intussen bestaat het netwerk
uit meer dan 25 000 gebieden. Samen bestrijken ze bijna
éénvijfde van Europa’s landoppervlak en een belangrijk
deel van de omringende zeeën. Dit is het grootste netwerk
van beschermingsgebieden waar ook ter wereld.
De omvang van een Natura 2000‑gebied varieert van
minder dan 1 ha tot meer dan 5000 km2, afhankelijk van
de soorten of habitats die er moeten worden beschermd.
De meeste zijn ongeveer 100 tot 1000 ha groot. Sommige
beschermde zones liggen in afgelegen streken, maar de
meeste zijn volledig geïntegreerd in het rurale landschap
en omvatten een groot aantal verschillende habitats,
buffergebieden en andere landschapselementen.
Natura 2000 draagt dus bij tot het behoud van
uitermate zeldzame Europese soorten en habitats, en
zorgt bovendien voor een veilig toevluchtsoord voor
talrijke andere dier‑ en plantensoorten en typische
natuurkenmerken die weliswaar minder zeldzaam zijn,
maar daarom niet minder belangrijk zijn als onderdeel van
ons natuurlijke erfgoed.
natura 2000 12
De Europese natuur: ook voor u
Habitatrichtlijn (HR)
Annex I
Habitattype
Annex II
Soorten
Nationale lijst
van gebieden
Atlantisch
Macaronesisch
Mediterraan
Zwarte Zee
Steppe
Pannonisch
Alpien
Kontinentaal
gebieden
Boreaal
BIOGEOGRAFISCHE REGIO’S
De 9 biogeografische regio’s in de EU worden elk
gekenmerkt door een typische combinatie van flora,
klimaat, topografie en bodem. Deze indeling maakt het
gemakkelijker om de tendensen die zich voordoen op
het gebied van de instandhouding van in vergelijkbare
natuurlijke omstandigheden voorkomende soorten
en habitats, te volgen, ongeacht politieke en
administratieve begrenzingen.
Vogelrichtlijn (VR)
Speciale Beschermlingszones
(SBZ-VR)
Lijst van
Gebieden van
Communautair
Belang
Speciale
Beschermingszones (SBZ-HR)
NATURA 2000
DE SELECTIE VAN NATURA 2000‑GEBIEDEN
Voor soorten en habitats onder de Habitatrichtlijn:
• FASe 1. De eerste stap wordt gezet door de lidstaat. Elk land duidt de gebieden aan die op natuurlijke wijze op zijn
grondgebied voorkomen en die belangrijk zijn voor het behoud van de in de Habitatrichtlijn opgenomen soorten en
habitats. Deze keuze wordt om zuiver ecologische redenen gemaakt.
• FASe 2. De lidstaten sturen hun nationale Natura 2000‑lijst naar de Europese Commissie. Deze onderzoekt de
informatie per biogeografische regio en selecteert de gebieden van communautair belang in samenwerking met de
lidstaten, de betrokken organisaties, onafhankelijke wetenschappers en NGO’s. Indien blijkt dat de lijst niet voldoet,
worden de lidstaten verzocht om ter vervollediging van het netwerk meer gebieden voor te dragen.
• FASe 3. In de slotfase bestaat de taak van de lidstaten erin deze gebieden officieel te beschermen en het nodige te
doen om ze in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen.
Voor soorten onder de Vogelrichtlijn worden gebieden door de lidstaten aangeduid en na evaluatie opgenomen in het
Natura 2000-netwerk.
Natura 2000:
deel van een levend landschap
Mensen associëren ‘natuurbescherming’ vaak automatisch
met streng gereglementeerde natuurgebieden waar elke
vorm van menselijke activiteit systematisch verboden is. Het
uitgangspunt in Natura 2000 daarentegen is dat de mens
deel uitmaakt van de natuur en dat beide het beste kunnen
functioneren in een partnerschap.
De grote waarde van talrijke gebieden in het Natura 2000netwerk is precies terug te voeren op de manier waarop ze
tot dusver door de mens zijn beheerd. In dergelijke gevallen
moet er dan ook voor worden gezorgd dat op dezelfde voet
wordt doorgegaan (bijv. met extensieve landbouw).
Hoewel het netwerk dus wel degelijk een aantal strikt
gereglementeerde natuurgebieden omvat waar de
aanwezigheid van de mens omwille van de zeldzame flora,
fauna en habitats aan banden wordt gelegd, zullen de meeste
Natura 2000‑gebieden zoals vroeger, met aandacht voor de
kwetsbare habitats en soorten, worden beheerd.
Op die manier worden in Natura 2000 de beginselen
van duurzame ontwikkeling toegepast. Het is dus niet
de bedoeling om de economische activiteit volledig uit
te schakelen, maar veeleer om een kader vast te stellen
waarin de economie kan gedijen zonder dat de Europese
soortenrijkdom daardoor wordt bedreigd.
natura 2000 14
De Europese natuur: ook voor u
WELKE VERPLICHTINGEN GELDEN VOOR
DE NATURA 2000‑GEBIEDEN?
De lidstaten moeten erop toezien dat in
de Natura 2000‑gebieden:
• geen activiteiten plaatsvinden die
aanleiding geven tot een ernstige
verstoring van de soorten of een
achteruitgang van de habitats die
aan de basis liggen van de aanwijzing
van het gebied als deel van het
Natura 2000‑netwerk;
• zo nodig positieve maatregelen worden
getroffen om de habitats en soorten in een
“gunstige staat van instandhouding” te
behouden of te herstellen.
Bovendien moeten de
Natura 2000‑gebieden worden beschermd
tegen nieuwe ontwikkelingsprojecten
of verstrekkende veranderingen in het
ruimtelijke gebruik die de natuurwaarden
van deze gebieden ernstige schade kunnen
toebrengen, tenzij het projecten van groot
openbaar belang betreft, en gepaste
compensatiemaatregelen getroffen
worden. De lidstaten beslissen zelf hoe aan
deze voorwaarden moet worden voldaan.
Voorwaarde is wel dat bij het instellen van
instandhoudingsmaatregelen rekening
wordt gehouden met de vereisten op
economisch, sociaal en cultureel gebied, en
met de regionale en lokale kenmerken.
De mens als
spil van Natura 2000
Overal in Europa kan je voorbeelden vinden van de manier
waarop Natura 2000 werkt.
Meestal is een lichte bijsturing van het bodemgebruik
voldoende om de instandhouding van de aanwezige soorten
en habitats te verzekeren: bijvoorbeeld door het uitstellen
van de maaiperiode met een paar weken (waardoor op de
grond nestelende vogels de kans krijgen uit te vliegen) en
door het voorkomen van verstoring van gebieden waar
dieren in bepaalde perioden van het jaar broeden, foerageren
of rusten.
In sommige gevallen zullen grotere aanpassingen nodig
zijn, wil men de verdere achteruitgang van een gebied
voorkomen of het in een gunstige staat helpen herstellen.
In elk geval is het van essentieel belang dat degenen
die in Natura 2000‑gebieden wonen en werken, nauw
worden betrokken bij de besluitvorming over het
langetermijnbeheer van deze gebieden. Het succes van
Natura 2000 en het stoppen van biodiversiteitsverlies
hangt af van een breed spectrum van betrokkenen: zowel
voor particuliere grondbezitters, overheden en bedrijven
als voor vrijetijdsverenigingen, natuurbeschermers, lokale
gemeenschappen en individuele burgers is een belangrijke
taak weggelegd.
natura 2000 16
De Europese natuur: ook voor u
OMGAAN MET GROOTSCHALIGE
RUIMTELIJKE‑ONTWIKKELINGSPROJECTEN
Voor projecten met een belangrijke
impact op het bodemgebruik in een
Natura 2000‑gebied (aanleg van een
weg, omschakeling van weidegrond
naar commerciële bosaanplant) moet
eerst worden nagegaan of het project
een significant effect kan hebben op de
natuurwaarden van het gebied. Is dat niet
het geval, dan kan het project van start
gaan. Wordt wel een significant effect
verwacht, dan moeten alternatieve, minder
schadelijke opties worden onderzocht en
geselecteerd (omlegging van het wegtraject,
keuze van een andere locatie, buiten het
Natura 2000‑gebied). In uitzonderlijke
gevallen kan toch toestemming worden
verleend voor de uitvoering van schadelijke
projecten in Natura 2000‑gebieden, op
voorwaarde dat ze van groot openbaar
belang zijn en er geen levensvatbare
alternatieven voorhanden zijn. In dergelijke
gevallen moeten compenserende
maatregelen worden genomen om ervoor te
zorgen dat het Natura 2000‑netwerk niet in
gevaar wordt gebracht.
DUURZAAM BOSBEHEER IN OOST-DUITSLAND
Met een oppervlakte van 150 km2 is het Hainich‑bos één van de grootste
beukenbossen in Europa. Na de Duitse hereniging heeft de regionale regering
van Thuringen grote delen ervan uitgeroepen tot nationaal park en tot
Natura 2000‑gebied, om zo overexploitatie te voorkomen. De vereniging
van particuliere eigenaren die een groot deel van het bos in handen hebben,
was oorspronkelijk sterk gekant tegen deze aanwijzing, omdat zij vreesden
het bos niet meer voor commerciële doeleinden te kunnen exploiteren. De
natuurbeschermingsinstanties konden hen echter al snel geruststellen: het
selectieve bosbeheer van de vereniging (waarbij volgroeide bomen via een
rouleersysteem worden gerooid) bleek namelijk volledig te sporen met de
instandhouding van de biodiversiteit. In een beheersovereenkomst legden
de twee partijen vast hoe de rijkdommen van het bos met respect voor
de waardevolle habitats en soorten konden worden geëxploiteerd. Deze
overeenkomst verzekert de bosbouwers van een inkomen, zonder dat daarvoor
op grote schaal hele stukken bos moeten worden geveld.
LANDBOUW OP DE STEPPEN VAN CASTRO VERDE IN PORTUGAL
Op de uitgestrekte steppevlakten van Castro Verde in Portugal is de
landbouw van oudsher gebaseerd op de extensieve productie van graan
op niet‑geïrrigeerde velden die elke 2 à 3 jaar worden braak gelegd.
De halfnatuurlijke steppehabitats die daardoor ontstaan, zijn vanuit
instandhoudingsoogpunt enorm waardevol, vooral voor vogels. Onder
toenemende druk van de intensieve graanproductie hebben veel boeren echter
hun stiel opgegeven en zijn zij elders op zoek gegaan naar werk. Hierdoor
bleef de grond onbewerkt achter, met alle gevolgen van dien voor de lokale
economie en de vogelstand. Naar aanleiding van de opname van Castro Verde
in Natura 2000 hebben natuurbeschermingsgroeperingen en boeren
besloten de handen in elkaar te slaan en bij de regering aan te dringen op een
steunregeling voor landbouwmilieumaatregelen die boeren de mogelijkheid
biedt om hun grond op hun manier te blijven beheren. De populariteit
van de regeling blijkt uit het feit dat in het steppegebied meer dan 350 m2
landbouwgrond weer extensief wordt geëxploiteerd en dat er weer grote
aantallen vogels worden gesignaleerd.
