Het communicatieplan

advertisement
Het communicatieplan
Verbeteren is mensenwerk! Het zijn de mensen binnen uw organisatie die daadwerkelijk de verbeteringen
realiseren. Om uw mensen tot verbeteren aan te zetten, moet u ze motiveren en betrekken bij uw project.
Het lastige is dat motivatie en betrokkenheid zich per definitie niet laten afdwingen of opleggen. Motivatie en
betrokkenheid van mensen neemt toe naarmate zij meer het belang inzien van de verbeteringen. Maar ook
als de gestelde doelen voor hen relevant zijn en de te verwachten uitkomsten haalbaar. Dat communicatie
een belangrijk middel is om betrokkenheid te creëren, wordt in de praktijk nog wel eens aan voorbij gegaan.
Communicatie kan met de juiste voorwaarden een belangrijk fundament leggen voor tevredenheid en
succes. Het is belangrijk dat u zich daarbij een aantal dingen afvraagt: Wanneer is welke betrokkenheid van
mensen nodig? Hoe kan ik die betrokkenheid bereiken? En wie stuurt dit hele proces? Voor antwoord op
deze vragen is belangrijk een communicatieplan te maken.
Wat communiceren?
Uw communicatieplan begint met het bepalen van uw communicatiedoel. Wat wilt u bereiken met
communicatie? Een communicatiedoel is altijd een afgeleide van de doelstelling van het verbetertraject. In
het communicatiedoel formuleert u wat u bij een bepaalde doelgroep wilt bereiken. Dat kan per groep
verschillend zijn. De ene groep wilt u alleen bij de start informeren over het verbetertraject (bijvoorbeeld
medewerkers op andere locaties). Voor een andere groep kan het belangrijk zijn dat zij ook hun houding ten
opzichte van een onderwerp of de verbetering veranderen, omdat zij daar nu of in een latere fase ook mee
geconfronteerd worden (bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling, maar ook de diëtiste of fysiotherapeut
en vrijwilligers). En voor sommige groepen mensen is het ook belangrijk dat zij hun gedrag gaan wijzigen om
de verbetering succesvol door te kunnen voeren (bijvoorbeeld omdat ze volgens een nieuw protocol gaan
werken). Dat betekent dat elke groep een eigen communicatiedoel meekrijgt en daarmee zal ook de manier
van communiceren per doel en groep verschillen.
Met wie communiceren?
Zoals al gezegd: veranderen is mensenwerk. Het zijn de medewerkers (en vaak ook vrijwilligers en cliënten
en hun familie) die het verbetertraject ‘inhoud’ geven en de verandering mee helpen doorvoeren. Zonder de
medewerking en steun van mensen bereikt u niets. Hoe individueler/persoonlijker met mensen
gecommuniceerd wordt, des te meer mensen zich aangesproken voelen en gemotiveerd zijn tot verandering
over te gaan. Bij elke verandering willen mensen weten wat die verandering voor hen persoonlijk betekent:
Wat betekent dat voor mijn werkwijze? Wat betekent dit voor mijn werktijden? Wat betekent dit voor mijn
werkinhoud? En wat betekent het voor mijzelf of mijn ouder(s), kind, broer, zus? Het antwoord op deze
vragen zal lang niet voor iedereen hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk dat u verschillende doelgroepen
benoemt. Hoe beter u de doelgroep(en) kent, hoe gerichter u de communicatie kunt uitwerken. Probeer die
doelgroepen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Dus niet: ‘alle medewerkers van de organisatie’; maar:
‘medewerkers van de pilotafdeling’, ‘medewerkers van de overige zorgafdelingen’, ‘medewerkers van de
keuken’, ‘medewerkers van de ondersteunde diensten’, enz.
