Deontologische code personeelsleden - Gemeente Kapelle-op

advertisement
Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos
Artikel 111 van het OCMW-decreet verplicht de raad voor maatschappelijk welzijn een
deontologische code vast te stellen voor het OCMW-personeel.
Daarbij zal uitgegaan worden van de dwingende bepalingen vervat in de artikelen 106
t.e.m. 110 van het OCMW-decreet.
Deze wettelijke verankering is er gekomen na de toenemende aandacht voor het thema
integriteit en overheidsethiek, onder andere vanuit een negatieve invalshoek (schandalen),
maar ook als gevolg van belangrijke maatschappelijke en technologische evoluties. Langs de
ene kant is de maatschappij daarbij veel kritischer en mondiger geworden. Zij verlangt van de
overheid correctheid, snelheid en een hoge kwaliteit in haar dagelijkse dienstverlening. De
maatschappij vraagt dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Langs de andere kant hebben
een aantal hervormingen de personeelsleden omgevormd tot verantwoordelijke individuen.
De rol van de personeelsleden binnen de overheid is niet meer, of toch niet uitsluitend, deze
van uitvoerder van hiërarchisch genomen beslissingen, maar is geëvolueerd naar deze van een
actieve en geëmancipeerde deelnemer aan het beleid.
De responsabilisering en verantwoordelijkheden die horen bij de nieuwe visie op de taken en
opdrachten van de personeelsleden, zorgen ervoor dat traditionele waarden zoals
‘gehoorzaamheid’, ‘algemeen belang’, ‘loyaliteit’ en ‘neutraliteit’ in hun oorspronkelijke
betekenis achterhaald zijn en opnieuw dienen ingevuld te worden. Deze verruiming brengt
echter heel wat onzekerheden met zich mee, die de noodzaak onderstrepen om een aantal
spelregels uit te vaardigen die een houvast bieden bij het nemen van de beslissingen die nu
van de personeelsleden gevraagd worden
Soms kunnen ambtenaren in situaties terechtkomen waarin een moeilijke keuze gemaakt moet
worden.
Situaties waarbij men zich afvraagt of men wel correct handelt.
Omdat het antwoord niet altijd gemakkelijk uit een wet of reglementering op te maken is,
wordt er een deontologische code of gedragscode opgesteld.
De gedragscode omvat richtlijnen die aan alle personeelsleden houvast moeten bieden bij de
uitoefening van hun functie.
De gedragscode is van toepassing op en bindend voor alle personeelsleden in dienst van het
OCMW van Kapelle-op-den-Bos.
Sommige deontologische verplichtingen blijven zelf van toepassing op personeelsleden die
reeds hun ambt hebben beëindigd.
Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de naleving van deze
richtlijnen zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen de personeelsleden elkaar aan
tot de actieve naleving van deze deontologische code.
1 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Hoofdstuk 1 – Algemeen
Artikel 1
De dwingende bepalingen vervat in artikel 106 t.e.m. 110 van het OCMW-decreet,
alsook onderhavige bepalingen van de deontologische code, vastgesteld overeenkomstig
artikel 111 van bedoeld decreet zijn van toepassing op statutaire personeelsleden en op
contractuele personeelsleden onder voorbehoud van de toepassing van bijzondere regelingen
die door of krachtens andere wettelijke of decretale bepalingen zijn vastgesteld. Onder
contractueel personeelslid wordt begrepen ieder personeelslid verbonden door een
arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.
Artikel 2
Grondwettelijke rechten en vrijheden en de menselijke waardigheid moeten ten allen tijde en
in alle omstandigheden gewaarborgd zijn en blijven.
Hoofdstuk 2 – Loyaliteit
Artikel 3
Personeelsleden zijn trouw aan en hebben respect voor de rechtsstaat, democratische
instellingen en voor de bestaande regelgeving.
Artikel 4
Personeelsleden streven samen met het bestuur naar een open, efficiënte en permanent
vernieuwende werking en dienstverlening die erop gericht is het leven van de
burgers/doelpubliek/cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.
Artikel 5
Personeelsleden hebben respect voor elkaar en streven in hun relatie met elkaar naar een open
dialoog en constructieve samenwerking. In hun houding t.o.v. elkaar laten personeelsleden
zich leiden door collegialiteit, samenwerkingszin, niet alleen binnen de eigen dienst, maar
tegenover iedereen met wie in de uitoefening van de taken moet worden samengewerkt.
Personeelsleden, zowel leidinggevenden, als medewerkers onthouden zich van kritiek op
andere personeelsleden, wanneer die zich daartegen niet kunnen verdedigen. Personeelsleden
hanteren t.o.v. elkaar steeds een correct, beleefd en respectvol taalgebruik, zowel wat betreft
de schriftelijke als mondelinge communicatie.
