Plan van aanpak - Obs Het Tweespan

advertisement
PLAN VAN AANPAK
HET TWEESPAN SCHELLUINEN
Thema: Niet het vele is goed, maar het goede is veel
Versie 7 februari 2013
1
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1. Verantwoording en keuze
1.1. Inleiding
1.2. Doelstelling van het plan van aanpak
1.3. Opbouw van het plan van aanpak
Hoofdstuk 2. Verbeterpunten en verbeterthema’s
2.1. Verbeterpunten
2.2.Verbeterthema’
2.2.1. Thema: Sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid
2.2.2. Thema: Efficiënt gebruik van de onderwijstijd
2.2.3. Thema: Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten
2.2.4. Thema: Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van
verbeteractiviteiten
2.2.5. Thema : Burgerschap en sociale integratie
Hoofdstuk 3. Schematische weergave plan van aanpak
Hoofdstuk 4. Perspectief na het uitvoeren van de 5 thema’s in het verbeterplan
Hoofdstuk 5. Het logboek
Hoofdstuk 6. Communicatie van het plan van aanpak
Bijlagen:
Bijlage 1: Actief burgerschap obs Het Tweespan 2012-2013 (wordt later toegevoegd)
Bijlage 2 : Het Logboek
Bijlage 3: Het vergaderschema in het kader van verbeterplan door het team in de periode
1 januari – 19 juli 2013
Bijlage 4: Integraal van Parnassys , analysemodel beoordeling tussentijdse opbrengsten + planning
2
Hoofdstuk 1. Verantwoording en keuze
1.1. Inleiding
Dit plan van aanpak omschrijft de wijze waarop getracht wordt de opbrengsten van obs Het
Tweespan te verhogen, zodoende dat deze minimaal voldoen aan de normen zoals deze verwacht
mogen worden gezien de schoolpopulatie.
Het plan van aanpak bevat concrete doelen en verbetermaatregelen die ertoe moeten leiden dat de
kwaliteit van de school op een hoger peil wordt gebracht, met als resultaat een structurele
voldoende beoordeling bij een volgende, zowel intern als extern kwaliteitsonderzoek.



Mede op basis van het inspectierapport heeft de directeur obs Het Tweespan een eigen analyse
uitgevoerd. De analyse en het 1e concept is door de directeur de heer M. Migchelsen besproken met
de heer J. Vermeulen, regiodirecteur O2A5 . Het 2e concept is i.v.m. ziekte van de directeur gemaakt
door de heer C. P. Romijn, interim directeur van de school.
Een kritische blik is geworpen op de binnen de school beschikbare gegevens en de bevindingen,
zoals deze gerapporteerd en vastgelegd zijn in het definitief vastgelegde inspectierapport van d.d.
28 maart 2012. Vooral de door de inspectie verwoorde conclusie geeft duidelijk inzicht waar de
school zich op moet verbeteren.
Het 2e concept is besproken met :
De heer J. Vermeulen, regiodirecteur O2A5
Het team van de school op dinsdag 15 januari 2013
De medezeggenschapsraad op dinsdag 29 januari 2013
Na de definitieve goedkeuring zal het team uitvoering geven aan het plan van aanpak. De voortgang
zal bijgehouden worden in een daarvoor bestemd logboek.
1.2. Doelstelling van het plan van aanpak






Het plan van aanpak leidt binnen een jaar tot kwaliteitsverbetering van geconstateerde
onderdelen welke verbetering behoeven en is daarnaast:
Bindend voor het handelen van de leerkrachten in de groepen.
Bindend voor de kwaliteitsverbetering voor de directeur.
Bindend voor het bestuur ten behoeve van het monitoren van de
kwaliteitsverbetering van de school.
Op basis van de halfjaarlijkse evaluaties gaat de school verbeteractiviteit planmatig
invullen.
Een middel dat zowel het schoolbestuur als de inspectie in staat stelt de school te
kunnen monitoren.
De school gaat zich vanaf de huidige beginsituatie, zoals beschreven in het definitief vastgelegde
inspectierapport d.d. 28-03-2012 de komende periode inzetten om de kwaliteit van het onderwijs
op een hoger plan te brengen. Naast de activiteiten van het verbeterplan is de school ook betrokken
bij de taalleespilot geïnitieerd vanuit het samenwerkingsverband en het bestuur van O2A5.
De activiteiten in het kader van de taalleespilot zijn geïntegreerd in het plan bij het onderdeel
Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten.
In het schooljaar 2013-2014 is ook de invoering van de vernieuwde rekenmethode Pluspunt
gepland. Scholing over de vernieuwde methode “Pluspunt’’ vindt gezamenlijk plaats met de locatie
Giessenburg op 30 januari, 13 februari en 13 maart 2013.
3
Als thema is ‘’Niet het vele is goed, maar het goede is veel“ meegegeven. Uitgangspunt is onderdelen
goed te regelen binnen de school. Ingevoerde onderdelen in de groepen en de school moeten de
kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Veel op papier gedaan hebben is leuk, maar heeft niets met
de kwaliteit van het onderwijs te maken. Om bovenstaande reden is wel de periode per onderwerp
aangegeven, maar nog niet de precieze teamvergadering.
1.3. Opbouw van het plan van aanpak
Om de doelstelling van het plan van aanpak te bereiken, is gekozen om de te ondernemen acties te
beschrijven en daarbij een heldere en duidelijke opzet te hanteren, waarbij een duidelijke structuur
zichtbaar is van wie, wat, wanneer, waar, en hoe acties worden ondernomen. De nadruk wordt
daarbij gelegd op het planmatig en opbrengstgericht werken.
De rode draad hierbij is dat directie van de school daar waar aangegeven, eventueel met behulp van
externe ondersteuning, zorg draagt voor de cyclus van implementeren, monitoren en controleren
van gemaakte afspraken en leerkrachtgedrag via klassenbezoek. Bijstelling op leerkracht niveau zal
plaatsvinden via individuele gesprekken en indien nodig daaraan gekoppelde scholingstrajecten.
Bijstelling op schoolniveau zal plaatsvinden via teambesprekingen en indien nodig daaraan
gekoppelde scholingstrajecten.
In hoofdstuk 2 worden de verbeterpunten geformuleerd en uitgewerkt per verbeterthema. In
hoofdstuk 3 worden de tijdstippen van bespreking en invoering genoemd. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op een verdere aanpak binnen de school nadat de verbeterpunten ingevoerd zijn in de
school en de groepen.
De borging van het plan van aanpak wordt met de invoering van het logboek in hoofdstuk 5
weergegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 beschreven hoe het plan van aanpak wordt
gecommuniceerd.
4
Hoofdstuk 2. Verbeterpunten en verbeterthema’s
2.1. Verbeterpunten
Uit het kwaliteitsonderzoek van de inspectie bleek dat de school op onderdelen voldoet aan de
genoemde wettelijke vereisten. Naast deze positief beoordeelde aspecten ( Zie daarvoor het
inspectierapport) vraagt de inspectieaandacht voor enkele onderdelen waarvan de kwaliteit
verbetering behoeft.