De werking van
Natura 2000 in de praktijk
SCHOON EN GEZOND WATER
IN FRANKRIJK
De Auvergne, in Centraal‑Frankrijk,
is beroemd voor zijn overvloed aan
zoetwater. Dit is grotendeels afkomstig
van de Loire, die op grote hoogte in het
Centraal Massief ontspringt. De stedelijke
agglomeratie Clermont Ferrand haalt
70 % van haar drinkwater uit de Allier,
één van de bijrivieren van de Loire. Met
het oog op de kwaliteitsvereisten die aan
water voor menselijke consumptie worden
gesteld, heeft de gemeentelijke overheid speciale beschermingszones
rond de waterwinningsgebieden ingesteld. Omdat dit heel wat controle‑ en
beheerswerk met zich meebrengt en een groot deel van het gebied
vanwege zijn bijzondere alluviale bossen bovendien in Natura 2000 werd
ingedeeld, hebben de lokale autoriteiten de hulp van de plaatselijke
natuurbeschermingsvereniging ingeroepen. De twee partijen hebben
een beheersovereenkomst ondertekend, waarin is vastgesteld welke
maatregelen moeten worden genomen om de waterkwaliteit te garanderen
en de rijke natuurwaarden van het gebied in stand te houden. De inwoners
van Clermont Ferrand houden er een constante bron van schoon water aan
over en krijgen een aantrekkelijk natuurgebied op de koop toe.
HERSTEL VAN DE WETLANDS IN HET WESTEN VAN GRIEKENLAND
De wetlands in de Golf van Amvrakikos strekken zich uit over een gebied van
honderden kilometers in elke richting. Het brakke water vormt de ideale habitat voor
watervogels, zoals de zeldzame kroeskoppelikaan. In de jaren 80 werd het gebied
gedeeltelijk drooggelegd voor de landbouw. Toen dit als gevolg van de verzilting geen
succes bleek, besloot het regionale ontwikkelingsbureau alle kaarten te zetten op een
optimaal gebruik van de natuurlijke troeven van het gebied. Door zijn internationale
reputatie als gebied met een uitermate diverse soortenrijkdom paste de Golf precies
in het profiel van de opkomende markt van het ecotoerisme. Grote delen van de Golf
werden in hun oorspronkelijke staat hersteld en vervolgens werd met de plaatselijke
betrokkenen een geïntegreerd beheersplan ontwikkeld voor de bevordering
van vormen van gebruik van de ruimte en initiatieven op het gebied van ecotoerisme
die overeenstemmen met de beginselen van
Natura 2000. De brede steun bij de plaatselijke
bevolking en de gestage stroom ecotoeristen
illustreren dat deze nieuwe visie op Amvrakikos
vruchten begint af te werpen.
WALVISOBSERVATIE IN DE AZOREN
De wateren rond de Azoren, in volle Atlantische Oceaan, krioelen van het
leven. De archipel is één van de beste plekken in Europa om walvissen
en dolfijnen in actie te zien. De grote aantallen ecotoeristen die door dit
fenomeen worden aangetrokken, kunnen de dieren echter nadeel berokkenen
indien de excursies niet in goede banen worden geleid. Om ervoor te zorgen
dat deze vorm van ecotoerisme professioneel wordt georganiseerd, heeft
de overheid van de Azoren een bindende gedragscode voor de mariene
gebieden van Natura 2000 ingevoerd. In ruil voor de naleving van de regels krijgen de plaatselijke
bedrijven opleiding in belangrijke materies, zoals bedrijfsbeheer en bescherming van het zeemilieu.
Dankzij deze samenwerking stijgt de internationale bekendheid van de Azoren als gebied voor
walvisobservatie en krijgt het plaatselijke bedrijfsleven een impuls.
natura 2000 18
De Europese natuur: ook voor u
Veel van de genoemde initieven
op deze pagina zijn gecofinancierd
door LIFE. Het EU LIFE+ fonds
beschikt tussen 2007 en 2013
over een budget van meer dan
800 miljoen euro voor natuur- en
biodiversiteitsprojecten en projecten
met goede praktijkvoorbeelden in
Natura 2000-gebieden.
http://ec.europa.eu/environment/
life/index.htm
STROOMBEDRIJVEN HELPEN BIJ DE REDDING
VAN ZELDZAME VOGELS IN SPANJE
Een groot deel van de Spaanse stroom wordt
opgewekt in Aragon. Helaas zijn de wijdvertakte
elektriciteitsleidingen en -kabels een belangrijke
doodsoorzaak voor uitermate bedreigde
vogelsoorten, zoals de lammergier. Talloze
vogels worden geëlektrocuteerd zodra ze in
aanraking komen met hoogspanningslijnen.
De regionale overheid werkt nu nauw samen
met de stroombedrijven om meer dan 350 km
stroomleidingen in Natura 2000‑gebieden
vogelveilig te maken. Sinds deze samenwerking van start is gegaan, is de vogelsterfte
aanzienlijk afgenomen. Sommige vogels gebruiken de hoge elektriciteitspalen zelfs als
nestplaats! De stroombedrijven hebben afgesproken de nieuwe kabels ondergronds te leggen.
LEREN LEVEN MET GROTE
CARNIVOREN IN ROEMENIË
Het Vrancea massief herbergt de op
één na dichtst bevolkte populatie
grote carnivoren in Roemenië en
waarschijnlijk ook in de EU. Door de
eeuwen heen hebben de inwoners
hier manieren gevonden om in
relatieve harmonie met deze grote,
potentieel gevaarlijke roofdieren
te leven. De laatste jaren werden
echter veel van de traditionele
veiligheidsmaatregelen om land en vee te beschermen
verwaarloosd, hetgeen resulteerde in toename van het
aantal gedode schapen. Na toetreding tot de EU heeft het
nationale milieuagentschap een speciaal interventieteam
opgericht om boeren te helpen hun vee opnieuw te
beschermen en ze te vergoeden voor de geleden schade.
Deze zullen te zijner tijd opgenomen worden in het
EU-plattelandsontwikkelingsfonds voor Romenië. Het
agentschap geeft ook ondersteuning om de lokale
economie te diversifiëren door de regio te promoten
als een top natuurobservatie bestemming. Hier hebben
grote carnivoren en mensen tenminste een model
gevonden om samen te leven.
INSTANDHOUDING ALS
ONDERSTEUNING VAN DE
LANDBOUW IN DENEMARKEN
De Varde‑vallei was ooit een
lappendeken van schorren met een
grote soortenrijkdom. In de loop
der tijden werden deze schorren
systematisch drooggelegd om
plaats te maken voor intensieve
landbouw. Toen de markt voor
intensief geproduceerde graspellets
instortte, moest de plaatselijke
landbouworganisatie uitkijken
naar alternatieve bronnen van inkomsten. Het gebied
bleek uitermate geschikt voor extensief begrazen en
maaien - activiteiten die subsidiabel zijn in het kader
van de agromilieumaatregelen - op voorwaarde dat de
gedraineerde weiden weer konden onderlopen. Hierop
namen de beschermingsinstanties het heft in handen en
herstelden zij de weiden in hun oorspronkelijke natuurlijke
staat. Meer dan 250 boeren hebben zich opgegeven voor
landbouwmaatregelen ten gunste van het milieu ter waarde
van 1 miljoen euro per jaar. Hun toekomst is er wat zekerder
op geworden en bij het beheer van de natte weiden wordt
weer rekening gehouden met de natuur.
BOSBOUW EN INSTANDHOUDING
IN FINLAND
Midden‑Finland is het centrum van de nationale houtindustrie. Particuliere eigenaren hebben
er het grootste deel van de bossen in handen en staan traditioneel veeleer sceptisch tegenover
beperkingen die hun vanwege de opname van bosgrond in Natura 2000 worden opgelegd. Volgens
de regionale milieuraad kon het draagvlak voor Natura 2000 bij de particuliere bosbouwers
het beste worden vergroot door hun de mogelijkheid te bieden een bosbeheersplan te laten
opstellen. Hierin zou het economische potentieel van hun bos voor de komende 10 à 20 jaar worden
beoordeeld en worden aangegeven welke maatregelen vanuit instandhoudingsoogpunt kunnen
worden getroffen. Dankzij dit beheersplan kon de eigenaar zijn bos efficiënter en rendabeler
beheren en werd het bewijs geleverd dat Natura 2000, in tegenstelling tot wat algemeen gevreesd
werd, niet de doodsteek zou betekenen voor de commerciële bosexploitatie.
WATERSCHAPPEN LATEN DE OOSTENRIJKSE RIVIEREN WEER MEANDEREN
Zoals veel Alpenrivieren in Oostenrijk is de bovenloop van de Drau rechtgetrokken en gekanaliseerd om de
stroomsnelheid te regelen en de boeren de kans te geven de tegen de oeverkant gelegen grond in bedrijf te
nemen. Na verloop van tijd bleek echter dat de aanleg van harde infrastructuur soms meer kwaad deed dan
goed - en niet alleen voor de flora en fauna. Het verlies van natuurlijke meanders en habitats leidde tot een veel
grotere stroomsnelheid en tot een snelle erosie van de rivierbedding. Hierdoor daalde het grondwaterpeil en
droogden de velden op. Naar aanleiding van de opname van de bovenloop van de Drau in Natura 2000 besloten
de waterschappen tot een zachtere aanpak. De rivier kreeg over een afstand van 40 km zijn bochten en zijrivieren
terug en zijn wetlands werden hersteld. Het effect van deze maatregelen op het grondwaterpeil en de flora en fauna
was zo positief dat er momenteel plannen op tafel liggen om soortgelijke werkzaamheden aan andere delen van de
rivier uit te voeren.
Natura 2000
langs de meetlat
Om het Natura 2000‑netwerk te beoordelen zal het belangrijk
zijn om op geregelde tijdstippen na te gaan hoe het met
de instandhouding van habitats en soorten uit de twee
EU‑natuurrichtlijnen gesteld is.
Om de zes jaar worden de lidstaten verzocht de Commissie te
rapporteren over de staat van instandhouding van de soorten
en habitats op hun grondgebied en over de genomen
nationale instandhoudingsmaatregelen om deze soorten en
habitats te beschermen. De Commissie evalueert vervolgens
deze informatie op een biogeografisch niveau om voor elke
soort en habitat de staat van instandhouding in heel de Unie
vast te stellen.