Artikel 6
In de dienstuitoefening dient men zich te onthouden van een kwetsende, denigrerende of
aanstootgevende houding, kledij of taalgebruik ten opzichte van iedereen met wie men
beroepshalve in contact komt.
2 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 7
Het gebruik van geweld met andere dan wettelijke motieven is strikt verboden.
Artikel 8
Personeelsleden voeren beslissingen snel en efficiënt uit.
Artikel 9
Diensthoofden zorgen ervoor dat ze aanspreekbaar zijn voor hun medewerkers en dat de
medewerkers op de juiste plaats en conform hun capaciteiten worden ingezet conform de
onderrichtingen gegeven door de OCMW-secretaris.
Artikel 10
Diensthoofden geven hun medewerkers de nodige middelen om de doelstellingen zoals
verwoord in de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota van het budget, te
bereiken.
Diensthoofden rapporteren, indien noodzakelijk, hun concrete behoeften aan middelen
naar de secretaris van het OCMW toe. Deze brengt bedoeld item op de agenda van het
managementteam. Het managementteam rapporteert, in functie van de vastgestelde
noodwendigheden, naar het Vast Bureau of de raad voor maatschappelijk welzijn toe,
zodat deze tijdig de noodzakelijke beslissingen zouden kunnen treffen, opdat de
diensthoofden bedoelde doelstellingen zouden kunnen realiseren.
Artikel 11
Diensthoofden evalueren op een eerlijke en objectieve wijze hun medewerkers met
inachtname van de beginselen inherent aan de gevolgde opleiding tot evaluator.
Artikel 12
Personeelsleden werken constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de
evaluatie van beleid. Het bestuur voorziet in de noodzakelijke opleidingen, alsook
individueel opleidingstraject, opdat de betrokkenen personeelsleden hun taken naar
behoren, en efficiënt zouden kunnen vervullen.
Artikel 13
Personeelsleden formuleren adviezen, opties en voorstellen op basis van een precieze,
volledige en praktische voorstelling van de zaken.
Artikel 14
Personeelsleden scharen zich achter de beslissing die het OCMW-bestuur heeft genomen en
voeren deze snel, efficiënt en plichtsbewust uit, met inachtname van de vigerende
regelgeving, ook al komt die beslissing niet overeen met persoonlijke opvattingen. Ze
onthouden zich ten allen tijde van enige externe commentaar op getroffen beslissingen.
3 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 15
Opdrachten die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen
strafrechtelijke bepalingen, kunnen niet worden uitgevoerd. Van die onverenigbaarheden
brengen de personeelsleden hun diensthoofd, respectievelijk de secretaris en zo nodig de
voorzitter van het OCMW op de hoogte. Bij betwisting beoordeelt de OCMW-raad of
opdrachten indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen
strafrechtelijke bepalingen.
Artikel 16
Tijdens de diensturen wijden de personeelsleden zich volledig aan hun taken en voelen zij
zich betrokken. Zij maken geen ongeoorloofd gebruik van de werktijd. Zij nemen het werk
spontaan op, voeren het vlot uit en zijn bereid om een extra inspanning te leveren als het werk
daarom vraagt. Zij aanvaarden binnen de wettelijke en reglementaire perken veranderingen
binnen de opdracht, werkomstandigheden en doelstellingen
De personeelsleden respecteren strikt de op hun functie van toepassing zijnde werkuren,
zoals vastgelegd in de uurroosters vervat in het arbeidsreglement.
Artikel 17
Apparaten, gereedschap, producten, kantoorartikelen en andere verbruiksgoederen van het
OCMW mogen enkel aangewend worden in het kader van de beroepsuitoefening. Op deze
regel zijn geen uitzonderingen mogelijk.
Voor het gebruik van dienstvoertuigen gelden volgende algemene richtlijnen:
-
in dienstvoertuigen wordt een logboek bijgehouden.
-
wie gebruik maakt van een dienstvoertuig of in opdracht rijdt van het OCMW leeft de
verkeersregels na. Eventuele verkeersboetes dient u zelf te betalen.
-
in dienstvoertuigen is het verboden te roken.
Hoofdstuk 3 – Correctheid
Artikel 18
Een soepele maar efficiënte interne werking en professionele uitstraling zijn alleen mogelijk
als ieder personeelslid een correct gedrag hanteert bij zijn of haar taakuitvoering. Dit
impliceert eerlijkheid en respect in de omgang met anderen.
Artikel 19
Personeelsleden wijden zich tijdens de diensturen volledig aan hun job.
