Voorstel - Brandweer.nl

advertisement
Voorstel
Aan : Dagelijks Bestuur
Steller : T. van Rooij/M. Bertels
Datum : 19-8-2014
Bijlage : ---
Onderwerp : Passende Brandweerzorg bij automatische en PAC meldingen
Algemene toelichting
Inleiding
De laatste jaren is op landelijke schaal steeds duidelijker geworden dat het overgrote deel van de OMS
meldingen1 niet voortkomt uit een (beginnende) brand maar andere oorzaken kent. Landelijk wordt in
meer dan 90% van de gevallen de brandweer door de meldkamer nodeloos gealarmeerd naar aanleiding
van OMS meldingen.
Nodeloze alarmeringen zijn oa onwenselijk omdat:
- de paraatheid onnodig onder druk komt te staan,
- het het repressief personeel demotiveert,
- het irritatie bij hoofdwerkgevers wekt en onnodig productiviteitsverlies oplevert,
- het onnodige kosten voor BBN met zich meebrengt,
- het hulpverleners en overig wegverkeer onnodig blootstelt aan verkeersrisico's
Het hoge percentage nodeloze alarmeringen was voor veel Veiligheidsregio's aanleiding te gaan
onderzoeken hoe het aantal nodeloze alarmeringen substantieel teruggebracht kan worden.
Inmiddels is op basis van ervaring in een aantal Veiligheidsregio's gebleken dat een van de manieren
waarop nodeloze alarmeringen effectief teruggedrongen kunnen worden, het invoeren van een
beoordelingsprotocol bij de meldkamer is.
In tegenstelling tot de aanpak in de achterliggende periode, waarbij de meldkamer onmiddellijk
alarmeerde zodra een automatische melding binnenkwam, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken
in een toelichting op het bouwbesluit eind april 2014 aangegeven dat het beoordelen van OMS meldingen
en het inzetten van passend brandweerpotentieel tot de taken van de meldkamer behoort.
Een aantal Veiligheidsregio's is inmiddels overgegaan tot het vaststellen van een beoordelingsprocedure
en -protocol voor OMS meldingen. In deze notitie wordt voorgesteld dit ook te doen voor de regio Brabant
Noord.
Deze notitie is tevens een uitwerking van de voorgenomen besparing van € 150.000 jaarlijks in het kader
van de aanvullende taakstelling voor "geen uitruk niet geverifieerde OMS", zoals opgenomen in de
programmabegroting 2014.
Brandweer Brabant Noord
verantwoordelijkheden
De gebruiker van een object is verantwoordelijk voor het ontdekken en melden van brand. Als er een
brandmeldinstallatie aanwezig is wordt van de gebruiker onder andere verwacht dat hij gevolg geeft aan
de interne brandmelding en tevens het aantal nodeloze externe meldingen beperkt door een verificatie uit
te voeren (informatieblad BiZa). Het bevoegd gezag Wabo pleegt toezicht op de naleving door de
gebruiker.
De meldkamer is verantwoordelijk voor het ontvangen en beoordelen van meldingen.
huidige werkwijze
In de meldkamer van Brandweer Brabant Noord wordt voor OMS meldingen al enige tijd gewerkt met een
beoordeling op basis van een werkinstructie, waarbij de maximale beoordelingstijd 1:30 minuut is. Met
deze werkwijze slaagt de meldkamer er in om in ruim 50% van de gevallen een onnodige alarmering te
voorkomen. Toch wordt binnen BN op jaarbasis nog steeds zo'n 1.000 keer nodeloos een ploeg
gealarmeerd.
1
OMS = Openbaar brandMeld Systeem
317538456
1
beoordelingsprocedure
Met het oog op de verantwoordelijkheid van de Meldkamer Brandweer om meldingen te beoordelen en
passend brandweerpotentieel in te zetten wordt het bestuur voorgesteld een beoordelingsprocedure vast
te stellen inhoudende dat elke automatisch melding2 die rechtstreeks binnenkomt bij de meldkamer
Brandweer en elke PAC melding3 beoordeeld moet worden aan de hand van een door de Regionaal
Commandant op te stellen beoordelingsprotocol.
