federale - Gouverneur Jan Briers

advertisement
Dames en Heren Hoogwaardigheidsbekleders,
Onze eerste gedeputeerde heeft u reeds vermeld in al uw
graden en hoedanigheden,
Een Gelukkig 2016 voor élk van jullie!
Actualiteit is actie vandààg . Morgen wordt dan weer
gebouwd op vandaag. Daarom wil ik het gedurende 10
minuten niet zozeer hebben over het voorbije jaar, wel over
de voorbije dagen.
Vrijdag bracht ik een bezoek aan het opvangcentrum voor
niet begeleide minderjarige vluchtelingen in Dendermonde.
Freya De Lombaerde, centrumverantwoordelijke van Fedasil
ontving ons: ons staat voor de provinciale gedeputeerde voor
welzijn Eddy Couckuyt, de federale procureur des konings
Johan Sabbe en de directeur coördinator van de federale
politie Rudi Vervaet, de lokale burgemeester Piet Buysse van
de Unesco Werelderfgoedstad Dendermonde, zijn
stadssecretaris Elke De Man, de OCMW-voorzitter Patrick
Meulebroek, de arrondissementscommissaris voor
politiezaken Walter Dejaegher, de korpschef Guy De Haes.
Ja, in dat provinciale gebouw, de vroegere abdijschool,
organiseren de federale, Vlaamse en lokale overheden de
opvang van alleenstaande kinderen uit oorlogsgebied, samen
met meer dan 200 vrijwilligers uit Dendermonde, die zich
allemaal spontaan hebben aangeboden. Van de 86
opgevangen jongeren, straks worden het er 140, waren er 84
aan hun tweede schooldag begonnen.
Het kan dus: alle overheden samen, met medewerking van
enthousiaste burgers, enthousiast voor éénzelfde doel gaan:
kinderen uit oorlogsgebied helpen.
Anderhalve maand terug kenden we hetzelfde fenomeen,
toen alle burgemeesters en korpschefs van onze provincie
hier, in ditzelfde halfrond begeleid werden rond de opvang
van vluchtelingen: begeleid door het federale Fedasil, de
federale politie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Agentschap
Inburgering en Integratie,de VDAB, het Vlaamse Agentschap
voor Onderwijsdiensten, de lokale politie en zovele
stadsdiensten van Sint-Niklaas, stad van Burgemeester Lieven
De Handschutter. Het getuigenis van Johan De Paepe, lokale
korpschef van Sint-Niklaas, was toen voor mij èn de andere
toehoorders, net zoals dat van Freya De Lombaerde van
Fedasil in het opvangcentrum in Dendermonde,
adembenemend hoopgevend.
Samenwerken is de enige sleutel voor een samenleving van
de toekomst. Onze Ronde van Oost-Vlaanderen, naar onze
65 Oost-Vlaamse gemeenten zit er op: met de deputatie, de
provinciale, Vlaamse en federale ambtenaren hebben we
jullie burgemeesters, gemeentebesturen en lokale
ambtenaren bezocht. We hebben samen hard gewerkt en
mogen vaststellen dat over alle bestuursniveaus heen, we de
burger kunnen helpen, rond veiligheid, mobiliteit, welzijn,
toerisme, economie en landbouw, natuur en milieu,
onderwijs en sport, kennis en cultuur.
Allen samen hebben we dit exploot gerealiseerd, dames en
heren en ik ben jullie hiervoor bijzonder dankbaar. Over 2
weken mag ik mijn jaarlijkse rede voor de provincieraad
brengen; na het maatschappelijk belang van cultuur in 2014,
het gevangenisbeleid in 2015, wordt het thema nu water, une
histoire d’eau; eregouverneur Herman Balthazar had het er al
over in zijn rede nu 12 jaar geleden. Waar staan we vandaag?
: zowel bij zware overstromingen als bij waterschaarste, zal ik
jullie allemaal nodig hebben, federaal, Vlaams, provinciaal en
lokaal: niet naast mekaar, maar samen.
Dames en Heren, onze laureaten van vandaag, Ivan De Witte,
Yvonne Delcour, Henri Heimans, Maurice Marechal, Alain
Remu en Lodewijk Waes bewijzen net, dat een hechte
maatschappij er een is van samen denken, werken, beleven in
onze provincie, rond sport, cultuur, mensenrechten,
integratie, veiligheid, economie. Dat is onze rijke Provincie
Oost-Vlaanderen!
Einde dit jaar worden cruciale pijlers van ons zijn als mens, bij
het Provinciebestuur weggehaald: ik reken op jullie, Vlaamse
en lokale overheden om jeugd, welzijn, sport en cultuur op
een even efficiënte èn warme manier te omarmen, te
koesteren, als dit provinciebestuur het jullie voordeed. Als
voorzitter van de deputatie, als Vlaamse en federale
commissaris in deze geweldig mooie provincie druk ik jullie
dit op het hart uit naam van onze anderhalf miljoen burgers.
Dank u!
En dan is het nu tijd voor de huldiging van onze meest
verdienstelijke Oost-Vlamingen .
Download