2.1.1.Met betrekking tot sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid
1 Breng incidenten ,de aard, de frequentie en afhandeling ervan in beeld
2 Beleving veiligheid meten
3 Zorg voor een instrumentarium om het welbevinden en de sociale competentie van de leerlingen te
meten
2.1.2 . Met betrekking tot efficiënt gebruik van de onderwijstijd
4 Zorg voor een goede planning en verdeling van de tijd over de verschillende vak- en
vormingsgebieden
5 Beperk ordeverstoringen door kinderen die in en uitlopen
6 Herbezinning op huishoudelijke taken
2.1.3.Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten
7 Verbeter planmatigheid en doelgerichtheid begeleidingstrajecten door analyse van de
achterliggende problematiek
8 Maak voor leerlingen die niet het niveau eind groep 8 halen OPP‘s
9 Zorg dat hulpplannen concrete doelen bevatten en activiteiten die tot die doelen moeten leiden
10 Ontwikkel een gedeelde en werkbare visie op onderwijs en zorgtrajecten bestaande trajecten,
afspraken en procedures
11 Evaluatie bestaande trajecten, afspraken en procedures
12 Invoering objectief en genormeerd observatie- en registratiesysteem om de ontwikkeling van
kleuters op alle domeinen in kaart te brengen
2.1.4 Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten
13 Maak trendanalyses met voldoende ambitieuze streefdoelen voor alle vakgebieden
14 Zorg voor een kwaliteitszorgsysteem
15 Koppel verbetertrajecten aan beoogde uitkomsten, resultaten en controle en vastlegging
2.1.5.Burgerschap en sociale integratie
16 Ontwikkel een visie op burgerschap en sociale integratie en geef hier een planmatige invullen
aan
17 Verantwoording visie , de wijze van invulling en wijze van evaluatie beschrijven
5
2.1. Verbeterthema’s
Op basis van de bevindingen van de nadere analyse hebben wij de volgende verbeterthema’s
vastgesteld:
1: Sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid
2: Efficiënt gebruik van de onderwijstijd
3: Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten
4: Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten
5: Burgerschap en sociale integratie
De verbeterthema’s worden in de volgende subparagrafen nader uitgewerkt. Per thema worden de
indicatoren genoemd die verbetering behoeven. Vervolgens wordt de aanpak per verbeterthema
beschreven.
6
2.2.1: Sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid
De 3 genoemde onderwerpen zijn verwoord in doelstelling 2 en 3. Er is een aparte
doelstelling 3
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 1
Leerkrachten hebben zicht op beleving van de veiligheid door de
leerlingen
Indicator
Zie ook doelstelling 2
1 Incidenten, de aard, de frequentie en afhandeling ervan in zijn in beeld
gebracht
2 De beleving van veiligheid is gemeten
3 In school is een instrumentarium beschikbaar om het welbevinden en
de sociale competentie van de leerlingen te meten
N.B. Zodra we de beschikking krijgen over een leerling-enquête over de
beleving van veiligheid willen we deze betrekken bij de aanpak
Evaluatie
Tijdens de vergadering van 18 juni 2013
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
(zichtbaar en meetbaar)
Sociaal emotionele ontwikkelingen
-In Parnassys is in het kader van zorg een onderdeel sociaal emotionele
ontwikkeling ( ‘’Zien’’).
-In school wordt m.i.v. november 2012 ” Zien” ingevoerd.
In ” Zien” is een scorelijst per leerling en een groepsoverzicht per
onderdeel.
-Binnen “” Zien”” zijn de volgende onderdelen beschikbaar.
Betrokkenheid, welbevinden,sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale
autonomie, impulsbeheersing, inlevingsvermogen. Voor de schooljaren
2012-2013 en 2013 – 2014 kiezen we voor de onderwerpen
betrokkenheid en welbevinden
-De scorelijst wordt 1 x per jaar ingevuld: rond de herfstvakantie en de
tweede keer voor individuele zorgleerlingen 2 maanden later nog een
keer
-Met de gegevens uit “ Zien’’ kan het onderwijsprogramma direct
aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van kinderen, de hele groep en de
school ( 3 niveau’s). Met ‘’Zien”’ signaleren we dus niet alleen, maar
hebben we ook handvatten voor het onderwijs in sociale competentie.
-We kunnen en gaan de score ieder afnamemoment bekijken. Ook is het
mogelijk meerdere afnamemomenten met elkaar te vergelijken in de vorm
van schoolloopbaanoverzichten (leerling- en groepsniveau) en
trendanalyse-overzichten (schoolniveau).
- Er is een keuze gemaakt voor de aanpak van onderwijs in sociale
competentie voor de leerling, de groep en school
7
In het schooljaar 2012- 2013
-De informatie van elke groep wordt voor 1 december 2012 door de
leerkrachten ingevuld voor elke leerling.
-In de maand april worden de gegevens per groep besproken met de
leerkracht de, IB’er en de directeur.
-Op basis van deze gegevens wordt een groepsplan gemaakt en eventueel
een individueel handelingsplan
-Voor eind april worden de gegevens per groep door de IB’ er de directeur
besproken en geanalyseerd op een mogelijke schoolaanpak.
-De mogelijke schoolaanpak wordt besproken in de teamvergadering
over zorg van dinsdag 1 december 2012
-De evaluatie van de SEO vindt plaats in de teamvergadering van dinsdag
18 juni 2013
-Voortaan vindt dit traject 2 maal per schooljaar plaats.
-De planning is in de maand november en maart van enig schooljaar
Tijdpad
1 maart 2013 – 18 juni 2013
Aantal uren
20
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Parnassys
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
Een maal per schooljaar wordt in de maand oktober de cyclus onderzoekanalyse-plannen-evaluatie uitgevoerd
De directeur is verantwoordelijk voor de borging
8
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 2
Leerkrachten zijn in staat om sociale veiligheid en een positieve beleving
ervan door kinderen te waarborgen.
Indicator
-Er is een leerling- groeps- en schoolaanpak . Deze aanpak is te vinden in
Parnassys. Zie ook doelstelling 1
Evaluatie
Tijdens de teamvergadering van 18 juni
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
Tijdpad
-De afname van de “Zien”, omgezet in individueel, groeps- en
schoolaanpak
- Twee maal een groepsbezoek door de directeur in de periode tussen 1
april en 1 juni 2013
-Bespreken van de aanpak per leerling en groep door de IB’ er en
directeur met de leerkracht met daarbij het zwaartepunt op het handelen
van de leerkracht.
-Bespreken van de leerling- groeps- en schoolaanpak in de
teamvergadering van 4 april 2013
1 april 2013 – 1 juli 2013
Aantal uren
20
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
-Verslagen groepsbezoeken
-Verslag teamvergaderingen
-Persoonlijk ontwikkelingsplan leerkrachten n.a.v.
*Eigen wensen leerkracht
*Advies van de directeur
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
De directeur is verantwoordelijk voor de borging
(zichtbaar en meetbaar)
9
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 3
Leerkrachten zijn in staat om sociale veiligheid en een positieve beleving
ervan naar elkaar te waarborgen.
Indicator
-Leerkracht gaan op professionele wijze met elkaar om
-Leerkrachten geven aan zich prettig en veilig te voelen op school
-Bij onduidelijkheden tussen leerkrachten worden zij verzocht in een
onderling gesprek deze onduidelijkheid op te heffen.
-De aanpak is gekozen i.v.m. de koppeling met doelstelling 1 en 2
-In de individuele gesprekken met leerkrachten zal de directeur standaard
het onderwerp aan de orde stellen
Evaluatie
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-De directeur zal bij ontstane onduidelijkheden de betreffende
leerkrachten nadrukkelijk vragen dit onderling op te heffen
-De directeur kan gevraagd worden bij dit gesprek aanwezig te zijn en de
functie van onafhankelijke, bemiddelende gespreksleider in te nemen
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Formeel vanaf 1 februari 2013.
Informeel vanaf 1 januari 2013
Aantal uren
Onbekend
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
In afsprakenlijst
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-Elk individueel teamlid is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid
van zichzelf en de collega’s en een positieve beleving ervan naar.
-Collega’s geven naar elkaar aan of er meet een juiste wijze met elkaar
omgegaan wordt.
-De directeur is verantwoordelijk voor de aanpak.