Hierdoor is het mogelijk om aan te tonen of het
Natura 2000‑netwerk al dan niet in zijn opzet is geslaagd. Dit
maakt het ook mogelijk om probleemgebieden aan te duiden
waar de inspanningen voor de bescherming van soorten of
habitats moeten worden opgevoerd.
natura 2000 20
De Europese natuur: ook voor u
WEER EEN TOEKOMST VOOR DE GIZANI
Dit zeldzame inheemse zoetwatervisje komt uitsluitend voor op Rhodos. Het is - hoe klein ook - een meester in de
overlevingskunst en brengt zijn hele leven door in de zoetwaterstromen, bronnen en kleine waterbekkens van het
eiland, waar het ‘s winters de ijzige overstromingen en ‘s zomers de hittegolven en droogtes trotseert. Zijn habitats
vallen nu grotendeels onder de bescherming van Natura 2000 en er zijn regels ingevoerd op het gebied van
waterwinning en andere schadelijke activiteiten. Uit recente bestandsopnamen blijkt dat de gizani dankzij deze
maatregelen voorspoedig herstelt. Zijn gevecht om te overleven heeft bij de inwoners en toeristen een gevoelige
snaar geraakt. Er is zelfs een bezoekerscentrum ter ere van dit zoetwatervisje geopend.
BESCHERMING VAN DE VLEERMUISGROTTEN IN NOORD-EUROPA
In de grensstreek van België, Luxemburg en Duitsland ligt één van de laatste bastions van de Noord‑Europese
vleermuissoorten. Talrijke overwinteringsplaatsen, zoals grotten, hebben helaas te lijden gehad van de aanleg
van recreatievoorzieningen. Gelukkig reikt de geschiedenis alternatieven aan: de regio staat namelijk bekend om
haar talrijke onderaardse tunnels en bunkers uit de oorlogstijd, verlaten mijnen en oude versterkingen. Meer dan
150 van deze overwinteringsplekken zijn nu beschermd in het kader van Natura 2000 en zijn gesloten voor het
publiek. De vleermuizen reageren goed op de maatregelen: voor het eerst in 50 jaar hebben de populaties in de
Natura 2000‑gebieden zich gestabiliseerd.
DE KEIZERAREND VLIEGT WEER OVER HONGARIJE
De keizerarend is een grote, majestueuze roofvogel die voorkomt op de steppevlakten van het Karpatenbekken.
Zijn bolwerk binnen de Europese Unie is in Hongarije maar in de 80-er jaren waren er nog maar 10-20 broedparen
over. De nationale vogelbeschermingsorganisatie besloot daarom een grootscheepse reddingsoperatie voor
deze soort op te starten. Meer dan 10.000 elektriciteitsmasten werden geïsoleerd om elektrocutie te voorkomen,
nesten werden bewaakt, jonge vogels werden geradiotracked, zieke vogels gevangen genomen en verzorgd, en
het belangrijkste van al, plaatselijke land- en bosbouwers werden opgeroepen om verder op een extensieve manier
aan landbouw te blijven doen en om in bossen met belangrijke broedplaatsen kaalslag te voorkomen. Dankzij deze
inspanningen is de populatie in 2005 opgelopen tot 75-80 broedparen.
REÏNTRODUCTIE VAN DE APENNIJNSE GEMS
Deze gems kwam ooit in het wild voor in het hoge berggebied in Midden‑Italië. Door intensieve bejaging en de
teloorgang van zijn habitat is deze inheemse ondersoort letterlijk op de grens van de uitsterving beland. Medio
jaren 50 was de populatie geslonken tot 20 exemplaren. De beschermingsinstanties besloten het dier in een
regionaal, speciaal daartoe opgezet centrum in gevangenschap te kweken en vervolgens in kleine groepjes uit te
zetten op zorgvuldig geselecteerde locaties in de Apennijnen. Deze maatregelen werden geflankeerd door een
grootschalige voorlichtingscampagne en striktere controles op de jacht en het toerisme. Sinds de start van het
programma is de populatie tot meer dan 1000 exemplaren gestegen: het hoogste niveau in meer dan 100 jaar.
DE ROERDOMP HOEMPT WEER VICTORIE IN HET VERENIGD KONINKRIJK
Deze schichtige vogel komt vooral voor in moerasgebieden en uitgestrekte rietvelden. Het typische
“hoemp”‑geluid van het mannetje is vaak het enige teken waaraan de aanwezigheid van de vogel te merken is. De
afgelopen eeuw is de roerdomppopulatie overal in Europa gestaag gedaald, vooral vanwege het verdwijnen van
geschikte habitats. In het Verenigd Koninkrijk was het bestand in 1997 geslonken tot niet meer dan 11 mannetjes:
de roerdomp zou er uitsterven als niet werd ingegrepen. Onmiddellijk werden maatregelen getroffen om de
resterende habitats van de soort te herstellen. Om de vogel de kans te geven zijn leefgebied uit te breiden, werden
op strategische locaties in het land nieuwe rietvelden aangelegd. Als gevolg hiervan is de roerdompstand de
afgelopen 7 jaar vervijfvoudigd en kan het Verenigd Koninkrijk deze interventie als één van zijn grootste nationale
successen op het gebied van natuurbescherming op zijn naam schrijven.
EEN HELPENDE HAND VOOR EEN PLANT
De Canarische Eilanden hebben één van de hoogste niveaus van plantendiversiteit in Europa. Het beperkte
verspreidingsgebied maakt deze planten echter erg kwetsbaar voor veranderingen in hun omgeving. Sommige
soorten, zoals de Sambucus palmensis, zijn inmiddels zo zeldzaam dat loutere habitatbescherming niet meer volstaat.
De regering van de eilanden heeft daarom een herstelprogramma voor deze soort opgestart dat erin bestaat zaad
van wilde exemplaren te verzamelen en in speciale kwekerijen te laten uitgroeien tot planten die vervolgens op
geschikte locaties op de eilanden worden uitgeplant. De wilde populatie van de Sambucus palmensis is inmiddels
verviervoudigd. Bovendien is er meer dan genoeg ruimte om deze soort te reïntroduceren: meer dan 30 % van het
Canarische grondgebied is vanwege de bijzondere soortenrijkdom aangewezen als Natura 2000‑gebied.
Uw bijdrage
tot Natura 2000
Overal in Europa kunt je op uiteenlopende manieren de
doelstellingen van het Natura 2000‑netwerk in de
praktijk brengen:
➧ Zoek een Natura 2000-gebied in je buurt op en verken het;
veel gebieden organiseren wandelingen, evenementen,
natuurverkenningstochten en andere activiteiten voor het
hele gezin; aan jou om het beste uit je bezoek te halen;
➧ Schakel je in in het vrijwilligerswerk van een natuurgebied in
de buurt. Natuurbeschermingsorganisaties zijn altijd op zoek
naar vrijwilligers om een steentje bij te dragen in het herstel
of onderhoud van hun natuurgebieden;
➧ Neem je kinderen mee naar een Natura 2000-gebied in de
buurt om er de natuur te ontdekken. Deze gebieden zijn
schitterende openluchtklassen en moedigen zowel kinderen
als volwassenen aan om op een gezonde manier buitenactiviteiten te doen;
➧ Creëer je eigen stukje natuur door een deel van je tuin of in
een groene plek in de buurt inheemse soorten te planten die
rijk zijn aan nectar, of maak een kleine poel of een houtstapel
zodat insecten hier kunnen overwinteren, ...
➧ Ondersteun de plaatselijke economie in en rond Natura
2000-gebieden door het kopen van lokale natuurvriendelijke
seizoengebonden producten; zo help je lokale faune en flora
en hun habitats te ondersteunen...
Welke optie u ook kiest: deel uw ervaringen met anderen en wek
ook bij hen de belangstelling voor Natura 2000! Want vergeet
niet: dit is de Europese natuur: ook voor u!
natura 2000 22
De Europese natuur: ook voor u
VOOR MEER INFORMATIE OVER
NATURA 2000, SURF NAAR DE WEBSITE
VAN DE COMMISSIE
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm
Alle foto’s in deze
publicatie zijn
auteursrechterlijk
beschermd.
Geen enkele
foto mag zonder
de schriftelijke
toestemming van
de fotografen
worden gebruikt.
Hetrijkenatuurlijke
14
KH-66-05-579-EN-C
TheEuropean
Natura2000Network
erfgoed van Europa
Europa beslaat minder dan 5 % van het landoppervlak van
de aarde, maar heeft ondanks deze kleine oppervlakte een
verbazingwekkend rijke diversiteit aan planten, dieren en
landschappen; een diversiteit die vaak uniek is in de wereld.
Deze biodiversiteit is grotendeels terug te voeren op verschillen
in klimaat, topografie en geologie. Ons kleine continent wordt
gekenmerkt door een ongeëvenaard spectrum van natuurlijke
habitats dat zich uitstrekt van de poolcirkel tot de MiddellandseZeekust en van de toppen van de Alpen tot de weidse open
vlakten van Midden-Europa.
Natura2000ishetmeestambitieuzeinitiatiefdatooitisgenomenomhetrijkenatuurlijkeerfgoedvanEuropa
tebeschermen.Inhetkadervanditinitiatiefwerkende27lidstatenvandeEUsamenom,overdegrenzenvan
heteigengrondgebiedheen,onzemeestkwetsbarenatuurenhabitatsinhunnatuurlijkeverspreidingsgebied
tebeschermen.Natura2000isopgebouwdrondeenecologischnetwerkvangebiedendatbekendstaatalshet
Natura2000-netwerk.Totdusverzijnongeveer25000gebiedeninditnetwerkopgenomenwaardoordithet
grootstenetwerkvanbeschermdenatuurgebiedenterwereldis.
Bovendien heeft de eeuwenlange wisselwerking tussen
mens en bodem een net zo belangrijke stempel op het
landschap gedrukt. Onder invloed van verschillende
grondbewerkingsmethoden zijn in de loop der tijden talrijke
zogenoemde “halfnatuurlijke habitats” ontstaan (zoals hooiland,
bosweiden en open heidevelden) die voor hun voortbestaan en
dat van hun rijke flora en fauna volledig afhankelijk zijn van een
voortgezette bewerking door de mens.
OmdatdeNatura2000-gebiedenvollediginonsnatuurlandschapzijngeïntegreerd,moetbijhetbeheer
ervanrekeningwordengehoudenmetdekwetsbarehabitatsensoortendieervoorkomen.Hetisdusniet
debedoelingvanNatura2000omdeeconomischeactiviteitindezegebiedenvollediguitteschakelen,maar
veeleeromeenkadervasttestellenwaarindeeconomiekangedijenzonderdatdeEuropesesoortenrijkdom
daardoorwordtbedreigd.HetsuccesvanNatura2000hangtafvaneenbreedspectrumvanpartijen:zowel
voorparticulieregrondbezittersen-gebruikers,overheden,natuurbeschermersenindividueleburgersiseen
belangrijketaakweggelegd.
