NLP in het onderwijs 1

advertisement
De leraar in gesprek
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is competent in samenwerken. Hij kan een professionele
bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch
klimaat op zijn school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een
goede schoolorganisatie.
NLP in het onderwijs 1
(op verzoek in de herhaling dit jaar )
Inhoud cursus
Docent
Neuro-Linguïstische Programmering ( NLP ) is een pragmatische psychologie,
waar je als leerkracht veel profijt van hebt bij het omgaan met (lastige)
leerlingen, collega’s en ouders. NLP geeft je inzicht in denkprocessen die ten
grondslag liggen aan iemands gedrag en die je leert herkennen aan iemands
verbale en non-verbale communicatie. Je leert geavanceerde en toch eenvoudig
toepasbare communicatietechnieken om denkprocessen van leerlingen, ouders
en collega’s op integere wijze te sturen. En je leert ‘stap-voor-stap’ technieken
waarmee je gedachten, gevoelens, houdingen en gedragingen kunt veranderen,
bij jezelf en/of bij leerlingen.
Met deze inzichten van NLP wordt het lesgeven voor jezelf en je leerlingen
leuker en effectiever.
De heer André Doesburg, psycholoog,
eerste NLP Master Practitioner in
Nederland en 29 jaar ervaring in het
geven trainingen en in het bijzonder
voor mensen in het onderwijs
De cursus bestaat uit een afwisseling van presentaties, demonstraties en
oefeningen in kleine groepjes. Wat je leert kun je direct toepassen in de praktijk.
Naast de instrumentele vaardigheden – die ook buiten de schoolcontext van
waarde zijn – levert de cursus je gegarandeerd een stuk persoonlijke
ontwikkeling op.
Enkele terugkerende reacties:
Dit zou iedereen op de PABO moeten leren.
Mooiste cursus die ik ooit gehad heb.
Eyeopeners, en zo direct toepasbaar bij alles wat je doet.
Dat er nog zoveel dingen zijn die ik niet wist.
Les data
Donderdagavond:
19 september 2013
26 september 2013
3 oktober 2013
10 oktober 2013
17 oktober 2013
19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: het kantoor van OPSO/SPOOR
5 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar in gesprek
Deze cursus past bij de competentie:
NLP in het onderwijs 2
Een goede leraar is competent in samenwerken. Hij kan een professionele
bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch
klimaat op zijn school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een
goede schoolorganisatie
Inhoud cursus
Docent
Deze cursus is het vervolg op NLP1.
De heer André Doesburg, psycholoog,
eerste NLP Master Practitioner in
Nederland en 29 jaar ervaring in het
geven trainingen en in het bijzonder
voor mensen in het onderwijs
Als leerkracht heb je je handen vol aan het gedrag van kinderen, aan al die
verschillende karakters en eigenaardigheden. Hoe pas je je benadering aan het
kind aan (de kern van adaptief onderwijs)? Inzicht in de psyche van het kind
biedt een oplossing. Deze psyche, het instrument waarmee het kind denkt, wil
en voelt, is opgebouwd uit negen componenten of geestvermogens, zoals
instinct, rede, verstand, intuïtie en gevoel. Elk kind gebruikt zijn geestvermogens
op eigen wijze. De één gebruikt vooral zijn verstand en handelt en
communiceert verstandelijk. Een ander kind gebruikt vooral zijn gevoel en
benadert zaken en personen meer gevoelsmatig. Weer een ander kind doet dit
vooral intuïtief of instinctief.
Met elk van deze ‘denkstijlen’ is een herkenbaar ‘persoonlijkheidsprofiel’ (ofwel
karakter) verbonden met een eigen gebruiksaanwijzing. In deze cursus leer je
hoe je de denkstijl van kinderen kunt herkennen aan hun (non-) verbale
communicatie en gedrag. Dat geeft je inzicht in hun ‘karakter’, waarmee je beter
begrijpt waarom kinderen doen wat ze doen. Met deze gebruiksaanwijzing
wordt het makkelijker het gedrag van kinderen positief te sturen door adaptieve
communicatie.