Het is ten strengste verboden om privé-bestellingen te doen via het OCMW en om privé-post
via het OCMW te verzenden.
4 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Het voeren van privé-telefoongesprekken met persoonlijke gsm dient beperkt te worden
tot het strikt noodzakelijke.
Artikel 20
De communicatiemiddelen worden op een eerlijke en integere wijze gebruikt met zin voor
maat en volgens de behoeften van de dienst.
Artikel 21
Personeelsleden bezorgen informatie op een snelle en correcte manier indien een
personeelslid, lokale mandataris, burger, aannemer, dienstverlener of leverancier en andere
overheidsinstellingen hierom verzoeken.
Artikel 22
Personeelsleden tonen respect in contacten met burgers, lokale mandatarissen, aannemers,
dienstverleners of leveranciers.
Personeelsleden discrimineren
voorkeursbehandeling.
voormelde
categorieën
niet
en
geven
geen
Artikel 23
Elke bevoordeling of poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen, bemiddeling
of voorspraak van een personeelslid iets probeert te bereiken wat onrechtmatig is of wettelijk
niet toelaatbaar is, is strikt verboden.
Artikel 24
Tussenkomsten van personeelsleden met de bedoeling de toewijzing en/of de uitvoering van
contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden zijn verboden.
Artikel 25
Personeelsleden respecteren de waardigheid van andere personen.
Artikel 26
Personeelsleden onthouden zich in hun contacten met elkaar, met burgers, lokale
mandatarissen, aannemers, dienstverleners of leveranciers van ongewenst seksueel gedrag,
pesterijen en geweld.
Artikel 27
Personeelsleden onthouden zich in hun contacten met elkaar, met burgers, lokale
mandatarissen, aannemers, leveranciers of dienstverleners van alle vormen van aantasting van
de fysieke en psychische integriteit van anderen, zowel met woorden als door handelingen.
5 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 28
Personeelsleden onthouden zich tijdens de diensturen van het gebruik van alle
genotsmiddelen ( inzonderheid wat betreft alcohol, drugs, rookwaren ) tenzij hiervoor
een psychosociale dan wel medische reden bestaat. In dit laatste geval moet alleszins de
veiligheid van de persoon, collega’s of derden kunnen gewaarborgd worden.
Dit geldt ook t.a.v. het gebruik van medisch voorgeschreven geneesmiddelen.
Artikel 29
Het is in hoofde van personeelsleden ten strengste verboden om informatie waarover men
beschikt m.b.t. mogelijke toekomstige overheidsbeslissingen te misbruiken.
Hoofdstuk 4 – Klantvriendelijkheid
Het personeel van het OCMW laat in hun handelen steeds het algemeen belang boven het
particulier belang primeren. Het is immers hun gezamenlijk doel om een kwaliteitsvolle en
burgergerichte organisatie na te streven.
De burger verwacht als klant van het OCMW een klantvriendelijke en professionele
dienstverlening.
Hoffelijkheid, luisterbereidheid, respect, efficiëntie en snelheid zijn daarbij belangrijke
aandachtspunten.
Artikel 30
Personeelsleden vermelden in elke correspondentie met burgers, aannemers, leveranciers,
dienstverleners en andere overheidsinstellingen hun naam, functie en adresgegevens, zodat zij
gemakkelijk bereikbaar zijn.
Artikel 31
Personeelsleden gebruiken duidelijke en correcte taal.
Artikel 32
Personeelsleden geven in hun contacten met lokale mandatarissen, burgers, aannemers,
leveranciers of dienstverleners en andere overheidsinstellingen heldere en volledige
informatie.
Artikel 33
Personeelsleden zullen lokale mandatarissen, burgers, aannemers, leveranciers of
dienstverleners en andere overheidsinstellingen behulpzaam zijn bij administratieve
6 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
formaliteiten en zullen hen doorverwijzen naar de behandelende persoon of dienst en zullen
duidelijk maken op welke wijze zij bereikbaar zijn.
Artikel 34
Personeelsleden handelen dossiers efficiënt en binnen de opgelegde termijn af. Indien men
niet gebonden is aan een termijn, dient men een termijn als richtsnoer te nemen die men zelf
als een goede dienstverlening zou ervaren.
Indien die om verantwoordwoordbare redenen niet zou kunnen, dient dit onverwijld en
schriftelijk ter kennis, tegen ontvangstmelding, worden gebracht van de secretaris met
toevoeging van de verantwoording.
Hoofdstuk 5 – Objectiviteit
Een welwillende, objectieve en van discriminatie gespeende dienstverlening vormt een
centraal element in de opdracht van het OCMW.