Met betrekking tot de wettelijke verantwoordelijkheden is ook een extern juridisch advies gevraagd. Dit
voorstel is in lijn met het juridisch advies opgesteld. Tevens wordt in het advies aangegeven om strakke
beoordelingsrichtlijnen te hanteren, zodat in die gevallen waarin sprake is van brand een mogelijk
aansprakelijkheidsrisico tot een minimum kan worden beperkt.
uitwerking beoordelingsprotocol en maatwerkafspraken
De regionaal commandant is verantwoordelijk voor het uitwerken en vaststellen van een beoordelingsprotocol. Het protocol moet de centralisten een eenduidig en optimaal beoordelingsinstrument bieden met
strakke richtlijnen, waarbij altijd onmiddellijk gealarmeerd wordt conform de inzetmatrix indien tijdens het
uitvragen een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ontstaat dat sprake is van een (beginnende)
brand.
Indien de centralist na het doorlopen van het beoordelingsprotocol geen enkele aanwijzing voor een
beginnende brand heeft gekregen, wordt uitgerukt door een TS met de verkennende taak om na te gaan
of het inderdaad een loos alarm betreft of dat er daadwerkelijk sprake is van brand. Vanwege de
veiligheid van hulpverleners en overige verkeersgebruikers prio 2 uitgerukt.
Voor de beoordeling door de centralist moet een maximale beoordelingstijd worden vastgesteld.
Brandweer Brabant Noord is op basis van eigen ervaring met OMS meldingen en op basis van
ervaringen van andere regio's ervan overtuigd dat het verantwoord is om de tijd die het beoordelen
maximaal in beslag mag nemen op 5:00 minuten te stellen. Een maximale beoordelingstijd van 5:00
minuten wil nadrukkelijk niet zeggen dat er altijd 5 minuten voor het beoordelen wordt uitgetrokken. De
beoordelingstijd zal altijd zo kort mogelijk zijn.
Om te voorkomen dat de wettelijke opkomsttijd van 18 minuten in het gedrang komt, zal voor alle
objecten waarvoor de opkomsttijd uitkomt op ≥ 17 minuten4 (er wordt een marge van 1:00 minuut
genomen) bij een maximale beoordelingstijd van 5:00 minuten, de maximale beoordelingstijd op 1:30
minuut gesteld worden.
De accountmanagers Risicobeheersing zullen in de komende periode in hun reguliere contacten met hun
gemeentelijk contactpersoon doorspreken wat de nieuwe beoordelingswijze van de Meldkamer wordt. Zij
zullen tevens met deze contactpersoon de eventuele kwetsbare OMS objecten binnen de gemeente
doornemen en hen wijzen op de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken.
Verwacht wordt dat met bovenstaande insteek voor zo'n 75 % van het aantal meldingen dat binnenkomt
bij de meldkamer een nodeloze alarmering voorkomen kan worden. (voor de afhandeling van OMS
meldingen in de 1e helft van 2014 zie bijlage).
Financiële paragraaf
Deze notitie is een uitwerking van de voorgenomen besparing van € 150.000 jaarlijks voor "geen uitruk
niet geverifieerde OMS", zoals opgenomen in de programmabegroting 2014 als gevolg van de
aanvullende taakstelling. Om deze besparing te halen moeten er 498 minder nodeloze alarmeringen van
vrijwilligersploegen5 op jaarbasis gerealiseerd worden. Dit wordt haalbaar geacht met de in deze notitie
voorgestelde aanpak.
De invoering is voorzien per 1 januari 2015. In 2014 zullen derhalve nog geen besparingen worden
gerealiseerd. Dit wordt meegenomen in de financiële verantwoordingen over 2014.
2
3
4
5
momenteel komen alleen OMS meldingen als rechtstreekse automatische melding binnen bij de meldkamer; de
verwachting is dat in de toekomst ook andere automatische meldingen rechtstreeks op de meldkamer zullen
binnen komen, denk aan geactiveerde airbags; ook voor nieuw type automatische meldingen zullen protocollen
worden opgesteld.
ook voor meldingen die via een particuliere meldcentrale (PAC) binnenkomen wordt een beoordelingsprotocol
ingevoerd
uit een doorlichting van het bestand blijkt het om 12 OMS objecten te gaan
alleen minder alarmeringen van vrijwilligersposten leveren besparingen op
317538456
2
Landelijke meldkamer organisatie
Er kan met betrekking tot dit voorstel nog niets gezegd worden over eventuele andere inhoudelijke en/of
financiële keuzes bij de overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie.