Denk bij het omschrijven van de doelgroepen ook aan:
 Omvang van de doelgroep;
 Persoonlijke kenmerken van de doelgroepen, zoals: leeftijd, opleidingsniveau, man/vrouw, beroep;
 Aanwezige kennis bij de doelgroep over het verbetertraject;
 Houding en betrokkenheid bij de organisatie en/of het onderwerp.
U kunt die (sub)doelgroepen ook nog onderverdelen in primair, secundair en intermediair.
 De primaire doelgroepen zijn die groepen mensen die het meest te maken krijgen met de
verbetering of voor wie de verbetering de grootste impact heeft. Denk bijvoorbeeld aan de
medewerkers en cliënten van de afdeling waar de verbetering plaats vindt, maar bijvoorbeeld ook
aan andere nauw betrokken disciplines zoals een fysiotherapeut, de logopediste of
keukenmedewerkers.
 De secundaire doelgroepen zijn degenen die wel geïnformeerd worden over het verbetertraject,
maar (nu) niet direct betrokken zijn bij de verbetering. Dat kan in een latere fase van het
verbetertraject of bij de verspreiding van de verbetering wijzigen: secundaire groepen kunnen dan
primaire groepen worden. Denk bij deze doelgroepen ook aan het management, facilitaire diensten,
samenwerkingspartners, verwijzers, enz.
 Intermediaire doelgroepen zijn groepen of personen die ingezet
kunnen worden om over het verbetertraject te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan de redactie
van het personeels- of huisblad of de lokale pers (wijk- en buurtkrant, lokale of regionale radio en tv).
Hoe betrokkenheid realiseren?
Bepaal van te voren uw communicatiestrategie, daarmee geeft u in grote lijnen aan langs welke weg u het
communicatiedoel denkt te bereiken. Er moet daarbij op verschillende fronten keuzes worden gemaakt:
 Benadert u de doelgroepen proactief, actief of passief?
 Welke mate van openheid is gewenst c.q. mogelijk?
 Hoe is de tone of voice (zakelijk of persoonlijk, informeel of formeel)?
 Wat is de aard van de in te zetten middelen (mondeling, schriftelijk of een combinatie)?
 Op welke wijze benadert u de doelgroepen (massaal, groepsgewijs, individueel, via intermediairs)?
 Met wie werkt u samen? De persoon die communiceert kan bepalend zijn voor het effect van de
communicatie. Bedenk of u iets laat vertellen door bijvoorbeeld de directie of een medewerker van
de afdeling. Dit kan overigens per communicatie en doelgroep verschillen.
 Welke prioriteiten stelt u?
 Wat is de globale planning? Kiest u voor één communicatiemoment of juist voor een gefaseerde
aanpak?
Natuurlijk hoeven niet al deze aspecten aan de orde te komen. Wel is het belangrijk dat u de keuze voor een
bepaalde aanpak onderbouwt met argumenten. Een aantal voorbeelden van strategische keuzes die u in
deze stap kunt maken:
 U kiest ervoor om regelmatig een interview te plaatsen met een cliënt/bewoner om ze het effect van
het verbetertraject beter zichtbaar te maken voor medewerkers en cliënten/bewoners.
 U kiest voor de gelijktijdige inzet van verschillende communicatiemiddelen, omdat u verwacht dat de
doelgroep hierdoor de boodschap beter oppikt.
 U kiest ervoor om tijdens het project de doelgroepen zoveel mogelijk te betrekken bij het proces van
verandering, omdat u daarmee meer draagvlak creëert voor het eindresultaat.
Hoe communiceren?
Voor communicatie met de doelgroepen heeft u keuze uit een groot aantal middelen. Daarbij zijn uw
communicatiedoelen, analyse en strategie richtinggevend. Daarnaast moet u zoeken naar een evenwicht
tussen effectiviteit (bereikt u met dit middel de doelstelling optimaal?) en efficiency (tegen een zo klein
mogelijke inspanning, in termen van tijd en geld). Vaak worden meerdere middelen, een mix van middelen
ingezet om een zo groot mogelijk effect te bereiken.