10
2.2.2: Efficiënt gebruik van de onderwijstijd
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 4
Indicator
Er is een goede planning en verdeling van de tijd over de verschillende
vak- en vormingsgebieden
-Er is een planning en verdeling van de tijd over de verschillende
vakgebieden per groep
-Er is een planning en verdeling van de tijd over de verschillende
vakgebieden per school
Evaluatie
1 maart 2013
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-De verdeling per groep en per school wordt besproken en vastgesteld
-De verdeling per groep en per school wordt voorgelegd aan Jan
Vermeulen, regiodirecteur O2A5
- De verdeling per groep en per school wordt voorgelegd aan de MR
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Voor 22 februari gerealiseerd
Aantal uren
2 uur
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
-Schoolgids
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-Schoolplan
-Controle door de directeur
-Jaarlijks vaststellen van de verdeling per groep en school t.b.v. rooster in
de groep en schoolgids
-Er komt een lijst met het aantal uren dat vastgesteld is per groep, +
standaardformulieren om rooster + dagplanning op in te vullen.
11
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 5
Ordeverstoringen door kinderen die in en uitlopen worden beperkt
Indicator
-Er zijn afspraken binnen de school wanneer en waarom leerlingen buiten
het lokaal aanwezig kunnen zijn.
-Er is een onderscheid tussen leeractiviteiten en niet leer activiteiten
Evaluatie
Eind maart 2013
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-Eenduidige afspraken over niet leeractiviteitengebonden aanwezigheid
buiten het leslokaal ( b.v. toiletbezoek)
-In principe geen huishoudelijke taken door leerlingen tijdens lestijd
-Eenduidige afspraken van leeractiviteiten buiten het eigen lokaal (b.v.
werken in de computerruimte, groepslezen enz).
-Eenduidige afspraken rondom de controle op leerlingen buiten de eigen
groep. (Eventueel inschakelen van ouders)
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Periode 1 februari 2013 – 1 april 2013
Aantal uren
2 uur
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Afsprakenlijst gedragsregels binnen de school
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-Elke leerkracht is verantwoordelijk voor zijn of haar groep
-De directeur is verantwoordelijk voor de handhaving van de afspraken
door de leerkracht. De directeur spreekt daar , indien nodig , de
betreffende leerkracht op aan.
12
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 6
Eventuele huishoudelijke taken worden door leerlingen buiten de
lestijden uitgevoerd.
Indicator
Er vinden in principe geen huishoudelijk activiteiten door kinderen plaats
onder lestijd
Evaluatie
De directeur controleert regelmatig 1 maal per week op verschillende
dagen naar huishoudelijk activiteiten van kinderen onder lestijd
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-Bespreken en vaststellen van de afspraak in de teamvergadering van
dinsdag 29 januari
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Januari 2013
Aantal uren
1
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Afspraken lijst team
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
De directeur bespreekt de afspraak tijdens de jaarlijkse
evaluatievergadering in de maand mei.
In het schooljaar 2013 -2014 wordt deze vergaderdag gepland in de
jaaragenda.
13
2.2.3: Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 7
Aan de hand van de toetsgegevens van CITO en de methode gebonden
toetsen worden groepsplannen gemaakt.
Indicator
-In elke groep zijn de groepsplannen aanwezig op het gebied van:
*Technisch lezen
*Begrijpend lezen
*Spelling
Over de onderdelen Rekenen en Taal worden afspraken gemaakt in het
begin van het schooljaar 2013 - 2014
De groepsplannen worden op planmatigheid en doelgerichtheid 2 x per
jaar geanalyseerd en geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie
wordt gebruikt bij de nadere uitwerking van de groepsplannen
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
(zichtbaar en meetbaar)
-Tot juni 2013 worden de groepsplannen gemaakt van:
*Technisch lezen
*Begrijpend lezen
*Spelling
-Vanaf juni 2013
In de maand juni/ juli worden de groepsplannen gemaakt voor de periode
september – januari. Vanaf half februari worden de groepsplannen
gemaakt voor de periode februari eind schooljaar.
De verdeling in de standaard groepsplannen is basis-intensief–plus
De activiteiten in de maand juni en februari hebben betrekking op de
verdeling van de leerlingen op basis van de CITO en methodegebonden
toetsen in de groepen basis-intensief–plus
Tijdpad
1e fase februari- juni 2013
2e fase vanaf juni 2013
Aantal uren
40 uur per leerkracht
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
In elke groep zijn de genoemde groepsplannen aanwezig
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
De directeur bespreekt samen met de leerkracht en de IB’er 2 maal per
jaar de groepsplannen.
Het betreft de maand februari en juni/juli van elk schooljaar
14
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 8
-Vanaf aanvang eind groep 5 wordt voor leerlingen die niet het niveau
eind groep 8 halen ontwikkelingsperspectief gemaakt (OPP)
N.B. Het is mogelijk voor een lagere of hogere groep een OPP te maken.
Indicator
(zichtbaar en meetbaar)
Er is een OPP voor elke daarvoor in aanmerking komende leerling in eind
groep 5 op basis van :
-Cito gegevens en de interpretatie ervan is duidelijk, dat een leerling niet
met de resterende onderwijstijd het niveau van eind groep 8 behaalt om
met succes de afdeling basisberoeps van het vmbo met een diploma te
doorlopen. (n.b. dit kan ook voor een enkel vakgebied gelden)
-Het OPP wordt gemaakt op voorstel van de leerkracht en/of de IB’ er.
-Beiden maken het OPP.
-Bij het OPP wordt een externe deskundige betrokken( orthopedagoog
van het samenwerkingsverband of CEDgroep)
-Er vinden gesprekken plaats met de betreffende ouders, verzorgers
-Het betreft een individueel handelingsplan
-Het individueel handelingsplan kan en mag pas uitgevoerd worden na
ondertekening van het OPP door de ouders
-In het schooljaar 2012-2013 wordt voor 1 juni voor de betreffende
leerling(en) een OPP gemaakt
-Vanaf het schooljaar 2013-2014 e.v. wordt voor de betreffende
leerling(en) een OPP gemaakt voor eind schooljaar. De uitvoering van het
OPP vindt plaats op de eerste dag na de zomervakantie
-Voor elke betreffende leerling is er een OPP
-Dit OPP is voor de uitvoering gezien en getekend door de ouders
-De schriftelijke vastlegging van het OPP gebeurt in Panassys
-De evaluatie en aanpassing van het OPP vindt plaats in de maanden in
groep 6 , 7 en 8 januari en juni
Tijdpad
1 februari - 1 juni 2013
Aantal uren
10 uur per leerling
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Parnassys
Welke afspraken wordener gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-
-De leerkracht van groep 5 is eerste verantwoordelijke voor het OPP.
-De leerkracht van de komende groep 6 gaat voor informatie in overleg
met de leerkracht van groep 5
-Wordt het OPP in een andere groep gemaakt dan is de betreffende
groepsleerkracht eerste verantwoordelijke voor het OPP.
-De directeur is verantwoordelijk voor de procedure t.a.v. het OPP
N.B. Betreft het een leerling uit een andere groep dan is de betreffende
leerkracht eerste verantwoordelijke en wordt informatie verzameld met
de leerkracht in de voorgaande groep
Evaluatie
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-
15
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 9
Indicator
Individuele hulpplannen moeten concrete, haalbare doelen bevatten. De
activiteiten zijn vastgelegd in het hulpplan
-Er is een beperkt aantal individuele hulpplannen, omdat we werken met
groepsplannen.
-De individuele hulpplannen zijn besproken met en door de ouder(s )
ondertekend
Evaluatie
De hulpplannen worden 1 x per 6 weken op planmatigheid en
doelgerichtheid geanalyseerd en geëvalueerd.