Les data
Donderdagavond:
13 februari 2014
20 februari 2014
6 maart 2014
13 maart 2014
20 maart 2014
19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: het kantoor van OPSO/SPOOR
5 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar in gesprek
Deze cursus past bij de competentie:
NLP in het onderwijs 3
Een goede leraar is competent in samenwerken. Hij kan een professionele
bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch
klimaat op zijn school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een
goede schoolorganisatie
Inhoud cursus
Docent
Inhoud
De heer André Doesburg, psycholoog,
eerste NLP Master Practitioner in
Nederland en 29 jaar ervaring in het
geven trainingen en in het bijzonder
voor mensen in het onderwijs
Heeft u de cursussen ‘NLP in het onderwijs 1 en 2’ gevolgd en wilt u vaardiger
worden in het identificeren van denkstijlen/persoonlijkheidsprofielen en het
toepassen van de geleerde NLP-communicatietechnieken, dan is dit de cursus
voor u.
Les data
Deze cursus is het vervolg op NLP 1 en NLP 2.
In de cursus vergroot u uw vaardigheid in het ‘aflezen’ van de denkstijl en het
persoonlijkheidsprofiel van kinderen van hun verbale en non-verbale
communicatie, door het bestuderen van meer video-opnames van kinderen.
Tevens verdiept u uw kennis van de verschillende denkstijlen en
persoonlijkheidsprofielen en leert u beter herkennen welke psychische
dynamiek ten grondslag ligt aan het gedrag van kinderen. Daarmee worden
verschillen tussen leerlingen duidelijk en verklaarbaar en weet u daar in uw
interacties met hen van uit te gaan. U begrijpt beter waar hun gedrag vandaan
komt; het geeft u meer zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en
u leert hoe u uw leerlingen kunt begeleiden als het om de specifieke valkuilen en
uitdagingen voor die leerling gaat.
Tijdens de cursus krijgt u praktijkopdrachten en is er ruimte voor de inbreng van
eigen casussen.
Donderdagavond:
8 mei 2014
15 mei 2014
22 mei 2014
19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: het kantoor van OPSO/SPOOR
5 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar en zijn ontwikkeling
Deze cursus past bij de competentie:
Spelling
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Inhoud cursus
´Zo leer je kinderen lezen en spellen’ is een pro actieve, preventieve
instructiemethodiek. Veel scholen gebruiken de methodiek ZLKLS voor de
spellingslijn omdat ze niet tevreden zijn over de aanpak en werkwijze van
spellinglijn van de taalmethode die ze gebruiken of omdat de resultaten spelling
tegenvallen. De methodiek biedt een leerlijn spellen met hoge doelen en een
duidelijk denkkader dat voldoet aan de succesfactoren spelling zoals ook op de
taalpilots staat omschreven.
Door het aanbieden volgens het directe instructiemodel, het ordenen en indelen
en het inslijpen van de categorieën door middel van dagelijkse kort oefendictee
waarin alle tot dan toe geleerde categorieën zoveel mogelijk terugkomen,
behalen de kinderen betere spellingresultaten en krijgen weer plezier in spellen.
De basiscursus ZLKLS
Het eerste deel bevat het klankzuivere deel. Hier gaat het vooral om de
werkwijze en mogelijkheden die in het eerste deel van groep 3 (klankzuivere
periode) aan de orde komen. Hiermee komt ook de aansluiting met groep 2 aan
bod. Het tweede deel bevat het niet klankzuivere deel groep 3. Hier gaat hier
vooral om de werkwijze en mogelijkheden die in de tweede deel van groep 3
(klankzuivere periode) aan de orde komen.
Voortgezet gedeelte ZLKLS
In het derde deel gaan we in doorgaande lijn door naar de werkwijze en
voortgang na groep 3, dus in de groepen 4 t/m 8. Hierbij is de basis die in groep
3 gelegd is van groot belang voor de doorgaande lijn.
Docent
Mevrouw Janna de Haan,
IJsselgroep, Zwolle
Les data
Dinsdagavond:
1 oktober 2013
1 april 2014
18.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: het kantoor van OPSO/SPOOR
2 bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Groep 1-2, Rekent met je mee!
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Inhoud cursus
Docent
De cursus is vooral bedoeld voor de onderbouwleerkrachten.
Mevrouw Ineke Bruning,
OBD Noordwest
Als kleuters leren rekenen is dat meer dan een mooie rekenactiviteit. Naast
spontane rekenactiviteiten vanuit een rijke leeromgeving krijgt beredeneerd
aanbod een steeds belangrijkere plaats in het rekenonderwijs in groep 1-2.