De effectiviteit van communicatiemiddelen wordt bepaald door verschillende factoren:
 Doelgroep: op basis van de beschrijving van de doelgroep zullen sommige middelen meer of minder
voor de hand liggen.
 Communicatiedoelstelling: De aard van de communicatiedoelstelling - gaat het om een verandering
in kennis, houding of gedrag? - is van invloed op de middelenkeuze. Een gedragsverandering zal
bijvoorbeeld over het algemeen niet alleen tot stand komen op basis van een artikel in het
personeelsblad.
 Andere factoren:
o Hoe snel moet de boodschap worden overgebracht?
o Wat is het beschikbare budget?
o Hoe groot is de doelgroep?
o Hoe hoog zijn de kosten per contact?
o Gaat het om vluchtige informatie of om ‘bewaarinformatie’?
o Wat is het imago van een bepaald communicatiemiddel bij de doelgroep?
o Hoeveel invloed heeft de afzender op het overkomen van de boodschap? Een persbericht
versturen geeft geen garantie dat het geplaatst wordt.
o Is het onderwerp uitsluitend met schriftelijk materiaal over te brengen of is een persoonlijke
toelichting wenselijk?
o Is het een eenmalige boodschap of maakt het deel uit van een reeks boodschappen?
o Ligt de boodschap gevoelig en is het verstandiger om de boodschap door een intermediair
over te laten brengen?
Voorbeelden van communicatiemiddelen zijn onder meer:
Affiche/muurkrant, artikel, bijeenkomst, brochure, factsheet, folder, flyer, informatiemap, informatiestand,
intranet, interview, lezing / presentatie, lesmateriaal, klinische les, brief, nieuwsbrief, persbericht, persoonlijke
contacten, rondleiding, telefonische benadering, tentoonstelling, studiedag, verslag, videofilm.
Wanneer communiceren?
Maak een realistische planning voor de inzet van de middelen. Een tijdsbalk kan een handig hulpmiddel zijn
bij het maken van een planning. Enkele aandachtspunten:
-
-
Bedenk dat de ontwikkeling van bepaalde middelen veel tijd vraagt. Een folder kan over het algemeen
niet in anderhalve week geschreven, opgemaakt en gedrukt worden.
Denk na over de timing van middelen. U kunt kiezen voor een aanpak waarbij je de middelen min of
meer gelijkmatig over de looptijd van een verbetertraject uitgespreid worden. Of voor een aanpak waarbij
u bewust bepaalde communicatieve hoogtepunten creëert (denk bijvoorbeeld aan een kick-off
bijeenkomst). Een mengvorm is uiteraard ook mogelijk.
De timing van de middelen kan afhankelijk zijn van de projectplanning. Dat hoeft echter niet de enige
bepalende factor te zijn. U kunt er bewust voor kiezen om vaker naar buiten te treden dan volgens de
projectplanning strikt noodzakelijk zou zijn. Uiteindelijk kan hiermee een veel groter effect worden
bereikt. Wanneer bijvoorbeeld het exacte eindproduct van een project nog niet bekend is omdat dat
gaandeweg wordt bepaald, kan het proces dat tot de uiteindelijk productbepaling leidt wel degelijk een
interessant onderwerp zijn. Bijvoorbeeld voor een discussie op het intranet of een artikel in de
personeelsblad.