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-Inventariseren van de hulpplannen per groep
-Maken van individuele hulpplannen op basis van de CITO en SEO(zien)
toetsen
-Uitvoering van de hulpplannen in de groep
-Eventuele uitvoering van de hulpplannen thuis
-Gesprekken met ouders over het hanteren van de hulpplannen en de
evaluatie ervan
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Februari – maart 2012
Aantal uren
5 per hulpplan
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Parnassys
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het maken van de groeps- en
hulpplannen in de maand februari/ maart en juni van enig schooljaar.
-Zij maken dit in overleg met de IB’’ er en de directeur
-De directeur is verantwoordelijk voor het daadwerkelijke maken en
uitvoeren van de groepsplannen en eventuele individuele hulpplannen in
de groep
.
16
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 10
Er wordt een gedeelde en werkbare visie op onderwijs en zorgtrajecten
ontwikkeld.
Indicator
-Zorgtrajecten , bestaande trajecten, afspraken en procedures zijn
afgesproken en corresponderen met de afspraken in het
samenwerkingsverband
-Er is een eenduidige, gedeelde visie over onderwijs
Evaluatie
Juni 2013
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
(zichtbaar en meetbaar)
Zorgtraject
-Bespreken van het zorgtraject van het samenwerkingsverband
-Bespreken van de overeenkomsten en verschillen van het zorgtraject van
de school en samenwerkingsverband
-Definitieve vaststelling van het zorgtraject in de school.
Tijdpad
Visie op onderwijs
-Bespreken van de visie op onderwijs uit de schoolgids en jaarplan
-Formuleren van eventuele bestaande afwijkingen in de school
-Vaststellen van de onderwijsvisie van de school
-Zorgtraject periode februari – april 2013
-Visie op onderwijs periode april 2013 – juni 2013
Aantal uren
4 per onderwerp
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Schoolplan en schoolgids
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject en
de visie rondom onderwijs in de school.
17
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 11
Bestaande trajecten, afspraken en procedures in het kader van
onderwijsvisie en zorg worden geëvalueerd en waar nodig veranderd.
Indicator
-Er is een eenduidige, door het team gedragen trajecten, afspraken en
procedures in het kader van onderwijsvisie en zorg in de school.
-De uitkomsten van het traject worden voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag, O2A5, van de school.
- Er is bij alle teamleden, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag
duidelijkheid over de wijze en tijdstippen waarop zorg en onderwijsvisie
geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt.
Evaluatie
Juni 2013
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-Bespreken trajecten , afspraken en procedures van:
* onderwijsvisie
* zorgaanpak in de school
-Vaststellen van de trajecten, afspraken en procedures
-Eventueel voorstellen van aanpassingen
-Plannen van de voorstellen
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Periode april – juni 2013
Aantal uren
6 per leerkracht
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Appendix bij het schoolplan 2012-2016
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-De directeur zorgt voor de borging
18
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 12
Een objectief en genormeerd observatie- en registratiesysteem (CITO en
SEO) wordt ingevoerd om de ontwikkeling van de leerlingen in groep 1 en
2 op alle domeinen in kaart te brengen
Indicator
De leerkracht van groep 1 en 2 gebruikt:
- Observatielijst Zien (SEO)
- CITO LVS Taal voor Kleuters
- CITO LVS Rekenen voor Kleuter
-CITOvolgsysteem Taal en Rekenen voor kleuters in januari en begin juli
-Observatielijst Zien :
Groep 1 in maart
Groep 2 in november
Evaluatie
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
(zichtbaar en meetbaar)
-In de maand januari en begin juli worden de CITOvolgsysteem Taal en
Rekenen voor kleuter afgenomen.
-In de maanden november en maart wordt de observatielijst Zien voor
kleuters ingevuld door de leerkracht
-De onderwijsassistent is actief behulpzaam bij het toetsen van de
leerlingen van groep 1 en 2
Tijdpad
Periode februari - juli 2013
Aantal uren
25
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Groepsplannen en vastgelegde en gearchiveerde uitkomsten van de
informatie uit:
De observatielijst van SEO (zien)
-Het CITOvolgsysteem Taal voor kleuters
-Het CITOvolgsysteem Rekenen voor kleuters
De IB’ er van de school heeft 2 maal per jaar een overleg met de
leerkracht groep 2 over de uitkomsten van :
-De observatielijst van SEO (zien)
-Het CITOvolgsysteem Taal voor kleuters
-Het CITOvolgsysteem Rekenen voor kleuters
In dat gesprek komt ook de opzet van de groepsplannen van groep 1 en 2
aan de orde.
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
19
2.2.4: Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 13
Maak trendanalyses met voldoende ambitieuze streefdoelen voor alle
vakgebieden
Indicator
-In school wordt 2 maal per jaar, gekoppeld aan de gegevens van
Citotoetsen en “Zien”” een trendanalyse gemaakt
-De trendanalyse wordt gemaakt na de toetsperiodes februari en juni/juli
- In de trendanalyse van juni worden de resultaatgegevens van de Cito
eindtoets groep 8 ”meegenomen”
- De trend analyses geven minimaal informatie over de vakgebieden
*De observatielijst van SEO ( zien)
*Het CITOvolgsysteem Taal voor kleuters
*Het CITOvolgsysteem Rekenen voor kleuters
*Technisch lezen
*Begrijpend lezen
*Spelling
-Schooljaar 2012-2013
*Rekenen
*Taal
Over beide onderdelen worden dan nadere afspraken gemaakt .
Evaluatie
-In de teamvergaderingen over alle groepsresultaten is de trendanalyse
een vast onderdeel.
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
Fase 1:
-De IB’er en de directeur maken de trendanalyses voor in de maand maart
en juni 2013 n.a.v. de gegevens uit ” Zien” en de Citotoetsen
(zichtbaar en meetbaar)
Fase 2:
-De directeur en de IB’er geven “ scholing” aan de leerkrachten op welke
wijze trendanalyses gemaakt worden in de maand september van het
schooljaar 2013 -2014
Tijdpad
Fase 1: periode maart juni 2013 door IB’er en directeur
Fase 2: Scholing in september 2013
Directeur en IB’er 24
Team 8
Parnassys
Aantal uren
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
2 maal per cursusjaar wordt een trendanalyse gemaakt van de resultaten
en opgeslagen in Parnassys.
20
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 14
Zorg voor een kwaliteitszorgsysteem, integraal
Indicator
In de school is een duidelijk, eenduidig en eenvoudig te hanteren
kwaliteitszorgsysteem
Evaluatie
Document is aanwezig
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
(zichtbaar en meetbaar)
-Invullen van de vragenlijst integraal
-Bespreken van de uitkomsten met het team
-Overleg met de collega directeuren binnen O2A5 over de gehanteerde
systemen met als doel afstemming
-Eventueel onderzoek naar een effectief , digitaal in te voeren systeem
Tijdpad
Periode februari – mei 2013
Aantal uren
24 voor de directeur
2 uur per leerkracht
-Het liefst in Parnassys
-Eventueel in een apart digitaal document
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-De directeur voert de concrete verbeteracties uit
-Hij doet verslag van de activiteiten in de teamvergaderingen
-In de teamvergadering van mei komt de directeur met een onderbouwd
voorstel naar het team
-Het praktisch gebruik van een kwaliteitsinstrument
21
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 15
Koppel verbetertrajecten aan beoogde uitkomsten, resultaten en controle
en vastlegging
Indicator
-De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen
en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht.
-Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ( met handelingsplan of
OPP) ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
Leerstofaanbod:
-De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde
worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van
leerjaar 8.
