Chrysanthemums Bouquet Fillers Chrysanthemums Bouquet Fillers

advertisement
&
Chrysanthemums
Bouquet Fillers
For sales and/or information, please contact:
Creating your varieties!
ARMADA
Noordlierweg 18b
2678 LV De Lier - The Netherlands
Tel.: +31(0)174-520713
www.armadayoungplants.nl
Fax: +31(0)174-510017
[email protected]
Specialists in Young Plants
Specialists in Young Plants
Geachte relatie,
Dear Customer,
“Creating your varieties”, is de lijfspreuk van Armada.
Luisteren naar onze kwekers en eindgebruikers hebben dan ook
geresulteerd in nieuwe innovatieve producten. Tevens zijn er in
de bestaande series een aantal nieuwe of verbeterde rassen
toegevoegd. Gelet op een snellere teelt, een goede vertakking,
onderscheidende bloemen en een uitmuntende houdbaarheid
zijn deze nieuwe rassen op alle vlakken en gekeken naar
verschillende markten door onze strenge selectie gekomen.
“Creating your varieties”, is the motto used by Armada.
Listening to our grower customers and the final consumers has
leaded us to develop new and innovative varieties. As well as
making both adding new selections and improvements to
varieties in our existing lines. Looking for improvements in crop
times, improved branching, developing different flower forms
and an excellent shelf life all these new selections are tested in
different markets before they pass through our strong selection
process.
Het accent binnen het Armada assortiment ligt enerzijds op de
jaarrond Chrysantenteelt, maar anderzijds tracht Armada de
niche markten te voorzien van uitzonderlijke, speciale
snijbloemen, die blijven zorgen voor een voldoende breed
aanbod van verschillende snijbloemen, voor gebruik in het
boeket. Om het kwalitatieve topsegment op een juiste manier
te bedienen heeft Armada bewust een keuze gemaakt al haar
producten uit stek of uit weefselkweek voort te brengen. De
betrouwbaarheid en de voordelen van planten uit deze vorm
van vermeerdering zijn alom bekend. De evolutie binnen het
Chrysanten assortiment gaat verder in volle gang vooruit.
Gevolg is dat er vele nieuwe rassen aan u gepresenteerd kunnen
worden met toegevoegde waarde, voor u als teler en de
consument.
Binnen de tros Chrysanten zijn Dumoulin® en Gimondi®
welkome aanvullingen door hun onderscheidende kleuren.
Verder zijn andere vormen, nieuwe kleuren en snellere teelten
de basis van het nieuwe Armada assortiment.
Bij de pluis Chrysanten worden de soorten Kiev Bicolor® en
Kiev Golden® met hun sprekende bloem met beleid in de
markt gezet. Levitan® en Oefa Salmon® zijn ook duidelijke
verbeteringen in hun marktgebied.
Introductie van de soorten Ilse Pink®, Femke®, Joni® en
Melissa Red® staan in de planning en zullen absoluut een
verrijking van het santini assortiment zijn. Het vaasleven is
fantastisch en transport is in het geheel geen probleem voor
deze soorten. Daarnaast is de bestaande Black Beauties® serie
uitgebreid met verschillende kleuren.
Vanuit ons Aster veredelingsprogramma hebben wij twee
noviteiten, Cunera® en Channel®, twee rassen geselecteerd
op productie en een intense kleur. Beide rassen zijn een
aanvulling voor zomerbloementelers, die op zoek zijn naar
vernieuwing en hogere productiviteit. Met onze nieuwe rassen,
en de positieve ontwikkelingen in de veredeling hiervan, bent u
met rassen van Armada verzekerd van een prima resultaat.
Wij wensen u veel succes met onze rassen, en we zijn er van
overtuigd dat de Armada producten zullen bijdragen aan een
goed resultaat op uw bedrijf.
Het Armada team
The emphasis within the Armada assortment is on all year
round Chrysanthemums, but Armada is always trying to supply
niche markets with exceptional, special cut flowers to ensure a
sufficiently wide range of various cut flowers for the bouquets.
To be able to deliver to high-end quality producers in the best
possible way, Armada consciously chose to produce all products
from either cuttings or tissue culture. The reliability and benefits
of plants from this kind of propagation are widely known.
The evolution within our cut Chrysanthemums assortment
continues to go full speed ahead. The result is that many new
varieties presented to you will have added value for grower
customers and the final consumers.
Within the spray Chrysanthemums Dumoulin® and
Gimondi® are great additions because of their colours.
Furthermore, other forms, new colours and faster crops are the
basis of the new Armada range. For disbudded mums we have
introduced the novelties Kiev Bicolor® and Kiev Golden® in
limited quantities. Both varieties have striking flowers.
Levitan® and Oefa Salmon® are also improvements in their
parts of the market. Introduction of the novelty santini types
Ilse Pink®, Femke®, Joni® and Melissa Red® are in the
planning and are absolutely improving the santini range. The
returns on the Armada assortment is significantly higher. The
vase life is fantastic and transportation is no problem at all for
these varieties. Last but not least we released several varieties to
the Black Beauties series®.
From our Aster breeding programme we released two novelties,
Cunera® and Chanel®, both varieties with a good production
and intense colours. These varieties are improvements for you
as grower and the final consumer.
With our newest varieties and the positive results of our
breeding you can be assured of a great result if you use Armada
varieties.
We wish you a lot of success with our varieties and we are
convinced that Armada products will contribute to a good
result for your company.
ALGEMENE VOORWAARDEN SIERTEELT EN VOEDINGSTUINBOUW
OPKWEEK VAN PLANTUM
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van uitgangsmateriaal en planten van sierteelt en tuinbouw alsmede
tuinbouwmaterialen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor
Gouda op 21 mei 2012.
Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de
Nederlandse tekst leidend.
Artikel 1 Begripsbepaling
1. Onder de “verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon,
die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel
1 lid 3 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze producten,
in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en verkoop van
producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen onderneming
gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten.
2. Onder de “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met
wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel
1 lid 3 genoemde producten.
3. Onder “product” of “producten” wordt verstaan: uitgangsmateriaal
en/of planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen,
zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot producten zoals omschreven in artikel 1 lid 3 van
deze algemene voorwaarden.
2. Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook
genaamd, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden
overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van
de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper aan de koper beschikbaar gesteld.
Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten
hoogste 30 dagen.
2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door de
koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij
binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper
daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
3. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt
deze de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de verkoper is aanvaard.
4. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole
en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere
vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs
is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van
de verkoper bepalend zijn.
5. De verkoper heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs
aan te passen tot op een door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten
in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
7. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond
25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.
8. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde
annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar
blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en
verdere door de verkoper geleden schade.
9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade als gevolg van de
annulering zo veel mogelijk te beperken.
Artikel 4 Verkoopvoorbehoud
1. Bestellingen van producten waarvoor materiaal moet worden aangekocht van de koper dat tijdens de inkoop nog niet is volgroeid, worden
door de verkoper aangenomen onder voorbehoud van het normaal
opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van goed uiterlijk.
2. Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van producten of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, ontslaat de verkoper van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten is.
3. Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan ook,
niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om een andere soort te leveren, ofwel om de order te annuleren. De verkoper zal zich inspannen om
in overleg met de koper een zo gelijkwaardig mogelijke soort te leveren.
Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities als oorspronkelijk is overeengekomen. Indien de koper een andere soort niet accepteert, heeft hij het recht om de bestelling van deze betreffende soort te
annuleren. Indien de bestelling van de niet-leverbare soort onderdeel uitmaakt van een uitgebreidere overeenkomst, dan ziet bedoelde annulering
slechts op deze niet-leverbare soort en blijft de overeenkomst voor het
overige in stand. Indien levering van een andere soort is overeengekomen, heeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.
Artikel 5 Levering en transport
1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Bij de
levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
2. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of
periode. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn.
Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar
streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien
de verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk
informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.
3. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit
voortvloeiende risico geheel voor de koper.
4. Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de
overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door
langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
5. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of latere afname van
de producten als in lid 3 of 4 van dit artikel komen voor rekening van de
koper.
6. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op
de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door
de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of
bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht
door de koper te zijn ontbonden. In dat geval is de koper gehouden tot
betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.
Artikel 6 Verpakking/emballage/karren/pallets
1. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet
teruggenomen.
2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage,
blijven eigendom van de verkoper.
3. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en
ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in
rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt
vermeld.
4. De koper is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na
het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat
en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan de verkoper te
retourneren. Indien is overeengekomen dat de verkoper verpakking en
emballage zelf zal afhalen, dient de koper te zorgen dat verpakking en
emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden
blijven en dat deze op zodanige wijze worden opgeslagen dat de verkoper deze op een normale wijze kan afhalen.
5. De koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden of door
derden laten gebruiken.
6. Indien karren, rolcontainers of meermalige pallets worden meegeleverd, dan dienen door de koper binnen 1 week identieke karren, rolcontainers of meermalige pallets met dezelfde wijze van registratie (zoals chip
of label) geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het
is de koper verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of door derden te laten gebruiken.
7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is de koper verplicht aan de verkoper de reparatieof vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten
ten gevolge van te late retournering.
Artikel 7 Betaling
1. De verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het
factuurbedrag te vorderen van 50%.
2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag
wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. De koper is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op
te schorten, in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht
over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.
6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is
aangegeven. De verkoper heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan de koper.
7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit lid 2 van dit
artikel voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan
is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te
brengen vanaf de dag dat de koper in verzuim is gebleven te voldoen aan
de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een
maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is tevens
gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
8. Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke,
voor zijn rekening.
9. De verkoper behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet
of niet langer uit te voeren, indien door de koper vorige leveranties niet
zijn betaald, of de koper anderszins op enige wijze zijn verplichtingen
tegenover de verkoper niet is nagekomen of niet-nakoming dreigt. De
koper is gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele
schade bij de koper ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.
10. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal de
verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal de verkoper voorts alle gegevens en bescheiden
verschaffen die de verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten
zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het
bepaalde in dit artikellid. De verkoper behoudt zich het recht voor om de
door de koper verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat
voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden.
Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten
de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hieronder vallen
onder andere stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en gebreken in de aan
verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
2. Indien tengevolge van overmacht de overeenkomst door de verkoper
niet kan worden nagekomen, dan moet de verkoper de koper zo spoedig
mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging
van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de
overeenkomst.
4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling
van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of
ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel
14 bevoegde rechter wenden.
Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo
ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd
in stand blijft, zal de ene partij de andere partij schriftelijk omtrent de
onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen overleggen
over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk
ontbinden van de overeenkomst.
2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling
van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of
ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel
14 bevoegde rechter wenden.
Artikel 10 Garanties en klachten
1. De verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van
toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die
van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
2. De verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die
algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
3. De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
4. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of
namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter
zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
5. De verkoper registreert de door hem gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de eigen administratie. Afschriften van deze registratie zijn op
aanvraag door de koper te verkrijgen.
6. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over
getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee
dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.
7. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan de
verkoper te worden medegedeeld.
8. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het product kan controleren.
9. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. De opslagplaats van het product, waar de klacht betrekking op heeft;
c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat
door de verkoper geleverde en door de koper afgekeurde producten
dezelfde zijn.
10. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel
door de koper worden afgekeurd en de koper en de verkoper het niet
dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper
een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die
een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport
zijn, indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.
11. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen
aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering.
12. Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde
partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde
afwijking in hoeveelheid conform lid 6 van dit artikel aan de verkoper te
melden.
13. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper
niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van
de in dit artikel genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde. In
geen enkel geval is de verkoper aansprakelijk voor enige vorm van
gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.
2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8, lid 1.
3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door de
verkoper wordt hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 5 lid 2 met meer dan zeven dagen wordt overschreden.
In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven
dagen dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij
de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Schadevergoeding bij een klacht kan alleen plaatsvinden, indien de
klacht conform artikel 10 is ingediend, terecht blijkt te zijn en er sprake is
van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. Bovendien
zal de schadevergoeding beperkt zijn tot het gedeelte van het geleverde
waar de klacht betrekking op heeft.
5. Wanneer een gedeelte van de teelt bij de koper is mislukt als gevolg
van de geleverde producten, dan zal, indien de verkoper op basis van lid 4
van dit artikel is gehouden tot schadevergoeding, de door de verkoper
verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het percentage van
de factuurwaarde dat gelijk is aan het gedeelte van de teelt die bij de
koper is mislukt. Indien bij een schademelding door de verkoper en de
koper gezamenlijk of door een derde het percentage afwijkende, zieke of
zwakke planten wordt vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn voor
de maximale aansprakelijkheid van de verkoper.
6. Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en
geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.
7. Op beide partijen rust de plicht eventuele schade zo veel mogelijk te
beperken.
8. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze algemene voorwaarden verjaart, indien en zodra één jaar is verstreken sinds
de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij de verkoper is ingediend.
Artikel 12 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaat de eigendom van
de producten op de koper over op het moment van levering volgens artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
2. Alle geleverde en nog te leveren producten en daaruit ontstane producten, ongeacht in welke staat van het teeltproces, blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de koper
heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd
in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
3. Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan
mag deze de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht
daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te
werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
koper uit hoofde van doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4. De koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van de verkoper te bewaren.
5. De verkoper is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen
indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
6. Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van
de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te
stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien
door de koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot
betaling is verschaft, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper is in dit geval aansprakelijk voor de door de verkoper te
maken kosten.
Artikel 13 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van
rassen
1. De geleverde producten mogen door de koper slechts worden gebruikt
voor de teelt van eindproduct op het
bedrijf van de koper. Het eindproduct mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam.
2. Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in
Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht
dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet
worden gebruikt voor verdere vermeerdering van het ras. Bovendien mag
illegaal vermeerderd uitgangsmateriaal en plantmateriaal niet:
a. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
b. in het verkeer worden gebracht,
c. verder worden verhandeld,
d. uitgevoerd,
e. ingevoerd,
of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.
3. De verkoper is gerechtigd om het bedrijf van de koper c.q. de onder
diens beheer zijnde percelen, alwaar het door de verkoper geleverde uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal
te bezichtigen c.q. te beoordelen. De verkoper zal de koper tijdig van zijn
komst op de hoogte stellen.
4. De koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de
gewassen aan controle-instanties die namens de eigenaar van een aan
hem geleverd ras controlehandelingen verrichten. De koper dient daarbij
desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.
5. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij
dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger.
6. Op schriftelijk verzoek van de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger zal de koper binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant om niet aan
de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger afstaan.
7. Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een
wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft van
de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot het “moederras” om de
mutant te exploiteren.
8. Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant
de toestemming behoeft van de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot
het “moederras” om de in lid 2 genoemde handelingen met betrekking
tot alle materiaal van de mutant, inclusief geoogst materiaal (derhalve
ook bloemen, planten en/of plantendelen) te verrichten.
9. De koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de
verkoper wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van
bewijsmateriaal, ingeval de verkoper in een procedure verwikkeld raakt
over kwekersrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
10. De koper verleent toestemming aan groothandelaren, veilingen,
importeurs en/of exporteurs om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid
geoogst product die de koper verhandelt van de rassen van de kwekersrechthouder. Daarnaast geeft de koper specifiek toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn
vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid product die van hem bij de
veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.
Artikel 14 Geschillenregeling
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen de verkoper en
de koper gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter,
die bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd. Daarnaast
heeft de verkoper te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of
ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te
dagen.
Artikel 15 Slotbepaling
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene
voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling
van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het
overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden
om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt
aan hetgeen partijen hebben bedoeld.
The Armada team
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Plantum NL, gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam, kantoor Gouda, d.d. 21 mei 2012.
All offers, agreements and supplies shall be made and concluded under and with due observance of the General Conditions of the Association Plantum NL, as filed with the Chamber of Commerce
in Rotterdam, Gouda office, the Netherlands on 21 May 2012.
Alle Angebote, Vertrage und Lieferung erfolgen unter Anwendung der Allgemeinen Verkeufs- und Lieferbedingungen des Verbandes Plantum NL, die bei der industrie- und Handelskammer Rotterdam,
Buro Gouda, Niederlande, auf 21 Mai 2012 hinterlegt wurden.
Toutes les offres, conventions et livraisons sont réglés par les conditions generales de l’Association Plantum NL et deposees a la Chambre de Commerce et d’industrie de Rotterdam,
bureau Gouda, Pays-Bas, le 21 mai 2012.
