arbeidsovereenkomst

advertisement
OVEREENKOMST VAN GELDLENING
de ondergetekenden:
(bedrijfs)naam:
……………………………………………………….
naam vertegenwoordiger bedrijf:
……………………………………………………….
straatnaam en huisnummer:
……………………………………. nummer: …….
postcode:
……………………………………………………….
plaats:
……………………………………………………….
KvK-nummer:
……………………………………………………….
hierna te noemen: “schuldeiser”
en
(bedrijfs)naam:
……………………………………………………….
naam vertegenwoordiger bedrijf:
……………………………………………………….
straatnaam en huisnummer:
……………………………………. nummer: …….
postcode:
……………………………………………………….
plaats:
……………………………………………………….
KvK-nummer:
……………………………………………………….
hierna te noemen: “schuldenaar”
nemen het volgende in aanmerking:

dat schuldeiser een bedrag wenst uit te lenen aan schuldenaar en schuldenaar een bedrag
wenst te lenen van schuldeiser met als doel:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………;

dat partijen in deze overeenkomst de door hen gemaakte afspraken omtrent de geldlening
wensen vast te leggen.
1
en komen het volgende overeen:
1.
lening
1.1.
Schuldeiser verstrekt aan schuldenaar een geldlening ten bedrage van € ……………….,00
(zegge: ……………………………………………………. euro), hierna “het geleende bedrag”.
1.2.
Schuldeiser zal het geleende bedrag uiterlijk op …………………………… [DATUM] ter
beschikking stellen aan schuldenaar door overboeking op rekeningnummer:
…………..…………..…………..
2.
lineaire aflossing
2.1.
Aflossing van het geleende bedrag zal in ……… gelijke maandelijkse termijnen
plaatsvinden, waarbij de eerste aflossing zal plaatsvinden vóór ……………………..
[DATUM] en vervolgens zullen aflossingen steeds vóór de eerste van de maand zijn
overgemaakt.
2.2.
Gelet op het aantal overeengekomen aflossingstermijnen, zal de laatste aflossing hebben
plaatsgevonden vóór: …………………….. [DATUM].
2.3.
Schuldenaar is bevoegd om vervroegd af te lossen. Vroegtijdige aflossingen dienen
minimaal € ………,00 te bedragen. Vroegtijdig aflossen verkort de looptijd. Vervroegde
aflossingen komen namelijk in mindering op de laatste aflossingstermijn, daarna op de
voorlaatste en zo verder. De overige aflossingsverplichtingen blijven ongewijzigd.
3.
rente
3.1.
Over het geleende bedrag is schuldenaar rente aan schuldeiser verschuldigd. In het geval
gedurende de looptijd van deze overeenkomst aanvullende bedragen aan schuldenaar ter
beschikking worden gesteld, is schuldenaar vanaf de dag dat deze bedragen ter
beschikking worden gesteld, over die bedragen eveneens rente verschuldigd aan
schuldeiser.
3.2.
De rente wordt jaarlijks in januari voor de duur van één jaar vastgesteld door de eerste in
dat jaar bekend gemaakte “1 maands Euribor rente”, afgerond op twee decimalen, te
vermeerderen met ……… %.
3.3.
De over een kalenderjaar verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf op 31 december
berekend en zal door schuldenaar binnen 14 dagen daarna worden voldaan. Berekening
vindt plaats door het begin- en eindsaldo van de lening in dat jaar (aldus op 1 januari en 31
december) bij elkaar op te tellen, vervolgens te delen door twee en over die uitkomst de
verschuldigde jaarrente te berekenen.
4.
betaling
4.1.
Betaling van al hetgeen krachtens deze overeenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de
vervaldatum - zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke
schuldenaar op schuldeiser heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel
overschrijving op rekeningnummer ………………………………………..……………. t.n.v.
………………………………………………………..
2
5.
bijzondere bepalingen
5.1.
6.
Het nog niet afgeloste deel van de hoofdsom en de op dat moment over die hoofdsom nog
verschuldigde rente zal zonder voorafgaande aanmaning, waarschuwing of
ingebrekestelling onmiddellijk en geheel opeisbaar zijn indien en zodra;
o schuldenaar enige uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting jegens
schuldeiser niet of niet volledig of niet stipt nakomt en die verplichting ook niet binnen
14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand is nagekomen;
o met betrekking tot schuldenaar surséance van betaling of faillissement wordt
aangevraagd of door schuldenaar een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank
strekkende tot toelating tot de wettelijke saneringsregeling;
o de liquidatie van schuldenaar is aangevangen of door de vereffenaar is aangekondigd,
schuldenaar is overleden of ten laste van hem executoriaal beslag is gelegd of de
schuldenaar niet meer in Nederland gevestigd of woonachtig is;
rechtskeuze
6.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze
overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de schuldeiser ten tijde van het sluiten van
deze overeenkomst is gevestigd.
Aldus is overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:
schuldeiser
schuldenaar
Plaats:
…………..…………………..
…………..…………………..
Datum:
…………..…………………..
…………..…………………..
Naam:
…………..…………………..
…………..…………………..
Handtekening:
…………..…………………..
…………..…………………..
3
Toelichting bij model overeenkomst van geldlening
Bij het opstellen van dit model zijn bepaalde keuzes gemaakt. Enkele daarvan worden toegelicht:
-
-
-
-
-
-
-
Er is gekozen voor een overeenkomst van geldlening met een eenvoudige opzet. Het betreft
een lening voor een bedrag dat eenmalig ter beschikking wordt gesteld en vervolgens lineair
wordt terugbetaald. Het betreft aldus bijvoorbeeld geen rekening-courant lening, waaruit naar