Communicatie
Er zal gecommuniceerd worden naar de OMS-bedrijven over de nieuwe werkwijze, waarbij ook ingegaan
wordt op adviezen/tips over de maatregelen die bedrijven zelf nog kunnen nemen om hun nodeloze
meldingen terug te brengen.
De gemeenten zullen geïnformeerd worden opdat zij vragen en opmerkingen vanuit raad en lokaal
bedrijfsleven kunnen pareren.
Monitoring
Afdeling Risicobeheersing zal de effecten van de invoering van het beoordelingsprotocol de komende
jaren monitoren en zorgen voor landelijke afstemming. Tevens zal de afdeling de Regionaal
Commandant adviseren omtrent eventuele bijstellingen.
Processtap
KMT
regiegroep Veiligheidsregio
DB
AB
Datum
16-6-2014
14-7-2014
18-8-2014
17-9-2014
12-11-2014
Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande beslispunten en deze
ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur:
1 Als beoordelingsprocedure voor automatische meldingen en PAC meldingen vast te stellen dat deze
meldingen beoordeeld worden aan de hand van een door de Regionaal Commandant vast te stellen
beoordelingsprotocol.
2 Te bepalen dat de beoordelingsprocedure van kracht wordt uiterlijk 1 januari 2015
3 De regionaal commandant voor het beoordelingsprotocol voor OMS en PAC meldingen als
uitwerkingsrichting te geven:
- de maximale beoordelingstijd van de meldkamer te stellen op 5:00 min
- indien na het doorlopen van het beoordelingsprotocol geen enkele aanwijzing voor brand is, wordt
uitgerukt door een TS met verkennende taak. Vanwege de veiligheid van hulpverleners en overige
verkeersgebruikers wordt prio 2 uitgerukt
- dat voor alle OMS objecten -nu en in de toekomst- waarvoor geldt dat de wettelijke norm van 18:00
minuten voor de opkomsttijd overschreden wordt bij hantering van een maximale beoordelingstijd
van 5 minuten, de maximale beoordelingstijd door de Meldkamer gesteld wordt op 1:30 minuut.
4
Als uitgangspunt vast te stellen dat naast de algemene lijn voor het beoordelen van meldingen in
het protocol ook ruimte is voor maatwerkafspraken voor specifieke objecten of situaties.
5 Voor kennisgeving aan te nemen dat de Colleges van B&W de mogelijkheid geboden wordt voor het
maken van maatwerkafspraken.
6 Voor kennisgeving aan te nemen dat de voorgenomen besparing van € 150.000 jaarlijks, voor "geen
uitruk niet geverifieerde OMS" (programmabegroting 2014) met dit voorstel met ingang van 1 januari
2015 haalbaar geacht wordt.
317538456
3
Bijlage
Afhandeling OMS meldingen eerste helft 2014
Toelichting:
Uit bovenstaande cirkeldiagram blijkt dat er in de 1e helft van 2014 1.153 OMS meldingen zijn binnengekomen op
de meldkamer. Na binnenkomst van een OMS melding spant de meldkamer zich gedurende maximaal 1:30
minuut in om meer over de melding te weten te komen.
In 606 gevallen (53 %) kon de meldkamer daardoor in een direct contact met het object vaststellen dat er geen
alarmering nodig was.
Ook na de alarmering gaat de meldkamer door met het inwinnen van informatie omtrent de melding. In 229
gevallen (29%) kon de Meldkamer Brandweer na alarmering alsnog een signaal geven dat een inzet van de
brandweer niet nodig was. Er wordt dan niet uitgerukt of het voertuig keert om.
Als het beoordelingsprotocol wordt ingevoerd conform het voorliggend voorstel is er meer tijd voor contact en
gestructureerde informatie uitwisseling. Het verwachtte effect van invoering van het beoordelingsprotocol is
daarom dat het aantal "ontalarmeerde" meldingen flink zal afnemen, omdat op grond van de aanvullende
informatie niet meer tot alarmering behoeft te worden overgegaan.
Het beeld van de eerste helft 2014 is vergelijkbaar met het beeld in 2012 en 2013.
317538456
4
Download