Europa’s smeltkroes van nationaliteiten, culturen, talen en
identiteiten komt ook tot uiting in het landschap. Bijna nergens
op aarde vind je op zo een kleine oppervlakte zo een gevarieerde
en uiteenlopend ingekleurd lappendeken van nauw met elkaar
verweven habitats, natuurgebieden en cultuurlandschappen.
Precies dat kenmerk maakt de natuur in Europa zo bijzonder.
EuropeseCommissie
Natura 2000 – de natuur van Europa: ook voor u!
Luxemburg:BureauvoorofficiëlepublicatiesderEuropeseGemeenschappen
2009–28blz.–21x29,7cm
ISBN92-894-9214-7
EuropeseCommissie
VOORPAGINA collage © K. Taskinen; © J. Luhta;
© P. Creed; © R. Hoelzl/4nature; © P. Creed;
© J. Luhta; © B. Gibbons/Natural Image;
© New Forest LIFE Partnership;
© G. Logan/SNH hoofdfoto © A. Zanetti
INHOUDSOPGAVE © S. Bickel/BBOWT
2
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 2 Abernethy Forest (UK) © K. Sundseth; Elsenborn meadows (BE) © F. Vassen; Dorset heaths
(UK) © J. Houston; Bluebell woods (BE) © K. Taskinen; Lech Valley (AT) © A. Vorauer (www.4hour.
cc); Southern Greece (EL) © B. Gibbons/Natural Image; Hohe Tauern NP (AT) © M. Fritz; Relictual
grasslands, Ardèche (FR) © P. Collin/ENC; Hungarian wetland (HU) inzetsel Grass-of-Parnassus
© A. Gagg; Betony © P. Creed; Small red damselfly © B. Gibbons/Natural Image; Boletus erythropus
© P. Creed; Stoat © Nature Photographers; Eleonora’s falcon © M. Ravasini; Southern gentian
© P. Creed; Spotted fritillary © J. Asher; Fire salamander © E. van Uchelen/Saxifrage
BLZ. 3 Red kite © M. Read; The Burren (IE) © www.burrenbeo.co; Waddensea seals (NL) © A.
Maywald; Lapland (FI) © J. Luhta; Čepkeliai bog pool (LI) © V. Monsevičiu; Hortobagy NP (HU)
© L. Lisztes; Danube Delta (BU) © www.deltaresort.com; The Julian Alps (SL) © T. Jesenicnik/TNP;
Sardinian coast (IT) © K. Sundseth; Dehesas (ES) © Fundacion Global Nature – Extremadura; Hainich
beech forest (DE) © T. Stephan; Madeira (PT) © M. Freitas
De Habitat- en de Vogel-
Wat doet de Europese Unie?
natura2000
Ditisonsnatuurlijkeerfgoed.
–dereactievanEuropa
Op zijn tocht van de
overwinteringsgebieden in het
zuiden naar de broedgebieden in
het noorden trekt de Kraanvogel
over Europa. Dankzij de Europese
wetgeving kan hij langs zijn
trekroute beschermde gebieden
aandoen en zien we een toename in
de populaties in de EU.
richtlijn
Met de Habitatrichtlijn wordt gestreefd
naar de instandhouding van een brede
waaier van habitattypen, gaande van
Scandinavische natuurlijke bossen over
naakte, kalkhoudende rotsbodems aan
de Atlantische kust tot soortenrijke
Alpenweiden. Bedreigde soorten,
zoals de Oehoe, de Grote vuurvlinder en
het Wildemanskruid, worden nu eveneens
beschermd.
Natura 2000-gebieden aangewezen
voor de Kraanvogel – Status Okt 08
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn de hoekstenen
van de Europese wetgeving over de instandhouding van
de natuur.
Deze alarmerende achteruitgang heeft over heel Europa
veel mensen ertoe aangezet hun toenemende bezorgdheid
te uiten over het verlies van het natuurlijke erfgoed en het
verlies van biodiversiteit waarvan we zo afhankelijk zijn voor
onze gezondheid en welzijn.
➧ De Vogelrichtlijn werd in 1979 goedgekeurd en heeft tot doel
alle wilde vogels en hun belangrijkste habitats in de hele EU
te beschermen. Met de richtlijn wordt een einde gemaakt aan
praktijken, zoals het houden en verkopen van inheemse wilde
vogels en het niet‑selectief doden, en wordt een wettelijk kader
ingevoerd voor de regulering en duurzame uitoefening van
andere activiteiten, zoals de jacht.
Als reactie op die oproep hebben de regeringen van de
25 lidstaten zich in 2001, tijdens de Europese Top van
Göteborg, ertoe verbonden het verlies van biodiversiteit
tegen 2010 een halt toe te roepen.
Aangezien de natuur geen rekening houdt met nationale
grenzen, kan deze ambitieuze doelstelling het beste worden
bereikt via coördinatie en samenwerking.
De richtlijn verplicht de 27 lidstaten bovendien tot de
bescherming van gebieden die uitermate belangrijk zijn voor
alle trekvogelsoorten en meer dan 190 bijzonder bedreigde
soorten. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan
waterrijke gebieden van internationaal belang.
Neem bijvoorbeeld de Donau en de tien landen, waar deze
doorheen stroomt: één voor één kunnen deze landen nadeel
ondervinden van schade elders aan de rivier toegebracht. Of
kijk naar de trekvogels die heel Europa doorkruisen op zoek
naar rust‑, eet‑ en broedplaatsen. Door hun habitats in het
ene deel van Europa wel en in het andere niet te beschermen,
beperk je aanzienlijk hun kans op overleven.
➧ In 1992 hebben de lidstaten van de EU de Habitatrichtlijn
goedgekeurd. De maatregelen die krachtens deze richtlijn
worden ingevoerd ter bescherming van de natuur in Europa,
zijn vergelijkbaar met die van de Vogelrichtlijn, maar hebben
betrekking op een veel groter aantal zeldzame, bedreigde
of inheemse soorten, inclusief meer dan duizend dieren‑ en
plantensoorten. Bovendien wordt voor het eerst doelgerichte
bescherming gevraagd van ongeveer 230 zeldzame en
bijzondere habitattypen.
De Europese wetgeving is richtinggevend voor de
instandhouding van de natuur in de hele Europese Unie.
Dankzij deze regelgeving kunnen de 27 lidstaten
met hetzelfde robuuste wettelijk kader maatregelen treffen
om Europa’s kwetsbaarste soorten en
habitattypen te beschermen.
natura2000
8
Beide richtlijnen samen vormen het meest ambitieuze en
grootschalige initiatief dat ooit is genomen om het natuurlijke
erfgoed in de hele Europese Unie in stand te houden.
natura 2000
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 8 EU flags; Wigeon in flight © D. Kjaer; Danube floodplain (AT) © H. Dolecek;
Banded demoiselle (SL) © J. Petutschnig, Umweltbüro Klagenfurt; Gothenburg Summit (2001) ©
A. Andersson; Danube River (AT) © NP Donau Auen; Gothenburg Summit (2001)
© A. Andersson; Hawksbill turtle (EL) © Archelon; inzetsel Kingfisher © D. Kjaer BLZ. 9 Cranes,
Champagne Ardenne (FR) © A. Balthazard/LPO; Dancing cranes (FI) © J. Luhta; Cranes in mires
(FI) © J. Luhta; Cranes in flight (EE) © M. Kose; Cranes in Gallocantera (ES) © A. Torres; Cranes
with chick (FI) © J. Luhta uitsnijding Flying crane © P. Dubois
De mens als
De europese natuur: ook voor u
BLZ. 10 Lady’s slipper (AT) © Archiv Abt. Umweltschutz; Black-throated diver (FI)
© J. Luhta; Short-beaked common dolphin (EL) © S. Agazzi (http://www.tethys.org); Bearded
vulture (AT) ©EGS-Österreich/N. Roth-Callies; Rosalia alpina (FR) © J. Asher; European mink (EE)
© T. Maran; Cyprus mouflon (CY) © A. Antoniou; European pond terrapin © E. van Uchelen/
Saxifraga; Isoplex chalcanthia, Canary Islands (ES) © Consejeria de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias; Iberian lynx (ES) © Proyecto LIFE Lince Junta de Andalucia inzetsel Collared
flycatcher (CZ) © J. Hlasek; Calypso orchid (FI) © M. O’Briain; Marsh fritillary (UK) © J. Asher
BLZ. 11 Boreal forest (FI) © K. Sundseth; Eagle owl (EE) © M. Kose; Limestone pavement
(UK) © P. Creed; Large copper (FR) © J. Asher; Eastern pasqueflower (CZ) © J. Hlasek; Poet’s
narcissus, hay meadow, Pyrenees (FR) © P. Creed
De werking van
DUURZAAM BOSBEHEER IN OOST‑DUITSLAND
Met een oppervlakte van 150 km2 is het Hainich‑bos één van de grootste
beukenbossen in Europa. Na de Duitse eenmaking heeft de regionale regering
van Thuringen grote delen ervan uitgeroepen tot nationaal park en tot
Natura 2000‑gebied, om zo overexploitatie te voorkomen. De vereniging
van particuliere eigenaren die een groot deel van het bos in handen hebben,
was oorspronkelijk sterk gekant tegen deze aanwijzing, omdat zij vreesden
het bos niet meer voor commerciële doeleinden te kunnen exploiteren. De
natuurbeschermingsinstanties konden hen echter al snel geruststellen: het
selectieve bosbeheer van de vereniging (waarbij volgroeide bomen via een
rouleersysteem worden gerooid) bleek namelijk volledig te sporen met de
instandhouding van de biodiversiteit. In een beheersovereenkomst legden
de twee partijen vast hoe de rijkdommen van het bos met respect voor
de waardevolle habitats en soorten konden worden geëxploiteerd. Deze
overeenkomst verzekert de bosbouwers van een inkomen, zonder dat daarvoor
op grote schaal hele stukken bos moeten worden geveld.
spilvanNatura2000
10
PARDELLYNX (Lynx pardinus)
Met een populatie van om en nabij 100-150
dieren is de Pardellynx momenteel een
van de meest bedreigde soort ter wereld.
Zijn habitat is door de intensivering van
de landbouw en de uitvoering van grote
infrastructuurprojecten, zoals de aanleg
van wegen, inmiddels dermate versnipperd
dat de soort momenteel alleen nog
voorkomt in enkele geïsoleerde gebieden
in het zuidwesten van Spanje en Portugal.