De planning van de communicatie kun je vastleggen in een communicatie-actieplan. In dit plan wordt per
doelgroep beschreven wanneer door wie waarover gecommuniceerd wordt. Zie bijlage
Tenslotte
De kunst van goede communicatie is het inleven in de belevingswereld van de ontvanger. U moet als het
ware in de huid van de ontvanger kruipen. Probeer te bedenken wat het voor hen betekent, welke kennis zij
al hebben en op welke manier zij het beste benaderd kunnen worden. Houd er verder rekening mee dat een
nieuwe situatie onzekerheid met zich meebrengt voor medewerkers. Voor sommigen kan het moeilijk zijn
een bestaande en vertrouwde situatie op te geven voor een nieuwe en onzekere situatie. Onzekerheid is
dan ook iets anders dan weerstand tegen verandering. Als mensen niet weten waar het met hun werk
naartoe gaat is het niet vreemd dat ze onzeker worden. Met communicatie kunt u deze onzekerheid
wegnemen. Zorg er dan wel voor dat u niet alleen vertelt wat er gaat veranderen, maar ook waarom er
veranderd moet worden, hoe u er toe bent gekomen om te gaan veranderen en wat de stappen voor de
toekomst zullen zijn.
Succes met het maken van uw communicatieplan!
Bijlage 1
Voorbeeld communicatie-actieplan (per doelgroep)
Doelgroep
Vul hier de (sub)doelgroep in, bijvoorbeeld ‘medewerkers van de pilotafdeling’ of
‘managers/leidinggevenden’
Boodschap/Doel
Vul in wat bereikt wordt met de communicatie, bijvoorbeeld ‘bewoners en familie
van de afdeling informeren over opzet en doel van het verbetertraject’ of
’medewerkers van de pilotafdeling scholen in het signaleren van de verschillende
graden van decubitus’
Vul hier in op welke wijze u de boodschap wilt overbrengen, bijvoorbeeld ’brief aan
bewoners’ of ’klinische les’
Vul hier in op welke datum of in welke periode de communicatieactiviteit plaats
vindt, bijvoorbeeld ‘tussen 1 en 12 april’ of ‘voor 5 mei’
Vul hier in wie verantwoordelijk is voor deze communicatieactiviteit (dat hoeft niet
degene te zijn die de activiteit uitvoert).
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Zo kan een deel van het communicatie-actieplan voor een bepaalde doelgroep voor de eerste maanden eruit
zien.
Doelgroep
Medewerkers
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Informeren over opzet en doel van het verbetertraject
Presentatie door leidinggevende in teamoverleg
15 mei
Henry
Informeren van leidinggevende
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Wie
Betrokkenheid vergroten bij verbetertraject
Wedstrijd voor het bedenken van een slogan d.m.v. een brief en een ideeënbus
6 mei tot 30 mei
Stijn
Uitslag wedstrijd en bekendmaking slogan in kick-off bijeenkomst op 2 juni
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Bekendmaken motto
Kick-off bijeenkomst
2 juni
Marlies en Herman
Ook bewoners en familie uitnodigen
Feestelijke aankleding
Locatiemanager deelt prijs uit
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Introductie en instructie Geeltjesmeting
Workshopje in teamoverleg
12 juni
Nienke
Samen met teamleider
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Doelgroep
Bewoners en wettelijk vertegenwoordiger, verwant, familie
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Informeren over verbetertraject
Familiebijeenkomst
2 juni
Marjolijn en Herman
Aankondigen op prikbord en brief met uitnodiging aan bewoners en familie
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Informeren over verbetertraject
Verslag kick-off bijeenkomst in huisblad
15 juni
Marnix
Interview met projectleider en bewoner
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Bijlage 2
Doelgroep
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Boodschap/Doel
Middel
Moment
Wie
Opmerking
Format communicatie-actieplan (per doelgroep)
Bijlage 3
Inzet van communicatiemiddelen
Hieronder staat weergegeven welk middel meer of minder geschikt is om een communicatiedoel te bereiken.
Middel
Schriftelijk
- brief
- memo
- nieuwsbrief
- pers. blad
- muurkrant
- rapport
- handleiding
- verslag
- mail
Mondeling
- werkoverleg
- 1op 1
- presentatie
- klinische les
- scholing
- workshop
- vergaderen
-
Kennis overdragen
Houding aanpassen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gedrag wijzigen
X
X
X
X
X
Download