Geldleningsovereenkomst met achterstelling - Gere-geld

advertisement
Geldleningsovereenkomst
De ondergetekenden:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam]., gevestigd te [adres en postcode],
ten deze rechtgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, [naam dhr /mevr.], hierna te noemen:
schuldenaar
en
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam]., gevestigd te [adres en postcode]
en deze rechtgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de [naam dhr. / mevr.], hierna te noemen:
schuldeiser
overwegende dat:
-
de schuldenaar van de schuldeiser wenst te lenen en de schuldeiser bereid is aan de
schuldenaar te lenen een bedrag van € …….., zegge: …………… euro
dat het wenselijk wordt geacht deze overeenkomst van geldlening en al hetgeen daarbij nader
is bepaald en overeengekomen, nader vast te leggen;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. De schuldeiser verstrekt aan schuldenaar ter leen een bedrag van € ………., zegge: …………….
euro, welk bedrag de schuldenaar aanvaart. De schuldeiser stelt de geldsom op [datum] aan de
schuldenaar ter beschikking.
2. De schuldenaar zal over de hoofdsom of het restant daarvan, gedurende de looptijd vanaf heden, een
rente betalen van zegge ………… (…….%) procent per jaar, bij nabetaling te voldoen. De rente zal
verschijnen in maandelijkse termijnen met ingang van ………….
3. De schuldenaar is verplicht om periodiek op gemelde renteverschijndagen, voor het eerst op
[datum], een bedrag groot € ………, zegge: * ( ………….euro) euro op de hoofdsom af te lossen.
Partijen kunnen na onderling overleg hiervan afwijken.
4. De hoofdsom of het restant daarvan en de daarover verschuldigde rente zal ter stond opeisbaar zijn
in geval van:
 niet tijdige voldoening van de rente op de vervaldagen;
 een aanvraag tot verlening van surseance van betaling dan wel een aanvraag of verzoek tot
faillietverklaring bij de rechter is ingediend,
 een besluit tot beëindiging, ontbinding en/of vereffening van een beroep of bedrijf, tot gehele
of gedeeltelijke staking, verkoop of verhuur van de onderneming of de praktijk van de
schuldenaar;
 niet nakoming of overtreding van de schuldenaar van enige bepaling van deze overeenkomst
of van door de wet aan deze opgelegde verplichtingen.
 het direct of indirect wijzigen van juridisch en/of economisch eigendom in het
aandelenkapitaal van schuldenaar.
1/3
5. Alle betalingen moeten worden gedaan op een bankrekening van de schuldeiser of zijn
rechtverkrijgenden. De schuldenaar zal zich niet op verrekening kunnen beroepen tenzij schuldeiser
hiermee instemt middels ondertekening van een schriftelijke verklaring. Schuldeiser kan als afnemer
van door schuldenaar aan schuldeiser geleverde diensten uit dien hoofde verschuldigde betalingen - na
eerste aankondiging - verrekenen met het ter leen verstrekte hoofdsom of het restant daarvan. Alle
kosten waartoe deze overeenkomst van geldlening aanleiding geeft, of de toekomst zal geven,
daaronder die welke de schuldeiser nodig zal oordelen te maken tot behoud ter uitoefening van zijn
rechten, komen ten laste van de schuldenaar.
6. De schuldenaar is verplicht om op eerste vordering van de schuldeiser ten behoeve van
laatstgenoemde zekerheid te verstrekken voor al hetgeen de schuldeiser op grond van deze
overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben, inclusief het vestigen van een recht van hypotheek met
een pandrecht op de roerende zaken, beiden zo hoog mogelijk in rang. Het is schuldeiser bekend dat
op de onroerende zaken welke eigendom zijn van schuldenaar een tweetal hypotheekrechten zijn
verstrekt. Het is schuldenaar verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
schuldeiser, deze hypotheken te wijzigen, alsmede om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van schuldeiser nader te verhypothekeren. Het is schuldenaar niet toegestaan, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van schuldeiser vorenbedoelde onroerende zaken geheel, noch gedeeltelijk
te verkopen, te ruilen, te schenken, in te brengen in een vennootschap of op andere wijze geheel dan
wel gedeeltelijk te vervreemden.
7. De kosten van deze overeenkomst, als mede alle kosten waartoe vorengemelde geldlening
aanleiding geeft of in de toekomst mocht geven, daaronder begrepen die kosten die de schuldeiser
nodig zal oordelen te maken tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten, komen ten laste van de
schuldenaar.
Op deze overeenkomst is uitsluitende het Nederlandse recht van toepassing.
De bevoegde rechter is de Nederlandse Burgerlijke rechter.
De schuldeiser zal de overeenkomst binnen vier weken laten registeren bij de Belastingdienst.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te Tilburg op 28 juni 2013.
De schuldeiser:
De schuldenaar:
[Bedrijfsnaam]
[Bedrijfsnaam]
………………..
[Naam ondertekenaar]
………………..
[Naam ondertekenaar]
2/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards