Schuldbekentenis - Horeca Crowdfunding

advertisement
Schuldbekentenis
LENINGNUMMER XX
De ondergetekenden:
A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij
HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX,
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
XXXXXXXX
En in deze wettelijk vertegenwoordigd door de hierna genoemde bestuurder:
B) NAAM, geboren op DATUM te PLAATSNAAM, IDnummer XXXXXXXXX
te deze handelend voor zich en namens de ENTITEIT BEDRIJFSNAAM,
Bestuurder/vennoot van de hiervoor onder A) genoemde onderneming
De hiervoor genoemde onderneming als mede haar bestuurder(s)/vennoot/vennoten hierna
(zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen: "schuldenaar", verklaren wegens ter leen
ontvangen gelden ten behoeve van de onderneming, zijn / haar beroep of bedrijf en
hoofdelijk schuldig te zijn aan:
Horeca Crowdfunding Nederland, welke bij de vennootschap onder firma: v.o.f. Horeca
Crowdfunding Nederland, gevestigd te Zoetermeer, staat ingeschreven onder nummer
57777020,
hierna te noemen: "schuldeiser",
een geldsom van € XXXXXXXX hierna verder te noemen "hoofdsom"
onder de navolgende tussen partijen overeengekomen bepalingen:
1.Over de hoofdsom of het onafgeloste gedeelte daarvan is schuldenaar aan schuldeiser
een bedrag van rente en aflossing verschuldigd, zoals (ook) vermeld en verdisconteerd in het
aan deze akte gehechte, door de schuldenaar, ondertekende betaalschema, ingaande op
de datum dat de hoofdsom (na aftrek van de overeengekomen provisie) per
bankoverschrijving aan de schuldenaar overgemaakt is.
2. De hoofdsom inclusief verschuldigde rente, zullen door de schuldenaar worden betaald
conform het betaalschema, voor het eerst 30 dagen nadat de hoofdsom (na aftrek van de
overeengekomen provisie) per bankoverschrijving is overgemaakt. De daarop volgende
betaaldata vallen op dezelfde datum in de maanden daaropvolgend. Bij niet tijdige en/of
niet volledige betaling van een uit hoofde van deze schuldbekentenis en bijbehorend
betaalschema verschuldigd bedrag is de schuldenaar over het niet-tijdig en/of niet volledig
betaalde bedrag gedurende de tijd dat schuldenaar niet nakomt een dagelijkse opeisbare
vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan het effectieve
kredietvergoedingspercentage zoals vermeld op het aflosschema.
Pagina 1
Paraaf schuldenaar
3. De hoofdsom of het onafgeloste deel daarvan, is met renten, vergoeding en kosten
zonder voorafgaande opzegging dadelijk opeisbaar in de gevallen zoals genoemd in de
tussen partijen van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden voor kredietverlening
HorecaCrowdfunding.nl en bovendien in de volgende gevallen:
1. bij ontbinding van een schuldenaar/rechtspersoon en/of indien een
schuldenaar/rechtspersoon ophoudt te bestaan ten gevolge van juridische fusie;
2. indien de schuldenaar/rechtspersoon haar onderneming staakt;
3. bij vervreemding van één of meerdere aandelen in het kapitaal van de
schuldenaar/rechtspersoon;
4. indien een betaaltermijn niet is voldaan;
4. De uit deze schuldbekentenis voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar.
5. Alle kosten welke de schuldeiser naar haar oordeel moet maken tot uitoefening van haar
rechten en alle verdere kosten waartoe deze geldlening aanleiding mocht(en) geven, zijn
voor rekening van de schuldenaar.
Deze kosten omvatten mede de - in het geval van tekortkoming van schuldenaar in de
nakoming van zijn/haar (betalings)verplichtingen - door de schuldeiser in- en buiten rechte
gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaat- en
deurwaarderskosten). Voor zover schuldenaar de geldlening is aangegaan ten behoeve van
zijn beroep of bedrijf maakt schuldeiser aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke
(incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van het per 1 juli 2012 in werking
tredende artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag
gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 50,00
(exclusief BTW).
6. Tot het tijdstip dat de schuldeiser anders bericht aan de schuldenaar, zal de administratie
van de lening worden gevoerd door schuldeiser.
De schuldenaar zal rechtsgeldig aan de schuldeiser hebben betaald zodra de schuldeiser op
een door haar aangegeven rekening onherroepelijk de vrije beschikking over de
desbetreffende gelden heeft verkregen.
Door ondertekening van bijgevoegd machtigingsformulier geeft de schuldenaar
toestemming aan schuldeiser de maandelijkse termijnen volgens het betaalschema zoals
bijgevoegd van de bankrekening van de schuldenaar af te schrijven.
7. De administratie van schuldeiser geldt als volledig bewijs van hetgeen de schuldenaar aan
de schuldeiser verschuldigd is, behoudens tegenbewijs.
8. Waar in deze akte staat vermeld "schriftelijk" wordt daaronder verstaan een mededeling
per aangetekende brief of langs elektronische weg.
9. De schuldenaar gaat, gedurende de looptijd van de financiering, zonder voorafgaande
toestemming van de schuldeiser, geen andere langlopende leningovereenkomsten aan met
derden groter dan 10% van de hoofdsom.
Pagina 2
Paraaf schuldenaar
10. Tot meerdere zekerheid tot al hetgeen schuldeiser van BEDRIJFSNAAM en/of haar
bestuurders te vorderen heeft, geschiedt de verpanding zoals vermeld in de bijlage
(pandakte).
11. Op deze schuldbekentenis zijn van toepassing de Algemene voorwaarden
kredietverlening HorecaCrowdfunding.nl, versie 8-5-2013. Schuldenaar verklaart middels de
ondertekening van deze schuldbekentenis kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden welke gepubliceerd zijn op www.HorecaCrowdfunding.nl en deze te hebben
begrepen.
Getekend te……………………….. op ………………………………………
Namens Schuldenaar A: BEDRIJFSNAAM gevestigd te PLAATSNAAM
Naam bestuurder B……………………………………………………………..
……………………..……………………............................................................................
(handtekening bestuurder B)
N.B. De schuldenaar dient zelf boven zijn/haar handtekening te schrijven:
Goed voor (bedrag voluit) met rente en kosten.
Namens Schuldeiser: Horeca Crowdfunding Nederland gevestigd te Zoetermeer
Getekend te Zoetermeer op DATUM
Naam bestuurder Horeca Crowdfunding Nederland:
Dhr. I.P. Kuijer
(handtekening bestuurder Horeca Crowdfunding Nederland)
Pagina 3
Paraaf schuldenaar
Hoofdelijke aansprakelijkheid
De genoemde overeenkomst ziet toe op hoofdelijke aansprakelijkheid. In dit kader verzoeken
we u vriendelijk ook bijgaand handtekeningformulier te voorzien van de juiste
handtekeningen. Indien u als privé persoon bent gehuwd is de handtekening van uw
echtgeno(o)t(e) ook noodzakelijk ten blijk van toestemming.
De ondergetekende:
Schuldenaar B: ……………………..
geboren op ……………….. te ………………….
[handtekening]…………………………………………………………………………………
En ten blijk van toestemming getekend door:
De heer / mevrouw …………………….., geboren op………-……….-………te……………………
geregistreerd onder BSN nummer …………………….. ……………en partner van Schuldenaar B)
[handtekening]…………………………………………………………………………………
Pagina 4
Paraaf schuldenaar
Bijlage: betaalschema
Bijlage: Investeerders en investeringsbedragen
Pagina 5
Paraaf schuldenaar
Download