Uploaded by User662

voorbeeld-schuldverklaring-wwbak

advertisement
VOORBEELD SCHULDVERKLARING
Dit voorbeeld kunt u gebruiken om een betalingsregeling te treffen met iemand van wie u nog geld
krijgt. Ook als u nog geld aan iemand moet betalen, kunt u dit document gebruiken bij het treffen
van een regeling.
Toelichting:
Aan het begin van het document bepaalt u zelf welke optie van toepassing is op uw situatie. Ook bij
artikel 1 maakt u een keuze welk artikel voor uw situatie van toepassing is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schuldverklaring
Optie 1
(Naam van degene die de schuld heeft), geboren op (geboortedatum), (adres/woonplaats) (verder
schuldenaar genoemd) verklaart wegens een (geldlening/aankoop/verkoop,weghalen wat niet van
toepassing is) van (het voorwerp dat gekocht/verkocht is) een bedrag van € (bedrag) schuldig te zijn
aan (naam van degene aan wie het geld terugbetaald moet worden), (woonplaats) (verder
schuldeiser genoemd) tegen een rente van (percentage) %. Hiertoe komen zij het navolgende
overeen.
Optie 2
(Naam van degene die iets verkocht heeft ), geboren op (geboortedatum), (adres en woonplaats)
(verder schuldenaar genoemd) heeft aan (naam van degene die het gekocht heeft), geboren op
(adres en woonplaats) (verder schuldeiser genoemd) verkocht (invullen wat is gekocht). Partijen zijn
overeengekomen dat de koop ongedaan wordt gemaakt en dat de reeds betaalde koopsom wordt
teruggegeven. Hiertoe komen zij het navolgende overeen.
De koopsom bedroeg € (bedrag invullen). Dit bedrag dient de schuldenaar terug te betalen.
De volgende bepalingen en bedingen gelden:
1. De hoofdsom wordt afgelost met een bedrag van € (bedrag) per maand, ingaande op
(datum) en vervolgens op de (dag)e van iedere maand. Deze bepaling vervalt op het moment
dat de schuldeiser het bedrag onmiddellijk geheel opeist, zoals omschreven in bepaling 4.
Of
1. De hoofdsom wordt ineens afgelost en wel uiterlijk voor (datum invullen). Deze bepaling
vervalt op het moment dat de schuldeiser het bedrag onmiddellijk geheel opeist, zoals
omschreven in bepaling 4.
2. De looptijd van de lening bedraagt (aantal) jaar, met ingang van (datum). De schuldenaar
mag op ieder moment de schuld geheel of gedeeltelijk aflossen, mits in ronde sommen van €
(bedrag) of een veelvoud daarvan.
3. De over de hoofdsom of het restant verschuldigde rente wordt maandelijks voldaan, tegelijk
met de aflossing van die maand.
4. De hoofdsom of het restant daarvan is met rente en kosten dadelijk opeisbaar zonder
voorafgaande opzegging als:
- de schuldenaar de rente niet uiterlijk op de maandelijkse vervaldatum betaalt;
- de schuldenaar andere verplichtingen tegenover de schuldeiser niet nakomt;
- de schuldenaar overlijdt of failliet verklaard wordt;
- de schuldenaar surseance van betaling aanvraagt;
- zaken van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen.
5. De schuldenaar boedelafstand doet. De schuldenaar is in gebreke indien de termijn verloopt
er is geen andere akte van in verzuimstelling nodig.
6. De rente en aflossing, moeten worden gestort naar een rekening die de schuldeiser aanwijst
(bankinstelling en rekeningnummer invullen).
7. Alle kosten die de schuldeiser maakt om zijn rechten uit te oefenen of te behouden en alle
verdere kosten die voortkomen uit deze geldlening, zijn voor rekening van de schuldenaar.
Getekend te (plaatsnaam), op (datum)
Schuldverklaring voor een bedrag van (het bedrag in letters invullen) euro.
Ondertekening:
................................................ (schuldenaar)
................................................. (schuldeiser)
Download