Tutte le offerte, contratti e consegne vengono effetuati in base alle Condizioni generali del Plantum NL, depositate presso la Camera di Commercio Rotterdam, sede Gouda, Olanda, il 21 Maggio 2012.
Todas las ofertas, acuerdos y entregas se afectúan bajo la aplicacion de las Condiciones Generales de la Asociación Plantum NL, depositados en la C. de C. de Rotterdam, oficina Gouda,
Holanda, el 21 mayo 2012.
Chrysanthemums
Disbuds .......................................................................................... 2
Santini .......................................................................................... 3
Spray ............................................................................................ 6
Bouquet Fillers
Aster ............................................................................................. 8
Ajania ........................................................................................... 9
Asclepias ....................................................................................... 9
Chelone ......................................................................................... 9
Eryngium ...................................................................................... 9
Eupatorium ................................................................................... 9
Lysimachia .................................................................................... 9
Solidago ....................................................................................... 9
Trachelium .................................................................................... 9
Veronica......................................................................................... 9
Phlox ............................................................................................ 10
Helleborus .................................................................................... 10
Rose hips ...................................................................................... 10
Cultivation information ............................................................. 11
Alle met ® gemerkte variëteiten zijn beschermd via nationaal, EU en/of internationaal kwekers-, patent-, en/of
merkrecht. Vermeerdering van deze cultivars is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de eigenaar van deze variëteit.
De eindproducten van de beschermde variëteiten geleverd aan koper/afnemer mogen alleen verhandeld worden
onder de, door de eigenaar, beschermde naam.
All varieties, indicated with ® are protected by Dutch, EU and/or international Plants Breeders-, patent-, and/or
Trade Mark. Propagation of these varieties is not allowed without written permission by the owner of that variety.
The end products of protected varieties supplied to the client may only be sold under the respective variety
name, protected by the owner of the variety.
Creating your varieties!
1
Chrysanthemums
DISBUDS
Kandinsky®
Rostov®
Samara®
Levitan®
Lisanne®
Riga®
Rostov® Yellow
Serov®
NEW
Toljatti®
Oefa®
Rozanova®
Oefa® Salmon
NEW
Omsk®
Kiev® Bicolor
Kiev® Golden
2
Kiev® Orange
Chrysanthemums
DISBUDS
Kiev® Red
Kiev® Red Dark
Elbrus® Dark
Elbrus® Pink
Porto® Purple
SANTINI - SINGLE
Alice® White
Sophie®
Alice® Yellow
Femke®
Sophie® Yellow
Kim®
Nicky®
NEW
Lizz®
NEW
Ilse® Pink
Ilse® Splendid
Ilse® Bordeaux
3
Charlotte®
Creating your varieties!
Chrysanthemums
SANTINI - SINGLE
Kirsten®
Melissa®
Melissa® Orange
Lisette®
Charlotte® Red
Monika®
NEW
Nathalie®
SANTINI - DECORATIVE
Emma®
Tessa® Snow
Hondo®
Tessa® Yellow
Caroline®
Tessa® Pink
4
Chrysanthemums
SANTINI - DECORATIVE
NEW
Tammy®
NEW
Katja®
Donna®
Lola®
SANTINI - BO® SERIES
NEW
Bo® Snow
NEW
Bo® Sunny
Bo® Dark Pink
Bo® Pink
NEW
Bo® Orange
Bo® Red
Bo® Purple
SANTINI - BLACK BEAUTIES® SERIES
Black Betty®
Black Molly®
Black Claire®
5
Creating your varieties!
Chrysanthemums
SANTINI - BLINK® SERIES
NEW
Blink® Wendy White
NEW
NEW
Blink® Tamara Yellow
Blink® Louise Pink
NEW
Blink® Rosy Soft Pink
NEW
NEW
Blink® Elise Orange
Blink® Mary Red
SPRAY - SINGLE
Bongiorno®
Contador®
Ventoso®
Zandio®
Locatelli®
Vanotti®
Marcato®
Bontempi®
6
Chrysanthemums
SPRAY - DECORATIVE
NEW
Hondo®
Lisenka®
NEW
Joni®
Saronne® Sunny
Aru®
NEW
Sagan®
SPRAY - SPECIALS
NEW
NEW
Nibali®
Dumoulin®
Avila®
Scarponi®
Dupont®
Dupont® Purple
7
Gimondi®
Creating your varieties!
Bouquet Fillers
ASTER - SINGLE
Cassino Royal®
Chelsea®
Linda®
Monte Euro®
Claudia®
Cirina Dark®
Cassandra®
Audrey®
NEW
Caitlyn®
ChaCha®
Chanel®
Laura®
Cupido®
Lesley®
NEW
Annet®
Cunera®
8
Bouquet Fillers
ASTER - DECORATIVE
Calgary®
Cassy®
Cape Town®
AJANIA
Cairo®
CHELONE
Speedy Turtle®
LYSIMACHIA
Chicago®
ERYNGIUM
SOLIDAGO
ASCLEPIAS
Yellow Day®
EUPATORIUM
Cold Blue®
Coldwater®
Amalia® Improved
LYSIMACHIA
Braunlaub®
TRACHELIUM
Cassablanca®
VERONICA
NEW
Jumbo®
Superstar®
Briba® Green
9
Blue Bang®
Creating your varieties!
