`Geen tekst is moeilijk schrijven`

advertisement
JEUGDTHEATER KWArTA Josee Hussaarts maakt met BeBieBoem eerste tekstioze voorstelling
Artistiek leider en regisseur van theatergroep Kwatta uit Nijmegen In het decor van de nieuwe voorstelling Be8ieBoem.
foto Gerard Verschooteii
‘Geen tekst is moeilijk schrijven’
Artistiek leider en regisseur
Josee Hussaarts van jeugd
theater Kwatta in Nijmegen
heeft een voorsteffing ge
maakt voor kleuters vanaf 4
jaar.
door Jaap Bak
D
Boem wordt gespeeld
door twee acteurs. Ze
e voorstelling
praten
niet. DeBeaie
ene is
een volwassen man in een fors
lichaam. Hij speelt een baby. De
andere is een jonge actrice die
juist een oude vrouw voorstelt Bei
den zijn de hoofilrolspelers in de
tekstloze voorstelling die Josee
Hussaarts, artistiek leider van thea
tergroep Kwatta, heeft gemaakt
»Het is geen mimevoorstelling”,
zegt ze nadrukkelijk. ,,Maar wel
iets wat ik nog nooit eerder ge
maakt heb bij Kwatta.”
Er zit veel muziek in de voorstel
ling. Attributen op het podium
worden tot ‘leven’ gewekt
»Het is een voorstelling voor kleu
ters, maar ook volwassenen. Je
kunt er op twee manieren naar kij
ken. Taal is minder belangrijk voor
deze jonge leeftijdstategorie. Die
zullen zich eerder associëren met
de grote baby en minder met de
oude dame. Terwijl dat voor de
volwassenen net andersom is. De
oude vrouw is weer een stuk her
kenbaarder.”
Het is ook fhscinerend om de gro
te baby te zien, die in een met wi
te wol beklede box zit. Terwijl het
oude vrouwtje in een met wol be
Mede f~uteull zetelt Het lijkt sta
tisch, maar er gebeuren allerlei din
gen. Niet ingewikkeld, maar het
zorgt wel voor een spanningsboog
bij de kleintjes. Dat is nodig want
-
de voorstelling duurt 54 minuten.
,,Je ziet bijvoorbeeld dat het oude
vrouwtje de baby helpt om te lo
pen. Er rijden plotseling een kin
derwagen en een fietsje op het po
dium voorbij. Een waslijn schiet
door het beeld.”
Hoe dat gebeurt zie je niet. Een
soort special effects, maar dan voor
theater. De twee personen nemen
langzaam elkaars rol over. De baby
helpt de oude vrouw met lopen,
want die kan dat op een gegeven
moment niet meer.
Ruim een jaar geleden is Josee
Hussaarts met de productie begon
nen. »Eén keer in de twee jaar ma
ken we een productie voor kleu
ters. Een tekstioze voorstelling
vergt natuurlijk een andere ma
nier van ‘schrijven’. Ik geef op
drachten aan acteurs om scènes te
spelen. Het is bijna improvisatietheater, Ik heb hiervoor twee ac
teurs g~vraagd waarmee ik langer
ervaring heb, Agnes Bergmeijer en
Jawi Bakker.»
Het maken van deze voorsteffing,
ziet Josee als kleien en boetseren.
,,lk laat me verrassen door dat wat
op de vloer ontstaat. Omdat je
niets kunt opschrijven, hebben we
veel scènes gefllmd en later teruggekeken en geanalyseerd. Hans
Thissen heeft voor de muziek ge
zorgd. Een gepuzzel, maar het
maakt de voorstelling wel af En
als ook het lichtontwerp erbij
komt, zie je het totale theaterbeeld
ontstaan alsof een foto door de
ontwikkelaar wordt gehaald. Deze
week worden er drie try-outs ge
daan met kleuters. We denken er
ook over om een speciale voorstel
ling voor bejaarden te doen.»
&Biefioern, Theatergroep Kwatta,
try-out 17 februari 19.00 uur in Het
Badhuis, Daalseweg 262, Nljmege pre
mière 19 februari, 14.30 uur~ op 22,23
en 24 februari vanaf 14.30 uur ook in
Het Badhuis.
Download