Bergkerk Amersfoort – 22e na Pinksteren -

advertisement
Bergkerk Amersfoort – 22e na Pinksteren 28 oktober 2012 – 10.30 uur
Er klinkt een stem langs de weg ‘heb medelijden met mij’,
(Marcus 10: 46-52), het is de roep van Bartimeus. De blinde zoon
van Timeus leert ons ‘kyrie eleison’ roepen. De profeet Jesaja
klaagt: ‘Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen
hebben tasten wij.’ Beeldspraak. Je eigen zienswijze, je oogmerk,
je vooruitzichten, ze zijn niet zo glashelder als je denkt. Je verkijkt
je erop.
Afbeelding uit de Egbert codex, verschenen in het jaar 985, een
evangelieboek met verhalende plaatjes voor aartsbisschop
Egbert van Trier.
INTREDE
Mededelingen
Muziek: Erbarm dich mein, o Herre Gott (2 Verzen), Jan Pieterszn Sweelinck (1562-1612)
Erbarm dich mein, o Herre Gott,/ nach deiner großen Barmherzigkeit,
wasch ab, mach rein mein Misetat./ Ich erkenn mein Sünd und ist mir leid,
allein ich dir gesündiget hab;/ das ist wider mich stetiglich,
das Best vor dir mag nicht bestahn,/ du bleibst gerecht, ob du urteilest mich.
Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene a. de schepper van hemel en aarde;
k. die ons het woord heeft gegeven
a. die trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen,
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.
Zingen (staande)
Psalm 119: 16,17,18
Kyrie (staande)
v. Laat ons de Heer onze God aanroepen…………en daarom zingen wij:
Gloria (staande)
(zitten)
Kinderen in het midden.
Zingen ‘Tussen schaduw, tussen licht’, vers 1,3 uit: Met andere woorden
1.Tussen schaduw, tussen licht
is een woord verborgen,
toekomstdromen zijn in zicht,
ergens wacht een morgen.
Rakelings is God nabij
als een schaduw aan je zij
en je mag geloven
tranen zullen drogen.
3.Wolken dragen dromen aan,
dromen vol verlangen,
dat het donker weg zal gaan ons niet houdt gevangen.
Kyrië eleison,
God ontferm U, keer U om,
laat uw vrede komen altijd bij ons wonen.
DE HEILIGE SCHRIFT
Groet v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
Gebed v. dienstboek pag.491 jaar B …………..
a. Amen
Profeten Jesaja 59:9-19
Zingen: ‘De blinde ziet zijn ogen uit’ uit ‘het liefste lied van overzee’ van Sytze de Vries, no.13
2.Het lover zingt, houdt open hof.
De aarde tintelt van Gods lof.
De vrede wordt voluit gevierd
door mens en dier.
3.Dan is de nacht ons als de dag
want God woont bij ons. Zijn gezag
bestraalt ons met het volle licht
van zijn gezicht.
4.Hij komt! Zijn weg door de woestijn
gaat over rozen. Dit festijn
slaat bronnen in het dorre zand
van hogerhand.
5.Dit is de dag dat wordt onthuld hoe vrede heel de aarde vult.
Een regen van barmhartigheid bevloeit de tijd.
Evangelie: (staande) Marcus 10: 46-52
Lofprijzing
Uitleg en verkondiging
Muziek: Christe, aller Welt Trost (BWV 670), Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Christe, aller Welt Trost Uns Sünder allein du hast erlöst.
O Jesu, Gottes Sohn, Unser Mittler bist in dem höchsten Thron;
Zu dir schreien wir aus Herzensbegier: Eleison, eleison!
(2e deel uit het Luthers Kyrie)
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van gaven: 1.(Groen)
2.(Rood)
Zingen Tussentijds 76
2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de zoon van God.
Voorbeden
v.
....... hoor ons bidden:
allen:
Stilgebed
a. Onze Vader ……
Slotlied (staande) gezang 380: a .1, 2, vr.3 a.4, m.5, a. 6 en 7
Zending en zegen
v. De Levende richt ons op, gaat ons voor op weg, zendt ons uit tot vrede:
God zij ons genadig en zegene ons en doe zijn aanschijn over ons lichten.
Muziek: Sonate III A-dur (Con moto maestoso ‘Aus tiefer Not’ / Andante tranquillo), Felix MendelssohnBartholdy (1809-1847)
Voorg. : Ds Jan van Baardwijk Orgel: Cees-Willem van Vliet
website: www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk
Er is alle gelegenheid om – bij koffie of thee – nog wat na te praten. U bent hartelijk uitgenodigd.
Mededelingen:
Bergrede, dinsdag 30 oktober 2012, 20.00 uur (toegang: €5,-)
De Amerstfoorste bergrede 2012 wordt uitgesproken door Erik Borgman, onlangs verkozen tot ‘Nederlands
meest spraakmakende theoloog’. Prof. dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman (1957) is sinds 1 november 2007
hoogleraar Theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg.
Kleine liturgiek 31 oktober en 14 november
Twee avonden ‘kleine liturgiek’ over de grondslagen van de liturgie. We lezen fragmenten uit artikelen van
hoogleraar liturgie Herman Wegman (1930-1996) op het raakvlak van liturgie en spiritualiteit.
Woensdagavonden om 20.00 uur, aansluitend op het avondgebed, in de Bergkerk.
Zondag 4 november, 23e zondag na Pinksteren.
Deze zondag gedenken wij hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op deze vierdag met alle
heiligen/alle zielen (jaarlijks rondom deze datum 1 en 2 november) noemen wij de namen van
gemeenteleden, die in de afgelopen periode gestorven zijn. Bij elke naam ontsteken wij een licht aan de
paaskaars. Behalve de namen van overleden gemeenteleden is het ook mogelijk dat de namen klinken van
hen die wij vanuit onze persoonlijke kring willen gedenken.
De vroegdienst in de Bergkapel vervalt deze zondag.
Download