Bouquet Fillers
PHLOX WIZARD® SERIES
NEW
BlusZ®
NEW
NEW
InnocenZ®
KisZ®
NEW
PassionZ®
ROSE HIPS
NEW
SenZ®
NEW
NEW
NEW
StarZ®
Atumn® Flush
Autumn® Joy
Fair® Jewel
Fair® Pearl
Autumn® Vivid
NEW
Autumn® Spirit
HELLEBORUS
NEW
Helleborus Anna's Red®
NEW
NEW
Helleborus Molly's White®
Helleborus Penny's Pink®
10
Bouquet Fillers
CULTIVATION INFORMATION
Chrysanthemum Disbud
NEW
Ilse® Bordeaux
47
Response (days)
Ilse® Pink
47
Elbrus® Dark
63
Ilse® Splendid
47
Elbrus® Pink
63
Katja®
51
Kandinsky®
56
Kim®
44
Kiev® Bicolor
63
Kirsten®
49
Kiev® Golden
63
Lisette®
47
Kiev® Orange
63
Lizz®
40
NEW
Kiev® Red
63
Lola®
48
NEW
Kiev® Red Dark
63
Melissa
47
NEW
Levitan®
56
Melissa Orange
47
NEW
Oefa®
53
Monika®
49
Oefa® Salmon
50
Nathalie®
48
Omsk®
49
Nicky®
44
Porto® Purple
70
Sophie®
46
Riga®
70
Sophie® Yellow
46
Rostov®
53
Tammy®
42
Rostov® Yellow
53
Tessa® Pink
53
Rozanova®
53
Tessa® Snow
53
Samara®
53
Tessa® Yellow
53
Serov®
53
Toljatti®
53
NEW
NEW
NEW
Chrysanthemum Spray
Response (days)
Chrysanthemum Santini
Aru®
49
Response (days)
Avila®
47
Alice® White
45
Bongiorno®
47
Alice® Yellow
45
Bontempi®
54
Black Betty®
45
Contador®
52
Black Claire®
47
Dumoulin®
52
Black Molly®
44
Dupont®
50
Blink® Elise Orange
46
NEW
Dupont® Purple
50
Blink® Louise Pink
46
NEW
Gimondi®
50
Blink® Mary Red
43
NEW
Hondo®
48
Blink® Wendy White
42
NEW
Joni®
46
Blink® Rosy Soft Pink
48
NEW
Lisenka®
47
Blink® Tamara Yellow
43
NEW
Locatelli®
50
Bo® series
43
Marcato®
49
Caroline®
41
Nibali®
50
Charlotte®
51
Sagan®
51
Charlotte® Red
51
Saronne® Sunny
52
Donna®
50
Scarponi®
48
Emma®
49
Vanotti®
50
Femke®
41
Ventoso®
50
Hondo®
49
Zandio®
47
11
NEW
NEW
NEW
NEW
Creating your varieties!
CULTIVATION INFORMATION
BOUQUET FILLERS
Rose hips
Aster
Vigour* Plant weeks Berries ±/- week
Vigour* Plant weeks Response (days)
Rosa Autumn® Flush
3
20-26
37
NEW
Annet®
3
2-33
39
Rosa Autumn® Joy
2
20-26
38
NEW
Audrey®
3
2-33
25
Rosa Autumn® Spirit
3
20-26
41
NEW
Cairo®
3
2-33
30
Rosa Autumn® Vivid
2
20-26
40
NEW
Caitlyn®
2
2-33
25
Rosa Fair® Jewel
2
20-26
36
Calgary®
1
2-33
45
Rosa Fair® Pearl
3
20-26
42
Cape Town®
3
2-33
30
Cassandra®
2
2-33
25
Cassino Royal®
2
2-33
28
Ajania Yellow Day®
3
Cassy®
2
2-33
30
Asclepias Amalia® Improved
3
5-18
18-40
Chanel®
2
2-33
41
Chelone Speedy Turtle®
3
10-22
32-38
ChaCha®
1
2-33
25
Eryngium Cold Blue®
3
Chelsea®
2
2-33
25
Eupatorium Braunlaub®
2
Chicago®
3
2-33
30
Lysimachia Cassablanca®
3
Cirina Dark®
3
2-33
30
Lysimachia Mamba®
Claudia®
2
2-33
28
Lysimachia Jumbo®
2
Coldwater®
2
2-33
30
Trachelium Briba® Green
2
Cunera®
2
2-33
40
Solidago Superstar®
Cupido®
2
2-33
30
Veronica Blue Bang®
Laura®
2
2-33
30
Lesley®
2
2-33
30
Linda®
2
2-33
28
Monte Euro®
2
2-33
28
Vigour* Plant weeks Response (days) Flowering
NEW
NEW
28
12-20
25-28
12-20
25-28
12-20
NEW
25-28
2
13-22
30-39
2
14-22
28-36
Vigour*: 1 = compact/traag, 2 = medium/normaal,
3 = fast/snel
Phlox Wizard® series
Vigour* Plant weeks Flowering weeks
BlusZ®
2
6-22
27-32
NEW
InnocenZ®
2
6-22
27-32
NEW
KisZ®
2
6-22
27-32
NEW
PassionZ®
2
6-22
27-32
NEW
SenZ®
2
6-22
27-32
NEW
StarZ®
2
6-22
27-32
NEW
Creating your varieties!
30
12
Geachte relatie,
Dear Customer,
“Creating your varieties”, is de lijfspreuk van Armada.
Luisteren naar onze kwekers en eindgebruikers hebben dan ook
geresulteerd in nieuwe innovatieve producten. Tevens zijn er in
de bestaande series een aantal nieuwe of verbeterde rassen
toegevoegd. Gelet op een snellere teelt, een goede vertakking,
onderscheidende bloemen en een uitmuntende houdbaarheid
zijn deze nieuwe rassen op alle vlakken en gekeken naar
verschillende markten door onze strenge selectie gekomen.