Andere gevaren waar de Pardellynx mee
te kampen heeft, zijn de illegale jacht, de
stroperij, het moordende verkeer en het
tekort aan zijn belangrijkste voedselbron,
konijnen, die bijna volledig zijn uitgeroeid
door myxomatose. Als het herstel van
deze soort uitblijft, wordt de Pardellynx
de eerste katachtige die uitsterft na de
Sabeltandtijger, zowat 10 000 jaar geleden.
Natura2000indepraktijk
http://ec.europa.eu/environment/
life/index.htm
SCHOON EN GEZOND WATER
IN FRANKRIJK
Overal in Europa kan je voorbeelden vinden van de manier
waarop Natura 2000 werkt.
Meestal is een lichte bijsturing van het bodemgebruik
voldoende om de instandhouding van de aanwezige soorten
en habitats te verzekeren: bijvoorbeeld door het uitstellen
van de maaiperiode met een paar weken (waardoor op de
grond nestelende vogels de kans krijgen uit te vliegen) en
door het voorkomen van verstoring van gebieden waar
dieren in bepaalde perioden van het jaar broeden, foerageren
of rusten.
In sommige gevallen zullen belangrijker aanpassingen nodig
zijn, wil men de verdere achteruitgang van een gebied
voorkomen of het in een gunstige staat helpen herstellen.
In elk geval is het van essentieel belang dat degenen
die in Natura 2000‑gebieden wonen en werken, nauw
worden betrokken bij de besluitvorming over het
langetermijnbeheer van deze gebieden. Het succes van
Natura 2000 en het stoppen van biodiversiteitsverlies
hangt af van een breed spectrum van betrokkenen: zowel
voor particuliere grondbezitters, overheden en bedrijven
als voor vrijetijdsverenigingen, natuurbeschermers, lokale
gemeenschappen en individuele burgers is een belangrijke
taak weggelegd.
natura2000
16
OMGAAN MET GROOTSCHALIGE
RUIMTELIJKE‑ONTWIKKELINGSPROJECTEN
Voor projecten met een belangrijke
impact op het bodemgebruik in een
Natura 2000‑gebied (aanleg van een
weg, omschakeling van weidegrond
naar commerciële bosaanplant) moet
eerst worden nagegaan of het project
een significant effect kan hebben op de
natuurwaarden van het gebied. Is dat niet
het geval, dan kan het project van start
gaan. Wordt wel een significant effect
verwacht, dan moeten alternatieve, minder
schadelijke opties worden onderzocht en
geselecteerd (omlegging van het wegtraject,
keuze van een andere locatie, buiten het
Natura 2000‑gebied). In uitzonderlijke
gevallen kan toch toestemming worden
verleend voor de uitvoering van schadelijke
projecten in Natura 2000‑gebieden, op
voorwaarde dat ze van groot openbaar
belang zijn en er geen levensvatbare
alternatieven voorhanden zijn. In dergelijke
gevallen moeten compenserende
maatregelen worden genomen om ervoor te
zorgen dat het Natura 2000‑netwerk niet in
gevaar wordt gebracht.
LANDBOUW OP DE STEPPEN VAN CASTRO VERDE IN PORTUGAL
HERSTEL VAN DE WETLANDS IN HET WESTEN VAN GRIEKENLAND
De wetlands in de Golf van Amvrakikos strekken zich uit over een gebied van
honderden kilometers in elke richting. Het brakke water vormt de ideale habitat voor
watervogels, zoals de zeldzame kroeskoppelikaan. In de jaren 80 werd het gebied
gedeeltelijk drooggelegd voor de landbouw. Toen dit als gevolg van de verzilting geen
succes bleek, besloot het regionale ontwikkelingsbureau alle kaarten te zetten op een
optimaal gebruik van de natuurlijke troeven van het gebied. Door zijn internationale
reputatie als gebied met een uitermate diverse soortenrijkdom paste de Golf precies
in het profiel van de opkomende markt van het ecotoerisme. Grote delen van de Golf
werden in hun oorspronkelijke staat hersteld en vervolgens werd met de plaatselijke
betrokkenen een geïntegreerd beheersplan ontwikkeld voor de bevordering
van vormen van gebruik van de ruimte en initiatieven op het gebied van ecotoerisme
die overeenstemmen met de beginselen van
Natura 2000. De brede steun bij de plaatselijke
bevolking en de gestage stroom ecotoeristen
illustreren dat deze nieuwe visie op Amvrakikos
vruchten begint af te werpen.
WALVISOBSERVATIE IN DE AZOREN
De wateren rond de Azoren, in volle Atlantische Oceaan, krioelen van het
leven. De archipel is één van de beste plekken in Europa om walvissen
en dolfijnen in actie te zien. De grote aantallen ecotoeristen die door dit
fenomeen worden aangetrokken, kunnen de dieren echter nadeel berokkenen
indien de excursies niet in goede banen worden geleid. Om ervoor te zorgen
dat deze vorm van ecotoerisme professioneel wordt georganiseerd, heeft
de overheid van de Azoren een bindende gedragscode voor de mariene
gebieden van Natura 2000 ingevoerd. In ruil voor de naleving van de regels krijgen de plaatselijke
bedrijven opleiding in belangrijke materies, zoals bedrijfsbeheer en bescherming van het zeemilieu.
Dankzij deze samenwerking stijgt de internationale bekendheid van de Azoren als gebied voor
walvisobservatie en krijgt het plaatselijke bedrijfsleven een impuls.
Deeuropesenatuur:ookvooru
natura 2000 De Auvergne, in Centraal-Frankrijk,
is beroemd voor zijn overvloed aan
zoetwater. Dit is grotendeels afkomstig
van de Loire, die op grote hoogte in het
Centraal Massief ontspringt. De stedelijke
agglomeratie Clermont Ferrand haalt
70 % van haar drinkwater uit de Allier,
één van de bijrivieren van de Loire. Met
het oog op de kwaliteitsvereisten die aan
water voor menselijke consumptie worden
gesteld, heeft de gemeentelijke overheid speciale beschermingszones
rond de waterwinningsgebieden ingesteld. Omdat dit heel wat controle- en
beheerswerk met zich meebrengt en een groot deel van het gebied
vanwege zijn bijzondere alluviale bossen bovendien in Natura 2000 werd
ingedeeld, hebben de lokale autoriteiten de hulp van de plaatselijke
natuurbeschermingsvereniging ingeroepen. De twee partijen hebben
een beheersovereenkomst ondertekend, waarin is vastgesteld welke
maatregelen moeten worden genomen om de waterkwaliteit te garanderen
en de rijke natuurwaarden van het gebied in stand te houden. De inwoners
van Clermont Ferrand houden er een constante bron van schoon water aan
over en krijgen een aantrekkelijk natuurgebied op de koop toe.
Op de uitgestrekte steppevlakten van Castro Verde in Portugal is de
landbouw van oudsher gebaseerd op de extensieve productie van graan
op niet‑geïrrigeerde velden die elke 2 à 3 jaar worden braak gelegd.
De halfnatuurlijke steppehabitats die daardoor ontstaan, zijn vanuit
instandhoudingsoogpunt enorm waardevol, vooral voor vogels. Onder
toenemende druk van de intensieve graanproductie hebben veel boeren echter
hun stiel opgegeven en zijn zij elders op zoek gegaan naar werk. Hierdoor
bleef de grond onbewerkt achter, met alle gevolgen van dien voor de lokale
economie en de vogelstand. Naar aanleiding van de opname van Castro Verde
in Natura 2000 hebben natuurbeschermingsgroeperingen en boeren
besloten de handen in elkaar te slaan en bij de regering aan te dringen op een
steunregeling voor landbouwmilieumaatregelen die boeren de mogelijkheid
biedt om hun grond op hun manier te blijven beheren. De populariteit
van de regeling blijkt uit het feit dat in het steppegebied meer dan 350 m2
landbouwgrond weer extensief wordt geëxploiteerd en dat er weer grote
aantallen vogels worden gesignaleerd.
BLZ. 16 Children at Weidmoos (DE) © Gem. Lamprechtshausen; Grindenschwarzwald (DE)
© Abt. Landespflege, Arbeitsbereich Wildökologie; Ministry officials (DE) © Rädle; Hunting
(FR) © FACE; Stakeholders in Tirol (AT) © Archiv der Abteilung Umweltschutz, Amt der Tiroler
Landesregierung; Schütt-Dobratsch NP (AT) © LIFE-Project Schütt-Dobratsch; Agricultural
advisors, Termoncarragh (IE) © C. Keena; New Forest LIFE Partnership (UK) © New Forest LIFE
Partnership; Hiking (FR) © F Flavier BLZ. 17 Hainich beech forest (DE) © Nationalpark Hainich;
Black woodpecker (LV) © V. Larmanis; Castro Verde (PT) © K. Sundseth;
Shepherding (ES) © Fundación Global Nature
24
de Europese natuur: ook voor u
Veel van de genoemde initieven
op deze pagina zijn gecofinancierd
door LIFE. Het EU LIFE+ fonds
beschikt tussen 2007 en 2013
over een budget van meer dan
800 miljoen euro voor natuur- en
biodiversiteitsprojecten en projecten
met goede praktijkvoorbeelden in
Natura 2000-gebieden.
natura2000
18
STROOMBEDRIJVEN HELPEN BIJ DE REDDING
VAN ZELDZAME VOGELS IN SPANJE
Een groot deel van de Spaanse stroom wordt
opgewekt in Aragon. Helaas zijn de wijdvertakte
elektriciteitsleidingen en -kabels een belangrijke
doodsoorzaak voor uitermate bedreigde
vogelsoorten, zoals de Lammergier. Talloze
vogels worden geëlektrocuteerd zodra ze in
aanraking komen met hoogspanningslijnen.
De regionale overheid werkt nu nauw samen
met de stroombedrijven om meer dan 350 km
stroomleidingen in Natura 2000-gebieden
vogelveilig te maken. Sinds deze samenwerking van start is gegaan, is de vogelsterfte
aanzienlijk afgenomen. Sommige vogels gebruiken de hoge elektriciteitspalen zelfs als
nestplaats! De stroombedrijven hebben afgesproken de nieuwe kabels ondergronds te leggen.
LEREN LEVEN MET GROTE
CARNIVOREN IN ROEMENIË
Het Vrancea massief herbergt de
tweede dichtst bevolkte populatie
grote carnivoren in Roemenië en
waarschijnlijk ook in de EU. Door de
eeuwen heen hebben de inwoners
hier manieren gevonden om in
relatieve harmonie met deze grote,
potentieel gevaarlijke roofdieren
te leven. Hoewel, de jongste jaren
werden veel van de traditionele
veiligheidsmaatregelen om land en vee te beschermen,
verwaarloosd hetgeenresulteerde in toename van het
aantal gedode schapen. Na toetreding tot de EU heeft het
nationale milieuagentschap een speciaal interventieteam
opgericht om boeren te helpen hun vee opnieuw te
beschermen en ze te vergoeden voor de geleden schade.