-De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan
Om bovenstaande te realiseren moeten er vijf stappen worden
ondernomen, welke uiteindelijk een cyclus vormen die door de school
wordt gehanteerd.
 Het vaststellen van schoolstandaarden en ambities
 Keuze voor het onderwijsarrangement
 Keuze voor een element uit het onderwijsleerproces
 Verbeteren van het onderwijsleerproces
 Evaluatie van de leerresultaten
Evaluatie
Eind schooljaar 2012-2013
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
-Schoolstandaarden en ambities zijn vastgesteld
-Keuze voor groepsplannen, handelingsplannen en OPP’s liggen vast
-Er is een planning gemaakt voor het invoeren van de aanpak van het
onderwijscontinuüm in het schooljaar 2013 - 2014. Met het
onderwijscontinuüm worden de onderdelen keuze voor een element uit
het onderwijsleerproces, het verbeteren van het onderwijsleerproces en
de evaluatie van de leerresultaten aangepakt
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
April – juni 2013
Aantal uren
8 per leerkracht
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Parnassys
22
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
De aanpak van het onderwijscontinuüm houdt in, dat via de PDCA
methode afspraken geëvalueerd en eventueel aangepast worden.
23
2.2.5: Burgerschap en sociale integratie
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 16
Ontwikkel een visie op burgerschap en sociale integratie en geef hier een
planmatige invulling aan
Indicator
-Het in de school aanwezige en goedgekeurde plan van aanpak actief
burgerschap is ingevoerd. Indicatoren daarbij zijn:
-
-
de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en
psychische gezondheid van henzelf en anderen (KD1)
de leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht
(KD2)
de leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en
Europese staatsinrichting en de rol van de burger (KD3)
de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en normen (KD4)
de leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die
in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol
spelen en leren om respectvol om te gaan met verschillen in
opvattingen van mensen (KD5)
de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (KD6)
Evaluatie
In de teamvergadering van 18 juni wordt het plan geëvalueerd
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
In het plan van aanpak staan per groep concrete doelen geformuleerd.
In de periode januari-maart 2013 onderzoekt de directeur of de concrete
doelen herkenbaar zijn in het reguliere onderwijsaanbod in de groepen.
Een eventuele aanscherping van de aanwezige onderwerpen zal door hem
aangegeven worden.
Onderwerpen, welke op dit moment niet aanwezig zijn in het regulier
onderwijsaanbod worden ingevoerd in het schooljaar 2013-2014
In het kader van het aantal verbeteractie wordt naar de bijlage verwezen
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Januari – maart 2013 onderzoek door de directeur
April - juni 2013 uitvoering door de leerkrachten van de onderwerpen,
welke in het reguliere onderwijsaanbod zitten
Schooljaar 2013 – 2014 overige onderwerpen.
Aantal uren
Voor de leerkrachten 5
Voor de directeur 24
In het toe te voegen evaluatiehoofdstuk van het plan “Actief Burgerschap”
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
Jaarlijks wordt in de laatste teamvergadering van het jaar de resultaten
van het onderwijs geëvalueerd. Het onderwerp actief burgerschap is een
onderdeel van deze evaluatie
24
Uitwerking Plan van Aanpak
Doelstelling 17
Indicator
Evaluatie
Welke concrete
verbeteracties worden er
afgesproken?
Verantwoording visie , de wijze van invulling en wijze van evaluatie
beschrijven
Op school worden regelmatig evaluatieve momenten vastgesteld.
Het betreft:
-De evaluatie van sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen
-De Cito toetsen
-De methode gebonden toetsen
-De overdracht van de groepen eind schooljaar
-Het maken van groepsplannen
-De evaluatie eind schooljaar van de teamactiviteiten
-De evaluatie eind schooljaar van het teamactiviteiten
-De bijeenkomsten worden gepland en uitgevoerd.
-Verslagen worden van de bijeenkomsten gemaakt
(zichtbaar en meetbaar)
Tijdpad
Periode 1 februari 2013 – 1 juli 2013
Aantal uren
24 per leerkracht
In welke documenten
wordt het resultaat
vastgelegd?
- Parnassys
-Vergaderverslagen
Welke afspraken worden
er gemaakt om het
resultaat vast te houden?
-Controle door de i
b’er en directeur op de aanwezigheid van verslagen, invoeren in
Parnassys .
-Plannen van de betreffende bijeenkomsten per komend schooljaar
25
Hoofdstuk 3. Schematische weergave plan van aanpak
Onze doelstellingen worden bereikt door activiteiten uit te voeren. De activiteiten worden ingedeeld in
onderstaande perioden:

periode 1: 1 januari 2013
–
1 februari 2013

periode 2: 1 februari 2013
–
1 juli 2013

periode 3: 1 september 2013 –
31 december 2013

periode 4: 1 januari 2014
1 juli 2014
–
In onderstaand overzicht worden de activiteiten weergeven. De opbrengsten worden geformuleerd,
tevens worden de tijdstippen van bespreken en invoering genoemd.
PLANNING
Activiteit
Planning
Bespreken en vaststelling
Goedkeuren plan van aanpak
Januari 2013
2: Leerkrachten zijn in staat
om sociale veiligheid en een
positieve beleving ervan door
kinderen te waarborgen.
1 april - 1 juli 2013
3: Leerkrachten zijn in staat
om sociale veiligheid en een
positieve beleving ervan naar
elkaar te waarborgen.
1 februari -1april 2013
In team dinsdag 15
januari
In MR dinsdag 29 januari
In bestuur O2 A5
2.2.1. Thema: Sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid
1: Leerkrachten hebben zicht 1 maart – 18 juni 2013
op en beleving van de
veiligheid door de leerlingen
2.2.2. Thema: Efficiënt gebruik van de onderwijstijd
4: Er is een goede planning en
verdeling van de tijd over de
verschillende vak- en
vormingsgebieden
5: Ordeverstoringen door
kinderen die in en uitlopen
worden beperkt
6: Eventuele huishoudelijke
taken worden door leerlingen
buiten de lestijden
uitgevoerd.
1 februari -1april 2013
1 februari -1april 2013
januari 2013
26
invoering
1 februari 2013
2.2.3. Thema: Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten
7: Aan de hand van de
toetsgegevens van CITO en de
methode gebonden toetsen
worden groepsplannen
gemaakt.
1e fase
februari- juni 2013
2e fase
Vanaf juni 2013
8: Vanaf aanvang groep 6
wordt voor leerlingen die niet
het niveau eind groep 8 halen
ontwikkelingsperspectief
gemaakt (OPP)
1 februari - 1 juni 2013
9 : Individuele hulpplannen
moeten concrete, haalbare
doelen bevatten. De
activiteiten zijn concreet
omschreven tot die doelen
moeten leiden en zijn
vastgelegd in een plan
Februari – maart 2013
10: Er wordt een gedeelde en
werkbare visie op onderwijs
en zorgtrajecten ontwikkeld.
Zorgtraject februari april 2013
11:. Bestaande trajecten,
afspraken en procedures in
het kader van onderwijsvisie
en zorg worden geevalueerd
en waar nodig veranderd.
