Betreft: Bevestiging maatwerk structured product “VL Switch to Bond

advertisement
Betreft: Bevestiging maatwerk structured product “VL Switch to Bond Note 17.25% 15-21”
Geachte heer/mevrouw {naam},
Met deze brief bevestigen wij uw inschrijving op een maatwerk structured product. Op basis van uw
wensen hebben wij voor u een maatwerk VL Switch to Bond Note 17.25% 15-21 (“Note”)
samengesteld met als onderliggende waarde de EURO STOXX 50 Index. U hebt op deze Note
ingeschreven voor een nominale waarde van in totaal EUR [100.000].
Belangrijkste kenmerken vereenvoudigd weergegeven:
Uitgevende instelling
Nominale Waarde per Note
Onderliggende waarde
ISIN code
Startwaarde
Einddatum
Eindwaarde
Incassodatum
Terugbetalingsdatum
Looptijd (6 jaar)
Beschermingswaarde
Maximale Waarde
Participatiegraad
Exit Coupon
F. van Lanschot Bankiers N.V.
EUR 100.000
EURO STOXX 50 Index (de “ Index”)
NL0010872305
De officiële slotstand van de Onderliggende Waarde op
27 mei 2015 zijnde: 3682.87
27 mei 2021
De officiële slotstand van de Onderliggende Waarde op de
Einddatum.
3 juni 2015
3 juni 2021
Van 27 mei 2015 tot en met 27 mei 2021
100% van de Startwaarde
120% van de Startwaarde
150% tot en met de Maximale Waarde
17.25% van de Nominale Waarde
Einduitkering
-
-
Kosten
Wanneer de Eindwaarde van de Index lager is dan de
Startwaarde dan wordt 100% van de inleg terug betaald.
Wanneer de Eindwaarde van de Index hoger of gelijk is aan de
Startwaarde maar niet hoger dan de Maximale Waarde dan
wordt de Nominale Waarde per Note uitbetaald, plus de stijging
van de Index vermenigvuldigd met de Participatiegraad over de
Nominale Waarde (maximaal 130% van de Nominale Waarde).
Wanneer de Eindwaarde van de Index hoger is dan de
Maximale Waarde dan wordt de Nominale Waarde uitgekeerd,
vermeerderd met de Exit Coupon (dit is 117.25% van de
Nominale Waarde).
Eventuele structureringskosten voor de Note zijn al in het product
zelf opgenomen.
Op dit maatwerkproduct zijn de voorwaarden en kosten van
toepassing zoals opgenomen in de met u overeengekomen
overeenkomst voor beleggingsdienstverlening.
De Note wordt op 3 juni 2015 aan u toegewezen en in uw beleggingsportefeuille opgenomen onder
de naam “VL Switch to Bond Note 17.25% 15-21”. De volledige voorwaarden van uw Note vindt u
in het basisprospectus en de bijgevoegde ‘Final Terms’. Het basisprospectus vindt u op
vanlanschot.nl bij Over Van Lanschot > Debt investors > Uitgifteprogramma’s. Op verzoek wordt
het basisprospectus kosteloos aan u toegestuurd.
Een belegging in de Note kent risico’s. De belangrijkste risico’s zijn koersrisico, kredietrisico,
valutarisico, liquiditeitsrisico, fiscaal risico en het risico op vervroegde aflossing. Een beschrijving
van elk van de mogelijke risico’s vindt u in het basisprospectus, in het hoofdstuk ‘Risk Factors’ op
pagina 18 en verder en in de Final Terms.
Kempen & Co N.V. zorgt onder normale marktomstandigheden voor dagelijkse verhandelbaarheid
tegen een bied-laat spread van maximaal 1%. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van
Euronext Amsterdam geheel of gedeeltelijk kunt verkopen. Indien u tussentijds wilt verkopen betaalt
u de reguliere transactiekosten van Van Lanschot. De waarde bij tussentijdse verkoop kan (fors)
onder de nominale waarde van de Note liggen. U realiseert bij tussentijdse verkoop in dat geval een
verlies op uw belegging.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen hebt,
dan kunt u met mij contact opnemen.
Hoogachtend,
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Bijlage: Final Terms
Download