Deze zullen te zijner tijd opgenomen worden in het
EU-plattelandsontwikkelingsfonds voor Romenië. Het
agentschap geeft ook ondersteuning om de lokale
economie te diversifiëren door de regio te promoten
als een top natuurobservatie bestemming. Hier hebben
grote carnivoren en mensen tenminste een model
gevonden om samen te leven.
INSTANDHOUDING ALS
ONDERSTEUNING VAN DE
LANDBOUW IN DENEMARKEN
De Varde-vallei was ooit een
lappendeken van schorren met een
grote soortenrijkdom. In de loop
der tijden werden deze schorren
systematisch drooggelegd om
plaats te maken voor intensieve
landbouw. Toen de markt voor
intensief geproduceerde graspellets
instortte, moest de plaatselijke
landbouworganisatie uitkijken
naar alternatieve bronnen van inkomsten. Het gebied
bleek uitermate geschikt voor extensief begrazen en
maaien - activiteiten die subsidiabel zijn in het kader
van de agromilieumaatregelen - op voorwaarde dat de
gedraineerde weiden weer konden onderlopen. Hierop
namen de beschermingsinstanties het heft in handen en
herstelden zij de weiden in hun oorspronkelijke natuurlijke
staat. Meer dan 250 boeren hebben zich opgegeven voor
landbouwmaatregelen ten gunste van het milieu ter waarde
van 1 miljoen euro per jaar. Hun toekomst is er wat zekerder
op geworden en bij het beheer van de natte weiden wordt
weer rekening gehouden met de natuur.
BOSBOUW EN INSTANDHOUDING
IN FINLAND
Midden-Finland is het centrum van de nationale houtindustrie. Particuliere eigenaren hebben
er het grootste deel van de bossen in handen en staan traditioneel veeleer sceptisch tegenover
beperkingen die hun vanwege de opname van bosgrond in Natura 2000 worden opgelegd. Volgens
de regionale milieuraad kon het draagvlak voor Natura 2000 bij de particuliere bosbouwers
het beste worden vergroot door hun de mogelijkheid te bieden een bosbeheersplan te laten
opstellen. Hierin zou het economische potentieel van hun bos voor de komende 10 à 20 jaar worden
beoordeeld en worden aangegeven welke maatregelen vanuit instandhoudingsoogpunt kunnen
worden getroffen. Dankzij dit beheersplan kon de eigenaar zijn bos efficiënter en rendabeler
beheren en werd het bewijs geleverd dat Natura 2000, in tegenstelling tot wat algemeen gevreesd
werd, niet de doodsteek zou betekenen voor de commerciële bosexploitatie.
WATERSCHAPPEN LATEN DE OOSTENRIJKSE RIVIEREN WEER MEANDEREN
Zoals veel Alpenrivieren in Oostenrijk is de bovenloop van de Drau rechtgetrokken en gekanaliseerd om de
stroomsnelheid te regelen en de boeren de kans te geven de tegen de oeverkant gelegen grond in bedrijf te
nemen. Na verloop van tijd bleek echter dat de aanleg van harde infrastructuur de natuur - en niet alleen de flora
en fauna - soms meer kwaad deed dan goed. Het verlies van natuurlijke meanders en habitats leidde tot een veel
grotere stroomsnelheid en tot een snelle erosie van de rivierbedding. Hierdoor daalde het grondwaterpeil en
droogden de velden op. Naar aanleiding van de opname van de bovenloop van de Drau in Natura 2000 besloten
de waterschappen tot een zachtere aanpak. De rivier kreeg over een afstand van 40 km zijn bochten en zijrivieren
terug en zijn wetlands werden hersteld. Het effect van deze maatregelen op het grondwaterpeil en de flora en fauna
was zo positief dat er momenteel plannen op tafel liggen om soortgelijke werkzaamheden aan andere delen van de
rivier uit te voeren.
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 18 Vavre et Foret du Moulin (FR) © LN_CEPA_J. Saillard, Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels; Otter © P Glendell/English Nature; Lagarou lagoon (EL)
© G. Rousopoulos; Dalmatian pelican (EL) © A. Ivanenko; Whale watching, Azores (PT)
© F. Cardiges/ImagDOP; Sperm whale (PT) © J. Fontes/ImagDOP BLZ. 19 Adjusting power
cables Aragon (ES) © Red Electrica de Espana; White stork nesting on power cables (ES)
© Red Electrica de Espana; Learning to live with large Carnivores (RO) © Silviu Chiriac, LIFE
project; Brown Bear (RO) © Silviu Chiriac, LIFE project; Varde meadows (DK) © S. Mariegaard;
Corncrake (LV) © A. Petrins; Foresters (FI) © P. Kulmala; Siberian jay (FI) © J. Luhta; Obere Drau
(AT) © I. Hoffman, ecoconsult.com; Kingfishers © J. Zmölnig
De natuur
De natuur
De natuur: een deel
van onze identiteit
alswaardevollehulpbron
Het zijn overigens niet alleen zeldzame
soorten, zoals beren, vlinders en endemische
planten, die worden bedreigd. De populaties
van de huismus zijn de afgelopen
20 jaar drastisch geslonken als gevolg
van het verdwijnen van hun habitats. De
heidegebieden zijn eveneens grotendeels van
de kaart van Europa verdwenen. Als gevolg
van die ontwikkelingen doet een groot aantal
soorten die afhankelijk zijn van dergelijke
habitats, zoals de zandhagedis en de
Provence‑grasmus, het slechter dan vroeger.
inverdrukking
Daling
Stabiel
De huismus onder
druk in de EU
(Bron BirdLife 2005)
Een recent onderzoek naar het
economisch belang van drie nationale
parken in Wales concludeerde dat
deze parken jaarlijks voor bijna 12,000
banen en een totale inkomst van circa
25 miljoen euro zorgen.
Door ons natuurlijke erfgoed te beschermen, zorgen we
ervoor dat de rijke diversiteit aan planten, dieren en habitats
bewaard wordt voor de volgende generaties.
Waar u ook woont, in de stad of op het platteland, u trekt
vast wel eens de natuur in om van het uitzicht te genieten,
te wandelen, te zwemmen, te vissen, te ontspannen, aan
natuurverkenning te doen of, gewoon, om een frisse neus te
halen en te luisteren naar het fluiten van de vogels. U kikkert
ervan op, u voelt zich goed.
Maar de natuur heeft veel meer dan alleen een intrinsieke
of landschapswaarde. De natuur levert ons een groot aantal
diensten zoals voedsel, schoon water, gezonde bodem
en nog veel meer. Waterrijke gebieden vormen vaak een
natuurlijke bescherming tegen overstromingen en slorpen als
een spons het overtollige water op. Rietvelden helpen bij de
zuivering van verontreinigd water door giftige stoffen op te
nemen, bijen bestuiven onze gewassen en veengebieden zijn
natuurlijke opslagplaatsen voor kooldioxide, de belangrijke
oorzaak van de opwarming van de aarde.
Ons natuurlijke erfgoed staat nog toenemend in verdrukking.
De achteruitgang van de soortenrijkdom is alarmerend
en talrijke waardevolle natuurlijke en halfnatuurlijke habitats
worden in een snel tempo vernietigd. Hierdoor wordt
momenteel bijna de helft van de zoogdiersoorten
en één derde van alle reptiel‑, vis‑ en vogelsoorten in
Europa bedreigd.
Deze dramatische achteruitgang is vooral te wijten aan het
verlies en de versnippering van de habitats waarvan deze
soorten afhankelijk zijn. Vaak is het krimpen van habitats te
wijten aan een meer intensief gebruik van de ruimte, grote
infrastructuurwerken, zoals de aanleg van wegen, en de
gestage uitdijing van stedelijke gebieden.
STELLEN WE DE NATUUR
GENOEG OP PRIJS?
Het veld met klaprozen van Monet wordt
geschat op 5-50 miljoen euro; in het echt kost
zo een veld 5000 euro per hectare.
In enkele tientallen jaren is de helft van de waardevolle,
Europese wetlands drooggelegd voor grondaanwinning
en bijna drievierde van de duinen in Frankrijk, Italië en
Spanje heeft moeten wijken onder de niet‑aflatende druk
van het toerisme.
Recentelijk is klimaatverandering een grote zorg geworden
voor zowel de mensheid als voor de biodiversiteit, zoals ook
de voortdurende uitbreiding van invasieve soorten die onze
inheemse planten en dieren verdringen. Andere factoren die
de natuur bedreigen zijn vervuiling, onduurzame exploitatie
van natuurlijke rijkdommen en het onbeheerd achterlaten
van grond.
Bovendien – en in de eerste plaats – is de natuur voor
de ontelbare mensen in Europa die haar vruchten op
een duurzame manier oogsten, een onmisbare bron van
inkomsten. Verspreid over heel Europa verdienen miljoenen
mensen hun brood met extensieve landbouw.
natura2000
4
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 4 Food Fair (HU) © F. Kis/WWF Hungary; Birdwatching Waddensea (DE) © M. Stock;
Diver in the Azores (PT) © P. Wirtz/ImagDOP; Fishermen (ES) © SEO/BirdLife; Great Kemeri Bog
(LV) © K. Sundseth; Forestry (SE); River Ain (FR) © G. Brevet; Production of cork (ES)
© APCOR BLZ. 5 Yllas NP (FI) © K. Taskinen; Poppy field (UK) © P. Creed
Natura 2000:
Boreaal
deel van een levend landschap
Steppe
Pannonisch
Alpien
Kontinentaal
eenEuropeesnetwerkvanbeschermdegebieden
Deeuropesenatuur:ookvooru
Natura 2000:
BIOGEOGRAFISCHE REGIO’S
De 9 biogeografische regio’s in de EU worden elk
gekenmerkt door een typische combinatie van flora,
klimaat, topografie en bodem. Deze indeling maakt het
gemakkelijker om de tendensen die zich voordoen op
het gebied van de instandhouding van in vergelijkbare
natuurlijke omstandigheden voorkomende soorten
en habitats, te volgen, ongeacht politieke en
administratieve begrenzingen.
6
BLZ. 6 Floods, Oxford (UK) © Newquest; Benidorm (ES); Peat extraction (IE) © Bord na Mona;
Intensive agriculture (DE) © D. Miletich/4nature; New motorway (PT) © LPN; Tank tracks,
Salisbury Plain (UK) © MOD; Waste dumping (UK) © Wiltshire Wildlife Trust; Construction site,
Sicily (IT) © DG Regio; Ochre pollution (UK) © P. Wakely/English Nature; Prestige disaster cleanup operation (ES) © El Correo Gallego BLZ. 7 House sparrow (UK) © D. Kjaer; Brown bear (FI) © J.