April – juni 2013
12: Een objectief en
genormeerd observatie- en
registratiesysteem (CITO en
SEO (zien)) wordt ingevoerd
om de ontwikkeling van de
leerlingen in groep 1 en 2 op
alle domeinen in kaart te
brengen
Februari – juli 2013
Visie op onderwijs april
– juni 2013
2.2.4. Thema: Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van
verbeteractiviteiten
13: Maak trendanalyses met
voldoende ambitieuze
streefdoelen voor alle
vakgebieden
Fase 1 maart – juni
2013
Fase 2 september
2013
27
14:Zorg voor een
kwaliteitszorgsysteem
15:Koppel verbetertrajecten
aan beoogde uitkomsten,
resultaten, controle en
vastlegging
Februari –maart
2013
2.2.5. Thema : Burgerschap en sociale integratie
16:Ontwikkel een visie op
burgerschap en sociale
integratie en geef hier een
planmatige invulling aan
April – juni 2013
17: Verantwoording visie, de
wijze van invulling en
evaluatie beschrijven
Februari – juli 2013
28
Hoofdstuk 4: Perspectief na het uitvoeren van de 5 thema’s in het verbeterplan
Nadat we de zorgaanpak in de school gerealiseerd hebben, willen we in de school nog een stap verder
gaan.
Op basis van de gegevens gaan we proberen het niveau van de school op een hoger niveau te brengen.
We verwachten dit te realiseren door het invoeren van het onderwijscontinuüm in de school voor
kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten.
Wat wordt met het bedoeld:
Het onderwijscontinuüm is een denk- en werkwijze voor passend en opbrengstgericht onderwijs. De
kern van datagestuurd en opbrengstgericht werken is, dat we de gegevens benutten om sturing te
geven aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Het onderwijscontinuüm biedt een inhoudelijk en praktisch antwoord op deze beleidsthema’s. Het
geheel sluit aan bij het doel van datagestuurd en opbrengstgericht werken om de leeropbrengsten te
verhogen. Als we werken volgens het onderwijscontinuüm, stellen we per vakgebied - bijvoorbeeld
taal of rekenen - een groepsplannen samen.
.Dus niet voor iedere leerling een apart plan, maar een aanpak voor groepen van leerlingen met
dezelfde onderwijsbehoeften. Dit houdt het hanteerbaar. Alle groepsplannen samen vormen een
sluitend continuüm, waarmee wij concreet aan de slag kunnen
In onderstaand schema wordt het onderwijscontinuüm weergegeven:
29
lkj
Onderwijscontinuüm
We denken het onderwijscontinuüm te realiseren met da aanpak binnen Parnassys .
(Zie bijlage 4)
30
Hoofdstuk 5: Het logboek
Met de invoering van onderstaand logboek ( Zie bijlage ) willen we aangeven, dat er uitvoering
gegeven wordt aan de gemaakte afspraken in het verbeterplan.
De uitvoeringsbesluiten worden geformaliseerd en eventuele vervolgafspraken genoteerd. In het
logboek wordt nadrukkelijk omschreven welke acties de directeur onderneemt om de gemaakte
afspraken daadwerkelijk in de groepen en binnen de school structureel uitgevoerd worden. Middelen
voor deze aanpak zijn de groepsbezoeken, de voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
zoals in de aanpak van O2A5 verwoord zijn. Het structureel terugkeren van de onderwerpen op de
teamvergaderingen is daarbij uitgangspunt. In de planning van de teamvergadering zal in het begin
van het schooljaar de onderwerpen aangegeven worden.
Daarnaast is er voortaan twee weken voor het einde van het schooljaar een evaluatie vergadering over
het totale onderwijsgebeuren in de school. Vanzelfsprekend zullen daar onderwerpen uit voortvloeien
welke in de planning meegenomen worden.
Bijlage: Logboek plan van aanpak. ( Wordt later verplaatst naar bijlagen)
Logboek plan van aanpak
lLo
Contact gegevens van de school
Naam school
OBS Het Tweespan
O
Adresgegevens
Dr. Van Linden Tolstraat 1
4209 AL Schelluinen
E-mail
Brinnummer
Bevoegdgezag
Naam Bestuur
Adresgegevens
[email protected]
07FZ01
E-mail
Contactpersoon
N
O
O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
[email protected]
Jan Vermeulen (regiodirecteur)
31
Logboek vanaf 1 januari 2013
Datum
a
Onderwerp uit het verbeterplan
Betrokkenen
Inhoud
Welke actie volgt hierop, wat is nodig
Wat is de opbrengst en op welke wijze
is dit zichtbaar in de groep, school
at
Evaluatie
Op welke wijze geborgd door de
directeur
32
Hoofdstuk 6: Communicatie van het Plan van Aanpak
De wijze waarop het plan van aanpak wordt gecommuniceerd wordt in dit hoofdstuk beschreven.
Elke school heeft namelijk te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, ouders,
directie en medewerkers, schoolbestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad en externe partijen als de
gemeente of andere scholen. Om de informatie uitwisseling met betrekking tot de plan van aanpak
tussen alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen, zal gewerkt worden met een specifiek
communicatieschema, getiteld: “Communicatieschema Plan van aanpak”.
Enerzijds willen we met dit plan zichtbaar maken wat er in de school gebeurt, het is goed om
ervaringen uit te delen en verbeteringen te laten zien. Anderzijds betekent dit zichtbaar zijn,
transparantie, het open staan voor samenwerking, want dat vinden wij essentieel.
Kortom de communicatie moet leiden tot:
 Informatie uitwisseling
 Participatie bevordering van kinderen, ouders, leerkrachten, bestuur,externen.
 Positieve beeldvorming bevorderen en uitdragen
 Resultaten benoemen en bekend maken
De communicatie wordt langs meerdere sporen ingezet:
1.Informatieuitwisseling en communicatie op schoolteamniveau
Duidelijkheid en betrokkenheid scheppen bij leden van het schoolteam .
Dat vereist communicatie tussen alle betrokken in de school.
2. Informatieuitwisseling en communicatie op bestuursniveau
Duidelijkheid en betrokkenheid scheppen bij bestuur en directies van de overige O2A5 scholen
over beoogd verloop en resultaten van de ontwikkeling van de school.
Dat vereist communicatie tussen bestuur en management van de school en communicatie in het
directie-overleg.
3. Informatieuitwisseling en communicatie op ouderniveau
Duidelijkheid en betrokkenheid scheppen bij ouders over beoogd verloop en resultaten van de
ontwikkeling van de school. Dit vereist communicatie met ouders, directie en schoolteam.
4. Informatieuitwisseling en communicatie met externen
Duidelijkheid en betrokkenheid scheppen bij externe organisaties communicatie met externen zoals
de onderwijsbegeleidingsdienst en inspectie.
Onderstaand schema geeft op hoofdlijnen weer wat er en zo mogelijk wanneer, op welke wijze en aan
wie gecommuniceerd zal worden.
33
COMMUNICATIE OVER HET VERBETERPLAN
Wie
Hoe
Schoolteam
teamvergaderingen
Mondeling Schriftelijk Wanneer
X
Bestuursniveau MT-vergaderingen
Ouders
Externen
X
X
X
MR
Alle ouders
X
X
X
X
Inspectie
X
X
34
Planning
teamvergadering
Planning MTvergaderingen
-Vergaderschema MR
- nieuwsbrief,
- informatie-avond
-Plan van aanpak
-Voortgangsrapportage per periode
Bijlagen:
Bijlage 1: Actief burgerschap obs Het Tweespan 2012-2013 (wordt later toegevoegd)
Bijlage 2 : Het Logboek
Bijlage 3: Het vergaderschema in het kader van verbeterplan door het team in de periode
1 januari – 19 juli 2013
Bijlage 4: Integraal van Parnassys , analysemodel beoordeling tussentijdse opbrengsten + planning
35
Bijlage 1: Actief burgerschap obs Het Tweespan 2012-2013
obs Het Tweespan
Schelluinen
2012 - 2013
36
Inhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1 : Actief Burgerschap: een nadere kennismaking
Hoofdstuk 2 : Visie op actief burgerschap
Hoofdstuk 3 : Actief Burgerschap: een doel en een middel
Hoofdstuk 4 : Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan?
