367795 Stam Clientenaudit rapport 2013

advertisement
Stam B.V.
Cliëntenaudit Blik Op Werk Rapport
Scope:
Diagnose, Jobcoatching, Toeleiding naar werk,
Sociale activering
Datum: 12 februari 2013
DNV Team Leader
J.H.B. Zant
Audit Team
J.H.B. Zant
Cliënten audit Rapport 2013
Stam B.V.
Hoog
Blik op Werk
Interviews, aantal en verdeling
9-10
5x dienst 5 (Job coaching)
4x dienst 9 (Toeleiding naar werk)
1 cliënt kwam t.g.v. ziekte niet opdagen voor dit onderzoek.
Stam begeleidt mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking.
Gezien deze doelgroep is voor de meeste geïnterviewde cliënten persoonlijke ondersteuning in meer of
minder mate een continu traject. Geïnterviewde cliënten worden al gemiddeld sinds 6 jaren begeleid.
(langste kent Stam al 12 jaar)
7-8
5-6
2-4
Laag 1
Mate van beheersing
Voortraject
Gemiddeld: 8,4
Spreiding: 6,5 – 10
Het is heel divers op welke wijze het eerste contact tot stand is gekomen:
o UWV
o Via het SW-bedrijf
o School
o Familie (zat ook al bij Stam in traject)
o Via een ander reïntegratiebedrijf
Voor de meeste cliënten is van een voortraject in de meetperiode geen sprake geweest. Cliënten zitten alle
meerdere jaren in traject (job coaching) en kunnen zicht niet meer herinneren hou het voortraject is gegaan.
Deelnemers gaven wel aan dat (voor zo ver ze dat nog konden herinneren), het eerste contact goed is
verlopen en dat men hun eigen verhaal konden doen.
Voor alle deelnemers geldt, dat er een werkwijze is besproken. Voor een aantal deelnemers is het doel om
begeleid te worden of te blijven op een (bestaande) werkplek. Voor anderen gold dat er een nieuwe
werkplek gezocht werd inclusief een job-coach traject.
Project Nr.:
PRJC-367795-2012-MSC-NLD
Form Ref.:
AR-RBC-1.0 DNV 7539/3.0
Datum: 6 februari 2013
Pagina 2 van 5
Cliënten audit Rapport 2013
Stam B.V.
Blik op Werk
Uitvoering / Begeleiding
Omdat voor bijna alle cliënten geldt dat ze in 2012 en daarvoor in een continu begeleidingstraject hebben
gezeten is onderscheid tussen uitvoering en begeleiding hier niet te maken. Voor 1 cliënt is in een na een
half jaar zoeken een baan gevonden.
Alle cliënten waren tevreden tot zeer tevreden over de begeleiding: Vooral de persoonlijke benadering en
aanpak werd zeer positief ervaren.
In de meeste gevallen werden er geen specifieke producten/trainingen ingezet. In een geval werd een cursus
uitvaartverzorger ingezet en in een ander geval een sollicitatietraining.
Alle cliënten waren tevreden over de snelheid van werken.
Tussentijdse evaluatie c.q. afstemmingsgesprekken en bijstelling is een continu proces omdat de betreffende
cliënten al lang in een traject zitten welke in de meeste gevallen steeds verlengd is.
Afhankelijk van de cliënt en zelfredzaamheid wordt er intensiever en frequenter begeleid. Sommigen worden
eens per week bezocht op de werkplek anderen om de maand.
Voor alle cliënten was het aantal contactmomenten voldoende en afgestemd.
Alle cliënten hebben en vast begeleider.
In alle gevallen werd aangegeven dat men zeer tevreden was over de begeleider.
Afronding
De meeste cliënten waren van mening dat het resultaat bereikt was en dat men daar tevreden over is. In 2
gevallen was het doel niet bereikt (passend werk vinden) en toch was de betreffenden cliënten tevreden over
het doorlopen proces.
Cliënten kunnen zich niet herinneren dat er een evaluatie heeft. Wel kan worden opgemerkt dat alle trajecten
worden afgesloten met een eindrapportage waarin het traject wordt geëvalueerd.
Project Nr.:
PRJC-367795-2012-MSC-NLD
Form Ref.:
AR-RBC-1.0 DNV 7539/3.0
Datum: 6 februari 2013
Pagina 3 van 5
Cliënten audit Rapport 2013
Stam B.V.
Blik op Werk
Communicatie en bereikbaarheid
Alle cliënten gaven aan dat telefoontjes en e-mail etc. goed en snel werden opgepakt en beantwoord.
Organisatie
Alle cliënten gaven aan dat medewerkers / begeleiders flexibel zijn en bereid zijn om afspraken aan te
passen als het nodig was.
Geen van de 9 cliënten heeft een klacht tegenover Stam geuit.
In de meeste gevallen (omdat cliënten in een Job coach / ondersteuningstraject zitten) is er nog steeds
contact met de begeleiders.
Project Nr.:
PRJC-367795-2012-MSC-NLD
Form Ref.:
AR-RBC-1.0 DNV 7539/3.0
Datum: 6 februari 2013
Pagina 4 van 5
Cliënten audit Rapport 2013
Stam B.V.
Blik op Werk
Totaalbeeld
Sterke punten:
Enkele opmerkingen die door de deelnemers zijn gemaakt:
Afspraken na komen
Geven je vertrouwen
Het persoonlijk contact. (Geen nummer zijn)
Een pluim voor “Myra”.
De ondersteuning is heel goed
Als er een probleem is wordt daar wat aangedaan.
Snel een passende baan vinden.
Verbeterpunten
Enkele opmerkingen die door de deelnemers zijn gemaakt:
1 cliënt gaf aan dat een begeleider (uit een vorig traject wat al enkele jaren is geleden) veel te vaak langs
kwam zonder daarvoor een afspraak te hebben gemaakt, was moeilijk bereikbaar en kwam zijn afspraken
niet na.
Verbeterpunten n.a.v. de audit
Geen.
Project Nr.:
PRJC-367795-2012-MSC-NLD
Form Ref.:
AR-RBC-1.0 DNV 7539/3.0
Datum: 6 februari 2013
Pagina 5 van 5
Download