Luhta; Omphalodes littoralis (FR) © P. Creed; Wildmoor Heath (UK) © J. Asher; Dartford warbler
(UK) © D. Bright; Apollo butterfly (FR) © J. Asher; Sand lizard (UK) © B. Gibbons/Natural Image
Atlantisch
natura2000
DeomvangvaneenNatura2000‑gebiedvarieertvan
minderdan1hatotmeerdan5000km2,afhankelijkvan
desoortenofhabitatsdieermoetenwordenbeschermd.
Demeestezijnongeveer100tot1000hagroot.Sommige
beschermdezonesliggeninafgelegenstreken,maarde
meestezijnvollediggeïntegreerdinhetruralelandschap
enomvatteneengrootaantalverschillendehabitats,
buffergebiedenenanderelandschapselementen.
Natura2000draagtdusbijtothetbehoudvan
uitermatezeldzameEuropesesoortenenhabitats,en
zorgtbovendienvooreenveiligtoevluchtsoordvoor
talrijkeanderedier‑enplantensoortenentypische
natuurkenmerkendieweliswaarfrequentvoorkomen,
maardaaromnietminderbelangrijkzijnalsonderdeelvan
onsnatuurlijkeerfgoed.
natura2000
12
Zwarte Zee
Habitatrichtlijn(HR)
AnnexI
Habitattype
AnnexII
Soorten
Nationalelijst
vangebieden
Lijstvan
Gebiedenvan
Communautair
Belang
Speciale
Beschermings‑
zones(SBZ‑HR)
NATURA2000
Voor soorten en habitats onder de Habitatrichtlijn:
•FASE 1. De eerste stap wordt gezet door de lidstaat. Elk land duidt de gebieden aan die op natuurlijke wijze op zijn
grondgebied voorkomen en die belangrijk zijn voor het behoud van de in de Habitatrichtlijn opgenomen soorten en
habitats. Deze keuze wordt om zuiver ecologische redenen gemaakt.
•FASE 2. De lidstaten sturen hun nationale Natura 2000‑lijst naar de Europese Commissie. Deze onderzoekt de
informatie per biogeografische regio en selecteert de gebieden van communautair belang in samenwerking met de
lidstaten, de betrokken organisaties, onafhankelijke wetenschappers en NGO’s. Indien blijkt dat de lijst niet voldoet,
worden de lidstaten verzocht om ter vervollediging van het netwerk meer gebieden voor te dragen.
•FASE 3. In de slotfase bestaat de taak van de lidstaten erin deze gebieden officieel te beschermen en het nodige te
doen om ze in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen.
Op die manier worden in Natura 2000 de beginselen
van duurzame ontwikkeling toegepast. Het is dus niet
de bedoeling om de economische activiteit volledig uit
te schakelen, maar veeleer om een kader vast te stellen
waarin de economie kan gedijen zonder dat de Europese
soortenrijkdom daardoor wordt bedreigd.
Voor soorten onder de Vogelrichtlijn worden gebieden door de lidstaten aangeduid en na evaluatie opgenomen in het
Natura 2000‑netwerk.
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 12 Triglav NP (Sl) © J. Mihelec; Wetland and egrets (SK) © A. Popovic; Kuronian
spit (LT) © Z. Markvenas; Bialowieza Forest (PL) © B. Gibbons/Natural Image; Upper Teesdale
(UK) © P. Creed; Coastal habitat (MT) © V. Mercieca/The Gaia Foundation; Alpine meadow (FR)
© B. Gibbons/Natural Image; Stora Alvaret (SE) © S. Forslund; Samaria Gorge, Crete (EL)
© P. Creed BLZ. 13 Boreal forest (FI) © J. Luhta; Atlantic oakwoods (IE) © K. Sundseth;
Trockenrasen (DE) © Dr A. Didion; Mercantour (FR) © F. Flavier; Pannonic salt steppes (HU)
© S. Göri; Macin Mountains (RO) © MMNPA; Shabla Lake Complex (BU) © S. Spasov Garrigue
habitat (EL) © B. Gibbons/Natural Image; Mediterranean Scrub (ES) © B. Gibbons/Natural Image;
Phoenix palm habitat, Crete (EL) © C.A. Thanos
Natura 2000
Hoewel het netwerk dus wel degelijk een aantal strikt
gereglementeerde natuurgebieden omvat waar de
aanwezigheid van de mens omwille van de zeldzame flora,
fauna en habitats aan banden wordt gelegd, zullen de meeste
Natura 2000-gebieden zoals vroeger, met aandacht voor de
kwetsbare habitats en soorten, worden beheerd.
DE SELECTIE VAN NATURA 2000‑GEBIEDEN
Vogelrichtlijn(VR)
SpecialeBeschermlingszones
(SBZ‑VR)
langsdemeetlat
De lidstaten moeten erop toezien dat in
de Natura 2000‑gebieden:
• geen activiteiten plaatsvinden die
aanleiding geven tot een ernstige
verstoring van de soorten of een
achteruitgang van de habitats die
aan de basis liggen van de aanwijzing
van het gebied als deel van het
Natura 2000‑netwerk;
• zo nodig positieve maatregelen worden
getroffen om de habitats en soorten in een
“gunstige staat van instandhouding” te
behouden of te herstellen.
Bovendien moeten de
Natura 2000‑gebieden worden beschermd
tegen nieuwe ontwikkelingsprojecten
of verstrekkende veranderingen in het
ruimtelijke gebruik die de natuurwaarden
van deze gebieden ernstige schade kunnen
toebrengen, tenzij het projecten van groot
openbaar belang betreft, en gepaste
compensatiemaatregelen getroffen
worden. De lidstaten beslissen zelf hoe aan
deze voorwaarden moet worden voldaan.
Voorwaarde is wel dat bij het instellen van
instandhoudingsmaatregelen rekening
wordt gehouden met de vereisten op
economisch, sociaal en cultureel gebied, en
met de regionale en lokale kenmerken.
De grote waarde van talrijke gebieden in het Natura 2000netwerk is precies terug te voeren op de manier waarop ze
tot dusver door de mens zijn beheerd. In dergelijke gevallen
moet er dan ook voor worden gezorgd dat op dezelfde voet
wordt doorgegaan (bijv. met extensieve landbouw).
Macaronesisch
ElkelidstaatheeftNatura2000‑gebiedenaangewezen
omzeldzamehabitatsensoortendieopzijngrondgebied
voorkomen,tebeschermen.Intussenbestaathetnetwerk
uitmeerdan25000gebieden.Samenbestrijkenzebijna
éénvijfdevanEuropa’slandoppervlakeneenbelangrijk
deelvandeomringendezeeën.Ditishetgrootstenetwerk
vanbeschermingsgebiedenwaarookterwereld.
WELKE VERPLICHTINGEN GELDEN VOOR
DE NATURA 2000‑GEBIEDEN?
Mensen associëren ‘natuurbescherming’ vaak automatisch
met streng gereglementeerde natuurgebieden waar elke
vorm van menselijke activiteit systematisch verboden is. Het
uitgangspunt in Natura 2000 daarentegen is dat de mens
deel uitmaakt van de natuur en dat beide het beste kunnen
functioneren in een partnerschap.
Mediterraan
Dehoeksteenvanbeidenatuurbeschermingsrichtlijnen
ishetEuropeesecologischnetwerkvanbeschermde
natuurgebieden:hetnugekendeNatura2000‑netwerk.
DE RAMP MET DE PRESTIGE
Toen deze olietanker in november 2002
voor de Noord‑Spaanse kust zonk, lekte
64 000 ton olie in de zee: 300 000 zeevogels
(voornamelijk Zeekoeten, Atlantische
papegaaiduikers en Alken) overleefden de
ramp niet. De schade die de olievervuiling
aan de visserij, het toerisme en het
natuurlijke erfgoed langs de 3 000 km lange
kust heeft toegebracht, is becijferd op ca.
5 miljard euro. Ongeveer 30 000 mensen
in de visserij‑ en de schaaldiersector
hebben rechtstreekse gevolgen van de
ramp ondervonden. Volgens gegevens van
plaatselijke vissersorganisaties zijn
de normale vangstcijfers met
80 % teruggelopen.
natura2000
14
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 14 Coastal meadows (EE) © M. Kose; Dehesas (ES) © Funcación Global Nature
– Extremadura; Alpine meadows © R. Hoelzl/4nature; Cutting reedbeds (EE) © M.V. Rannap;
Untersee (DE) © E. Stegmaier – RP Freiburg; Fishermen (ES) © Spanish Cetacean Society SEC;
Shepherding, West Münster (DE) © L. Aschenmeier; Burren, grazing (IE) © www.burrenbeo.com;
Fishermen (EL) © G. Rousopoulos inzetsel Natterjack toad (EE) © M.V. Rannap; Dormouse (UK)
© M. Read; Arctic tern © J. Ruuskanen BLZ. 15 Transporting timber, Söderåsen NP (SE) © O.
Fiskesjö; Wooded meadows (LV) © V. Larmanis; White stork (CZ) © J. Hlasek; Shepherding (FR) ©
G. Lopez/Wildlife Pictures
Uw bijdrage
WEER EEN TOEKOMST VOOR DE GIZANI
Dit zeldzame inheemse zoetwatervisje komt uitsluitend voor op Rhodos. Het is - hoe klein ook - een meester in de
overlevingskunst en brengt zijn hele leven door in de zoetwaterstromen, bronnen en kleine waterbekkens van het
eiland, waar het ‘s winters de ijzige overstromingen en ‘s zomers de hittegolven en droogtes trotseert. Zijn habitats
vallen nu grotendeels onder de bescherming van Natura 2000 en er zijn regels ingevoerd op het gebied van
waterwinning en andere schadelijke activiteiten. Uit recente bestandsopnamen blijkt dat de Gizani dankzij deze
maatregelen voorspoedig herstelt. Zijn gevecht om te overleven heeft bij de inwoners en toeristen een gevoelige
snaar geraakt. Er is zelfs een bezoekerscentrum ter ere van dit zoetwatervisje geopend.
tot Natura 2000
BESCHERMING VAN DE VLEERMUISGROTTEN IN NOORD-EUROPA
In de grensstreek van België, Luxemburg en Duitsland ligt één van de laatste bastions van de Noord-Europese
vleermuissoorten. Talrijke overwinteringsplaatsen, zoals grotten, hebben helaas te lijden gehad van de aanleg
van recreatievoorzieningen. Gelukkig reikt de geschiedenis alternatieven aan: de regio staat namelijk bekend om
haar talrijke onderaardse tunnels en bunkers uit de oorlogstijd, verlaten mijnen en oude versterkingen. Meer dan
150 van deze overwinteringsplekken zijn nu beschermd in het kader van Natura 2000 en zijn gesloten voor het
publiek. De vleermuizen reageren goed op de maatregelen: voor het eerst in 50 jaar hebben de populaties in de
Natura 2000-gebieden zich gestabiliseerd.