Hoofdstuk 5 : Actief Burgerschap op Het Tweespan gekoppeld aan de
Kerndoelen Primair Onderwijs
Hoofdstuk 6 : Actief Burgerschap: tegenwoordige en toekomende tijd
37
Inleiding
Het ‘zijn’ op een basisschool heeft een paar unieke kenmerken. Het is de ontmoetingsplaats waar alle
kinderen voor het eerst verkeren in grote groepen leeftijdgenoten met alle verschillen van dien. Op
een school leren kinderen om te gaan met verschillen en om samen te werken op basis van
gelijkwaardigheid. Ook leren kinderen functionele relaties aan te gaan met een relatief grote groep
onbekende volwassenen. Dit alles vindt in beginsel plaats binnen de veilige muren van de school.
Om te kunnen functioneren binnen de maatschappij is echter meer nodig. Scholen laten veelal
kinderen op passieve wijze kennis maken met de relaties die de school aangaat. Gastlessen, culturele
uitstapjes, en dergelijke worden geïnitieerd door de school en laten geen ruimte voor de actieve
betrokkenheid van de leerlingen.
Leerlingen van ‘Het Tweespan’ moeten de gelegenheid krijgen zich actief in te zetten voor de omgeving
waarin zij leven. In veel gevallen is dit ook al het geval, maar door het inzichtelijk maken van de positie
van de school in deze, kunnen wij het burgerschapsaanbod ‘rijker’ implementeren binnen ons
onderwijsaanbod. Onze leerlingen moeten met open vizier de wereld in kunnen kijken.
38
Hoofdstuk 1 : Actief Burgerschap: een nadere kennismaking
Onder Actief Burgerschap wordt verstaan: Het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door
leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten de school.De Onderwijsraad heeft in deze
zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief
Burgerschap:
1. de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en anderen
2. de leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht
3. de leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol
van de burger
4. de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen
5. de leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en leren om respectvol om te gaan
met verschillen in opvattingen van mensen
6. de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
Kinderen en jongeren moeten initiatief nemen, zelf keuzes maken en de consequenties van die keuzes
leren dragen. Zij moeten de kans krijgen om actief ervaringen op te doen met
-
participeren
meedenken
meebeslissen
uitvoeren
keuzes maken
verantwoordelijkheid dragen
Mogelijkheden daartoe moeten worden gezocht binnen en buiten de schoolmuren. Alle jongeren
maken deel uit van de maatschappij en vervullen daarin vaak al verantwoordelijke taken.
Naast deze kwantitatieve opvatting is ook het kwalitatieve aspect van burgerschapsvorming van groot
belang. Het belang hechten aan en je betrokken voelen bij zijn van grote meerwaarde. Ook het aspect
van de sociale verbondenheid van het geliefd, belangrijk en welkom voelen mag niet onderschat
worden.
Jongeren moeten serieus worden genomen, het recht hebben om ‘jong’ te zijn, maar tegelijkertijd
erkend worden als medeburger. Een medeburger die aan het leren is om het leven en de samenleving
waarin ze zich bevinden vorm te geven. Dit vraagt een duidelijke pedagogische aanpak.
De meerwaarde op didactisch vlak van Actief Burgerschap zit vooral in het stimuleren van het opdoen
van ervaringen binnen en buiten de school en in het betrekken van die ervaringen bij het onderwijs.
39
Hoofdstuk 2: Visie op burgerschap
Burgerschapskunde wordt op onze school niet als apart vak gegeven. De aspecten die op burgerschap
betrekking hebben komen bij ons vooral aan de orde bij de wereldoriënterende vakken
Wij vinden burgerschap belangrijk omdat wij graag willen dat onze leerlingen burgers worden die:
- respect hebben voor iedereen in de maatschappij. Dus ook voor mensen met een andere
cultuur, een ander geloof, een ander geslacht of geaardheid.
- leven volgens algemeen geldende waarden en normen.
- niet alleen rekening houden met zichzelf, maar ook beseffen dat er anderen op de wereld zijn
en dat ze dus ook leren rekening te houden met andere mensen.
- sociaal vaardig zijn en weten hoe ze zich in de maatschappij behoren te gedragen en
maatschappelijk betrokken en bewust zijn.
- het belang kennen van helpen van anderen door deel te nemen aan acties voor kinderen die
het minder goed hebben.
- stilstaan bij het verleden en weten waarom bepaalde gebeurtenissen belangrijk zijn voor de
manier waarop wij nu leven.
Hoofdstuk 3 : Actief Burgerschap: een doel en een middel
Allereerst is het bevorderen van Actief Burgerschap in het onderwijs een (maatschappelijk) doel op
zich. Actief Burgerschap richt zich daarbij op:
-
het opdoen van (positieve) ervaringen met het dragen van verantwoordelijkheid, initiatief,
besluitvorming en het tot nut zijn voor de samenleving
het zich oriënteren op de eigen groep, school, omgeving en maatschappij
identiteitsvorming door eigen mogelijkheden en talenten te verkennen
deelnemen aan een gemeenschap en functioneren in intermenselijke verhoudingen buiten die
van leerling-leraar
gelegenheid bieden tot het vormen van een emotionele relatie met onderwijsinhouden
Ten tweede is Actief Burgerschap ook een afgeleid doel van diverse bestaande onderwijsactiviteiten
waaronder:
- het ontwikkelen van sociale competenties
- de maatschappijvakken
- ethische oriëntatie
- het integreren van (buitenschoolse) ervaringen in het onderwijs
- educaties en projecten rond milieu, mensenrechten, gezondheid en de multiculturele
samenleving
Ten derde is Actief Burgerschap een middel om andere doelen te bereiken zoals:
- het leren verbeteren in brede zin
- het vergroten van de motivatie
- het ontwikkelen van zelfbeeld en geloof in eigen kunnen
- het ontwikkelen van sociale verbondenheid en respect voor anderen
- het gebruik maken van complexe authentieke situaties bij het leren
- het concretiseren van schoolse kennis en vaardigheden
- het leveren van een bijdrage aan buurt en samenleving
- het stimuleren van activerende werkvormen en participatie binnen de school
40
Hoofdstuk 4 : Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan?
Actief Burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van scholen. Dit betekent, dat de school
niet kan volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken die zich daarvoor
lenen.
Actief Burgerschap is niet louter te ontwikkelen door overdracht van kennis of het beoordelen van
werkstukken, proefwerken en toetsen op de overge-gedragen kennis m.b.t. burgerschapsvorming.
Kennisoverdracht heeft in deze context maar een beperkte meerwaarde. Actief Burgerschap leer je
door te doen, door te ervaren wat het is.
Het ‘ervaringsleren’ is een natuurlijke en vanzelfsprekende manier van leren, die zich niet beperkt tot
de school. De school is een uitermate geschikte leerplaats om deze manier van leren op een
gestructureerde manier tijd, ruimte en plaats te geven.
De school zal in dit geval ruimte moeten bieden voor en aandacht schenken aan:
-
de wereld binnen en buiten de school
gemeenschapsbelangen
reflectie
elders opgedane leerervaringen
Op ‘Het Tweespan’ bieden wij kinderen in ruime mate en op gelijkmatig verdeelde wijze ruimte om
zich met het bovenstaande op zinvolle wijze bezig te houden. De in hoofdstuk 1 en 4 aangegeven
kerndoelen zijn gekoppeld aan de activiteiten die gedurende de gehele schoolloopbaan worden
aangeboden. Deze activiteiten voldoen in meer en mindere mate aan de, door de Onderwijsraad,
geformuleerde kerndoelen. Door het evenwicht te zoeken binnen het activiteitenaanbod en de daaraan
gekoppelde kerndoelen is het mogelijk balans te ontdekken binnen het aanbod inzake Actief
Burgerschap.
