DOEL van de functie - Sociale Economie.be

advertisement
VOORBEELDFUNCTIEPROFIEL
Grote Beschutte Werkplaats (+ 1000 medewerkers)
Documentnr:
Versie:
Pagina:
1/3
DOEL van de functie
Instaan voor de ontwikkeling en de implementatie van het globale kwaliteitssysteem binnen de organisatie
Plaats in de organisatie
Hiërarchische lijn: afgevaardigd bestuurder
Functionele lijn: afgevaardigd bestuurder
Resultaatgebieden (niet limitatief)
1.
HANDELEN VOLGENS MISSIE, VISIE, WAARDEN EN RICHTLIJNEN



2.
INTEGREREN VAN ALLE ASPECTEN VAN HET GLOBALE KWALITEITSGEBEUREN




3.
Evalueert het kwaliteitssysteem en stuurt bij
Integreert nieuwe richtlijnen in het kwaliteitsmanagementsysteem
Superviseert de interne kwaliteitsaudits
Begeleidt de externe kwaliteitsaudits
Blijft up-to-date m.b.t. de evoluties in het vakgebied/bijscholing
COÖRDINEREN, ONDERSTEUNEN EN BEGELEIDEN VAN DE LOKALE QC-ACTIVITEIT





5.
Zet een globaal overkoepelend kwaliteitssysteem op waaraan de diverse certificeringen zijn gekoppeld
Integreert de diverse bestaande normeringen in productie en m.b.t. personeel
Borgt de kwaliteitscertificeringen via kwaliteitshandboeken
Stemt af en werkt samen met derden inzake milieu
OPSTELLEN, BEHEREN EN BEWAKEN VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM





4.
Is zich ten alle tijden bewust van zijn voorbeeldfunctie en de impact van zijn handelen ten opzichte van
andere medewerkers en besteedt hierbij extra aandacht aan de organisatiewaarden
Houdt zich aan de afdelingsspecifieke (voedsel)veiligheids-, hygiëne-, kwaliteits-, en
milieuvoorschriften
Handelt volgens de richtlijnen rond lean en ergonomie
Stelt handboeken, werkvoorschriften, interne procedures en formulieren op om de afdelingen de nodige
informatie en instrumenten te verschaffen om QC mogelijk te maken
Communiceert en overlegt met lokale QC-verantwoordelijken
Onderzoekt klachten in samenwerking met de klantendienst en werkt procedures en maatregelen uit
ter structurele verbetering
Stelt kwaliteitsrapporten op
Volgt corrigerende en preventieve maatregelen op en verifieert ze
CONTROLEREN

Controleert en neemt verantwoordelijkheid op i.v.m. kwaliteit volgens de vastgelegde normen in de
wetgeving, richtlijnen van de overheid, specifieke vereisten van de klant en volgens het
kwaliteitsmanagementsysteem
In opdracht van CollondSE, met steun van de Vlaamse Overheid
VOORBEELDFUNCTIEPROFIEL
Grote Beschutte Werkplaats (+ 1000 medewerkers)
Documentnr:
Versie:
Pagina:
6.
2/3
RAPPORTEREN

Rapporteert gepast aan leidinggevenden en betrokken collega’s via de aangereikte kanalen en
instrumenten
Competenties (niet limitatief)
Gedragscompetenties
1.
KERNCOMPETENTIES
Betrokkenheid
Leeft zich in en toont zich verbonden met de doelgroepmedewerkers, de collega’s en de organisatie. Neemt
zijn/haar taak/functie ter harte en benadert deze met gezond verstand. Stimuleert op basis hiervan
anderen en/of verdedigt de belangen.
Betrouwbaarheid/consequent en correct handelen
Handelt vanuit een integere houding, objectiviteit, gelijkheid, correctheid en transparantie, uitgaande van
de basisregels (de sociale en ethische normen) en de missie, visie en waarden van de organisatie. Is zich
bewust van de eigen positie en de invloed die deze heeft op anderen. Komt afspraken na, geeft het
voorbeeld en neemt zijn/haar verantwoordelijkheden op.
Flexibiliteit
Verandert de eigen gedragsstijl in functie van de te behalen doelstellingen. Reageert adequaat en met
gezond verstand op onverwachte situaties. Staat open voor andere meningen, ondersteunt verandering en
is bereid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten.
2.
FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES
Communicatievermogen
Maakt ideeën en meningen in een begrijpelijke taal duidelijk aan anderen, indien mondeling ondersteund
door een passende lichaamstaal. Past taal en terminologie aan aan de lezers of toehoorders.
Klantgerichtheid
Detecteert, met de opdracht van de organisatie als basis, de wensen en behoeften van de klant en kan er
adequaat op reageren.
Kritisch denkvermogen
Analyseert zorgvuldig informatie en weegt mogelijke handelswijzen af en komt daarbij tot een gefundeerde
beoordeling en besluitvorming.
Probleemanalyse/analytisch denkvermogen
Signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke
oorzaken van problemen op, zoekt naar relevante gegevens, vraagt door in geval van onvoldoende
informatie en werkt voorstellen uit.
Samenwerkingsvermogen
Levert met het oog op het algemeen belang een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van
een team, entiteit of organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Visie-ontwikkeling
Overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt creatieve en uitdagende ideeën uit voor de toekomst, bekijkt
feiten vanop een afstand, plaatst ze in een ruimere context en langetermijnperspectief. Voorziet
hindernissen en opportuniteiten.
In opdracht van CollondSE, met steun van de Vlaamse Overheid
VOORBEELDFUNCTIEPROFIEL
Grote Beschutte Werkplaats (+ 1000 medewerkers)
Documentnr:
Versie:
Pagina:
3/3
Voortgangscontrole
Bewaakt de voortgang in tijd en de kwaliteit van eigen processen of die van collega's of medewerkers.
Vaktechnische competenties
1.
Kennis van bedrijfsprocessen en procedures

Kan processen vastleggen in de voorziene documenten en voert interne audits uit
2.
Kennis van het kwaliteitsmanagementsysteem

Kent verschillende kwaliteitssystemen en procedures (o.a. ISO, BRC, EFQM …)

Kent de wetgeving en richtlijnen van de overheid
3.
Kennis van lean

Kan lean-richtlijnen implementeren in de afdeling/organisatie en opvolgen
4.
Kennis van ergonomie

Kan ergonomische richtlijnen implementeren in de afdeling/organisatie en opvolgen
5.
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften

Kan de veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen in de eigen werkuitvoering
6.
Kennis van technieken kennisoverdracht

Kan gebruikelijke richtlijnen aan medewerkers communiceren

Kan informatie rapporteren aan de leidinggevende(n)
7.
Kennis van MS Office

Kan werken met Word, Excel en Outlook
VEREISTE KWALIFICATIES
1.
KENNIS, OPLEIDING EN CERTIFICATIE



2.
Voortgezette opleiding of gelijkwaardig door ervaring
Talenkennis: geschreven en gesproken: NL: uitstekend, EN: goed
Houder rijbewijs B
WERKERVARING




Ervaring met courante kwaliteitssystemen
Ervaring met interne en externe kwaliteitsaudits
Ervaring met gangbare office-toepassingen
Voeling met de leefwereld van de doelgroepmedewerkers
In opdracht van CollondSE, met steun van de Vlaamse Overheid
Download