DE KEIZERAREND VLIEGT WEER OVER HONGARIJE
Om het Natura 2000‑netwerk te beoordelen zal het belangrijk
zijn om op geregelde tijdstippen na te gaan hoe het met
de instandhouding van habitats en soorten uit de twee
EU‑natuurrichtlijnen gesteld is.
Om de zes jaar worden de lidstaten verzocht de Commissie te
rapporteren over de staat van instandhouding van de soorten
en habitats op hun grondgebied en over de genomen
nationale instandhoudingsmaatregelen om deze soorten en
habitats te beschermen. De Commissie evalueert vervolgens
deze informatie op een biogeografisch niveau om voor elke
soort en habitat de staat van instandhouding in heel de Unie
vast te stellen.
Hierdoor is het mogelijk om aan te tonen of het
Natura 2000‑netwerk al dan niet in zijn opzet is geslaagd. Dit
maakt het ook mogelijk om probleemgebieden aan te duiden
waar de inspanningen voor de bescherming van soorten of
habitats moeten worden opgevoerd.
De Keizerarend is een grote, majestueuze roofvogel die voorkomt op de steppevlakten van het Karpatenbekken.
Zijn bolwerk binnen de Europese Unie is in Hongarije maar in de 80-er jaren waren er nog maar 10-20 broedparen
over. De nationale vogelbeschermingsorganisatie besloot daarom een grootscheepse reddingsoperatie voor
deze soort op te starten. Meer dan 10.000 elektriciteitsmasten werden geïsoleerd om elektrocutie te voorkomen,
nesten werden bewaakt, jonge vogels werden geradiotracked, zieke vogels gevangen genomen en verzorgd, en
het belangrijkste van al, plaatselijke land- en bosbouwers werden opgeroepen om verder op een extensieve manier
aan landbouw te blijven doen en om in bossen met belangrijke broedplaatsen kaalslag te voorkomen. Dankzij deze
inspanningen is de populatie in 2005 opgelopen tot 75-80 broedparen.
Overal in Europa kunt je op uiteenlopende manieren de
doelstellingen van het Natura 2000‑netwerk in de
praktijk brengen:
Deze gems kwam ooit in het wild voor in het hoge berggebied in Midden-Italië. Door intensieve bejaging en de
teloorgang van zijn habitat is deze inheemse ondersoort letterlijk op de grens van de uitsterving beland. Medio
jaren 50 was de populatie geslonken tot 20 exemplaren. De beschermingsinstanties besloten het dier in een
regionaal, speciaal daartoe opgezet centrum in gevangenschap te kweken en vervolgens in kleine groepjes uit te
zetten op zorgvuldig geselecteerde locaties in de Apennijnen. Deze maatregelen werden geflankeerd door een
grootschalige voorlichtingscampagne en striktere controles op de jacht en het toerisme. Sinds de start van het
programma is de populatie tot meer dan 1000 exemplaren gestegen: het hoogste niveau in meer dan 100 jaar.
DE ROERDOMP HOEMPT WEER VICTORIE IN HET VERENIGD KONINKRIJK
Deze schichtige vogel komt vooral voor in moerasgebieden en uitgestrekte rietvelden. Het typische
“hoemp”-geluid van het mannetje is vaak het enige teken waaraan de aanwezigheid van de vogel te merken is. De
afgelopen eeuw is de Roerdomppopulatie overal in Europa gestaag gedaald, vooral vanwege het verdwijnen van
geschikte habitats. In het Verenigd Koninkrijk was het bestand in 1997 geslonken tot niet meer dan 11 mannetjes:
de Roerdomp zou er uitsterven als niet werd ingegrepen. Onmiddellijk werden maatregelen getroffen om de
resterende habitats van de soort te herstellen. Om de vogel de kans te geven zijn leefgebied uit te breiden, werden
op strategische locaties in het land nieuwe rietvelden aangelegd. Als gevolg hiervan is de roerdompstand de
afgelopen 7 jaar vervijfvoudigd en kan het Verenigd Koninkrijk deze interventie als één van zijn grootste nationale
successen op het gebied van natuurbescherming op zijn naam schrijven.
EEN HELPENDE HAND VOOR EEN PLANT
Welkeoptieuookkiest:deeluwervaringenmetanderenenwek
ookbijhendebelangstellingvoorNatura2000!Wantvergeet
niet: ditis de Europese natuur: ook voor u!
De Canarische Eilanden hebben één van de hoogste niveaus van plantendiversiteit in Europa. Het beperkte
verspreidingsgebied maakt deze planten echter erg kwetsbaar voor veranderingen in hun omgeving. Sommige
soorten, zoals de sambucuspalmensis, zijn inmiddels zo zeldzaam dat loutere habitatbescherming niet meer volstaat.
De regering van de eilanden heeft daarom een herstelprogramma voor deze soort opgestart dat erin bestaat zaad
van wilde exemplaren te verzamelen en in speciale kwekerijen te laten uitgroeien tot planten die vervolgens op
geschikte locaties op de eilanden worden uitgeplant. De wilde populatie van de sambucuspalmensis is inmiddels
verviervoudigd. Bovendien is er meer dan genoeg ruimte om deze soort te reïntroduceren: meer dan 30 % van het
Canarische grondgebied is vanwege de bijzondere soortenrijkdom aangewezen als Natura 2000-gebied.
natura2000
20
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 20 Lake Constance forget-me-not (AT) © Amt der Landeshauptstadt Bregenz;
Mediterranean monk seal (EL) © MOM (www.mom.gr); Hierro giant lizard (ES)
© D.L. Sánchez; Parrot fish (MT); White-clawed crayfish (UK) © English Nature; Maltese
everlasting (MT) © University of Catania, Sicily; Lesser kestrel (PT) © LPN; European bison (PL)
© B. Gibbons/Natural Image; Great bustard (HU) © Hortobagy NP; Sand grouse (ES)
© A. Torres inzetsel European wolf (Croatia) © D. Huber; Scarce large blue (CZ) © J. Hlasek;
Crocus hartmannianus (CY) © A. Antoniou; Hermit beetle (SE) © K. Claesson; Cyprus bee orchid
(CY) BLZ. 21 Ladigesocypris ghigii (EL) © A. Zoumbouloglou; Freshwater stream, Rhodes (EL)
© P.S. Economidis; Protecting bat caves (LU) © F. Schwaab; Pipistrelle bat (UK) © BBOWT;
Imperial Eagle (HU) © A. Kovacs; Radio tagging (HU) © M. Horvath; Reedbed restoration (UK)
© RSPB; Bittern (UK) © P. Vines; Argyranthemum lidii (ES) © Consejeria de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias; Replanting endemic plants (ES) © Consejeria de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias
VOOR MEER INFORMATIE OVER
NATURA 2000, SURF NAAR DE WEBSITE
VAN DE COMMISSIE
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm
➧ zoek een Natura 2000‑gebied in je buurt op en verken het;
veel gebieden organiseren wandelingen, evenementen,
natuurverkenningstochten en andere activiteiten voor het
hele gezin; aan jou om het beste uit je bezoek te halen;
➧ schakel je in in het vrijwilligerswerk van een natuurgebied in
de buurt. Natuurbeschermingsorganisaties zijn altijd op zoek
naar vrijwilligers om een steentje bij te dragen in het herstel
of onderhoud van hun natuurgebieden;
➧ Neem je kinderen mee naar een Natura 2000‑gebied in de
buurt om er de natuur te ontdekken. Deze gebieden zijn
schitterende openluchtklassen en moedigen zowel kinderen
als volwassenen aan om op een gezonde manier buiten‑
activiteiten te doen;
➧ Creeër je eigen stukje natuur door een deel van je tuin of in
een groene plek in de buurt inheemse soorten te planten die
rijk zijn aan nectar, of maak een kleine poel of een houtstapel
zodat insecten hier kunnen overwinteren, ...
➧ Ondersteun de plaatselijke economie in en rond Natura
2000‑gebieden door het kopen van lokale natuurvriendelijke
seizoengebonden producten; zo help je lokale faune en flora
en hun habitats te ondersteunen...
REÏNTRODUCTIE VAN DE APENNIJNSE GEMS
natura2000
22
Deeuropesenatuur:ookvooru
BLZ. 22 Wardens on Lampedusa (IT) © S. Picchi; Bird Fair (UK) © Lee Valley Regional Park;
Outdoor picnic Yllas (FI) © K. Taskinen; Green days in Romania (RO) © Eurosite; Games for
bearded vulture; German bread (DE); Tatra NP (SK) © Popp & Hackner/4nature; Children’s ID
charts (UK) © Lee Valley Regional Park Authority BLZ. 23 Volunteers (UK) © LIFE project Lowland
Limestone Pavements; Encountering Alpine marmots (AT) © H. Schweiger/4nature; Releasing
sea turtles, Lampedusa (IT) © A. Zanetti
Natura 2000 is het meest ambitieuze initiatief dat ooit is genomen om het rijke natuurlijke erfgoed van Europa
te beschermen. In het kader van dit initiatief werken de 27 lidstaten van de EU samen om, over de grenzen van
het eigen grondgebied heen, onze meest kwetsbare natuur en habitats in hun natuurlijke verspreidingsgebied
te beschermen. Natura 2000 is opgebouwd rond een ecologisch netwerk van gebieden dat bekend staat als het
Natura 2000-netwerk. Tot dusver zijn ongeveer 25 000 gebieden in dit netwerk opgenomen waardoor dit het
grootste netwerk van beschermde natuurgebieden ter wereld is.
Omdat de Natura 2000‑gebieden volledig in ons natuurlandschap zijn geïntegreerd, moet bij het beheer
ervan rekening worden gehouden met de kwetsbare habitats en soorten die er voorkomen. Het is dus niet
de bedoeling van Natura 2000 om de economische activiteit in deze gebieden volledig uit te schakelen, maar
veeleer om een kader vast te stellen waarin de economie kan gedijen zonder dat de Europese soortenrijkdom
daardoor wordt bedreigd.
Het succes van Natura 2000 hangt af van een breed spectrum van partijen: zowel voor particuliere
grondbezitters en ‑gebruikers, overheden, natuurbeschermers en individuele burgers is een belangrijke taak
weggelegd.
Europese Commissie
Natura 2000 – de natuur van Europa: ook voor u
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
2009 – 28blz. – 21 x 29,7 cm
ISBN 978-92-79-11575-2
KH-78-09-606-NL-C
Het Europese
Natura 2000-Netwerk
Download