‘Het Tweespan’ is een school waarbinnen Adaptief Onderwijs een prominente rol speelt. Kinderen
leren invloed uit te oefenen op hun eigen onderwijsleerproces binnen de door de school gestelde
kaders. Daarbij houden we rekening met de drie belangrijkste basisbehoeften van kinderen:
-
de behoefte aan relatie (ergens bij horen)
de behoefte aan competentie (ergens goed in zijn)
de behoefte aan autonomie (zelfstandigheid)
Rekening houden met verschillen zit verweven in ons totale onderwijsaanbod.
Het zorg dragen voor een veilig schoolklimaat draagt er toe bij dat kinderen Actief Burgerschap als iets
‘normaals’ ervaren. Actief Burgerschap als maatschappelijk doel en middel heeft zich een vaste plaats
verworven binnen ‘Het Tweespan’ en zit verankerd in ons onderwijs- en activiteitenaanbod.
41
Hoofdstuk 5 : Actief Burgerschap op ‘Het Tweespan’ gekoppeld aan de
Kerndoelen (KD) Primair Onderwijs
-
-
de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf
en anderen (KD1)
de leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht (KD2)
de leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol
van de burger (KD3)
de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen (KD4)
de leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en leren om respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen van mensen (KD5)
de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (KD6)
42
Activiteiten
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Groep 1/2
1
2
3
4
5
6
Zorg voor de klas.
+
+
Samenwerken
+
+
Zelfstandig werken
+
Omgaan met eigen gevoelens
+
Omgaan met gevoelens van anderen
+
Luisteren en begrijpen
+
+
Oplossingen bedenken
+
+
Pestprotocol
+
+
+
Omgangsregels
+
+
+
Klassenregels
+
+
+
+
Veilig in de wereld
+
Verkeerslessen + School op Seef
+
Kunstmenu
+
+
Casco
+
+
Taakspel
+
+
43
+
Activiteiten
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Groep 3/4
1
2
3
4
5
6
Zorg voor de klas.
+
+
Samenwerken
+
+
Zelfstandig werken
+
Omgaan met eigen gevoelens
+
Omgaan met gevoelens van anderen
+
Gevoelens en gedachten uitspreken
+
Luisteren en begrijpen
+
Pestprotocol
+
Omgangsregels
+
+
+
Klassenregels samen opstellen
+
+
+
+
+
Verkeerslessen + School op Seef
Taakspel
+
+
+
+
Natuurlijk
+
+
Veilig in de wereld
+
Kunstmenu
+
Casco
+
+
+
+
+
Bezoek bibliotheek
Bezoek museum
Taakspel
Huisje boompje, beestje
+
Sam Sam
+
44
Activiteiten
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Groep 5/6
1
2
3
4
5
6
Zorg voor de klas.
+
+
Zorg voor de tuintjes
+
Samenwerken
+
Zelfstandig werken
+
Omgaan met eigen gevoelens
+
Omgaan met gevoelens van anderen
+
Gevoelens en gedachten uitspreken
+
Luisteren en begrijpen
+
+
Oplossingen bedenken
+
+
Verantwoordelijkheid
+
+
Pestprotocol
+
+
+
Omgangsregels
+
+
+
Klassenregels samen opstellen
+
+
+
+
+
Verkeerslessen + School op Seef
Taakspel
+
+
+
+
+
Aardrijkskundelessen
+
+
Geschiedenislessen
+
+
Natuurlijk
+
Godsdienst groep 5 en 6
+
Sponsorloop sportdag
+
Kunstmenu
+
Casco
+
+
+
Bezoek bibliotheek
Bezoek museum
Sam Sam
+
45
Activiteiten
KD
KD
KD
KD
KD
KD
Groep7/8
1
2
3
4
5
6
Zorg voor de klas.
+
+
Samenwerken
+
+
Zelfstandig werken
+
Omgaan met eigen gevoelens
+
Omgaan met gevoelens van anderen
+
Gevoelens en gedachten uitspreken
+
Luisteren en begrijpen
+
+
Oplossingen bedenken
+
+
Verantwoordelijkheid
+
+
Pestprotocol
+
+
+
Omgangsregels
+
+
+
Klassenregels samen opstellen
+
+
+
+
+
Verkeerslessen + School op Seef
Taakspel
+
+
+
+
Aardrijkskundelessen
+
+
Geschiedenislessen
+
+
Leefwereld
+
Zedje
+
EHBO + bezoek brandweer
+
Godsdienst groep 7 en 8
+
Sponsorloop sportdag
+
SamSam
+
Unicef spreekbeurten
+
Bureau Halt
+
+
+
Dodenherdenking-kranslegging
+
Kinderpostzegels
+
Kunstmenu
+
Casco
+
+
Scholenbezoek VO
Prinsjesdag
+
46
+
Bezoek museum
Sam Sam
+
47
Hoofdstuk 5 : Actief Burgerschap: tegenwoordige en toekomende tijd
We kunnen concluderen dat het onderwijs- en activiteitenaanbod op ‘Het Tweespan’ in voldoende mate
bijdraagt aan Actief Burgerschap.
Het spreekt voor zich dat ‘Het Tweespan’ ieder schooljaar het activiteitenaanbod evalueert en hier eventueel
aanpassingen op maakt. Het toevoegen van activiteiten zal worden gekoppeld aan de kerndoelen. Hiermee
wordt voorkomen dat er disbalans ontstaat binnen ons activiteitenaanbod betreffende Actief Burgerschap.
Activiteiten worden alleen geschrapt als er geen disbalans ontstaat of als er een gelijkwaardige activiteit voor
in de plaats komt. Op deze wijze borgen wij het Actieve Burgerschap binnen onze lerende organisatie en
bieden wij plaats aan de wereld binnen en buiten onze school.
48
Bijlage 2 : Het Logboek
Logboek vanaf 1 januari 2013
Datum
a
Onderwerp uit het verbeterplan
Betrokkenen
Inhoud
Welke actie volgt hierop, wat is nodig
Wat is de opbrengst en op welke wijze
is dit zichtbaar in de groep, school
at
Evaluatie
Op welke wijze geborgd door de
directeur
49
Bijlage 3: Het vergaderschema in het kader van verbeterplan door het team in de periode
1 januari – 19 juli 2013
De vergaderfrequentie is 1 maal per 14 dagen, alternerend op dinsdag of donderdag.
Dag
Datum
tijdstip
Inhoud
Donderdag
10 januari
15.45 uur – 17.15 uur
Taalpilot T.Bordewijk groep1/2
Dinsdag
15 januari
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeterplan
Dinsdag
29 januari
15.45 uur – 17.45 uur
Verbeteronderwerp
Donderdag
14 februari
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeteronderwerp
Maandag
4 maart
15.45 uur – 17.15 uur
Taalpilot T.Bordewijk
Dinsdag
12 maart
15.45 uur – 17.15 uur
Zorgbespreking/groepsplannen
4 april
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeteronderwerp
Dinsdag
16 april
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeteronderwerp
Donderdag
25 april
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeteronderwerp
Dinsdag
21 mei
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeteronderwerp
Dinsdag
4 juni
15.45 uur – 17.15 uur
Zorgbespreking
Dinsdag
18 juni
15.45 uur – 17.15 uur
Verbeteronderwerp
Dinsdag
2 juli
15.45 uur – 17.15 uur
Overdracht /groepsplannen
18 juli
15.45 uur – 17.15 uur
Afronden schooljaar
Donderdag
Donderdag
50
Bijlage 4: Integraal van Parnassys , analysemodel beoordeling tussentijdse opbrengsten + planning
51
Download