behoefte bedragen kunnen worden opgenomen.
Er zijn vele mogelijkheden denkbaar voor wat betreft de aflossings- en rentebetalingen. Er is
gekozen voor een lineaire aflossing waarbij de verschuldigde rente steeds aan het einde van
het kalenderjaar wordt voldaan.
Er kan echter ook gekozen worden voor een aflossingsregime op basis van een annuïteiten
berekening of een aflossingsregime gekoppeld aan de omzet of winst van de schuldenaar.
Ook kan overeengekomen worden dat rentebetaling meer frequent moeten plaatsvinden.
Er wordt een rente overeengekomen die variabel is maar steeds per kalenderjaar wordt
vastgezet op een rentepercentage gerelateerd aan de Euribor rente. Er kan natuurlijk ook
gekozen worden een rente gerelateerd aan een ander rentebedrag, een andere opslag of een
vaste rente.
Omdat er maandelijks wordt afgelost, zou voor iedere maand de verschuldigde rente
berekend moeten worden om vervolgens steeds die afzonderlijk maandrentes op te tellen om
de per jaar verschuldigde rente te berekenen. Verkozen is om de rente op een meer
eenvoudige wijze te berekenen op basis van de hoogte van de lening aan het begin en het
einde van een kalenderjaar (zie artikel 3.3). Indien niet gekozen zou worden voor gelijke
maandelijkse aflossingen gedurende een kalenderjaar, zal deze berekeningswijze herzien
moeten worden.
Voor wat betreft eventuele tussentijdse opeisbaarheid door schuldeiser zijn verschillende
opties mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de overeenkomst met
inachtneming van een bepaalde termijn kan worden opgezegd. In principe is het op basis van
deze modelovereenkomst niet mogelijk om het geleende bedrag eerder dan overeengekomen
op te eisen, met uitzondering van de in artikel 5.1 genoemde gevallen.
Ten behoeve van de partij die de gelden uitleent, zijn in deze model-overeenkomst geen
voorzieningen opgenomen om zekerheidsrechten (zoals een pand- of hypotheekrecht) te
vestigen. Indien dat gewenst is, is aanvulling noodzakelijk.
Indien de overeenkomst door de schuldenaar niet (volledig) zou worden nagekomen, kunnen
in deze model-overeenkomst bepalingen worden opgenomen die hem verplichten om over die
onbetaald gelaten bedragen een eventuele hogere rente en/of kosten te vergoeden. Daarvoor
is in deze overeenkomst niet gekozen.
Indien de lening zou worden verstrekt aan een onderneming (zoals een besloten
vennootschap of naamloze vennootschap) kan het nuttig zijn om ten behoeve van de
schuldeiser overeen te komen dat een natuurlijk persoon namens die vennootschap borg
staat voor terugbetaling van die lening. Daar is in deze model-overeenkomst niet voor
gekozen. Indien een borgstelling wenselijk zou zijn, is het eveneens verstandig om te bezien
of die betreffende persoon eventueel gehuwd/geregistreerd partner is en te bezien in hoeverre
eventueel toestemming van de echtgenoot/partner voor die borgstelling noodzakelijk is.
Gelet op de omvang van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij het opstellen van een
overeenkomst van geldlening, is het helaas niet mogelijk om in dit document een volledige lijst van die
aspecten op te nemen. Indien u een overeenkomst van geldlening wenst te gaan gebruiken en/of
vragen heeft over bepaalde voorzieningen die juist wel of niet in dit model zijn opgenomen, kunt u
vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer: 073 - 648 46 46.
4
Gebruiksvoorwaarden
Dit model wordt u kosteloos aangeboden door Pantser advocaten B.V.
Om te voorkomen dat een model (zoals een overeenkomst, verklaring of brief) te lang, onleesbaar en
onbegrijpelijk wordt, zijn bij het opstellen daarvan bepaalde keuzes gemaakt. Niet voor alle denkbare
situaties is dus een voorziening opgenomen in het model.
Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van
toepassing zijn op de situatie bij de gebruiker van het model. Die omstandigheden en afspraken waren
bij de opsteller van het model immers niet bekend. De gebruiker dient dan ook goed te beoordelen of
de voorzieningen opgenomen in het model aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken)
afspraken.
Het is van belang om u te realiseren dat slechts na een analyse van uw situatie een op uw wensen
afgestemd document kan worden opgesteld waarin de voor u van belang zijnde voorzieningen zijn
opgenomen.
Hoewel zorg wordt besteed aan het up-to-date houden van modellen, kan niet worden gegarandeerd
dat in de modellen steeds de meest actuele stand van wetgeving en jurisprudentie is verwerkt.
De modellen zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit
waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten
dat bepaalde modellen ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee
voorwaarden is voldaan, zijn de modellen niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een
internationaal karakter.
De modellen mogen door ondernemers en ondernemingen worden gebruikt bij het opstellen van
contracten die zij met hun relaties willen sluiten of bij het opstellen van brieven die zij aan hun relaties
willen verzenden. Het op een andere wijze of voor andere doeleinden gebruiken van de modellen is
niet toegestaan.
Gebruik van dit model vindt volledig op eigen risico plaats en er wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit model.
5
Download