Tijdens de cursus wisselen theorie en praktijdopdrachten elkaar af. Dit biedt
kansen om effectief rekenonderwijs in groep 1-2 verder uit te bouwen, zoals
doelgericht werken met de nieuwe SLO doelen. De opbrengst van deze cursus is
direct toepasbaar in de eigen lespraktijk. U doet actuele kennis op over effectief
en kwalitatief goed reken onderwijs, speelt spellen waaronder het aanbod van
MSV voor de doelgroep, ontwikkelt activiteiten, past doelen toe binnen uw
thema’s en leert aan de hand van filmbeelden de goede vragen te stellen en
gericht te observeren.
Les data
Woensdagmiddag:
29 januari 2014
5 maart 2014
16 april 2014
14 mei 2014
14.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: obs De Bloeiende Perelaar te
Zuidoost-Beemster
4 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
3-4-5 Rekenen met Sprongen
vooruit
Inhoud cursus
Docent
De cursus is vooral bedoeld voor de middenbouwleerkrachten.
Mevrouw Ineke Bruning,
OBD Noordwest
Met Sprongen Vooruit is een productief oefenprogramma voor zwakke
rekenaars in het getallengebied tot 100. De oefenlessen richten zich allereerst
op het werven van basale vaardigheden alvorens wordt overgegaan op het
opereren met getallen. Tot basale vaardigheden behoren de oefenonderdelen
leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10,
splitsing en sprong van 10.
In de cursus wordt kennisgemaakt met de opzet van het programma, worden de
activiteiten in de leerlijn rekenen tot 100 geplaatst en worden de spellen uit de
MSV kist gespeeld. Daarnaast worden er handvatten gegeven voor inzetten van
de activiteiten in de door eigen school gebruikte rekenmethode.
Les data
Woensdagmiddag:
11 september 2013
9 oktober 2013
13 november 2013
14.00 uur
Locatie: obs De Bloeiende Perelaar te
Zuidoost Beemster,3 bijeenkomsten van 2,5
uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Rekenvaardig in de bovenbouw
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Inhoud cursus
Docent
De cursus is vooral bedoeld voor de bovenbouwleerkrachten.
De heer J. Kalleveen,
OBD Noordwest
Geeft u les in de bovenbouw of gaat u les geven in de bovenbouw? Wilt u zich
zeker voelen bij het duidelijk uitleggen van breuken, procenten, verhoudingen
en kommagetallen? Dan biedt deze opfriscursus uitkomst. Doel: u Versterkt uw
rekenvaardigheid en de kwaliteit van uw rekeninstructies. Uw eigen
rekenvaardigheid is de basis voor de kwaliteit van de instructie in de groep. We
gaan in op:
 Kennis van de leerlijn
 Oplossingsstrategieën en rekenregels
 Werken met concreet materiaal
 Tekenen als hulpmiddel
 Zelf oefenen
 De didactiek van de rekenmethode
 Handvatten voor de instructie in de klas.
Les data
donderdagavond:
12 september 2013
26 september 2013
10 oktober 2013
19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: obs De Bloeiende Perelaar te
Zuidoost Beemster
3 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar centraal
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en
moreel te kunnen ontwikkelen.
Inhoud cursus
Specifieke
gedragskenmerken van het
kind
Docent
De heer Willem de Jong
In drie aparte workshops krijg je inzicht in de oorzaken van AD (H)D, ODD en CD
en autismespectrumstoornissen, wat krijg je te zien in de klas en welk handelen
kan daar tegenover gezet worden.
Gedragsspecialist en werkzaam bij
Gedragpunt in Castricum en ervaren
trainer
Welke onderwijsaanpak is profijtelijk, tips voor klassenmanagement,
samenwerking met alle partijen; ouders, leerling zelf en behandelaars.
De workshops vergroot je begrip en kennis op het gebied van
gedragsstoornissen en het risico op de ontwikkeling van een antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Uitgangspunt is niet te kijken naar de beperkingen
maar naar de mogelijkheden. Het doel is je voldoende gereedschap in handen te
geven zodat je vroegtijdig gedragsproblematiek onderkent en herkent en je leert
hiermee om te gaan in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Les data
Woensdagmiddag:
5 februari 2014
5 maart 2014
19 maart 2014
14.00 uur
Locatie: SBO Het Tangram te
Purmerend
3 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 30 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Omgaan met Pluskinderen
Een leraar stemt de leerinhouden en zijn eigen gedrag af op de leerlingen in zijn
groep en houdt rekening met individuele verschillen
Een competente leraar ontwerpt in zijn groep een krachtige werkomgeving
Inhoud cursus
Docent
Bijeenkomst 1
Groep 1 t/m/ 8: Je krijgt inzicht in de basisprincipes van ( hoog ) begaafdheid en
wat dat betekent voor jou als leerkracht.
Ans Zondervan
Irma Smit, Jacqueline Nieuwenhuizen
Leerkrachten OPSO/Specialisten
Begaafdheid SE/ ZOO
Bijeenkomst 2
Groep 1 t/m 4: Je leert wat de rijke leeromgeving kan betekenen voor kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong.
Groep 5 t/m 8: Je leert wat de Taxonomie van Bloom inhoudt en hoe je deze
kunt toepassen in de eigen klas.
Les data
Woensdagmiddag
12 februari 2014
5 maart 2014
26 maart 2014
Bijeenkomst3
Groep 1 t/m/ 8: Je leert materialen uit je klas in te zetten als
verrijkingsmateriaal.
14.00 uur
Locatie: obs De Koempoelan in
Purmerend
3 bijeenkomsten van 2,5 uur
Maximaal 25 deelnemers kb/ob en 25
deelnemers mb/bb
De leraar centraal
Deze cursus past bij de competentie:
Meidenvenijn
Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en
moreel te kunnen ontwikkelen.
Inhoud cursus
Docent
Aanpakken en vóór zijn!
Mevrouw Anneke Visser, schrijfster van
het boek “een roze bril” werkvormen
en tips om meidenvenijn op school aan
te pakken.
Meidenvennijn?!
U kent het vast, dat gedrag van samenklitten, fluisteren, buitensluiten en andere
subtiele tactieken, die sommige, meisjesgroepen laten zien in de klas en op het
schoolplein. Meestal wordt hierover gezegd dat “het typisch iets voor meisjes is”
en “het gaat wel over”.
Maar u kunt er in uw groep behoorlijk last van hebben. Niet alleen voor de
bovenbouw, er zijn al venijnige “queen bees” bij de kleuters….
APS
Lesdata
Dinsdagavond:
15 oktober 2013 OF JE KUNT KIEZEN
VOOR DE BIJEENKOMST OP 10 april
2014
Locatie: obs De Koempoelan in
Purmerend
19.00 uur tot 21.30 uur
1 bijeenkomst van 2,5 uur
Maximaal 25 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Opbrengst gericht werken in
combinatiegroepen
Inhoud cursus
Docent
De leerkrachten weten hoe ze op een effectieve wijze opbrengstgericht kunt
werken in een combinatieklas. De toepasbaarheid in de praktijk staat hierbij
steeds centraal.
De heer Martin Ooijevaar
Trainer bij de schoolbegeleiding
Zaanstreek – Waterland
Bijeenkomst 1:
Les data
Woensdagmiddag:
In de bijeenkomst worden het interactieve gedifferentieerde directe
instructiemodel, de organisatie van het werken met groepsplannen en drie
organisatiescenario’s behandeld en met elkaar besproken. Op basis van deze
informatie kiezen de deelnemers een aanpak voor de komende periode voor een
of meer vakgebieden en werken die uit. Deze aanpak wordt in de praktijk
uitgeprobeerd.
8 januari 2014
29 januari 2014
14.00 uur-16.30 uur
Locatie: obs De Weidevogels in
Purmerend
Bijeenkomst 2:
2 bijeenkomsten van 2,5 uur
Uitwisselen van de praktijkervaringen. Benoemen van succesfactoren en
knelpunten. Uitwisselen van tips en trucs.
Maximaal aantal 22 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Citoanalyse doelgroep IB en
directeuren
Inhoud cursus
Docent
Van alle kanten (ouders, inspectie, overheid, bestuur) worden scholen
aangespoord om betere prestaties te leveren. Scholen zouden efficiënter en
effectiever kunnen opereren, vooral meer prestatiegericht. Om te kunnen
vaststellen of de prestatie zijn toegenomen is het van belang om te beschikken
over relevante gegevens. Een goede analyse en interpretatie van deze data helpt
om juiste beslissingen te kunnen nemen, die leiden toto verdere verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs.
