Verslag veiligheidsbijeenkomst GWW sector

advertisement
Veiligheidsochtend provincie Overijssel en Bouwend Nederland
d.d. 14 september 2015
Inleiding
De opening wordt verricht door Lindy Molenkamp, ambtelijk verantwoordelijk voor beheer,
onderhoud en aanleg van de provinciale wegen en kanalen:
“Het doel van de bijeenkomst is gezamenlijk (markt en overheid) optrekken om de veiligheid van
werken aan de weg voor onze medewerkers en voor de weggebruiker te maximaliseren. Het
grootste goed wat wij onze werknemers en omgeving kunnen gunnen is gezond naar het werk
gaan en veilig weer thuis komen. Het zorgen voor die veiligheid bindt ons als werkgever,
opdrachtgever en opdrachtnemer.
In deze gezamenlijke sessie nodigen wij, Bouwend Nederland en de provincie Overijssel, de leden
en relaties van harte uit om hier samen een volgende stap in te maken en dat start met het
bewustzijn dat wij, zoals wij hier vandaag zitten, kunnen bijdragen aan veiligheid voor onze
mensen en de weggebruiker. “
Safety Awareness Training
Wil Nijsten (directeur Acaleph) presenteert enkele cijfers over ongelukken in de bouwsector.
Van het grootste belang is dat onveilige situaties daadwerkelijk gemeld worden zonder dat daar
repressailles uit voortkomen. De meeste ongelukken kunnen voorkomen worden door veiligheid
gezamenlijk op te pakken.
Aan de hand van het voorbeeld van captain Van Zanten (gezagvoerder KLM) neemt Wil ons mee in
de oorzaken van ongelukken. Van de ongelukken wordt 70-80% namelijk veroorzaakt door
menselijke factoren. Eén daarvan is vermoeidheid. Als remedie op de dip tussen 14-15 uur stelt hij
dan ook de “powernap” voor. “Heb ook iets over voor elkaar, want samen kunnen we echt het
verschil maken” is zijn betoog. Wil sluit af met een waargebeurd verhaal, verteld door een
Amerikaanse veiligheidsmanager. Met een brok in onze keel pauzeren we voor de koffie.
Zie bijgevoegde presentatie.
Discussies
Het laatste gedeelte van de ochtend bestond uit een discussie aan de hand van verschillende
stellingen. Er ontstond onder leiding van de provinciale tafelvoorzitters een goede en levendige
discussie over de verschillende stellingen. De stellingen met bijbehorende highlights waren:
1)
Is het veiligheidsbewustzijn bij opdrachtgever/opdrachtnemer (van hoog tot laag)
voldoende aanwezig?
Nadrukkelijk is naar voren gekomen dat er spanning ontstaat in een aanbestedingsfase. Men wil
graag scherp inschrijven maar de concurrentie doet dit ook. Er wordt aangegeven dat er wel eens
op veiligheid wordt beknibbeld bij het inschrijven. Als suggestie werd gegeven om veiligheid en
veiligheidsmaatregelen buiten het bestek te laten en pas na gunning verder uit te werken met de
aannemer. Ook is genoemd dat het EMVI criterium op “kortere uitvoeringstijd” juist onveiligheid in
de hand kan werken. Zet juist veiligheid als EMVI erin zodat een aannemer zich hierop kan
onderscheiden.
2)
Is de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden altijd op orde?
Vanuit de bedrijven is er zeer zeker aandacht voor veiligheid (bijvoorbeeld niet alleen afgesloten
ruimtes binnentreden), men houdt toolboxmeetingen (uitvoerder niet laten doen maar juist een
medewerker zelf aan het woord te laten over de belangrijkste veiligheidsaspecten) en men
probeert hier ook nieuwe impulsen bij het personeel aan te geven. Bijvoorbeeld door een
veiligheidscompetitie binnen het bedrijf te houden. De inzet van verkeersregelaars verhoogt
daadwerkelijk de veiligheid. 100% Veiligheid is niet haalbaar, maar er wordt over het algemeen
bewust met veiligheid omgegaan. Er wordt aangegeven dat indien er onveilige situaties worden
geconstateerd er best strenger mag worden opgetreden. Als tip wordt gegeven om veiligheid
(letterlijk) hoger op de agenda van de bouwvergadering te zetten en eens een “mystery guest” te
gebruiken.
3)
Wordt er goed nagedacht over de V&G plannen ontwerp en uitvoering?
V&G plannen uitvoering worden niet altijd specifiek voor een project gemaakt, maar vanuit een
vorig project gebruikt (standaardplan). Met name bij relatief eenvoudige projecten is dit het geval.
V&G plannen ontwerp kunnen nog doordachter worden opgezet, heldere ontwerpkeuzes maken.
4)
Hoe kunnen we het veiligheidsdenken bij aannemer en provincie nog meer bevorderen?
Om het veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsdenken te versterken is de oproep gedaan om meer
van dit soort workshops te houden. Het organiseren van gezamelijke risicosessies en
voorkantsamenwerking is genoemd, gun elkaar ook meer voorbereidingstijd om goed over
veiligheidsaspecten na te denken. Tevens wordt aangegeven dat de opdrachtgever geen onveilige
situaties moet gedogen en indien nodig de werkzaamheden moet stilleggen.
Afsluiting
Robert ter Hoek (regiomanager Bouwend Nederland Oost) deed de afsluiting. Hij refereerde aan
een eerste ontmoeting met Lindy Molenkamp en Maxime Verhagen, waarbij veiligheid op de
agenda stond. Robert vindt het uniek dat een overheid aannemers vraagt om over veiligheid te
praten. Hij prikkelt de aanwezigen met een voorstel om bijvoorbeeld veilig werken te belonen. Tot
slot spreekt hij de wens uit om een vervolg aan deze workshop te geven.
Download