Glossary of terms, Sint Maarten legislation English Dutch

advertisement
Glossary of terms, Sint Maarten legislation
English
Dutch
administrative authority
Administrative Board
administrative body of Sint Maarten
administrative decision
administrative enforcement
admissable
admonition
adoption / approval (of a national ordinance by Parliament)
Ambulance Aid Service
analagous application
ANG
apparently unfounded
as referred to in Article…
ask / claim a receipt
astreinte
Attorney-General
bailiff’s writ
belief
Board of Directors
Book of Treaties
budget
Business establishment regulation
by agreement with
by law
by way of derogation
Cabinet (of the Minister)
Census Office
chairman or president, depending on context
chapter
Charter for the Kingdom
Civil service holidays and leave regulation
Civil service procedure regulation
Clerk to the Parliament
Code of Criminal Procedure
commencing action
Commercial Code
commissioner
bestuursorgaan
Bestuurscollege
orgaan van Sint Maarten
beschikking
bestuurlijke handhaving
ontvankelijk
aanmaning
goedkeuring (van een landsverordening door de Staten)
Dienst Ambulance Hulpverlening
overeenkomstige toepassing
NAf
kennelijk ongegrond
als bedoeld in artikel …
kwiteren
last onder dwangsom
procureur-generaal
deurwaardersexploot
levensovertuiging
Raad van Bestuur
tractatenblad
begroting
Vestigingsregeling voor bedrijven
in overeenstemming met
van rechtswege
in afwijking van
Kabinet (van de Minister)
Dienst Burgerzaken
Voorzitter
hoofdstuk
Statuut voor het Koninkrijk
Regeling vakantie en vrjistelling van dienst ambtenaren
Regeling Ambtenarenrechtspraak (1951)
Griffier van de Staten
Wetboek van Strafvordering
aanhangig maken
Wetboek van Koophandel
korpschef
commitment in relation to debt by a judicial decision
Common Court of Justice
competent authority
Constitution
consultative referendum
Council of Advice
Council of Ministers (of Sint Maarten)
Court of Audit
Court of first instance
Criminal Code
Criminal Intelligence Service (CID)
criminal offence
custodial sentence
decree
defer
Department of Public Prosecutions
Department of the Clerk to the Parliament
Department of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication
deposit for public inspection
deputy member
draft (national ordinance)
Dutch Constitution
Employment regulation
enforcement action
entitlement to enforcement
entry into force
examining judge
Explanatory Memorandum
Explanatory Memorandum
Explanatory Memorandum
final decision of a court
financial statements
following consultation
foreign currency
foreign currency transaction
further report
further rules
General Audit Chamber
general legal codes
granted a moratorium on payments
hardship clause
gijzeling wegens schulden
Gemeenschappelijk Hof van Jusitie
bevoegd gezag
Staatsregeling
raadplegend referendum
Raad van Advies
ministerraad (van Sint Maarten)
Algemene Rekenkamer (Aruba, Netherlands)
Gerecht van eerste aanleg van Sint Maarten
Wetboek van Strafrecht
Landsrecherche
misdrijf
vrijheidssraf
besluit
verdagen
Openbaar Ministerie
Griffie
Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie
ter inzage leggen
plaatsvervangend lid
ontwerp (van landsverordening)
Grondwet
Arbeidsregeling
last onder bestuursdwang
executoriale titel
inwerkingtreding
rechter-commissaris
Memorie van Toelichting
Nota van Toelichting
toelichting
onherroepelijke rechterlijke uitspraak
jaarrekening
na overleg
deviezen
deviezenverkeer
nader rapport
nadere regels
Algemene Rekenkamer (for Sint Maarten)
algemene wetboeken
surseance van betaling hebben verkregen
hardheidsclausule
having taken into consideration
hearing (court) / meeting (Parliament)
High Council of State
in a ministerial regulation rules are laid down, concerning
in a ministerial regulation rules may be laid down, concerning
in a national decree containing general measures, rules are laid down,
concerning
in a national decree containing general measures, rules may be laid down,
concerning
inadmissable
independent administrative authority
interested party
Internal Accountant
introduce
Island Regulation of the Netherlands Antilles (ERNA)
King
Kingdom Act
Kingdom Act Common Court of Justice
legal act
legal entity
legal order
legal regulations
legal status
lieutanant-governor
mandatory
Member of Parliament
Members of Parliament
Minister of Education, Culture, Youth and Sport
Minister of Finance
Minister of General Affairs
Minister of Health, Social Devolopment and Labour
Minister of Justice
Minister of Tourism, Economic Affairs, Transportation and Telecommunication
Minister Plenipotentiary
Ministerial Council
ministerial regulation
Ministry of Public Housing, Spatial Development, Environment and
Infrastructure
moreover
mutual arrangement
in overweging genomen hebbende
zitting
Hoog College van Staat
bij ministeriële regeling worden regels gesteld over
bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels
gesteld over
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels
worden gesteld over
niet-ontvankelijk
zelfstandig bestuursorgaan
belanghebbende
Accountant van het Land
indienen (bij Staten)
Eilandenregeling Nederlandse Antillen
Koning
Rijkswet
Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie
rechtshandeling
rechtspersoon
rechtsorde
wettelijke regelingen
rechtspositie
gezaghebber
gemachtigde
lid van de Staten
leden van de Staten
Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
Minister van Financiën
Minister van Algemene Zaken
Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
Minister van Justitie
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en
Telecommunicatie
Gevolmachtigde Minister
Raad van Ministers
ministeriële regeling
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en
Infrastructuur
overigens
onderlinge regeling
National accountability ordinance
national decree, containing general measures,
National Gazette
national ordinance
National ordinance administrative justice
National ordinance Admission and Expulsion
National ordinance civil service pensions
National ordinance Constitutional Court
National ordinance General Audit Chamber
National ordinance open government
National ordinance parliamentary inquiry
National ordinance personal data protection
National ordinance promotion of the integrity of ministers
National ordinance registration and finances of political parties
National ordinance security service
National ordinance substantive civil servants law
national population records database
National trademarks ordinance
national treasury
note of objection
nullity
objection
offences
official notice
Official Publication
officially
opinion of majority
Order in council for the Kingdom
paragraph (part of an Article)
pardon
Parliament
Parliament
Parliamentary Rules of Order for Sint Maarten
performance manual
permanent bodies to advise
petition
placed in receivership / placement under tutelage
President of Parliament
Presidium
pre-trial detention
prime minister
Comptabiliteitlandsverordening
landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
Landscourant
landsverordening
Landsverordening administratieve rechtspraak
Landsverordening Toelating en Uitzetting
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren
Landsverordening Constitutioneel Hof
Landsverordening Algemene Rekenkamer
Landsverordening openbaarheid van bestuur
Landsverordening parlementaire enquête
Landsverordening bescherming persoonsgegevens
Landsverordening integriteitbevordering ministers
Landsverordening registratie en financiën politieke partijen
Landsverordening Veiligheidsdienst
Landsverordening mateieel ambtenarenrecht
basisadministratie persoonsgegevens
Merkenlandsverordening
Landskas
bezwaarschrift
nietigheid
bezwaar
strafbare feiten
officiële mededeling
Afkondigingsblad
ambtshalve
gevoelen van de meerderheid
Algemene maatregel van rijksbestuur
lid (onderdeel artikel)
gratie
Parlement
Staten
Reglement van orde van de Staten
functieboek
vaste colleges van advies
verzoekschrift
onder curatele gesteld
Voorzitter van de Staten
Presidium
voorlopige hechtenis
minister-president
publication and entry into force
publications
realised
referendum initiated by the public
, referred to in Article…,
Regulation concerning treatment and nursing allowances for civil servants
release
Retaining pay scheme for civil servants
revenues and expenditure (budget)
Royal Decree
rule of law
Rules of Order
Secretary
section
Service
Social Insurance Bank
Sollicitor-General
special education
structure and composition
supervision
supervisor
Supervisory Board
Tax Authority
the country of Sint Maarten
through the intermediary of
tier
to enact (concerning legal regulations)
to ratify (of legal regulations by the Governor)
treasury bills
unfounded
uniform national ordinance
with the aid of the police
without being bound by a mandate or instructions
without delay
without prejudice
writ of execution
bekendmaking en inwerkingtreding
bekendmakingen
totstandgekomen (wetgeving)
raadgevend referendum
, bedoeld in artikel …,
Regeling vergoeding behandelings- en verpleegkosten
overheidsdienaren
invrijheidstelling
Wachtgeldregeling overheidsdienaren
ontvangsten / inkomsten en uitgaven (begroting)
Koninklijk Besluit
rechtsstaat
reglement van orde
Secretaris
paragraaf (hoofdstukonderdeel)
Dienst
Sociale Verzekeringsbank
Advocaat-Generaal
bijzonder onderwijs
inrichting en samenstelling
toezicht
toezichthouder
Raad van Commissarissen
Belastingdienst
het Land Sint Maarten
door tussenkomst van
bestuurslaag
vaststellen (i.v.m. wettelijke regelingen)
bekrachtigen (van wettelijke regelingen door de Gouverneur)
schatkistpromessen
ongegrond
eenvormige landsverordening
met behulp van de sterke arm
last (zonder last)
onverwijld
onverminderd
dwangbevel
Download