“Creating your varieties”, is the motto used by Armada.
Listening to our grower customers and the final consumers has
leaded us to develop new and innovative varieties. As well as
making both adding new selections and improvements to
varieties in our existing lines. Looking for improvements in crop
times, improved branching, developing different flower forms
and an excellent shelf life all these new selections are tested in
different markets before they pass through our strong selection
process.
Het accent binnen het Armada assortiment ligt enerzijds op de
jaarrond Chrysantenteelt, maar anderzijds tracht Armada de
niche markten te voorzien van uitzonderlijke, speciale
snijbloemen, die blijven zorgen voor een voldoende breed
aanbod van verschillende snijbloemen, voor gebruik in het
boeket. Om het kwalitatieve topsegment op een juiste manier
te bedienen heeft Armada bewust een keuze gemaakt al haar
producten uit stek of uit weefselkweek voort te brengen. De
betrouwbaarheid en de voordelen van planten uit deze vorm
van vermeerdering zijn alom bekend. De evolutie binnen het
Chrysanten assortiment gaat verder in volle gang vooruit.
Gevolg is dat er vele nieuwe rassen aan u gepresenteerd kunnen
worden met toegevoegde waarde, voor u als teler en de
consument.
Binnen de tros Chrysanten zijn Dumoulin® en Gimondi®
welkome aanvullingen door hun onderscheidende kleuren.
Verder zijn andere vormen, nieuwe kleuren en snellere teelten
de basis van het nieuwe Armada assortiment.
Bij de pluis Chrysanten worden de soorten Kiev Bicolor® en
Kiev Golden® met hun sprekende bloem met beleid in de
markt gezet. Levitan® en Oefa Salmon® zijn ook duidelijke
verbeteringen in hun marktgebied.
Introductie van de soorten Ilse Pink®, Femke®, Joni® en
Melissa Red® staan in de planning en zullen absoluut een
verrijking van het santini assortiment zijn. Het vaasleven is
fantastisch en transport is in het geheel geen probleem voor
deze soorten. Daarnaast is de bestaande Black Beauties® serie
uitgebreid met verschillende kleuren.
Vanuit ons Aster veredelingsprogramma hebben wij twee
noviteiten, Cunera® en Channel®, twee rassen geselecteerd
op productie en een intense kleur. Beide rassen zijn een
aanvulling voor zomerbloementelers, die op zoek zijn naar
vernieuwing en hogere productiviteit. Met onze nieuwe rassen,
en de positieve ontwikkelingen in de veredeling hiervan, bent u
met rassen van Armada verzekerd van een prima resultaat.
Wij wensen u veel succes met onze rassen, en we zijn er van
overtuigd dat de Armada producten zullen bijdragen aan een
goed resultaat op uw bedrijf.
Het Armada team
The emphasis within the Armada assortment is on all year
round Chrysanthemums, but Armada is always trying to supply
niche markets with exceptional, special cut flowers to ensure a
sufficiently wide range of various cut flowers for the bouquets.
To be able to deliver to high-end quality producers in the best
possible way, Armada consciously chose to produce all products
from either cuttings or tissue culture. The reliability and benefits
of plants from this kind of propagation are widely known.
The evolution within our cut Chrysanthemums assortment
continues to go full speed ahead. The result is that many new
varieties presented to you will have added value for grower
customers and the final consumers.
Within the spray Chrysanthemums Dumoulin® and
Gimondi® are great additions because of their colours.
Furthermore, other forms, new colours and faster crops are the
basis of the new Armada range. For disbudded mums we have
introduced the novelties Kiev Bicolor® and Kiev Golden® in
limited quantities. Both varieties have striking flowers.
Levitan® and Oefa Salmon® are also improvements in their
parts of the market. Introduction of the novelty santini types
Ilse Pink®, Femke®, Joni® and Melissa Red® are in the
planning and are absolutely improving the santini range. The
returns on the Armada assortment is significantly higher. The
vase life is fantastic and transportation is no problem at all for
these varieties. Last but not least we released several varieties to
the Black Beauties series®.
From our Aster breeding programme we released two novelties,
Cunera® and Chanel®, both varieties with a good production
and intense colours. These varieties are improvements for you
as grower and the final consumer.
With our newest varieties and the positive results of our
breeding you can be assured of a great result if you use Armada
varieties.
We wish you a lot of success with our varieties and we are
convinced that Armada products will contribute to a good
result for your company.
ALGEMENE VOORWAARDEN SIERTEELT EN VOEDINGSTUINBOUW
OPKWEEK VAN PLANTUM
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van uitgangsmateriaal en planten van sierteelt en tuinbouw alsmede
tuinbouwmaterialen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor
Gouda op 21 mei 2012.
Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de
Nederlandse tekst leidend.
Artikel 1 Begripsbepaling
1. Onder de “verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon,
die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel
1 lid 3 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze producten,
in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en verkoop van
producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen onderneming
gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten.
2. Onder de “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met
wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel
1 lid 3 genoemde producten.
3. Onder “product” of “producten” wordt verstaan: uitgangsmateriaal
en/of planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen,
zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot producten zoals omschreven in artikel 1 lid 3 van
deze algemene voorwaarden.
2. Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook
genaamd, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden
overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van
de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper aan de koper beschikbaar gesteld.
Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten
hoogste 30 dagen.
2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door de
koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij
binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper
daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
3. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt
deze de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de verkoper is aanvaard.
4. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole
en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere
vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs
is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van
de verkoper bepalend zijn.
5. De verkoper heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs
aan te passen tot op een door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten
in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
7. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond
25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.
8. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde
annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar
blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en
verdere door de verkoper geleden schade.
9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade als gevolg van de
annulering zo veel mogelijk te beperken.
Artikel 4 Verkoopvoorbehoud
1. Bestellingen van producten waarvoor materiaal moet worden aangekocht van de koper dat tijdens de inkoop nog niet is volgroeid, worden
door de verkoper aangenomen onder voorbehoud van het normaal
opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van goed uiterlijk.
2. Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van producten of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, ontslaat de verkoper van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten is.
3. Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan ook,
niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om een andere soort te leveren, ofwel om de order te annuleren. De verkoper zal zich inspannen om
in overleg met de koper een zo gelijkwaardig mogelijke soort te leveren.
Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities als oorspronkelijk is overeengekomen. Indien de koper een andere soort niet accepteert, heeft hij het recht om de bestelling van deze betreffende soort te
annuleren. Indien de bestelling van de niet-leverbare soort onderdeel uitmaakt van een uitgebreidere overeenkomst, dan ziet bedoelde annulering
slechts op deze niet-leverbare soort en blijft de overeenkomst voor het
overige in stand. Indien levering van een andere soort is overeengekomen, heeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.
Artikel 5 Levering en transport
1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Bij de
levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
2. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of
periode. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn.
Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar
streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien
de verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk
informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.
3. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit
voortvloeiende risico geheel voor de koper.
4. Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de
overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door
langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
5. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of latere afname van
de producten als in lid 3 of 4 van dit artikel komen voor rekening van de
koper.
6. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op
de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door
de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of
bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht
door de koper te zijn ontbonden. In dat geval is de koper gehouden tot
betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.
Artikel 6 Verpakking/emballage/karren/pallets
1. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet
teruggenomen.
2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage,
blijven eigendom van de verkoper.
3. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en
ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in
rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt
vermeld.
4. De koper is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na
het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat
en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan de verkoper te
retourneren. Indien is overeengekomen dat de verkoper verpakking en
emballage zelf zal afhalen, dient de koper te zorgen dat verpakking en
emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden
blijven en dat deze op zodanige wijze worden opgeslagen dat de verkoper deze op een normale wijze kan afhalen.
5. De koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden of door
derden laten gebruiken.
6. Indien karren, rolcontainers of meermalige pallets worden meegeleverd, dan dienen door de koper binnen 1 week identieke karren, rolcontainers of meermalige pallets met dezelfde wijze van registratie (zoals chip
of label) geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het
is de koper verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of door derden te laten gebruiken.
7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is de koper verplicht aan de verkoper de reparatieof vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten
ten gevolge van te late retournering.
Artikel 7 Betaling
1. De verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het
factuurbedrag te vorderen van 50%.
2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag
wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. De koper is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op
te schorten, in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht
over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.
6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is
aangegeven. De verkoper heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan de koper.
7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit lid 2 van dit
artikel voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan
is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te
brengen vanaf de dag dat de koper in verzuim is gebleven te voldoen aan
de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een
maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is tevens
gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
8. Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke,
voor zijn rekening.
9. De verkoper behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet
of niet langer uit te voeren, indien door de koper vorige leveranties niet
zijn betaald, of de koper anderszins op enige wijze zijn verplichtingen
tegenover de verkoper niet is nagekomen of niet-nakoming dreigt. De
koper is gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele
schade bij de koper ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.
10. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal de
verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal de verkoper voorts alle gegevens en bescheiden
verschaffen die de verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten
zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het
bepaalde in dit artikellid. De verkoper behoudt zich het recht voor om de
door de koper verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat
voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden.
Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten
de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hieronder vallen
onder andere stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en gebreken in de aan
verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
2. Indien tengevolge van overmacht de overeenkomst door de verkoper
niet kan worden nagekomen, dan moet de verkoper de koper zo spoedig
mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging
van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de
overeenkomst.
4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling
van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of
ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel
14 bevoegde rechter wenden.
Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo
ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd
in stand blijft, zal de ene partij de andere partij schriftelijk omtrent de
onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen overleggen
over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk
ontbinden van de overeenkomst.
2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling
van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of
ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel
14 bevoegde rechter wenden.
Artikel 10 Garanties en klachten
1. De verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van
toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die
van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
2. De verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die
algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
3. De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
4. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of
namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter
zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
5. De verkoper registreert de door hem gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de eigen administratie. Afschriften van deze registratie zijn op
aanvraag door de koper te verkrijgen.
6. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over
getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee
dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.
7. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan de
verkoper te worden medegedeeld.
8. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het product kan controleren.
9. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. De opslagplaats van het product, waar de klacht betrekking op heeft;
c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat
door de verkoper geleverde en door de koper afgekeurde producten
dezelfde zijn.
10. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel
door de koper worden afgekeurd en de koper en de verkoper het niet
dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper
een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die
een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport
zijn, indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.
11. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen
aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering.
12. Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde
partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde
afwijking in hoeveelheid conform lid 6 van dit artikel aan de verkoper te
melden.
13. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper
niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van
de in dit artikel genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde. In
geen enkel geval is de verkoper aansprakelijk voor enige vorm van
gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.
2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8, lid 1.
3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door de
verkoper wordt hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 5 lid 2 met meer dan zeven dagen wordt overschreden.
