Document

advertisement
1. ------IND- 2016 0508 FIN NL- ------ 20160929 --- --- PROJET
Verordening van het Ministerie van Milieu
betreffende de essentiële technische eisen voor PEX-leidingen
bedoeld voor waterinstallaties in gebouwen
Overeenkomstig het besluit van het Ministerie van Milieu wordt op grond van § 117, onder
c), van de Wet inzake bouw en ruimtelijke ordening (132/1999), zoals die is weergegeven in
Wet (958/2012), bepaald:
§1
Toepassingsgebied van de verordening
Deze verordening betreft de essentiële technische eisen voor kunststofleidingen van vernet
polyethyleen (PEX), te gebruiken in koudwaterinstallaties van gebouwen voor het transport
van huishoudelijk water, alsmede te gebruiken in warmwaterinstallaties voor het transport van
warm gebruikswater.
§2
Definities
Met PEX-leidingen worden bedoeld van polyetheen (PE) vervaardigde leidingen, waarvan
het materiaal is vernet door de polymeerketens met elkaar te verbinden. PEX-leidingen
kunnen een dunne afdichtlaag hebben, waarmee wordt getracht de diffusie van gassen en/of de
toegang van licht in de buis te verhinderen.
§3
Geschiktheid voor transport van huishoudelijk water
Vanuit PEX-leidingen mogen geen voor de gezondheid schadelijke stoffen in het water
terechtkomen en ze mogen geen vreemde geur, smaak of wijziging van het uiterlijk van het
water veroorzaken, of groei van voor de gezondheid schadelijke microben. De beoordeling
van de geschiktheid van PEX-leidingen dient te geschieden op basis van de gegevens van de
samenstelling van de leidingen en op basis van chemische en organoleptische onderzoeken.
Van de derde migratieperiode in koud, gede-ioniseerd testwater mag het totale gehalte aan
organische verbindingen (TOC, Total organic carbon) dat vanuit een PEX-leiding in het water
oplost de migratiewaarde van 0,025 (mg/dm2)/d niet overschrijden. Geur- of
smaakafwijkingen veroorzaakt door stoffen die mogelijk vanuit een PEX-leiding in het water
terechtkomen, moeten worden onderzocht in koud water met behulp van organoleptische
onderzoeken op basis van beoordeling door een onafhankelijk testpanel.
§4
Langetermijnsterkte van PEX-leidingen
De langetermijnsterkte van PEX-leidingen moet worden gemeten bij een continue
watertemperatuur van 70 °C, en PEX-leidingen moeten kortstondig bestand zijn tegen een
temperatuur van 95 °C bij een waterdruk van 1 MPa (10 bar).
De levensduur van PEX-leidingen moet ten minste 50 jaar zijn.
§5
Algemene eigenschappen
Het binnen- en buitenoppervlak van de leidingen moet glad en schoon zijn en het materiaal
mag geen zichtbare defecten vertonen.
§6
Afmetingen van PEX-leidingen
PEX-leidingen moeten een nominale buitendiameter hebben overeenkomend met tabel 1.
Tabel 1. Nominale buitendiameters.
Nominale grootte, DN/ODa)
10 12 15 16 18 20 22 25 28 32 40 50 63 75 90 110
Nominale buitendiametern, mm
10 12 15 16 18 20 22 25 28 32 40 50 63 75 90 110
a) Aan de buitendiameter verbonden nominale grootte
De minimale wanddikte van PEX-leidingen moet zodanig zijn dat de maximaal toegestane
spanning van het leidingmateriaal (ontwerpspanning) van 3,54 MPa niet wordt overschreden
bij de ontwerpdruk van 1 MPa (10 bar).
§7
Proefondervindelijke bepaling van de technische eigenschappen
De proefondervindelijke bepaling van de technische eigenschappen moet worden gedaan
met gebruikmaking van een in een land van de interne markt van de EU of Turkije algemeen
geaccepteerde methode. Een verklaring van de bepaling van de technische eigenschappen en
de testresultaten moeten op verzoek worden bezorgd bij een project opstartend bedrijf of
persoon of bij de overheid.
2
§8
Merken
De fabrikant moet PEX-leidingen duurzaam merken, zodat de leidingen identificeerbaar en
traceerbaar zijn.
§9
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Helsinki,
september 2016
De minister van Landbouw en Milieu Kimmo Tiilikainen
Hoofdingenieur Kaisa Kauko
3
Download