Financieel verslag 2014 EU-Roma Nederland - Stichting EU-Roma

advertisement
Anbi voorwaarden, 2014-01-15

Naam:
Stichting EU-Roma Nederland

Fiscaal nummer:
K.v.K
8190.39.160
01127180

Contactgegevens:
P.C.Timmerman
Klinkerstraat 73
9682 RC Oostwold

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: A. Buurma (juli 2015)
Secretaris: M. Hellinga
Penningmeester: E.H. Jansingh (mei 2015)

Beleidsplan:
De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
- Het inzamelen van kleding en voedsel, evenals allerlei andere noodzakelijke
hulpgoederen, die gebruikt kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van de
Roma’s.
- Het zoeken van sponsoren voor het bekostigen van de transporten, het financieel
ondersteunen van voorgangers, voor financiële ondersteuning van kinderen, voor het
inkopen van voedsel in Roemenië, voor het (ver)bouwen van huisjes en kerken.
Hiervoor richten wij ons zowel op kerkelijke gemeenten van allerlei signatuur en op
privé personen, die te kennen hebben gegeven achter dit werk te staan.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid binnen de Stichting EU-Roma is als volgt:
Bestuurders en vrijwilligers hebben de mogelijkheid om reëel gemaakte kosten te
declareren.
Bestuurders ontvangen geen salaris.
De werknemer ontvangt een beloning volgens de wettelijke regels.
Hij dient zelf voor een achterban te zorgen.

Doelstelling:
Het evangelie in woord en daad uitdragen onder de ROMA bevolking van Hongarije
en Roemenië.
‘Het Woord’: door middel van evangelisatie, onderwijs aan - en financiële
ondersteuning van de plaatselijke voorgangers.
‘De daad’: door middel van materiële hulp, zoals voedsel, kleding, huizen – en
kerkbouw en landbouwprojecten.
Jaarverslag 2014 Stichting EU-Roma Nederland.
Ook in 2014 kon het werk, door Gods genade, worden voortgezet.
Transport:
In 2014 konden we 3x een transport verzorgen, met in totaal ongeveer 90- 100 m3 aan
hulpgoederen. De goederen zijn ingezameld door de depothouders, en soms ook gesorteerd.
We kregen bij het laatste transport een pallet met groenteconserven.
Normaal hebben we 2x per jaar een transport.
Ondersteuning voorgangers:
Voor enkele voorgangers ontvangt EU-Roma iedere maand bestemde fondsen. Daarnaast ontvangt
de stichting nog fondsen onder de algemene noemer ‘voorgangers’.
Imre moest in mei onverwacht worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege nierstenen.
Voorgangers, en ook Imre, zijn daar niet voor verzekerd. Gelukkig konden wij binnen een dag na
opname geld hiervoor overmaken.
Ook hebben we Szaba Horvath (Mateszalka) een veel betere auto kunnen schenken.
Een gemeente in Nederland is begonnen met het sparen t.b.v. schoolgeld voor enkele kinderen van
voorgangers.
Sponsorkinderen.
Iedere maand wordt er een vast bedrag overgemaakt t.b.v. van de kinderen in het dorp Adoni. De
situatie daar is (zeer) slecht. (bijna) 100% van de bewoners is werkloos.
Ook heeft een vrouw en kind in Cubulcut in 2014 maandelijks een geldbedrag ontvangen om hun
leven iets dragelijker te maken.
Sinds het najaar van 2014 wordt hetzelfde gedaan voor een gehandicapt kind in Silindru en een kind
in Salacea.
Met het begin van het nieuwe schooljaar is een christelijke basisschool begonnen met het sparen van
het zendingsgeld. Dit geld zal worden ingezet om er in 2015 schooltasjes met inhoud van te kopen.
Voedselacties.
In de aanloop van de reis in April heeft EU-Roma fondsen geworven voor voedsel, hetzelfde vindt
ieder jaar plaats aan het einde van een kalenderjaar,vanaf eind oktober.
De deelnemers aan de aprilreis hebben verschillende dorpen bezocht met voor ieder gezin een
pakket. De voedselactie 2014 loopt nog door tot in de eerste weken van 2015.
Depots
In het begin van het verslag maakten wij melding van 3 transporten i.p.v. de 2 transporten in de jaren
voorafgaand aan 2014. Dit derde transport was voor een groot deel mogelijk vanwege de grote
inzamelingsactiviteiten in- en rond het dorp Tzum (omgeving Franeker)
Ook de transportkosten voor dit extra transport werden gedekt door de diaconie van de Prot Gem
van Tzum.
Tot in Amsterdam, Den Haag en de kop van Noord-Holland zijn er mensen actief v.w.b. de
inzameling van goederen voor de Roma’s.
Verschillende depothouders worden regelmatig gebeld wanneer er in hun plaats of omgeving
mensen zijn die kleding beschikbaar stellen.
Ook worden er ieder jaar posters opgehangen op publieke plekken (winkels, scholen, tehuizen)
waarop het dichtstbijzijnde depot wordt vermeld.
Publicaties
Zo’n 9 tot 10 keer per kalenderjaar verschijnt de nieuwsbrief. Daarnaast verschijnen regelmatig de
laatste berichten en nieuwtjes op de website.
In het najaar is er een vrijwilliger benaderd om de website ‘op te frissen’.
Ook zoeken we regelmatig de plaatselijke – of regionale pers en sturen wij berichten naar de
redacties van maandbladen van kerken.
Eind 2013 is de lay-out van de nieuwsbrief is vernieuwd en opgefrist.
Reizen
Er is in totaal 3x een groep vanuit Nederland naar het zendingsgebied geweest. Tijdens deze reizen
werden kerkdiensten bezocht, en voedsel en kleding uitgedeeld in de dorpen.
Bouwprojecten
In 2014 heeft EU-Roma de bouw van enkele woningen en een kerkje mogelijk gemaakt.
De voorgangers en de muziekteams gingen ieder weekend en soms ook door de week naar de
verschillende gemeentes. Er waren verschillende keren doopdiensten.
Er wordt uitgekeken naar een nieuw gebied waar nog niemand – organisaties of kerken - actief bezig
is.
Imre heeft een periode in het parlement gefunctioneerd, maar heeft besloten t.b.v. zijn gezin daar
niet mee door te gaan.
Samenwerking.
Als organisatie werken we samen met een transportbedrijf en met een Schotse zendingsorganisatie.
Ook werken we samen met enkele kleine Nederlandse stichtingen of commissies die zich richten op
de hulpverlening en evangelisatie onder de Roma’s.
Voor het financiële verslag zie de volgende pagina.
Financieel verslag 2014
EU-Roma Nederland
Inkomsten
Beginstand
Algemeen
Sponsorkind
Voorgangers
Imre en Robert
Transport
Voedsel
Reizen
(bouw)projecten
Creche/
Voorgangersconferentie
1 januari 2014
Ontvangen
Totaal
33692
4131
22401
39995
3357
22276
- 462
3539
10619
12254
19346
2506
3539
10629
11404
19346
2044
4102
108488
112590
6303
- 774
- 125
10
- 850
Uitgaven 2014
Imre/voorgangers/medewerker
Reiskosten diverse groepen
Sponsorkinderen
Algemene kosten
Transportkosten
Voedselpakketten
Projecten
Conferentie/creche
42512
13110
4250
1608
9668
9155
22200
2150
Totaal
104653
Download