Nico Beugeling
Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan de volgende
onderwerpen:
Dinsdagavond:



Trainer bij de schoolbegeleidingsdienst
Zaanstreek- Waterland
Lesdatum
18 februari 2014
Zorgsignalen in kaart brengen
Analyse en opstellen verslag
Plan van aanpak op basis van het waarderingskader van
onderwijsinspectie
19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: het kantoor van OPSO/SPOOR
1 bijeenkomst van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Citoanalyse doelgroep
leerkrachten
Inhoud cursus
Docent
“Flexibel omgaan met LOVS”
Nico Beugeling
Trainer bij de schoolbegeleidingsdienst
Zaanstreek-Waterland
In de cursus leert u optimaal gebruik te maken van de LOVS-toetsen bij
leerlingen die werken op hun eigenniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het computerprogramma LOVS. Naast inzicht in het gebruik van
vaardigheidsscores, richt de cursus zich op het toetsen op maat.
Lesdatum
Donderdagavond:
De volgende vragen komen aan de orde:
17 november 2013
1.
2.
3.
4.
5.
Welke toets legt u een leerling voor?
Wanneer en op welke wijze toets u?
Hoe registreert u de gegevens?
Hoe interpreteert u de gegevens?
Hoe rapporteert u de uitkomsten?
Er is specifieke aandacht voor het maken van alternatieve leerling- en
groepsrapporten en gedetailleerde inhoudelijke analyses zoals de
categorieënanalyse bij Spelling en Rekenen-Wiskunde.
Na het volgen van deze cursus kunnen de deelnemers de toetsen flexibel
inzetten.
19.00 uur-21.30 uur
Locatie: het kantoor van OPSO/SPOOR
1 bijeenkomst van 2,5 uur
Maximaal 20 deelnemers
De leraar centraal
Deze cursus past bij de competentie:
Grip op Pestgedrag
Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en
moreel te kunnen ontwikkelen.
Inhoud cursus
Docent
Plan van aanpak tegen pesten, Den Haag 25 maart 2013:
De school is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en stoppen van pesten.
Van scholen wordt verwacht dat a) een bewezen effectief anti-pestprogramma
wordt gebruikt, b) de sociale veiligheid op school wordt gemonitord c) een
vertrouwenspersoon annex pestcoördinator wordt benoemd, d) de inspectie
hierop toeziet.
Elke leerkracht weet, dat alleen in een veilige schoolomgeving kinderen zich écht
kunnen ontwikkelen. Daarom spannen scholen zich in voor een veilig en plezierig
pedagogisch klimaat. Toch kan het gebeuren dat er spanningen tussen kinderen
ontstaan door pestgedrag. Pesterijen zorgen voor onveiligheid in de klas, op het
plein, online…
Niets doen is geen optie. Zeker niet nu de staatssecretaris Onderwijs in maart
2013 heeft aangekondigd scholen wettelijk te verplichten om pesten te
voorkomen en aan te pakken. Pesten vraagt serieuze aandacht, directe actie en
actief communiceren met ouders. Bagatelliseren of negeren van pestgedrag
komt als een boemerang terug.
De cursus ‘’Grip op pestgedrag’’ geeft u compact informatie over het wat,
waarom en hoe van pesten: van pikorde tot slachtoffermacht en van signaleren
en tot de spiegel voorhouden. U krijgt praktische handreikingen hoe u het
machtsevenwicht in de groep kunt herstellen met aandacht voor de belangrijke
rol die u zelf als leerkracht daarbij speelt naar kinderen en ouders.
Mevrouw Anneke Visser
van het APS
Le datum
Dinsdagavond
26 november 2013
van 19.00-21.30 uur
Locatie obs De Nieuwe Wereld te
Purmerend
1 bijeenkomst van 2,5 uur
Maximaal 30 deelnemers
De leraar en zijn vaardigheden
Deze cursus past bij de competentie:
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Begrijpend lezen, nieuwe
inzichten.
Inhoud cursus
Docent
De nieuwste inzichten op het gebied van begrijpend lezen, het instructie model
voor begrijpend lezen, de belangrijkste leesstrategieën en het diagnostisch
gesprek worden in twee bijeenkomsten behandeld.
Inez Molenaar
Trainer bij de schoolbegeleidingsdienst
Zaanstreek- Waterland
Les data
Woensdagmiddag:
18 september en 2 oktober
14.00 uur- 17.00 uur
Locatie: obs De Weidevolgels te
Purmerend
2 bijeenkomsten van 3 uur
Maximaal 22 deelnemer
Download