In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven
dagen dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij
de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Schadevergoeding bij een klacht kan alleen plaatsvinden, indien de
klacht conform artikel 10 is ingediend, terecht blijkt te zijn en er sprake is
van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. Bovendien
zal de schadevergoeding beperkt zijn tot het gedeelte van het geleverde
waar de klacht betrekking op heeft.
5. Wanneer een gedeelte van de teelt bij de koper is mislukt als gevolg
van de geleverde producten, dan zal, indien de verkoper op basis van lid 4
van dit artikel is gehouden tot schadevergoeding, de door de verkoper
verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het percentage van
de factuurwaarde dat gelijk is aan het gedeelte van de teelt die bij de
koper is mislukt. Indien bij een schademelding door de verkoper en de
koper gezamenlijk of door een derde het percentage afwijkende, zieke of
zwakke planten wordt vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn voor
de maximale aansprakelijkheid van de verkoper.
6. Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en
geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.
7. Op beide partijen rust de plicht eventuele schade zo veel mogelijk te
beperken.
8. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze algemene voorwaarden verjaart, indien en zodra één jaar is verstreken sinds
de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij de verkoper is ingediend.
Artikel 12 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaat de eigendom van
de producten op de koper over op het moment van levering volgens artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
2. Alle geleverde en nog te leveren producten en daaruit ontstane producten, ongeacht in welke staat van het teeltproces, blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de koper
heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd
in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
3. Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan
mag deze de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht
daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te
werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
koper uit hoofde van doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4. De koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van de verkoper te bewaren.
5. De verkoper is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen
indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
6. Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van
de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te
stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien
door de koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot
betaling is verschaft, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper is in dit geval aansprakelijk voor de door de verkoper te
maken kosten.
Artikel 13 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van
rassen
1. De geleverde producten mogen door de koper slechts worden gebruikt
voor de teelt van eindproduct op het
bedrijf van de koper. Het eindproduct mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam.
2. Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in
Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht
dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet
worden gebruikt voor verdere vermeerdering van het ras. Bovendien mag
illegaal vermeerderd uitgangsmateriaal en plantmateriaal niet:
a. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
b. in het verkeer worden gebracht,
c. verder worden verhandeld,
d. uitgevoerd,
e. ingevoerd,
of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.
3. De verkoper is gerechtigd om het bedrijf van de koper c.q. de onder
diens beheer zijnde percelen, alwaar het door de verkoper geleverde uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal
te bezichtigen c.q. te beoordelen. De verkoper zal de koper tijdig van zijn
komst op de hoogte stellen.
4. De koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de
gewassen aan controle-instanties die namens de eigenaar van een aan
hem geleverd ras controlehandelingen verrichten. De koper dient daarbij
desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.
5. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij
dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger.
6. Op schriftelijk verzoek van de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger zal de koper binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant om niet aan
de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger afstaan.
7. Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een
wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft van
de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot het “moederras” om de
mutant te exploiteren.
8. Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant
de toestemming behoeft van de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot
het “moederras” om de in lid 2 genoemde handelingen met betrekking
tot alle materiaal van de mutant, inclusief geoogst materiaal (derhalve
ook bloemen, planten en/of plantendelen) te verrichten.
9. De koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de
verkoper wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van
bewijsmateriaal, ingeval de verkoper in een procedure verwikkeld raakt
over kwekersrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
10. De koper verleent toestemming aan groothandelaren, veilingen,
importeurs en/of exporteurs om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid
geoogst product die de koper verhandelt van de rassen van de kwekersrechthouder. Daarnaast geeft de koper specifiek toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn
vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid product die van hem bij de
veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.
Artikel 14 Geschillenregeling
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen de verkoper en
de koper gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter,
die bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd. Daarnaast
heeft de verkoper te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of
ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te
dagen.
Artikel 15 Slotbepaling
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene
voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling
van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het
overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden
om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt
aan hetgeen partijen hebben bedoeld.
The Armada team
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Plantum NL, gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam, kantoor Gouda, d.d. 21 mei 2012.
All offers, agreements and supplies shall be made and concluded under and with due observance of the General Conditions of the Association Plantum NL, as filed with the Chamber of Commerce
in Rotterdam, Gouda office, the Netherlands on 21 May 2012.
Alle Angebote, Vertrage und Lieferung erfolgen unter Anwendung der Allgemeinen Verkeufs- und Lieferbedingungen des Verbandes Plantum NL, die bei der industrie- und Handelskammer Rotterdam,
Buro Gouda, Niederlande, auf 21 Mai 2012 hinterlegt wurden.
Toutes les offres, conventions et livraisons sont réglés par les conditions generales de l’Association Plantum NL et deposees a la Chambre de Commerce et d’industrie de Rotterdam,
bureau Gouda, Pays-Bas, le 21 mai 2012.
Tutte le offerte, contratti e consegne vengono effetuati in base alle Condizioni generali del Plantum NL, depositate presso la Camera di Commercio Rotterdam, sede Gouda, Olanda, il 21 Maggio 2012.
Todas las ofertas, acuerdos y entregas se afectúan bajo la aplicacion de las Condiciones Generales de la Asociación Plantum NL, depositados en la C. de C. de Rotterdam, oficina Gouda,
Holanda, el 21 mayo 2012.
&
Chrysanthemums
Bouquet Fillers
For sales and/or information, please contact:
Creating your varieties!
ARMADA
Noordlierweg 18b
2678 LV De Lier - The Netherlands
Tel.: +31(0)174-520713
www.armadayoungplants.nl
Fax: +31(0)174-510017
[email protected]
Specialists in Young Plants
Specialists in Young Plants
Download