Artikel 34
Personeelsleden oefenen hun functie uit op een onbevangen en neutrale wijze.
Artikel 35
Personeelsleden behandelen elke burger op gelijke wijze en staan op dezelfde gewetensvolle
manier ten dienste van alle burgers die op hun dienstverlening een beroep wensen te doen en
laten zich bij de uitoefening van hun functie niet beïnvloeden door geslacht, taal, seksuele
geaardheid, ras, leeftijd, afstamming, sociale statuut, nationaliteit, filosofische en/of religieuze
overtuiging, ideologische of politieke voorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen.
Artikel 36
Het is strikt verboden dat persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een
vereniging een weerslag hebben op de objectiviteit waarmee personeelsleden hun taken
uitoefenen.
Artikel 37
(Voorgenomen) nevenactiviteiten, die raakvlakken hebben met de functie-uitoefening en
van aard kunnen zijn om de objectiviteit in het gedrang te kunnen brengen, worden
onmiddellijk schriftelijk én tegen ontvangstmelding ter kennis gebracht van de
secretaris, die gehouden is de raad voor maatschappelijk welzijn daarvan onmiddellijk
te informeren.
Een raakvlak is in elk geval aanwezig indien men activiteiten verricht die de schijn van
onpartijdigheid in het gedrang brengen, én voor zover het betrokken personeelslid de
mogelijkheid heeft om de besluitvorming van ons bestuur te beïnvloeden. Zulks
impliceert dus dat bedoelde activiteiten worden verricht voor een organisatie, instantie of
bedrijf dat op één of andere manier juridische, handelsrechtelijke en/of financiële banden
heeft met het bestuur.
7 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Activiteiten die (kunnen) leiden tot een botsing of onverenigbaarheid met het algemeen of
lokaal belang, en waarmee men in zijn/haar functie mee te maken heeft worden onmiddellijk
gemeld aan de secretaris (die onverwijld de raad voor maatschappelijk welzijn daaromtrent
informeert).
Nevenactiviteiten die risico op schade met zich kunnen meebrengen voor het OCMW worden
steeds gemeld aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de secretaris.
Artikel 37
Personeelsleden voorkomen dat privé-belangen de objectiviteit van hun taakuitoefening
kunnen beïnvloeden. Indien dit niet mogelijk is wordt het diensthoofd, respectievelijk de
secretaris onmiddellijk op de hoogte gebracht en kan het dossier worden doorgegeven aan een
collega.
Artikel 39
Het is ieder personeelslid in de zin van artikel 1 verboden om een activiteit te verrichten, zelf
of via tussenpersoon waardoor:
1) de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld
2) de waardigheid van het ambt in het gedrang komt
3) de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast
4) een belangenconflict ontstaat
Het is ieder personeelslid verboden om handelingen te stellen, of gedragingen te
vertonen, die van aard zijn om de waardigheid van het ambt in het gedrang te brengen.
Dit verbod strekt zich ook uit tot handelingen/gedragingen gesteld in het privéleven.
Artikel 40
Het is strikt verboden dat personeelsleden van andere collega’s giften of voordelen vragen of
aanvaarden die met het ambt verband houden.
Dossiers waarin belangen van familieleden mee gemoeid zijn worden behandeld door een
naast personeelslid en het diensthoofd, respectievelijk de secretaris worden hiervan ingelicht.
Artikel 41
Het is strikt verboden relatiegeschenken te ontvangen of deel te nemen aan activiteiten betaald
door privé-personen, tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding en
in het teken staat van het algemeen belang van de organisatie.
Geschenken en giften die een personeelslid uit hoofde van zijn/haar functie ontvangt worden
gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van het bestuur. De raad voor maatschappelijk
welzijn beslist over de bestemming van het geschenk of de gift.
In afwijking van het tweede lid kunnen geschenken en giften met een geringe materiële,
geldelijke of symbolische waarde behouden worden en moeten noch gemeld, noch
geregistreerd worden. Onder “geringe” waarde dient begrepen te worden, “met een
8 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
geraamde waarde van maximum 100,00 EUR). Bedoelde afwijking wordt enkel
toegestaan voor zover uit geen enkele handeling van de begunstigde, uit de feiten of uit
verklaringen van de schenker, kan afgeleid worden dat hij of zij gevraagd of
aangestuurd heeft op het bekomen van het geringe voordeel.
Indien geschenken of giften met een aanzienlijke (dus “niet geringe waarde” / cfr hoger)
materiële of geldelijke waarde ontvangen worden op het privé-adres wordt dit door het
personeelslid onmiddellijk gemeld aan de raad voor maatschappelijk welzijn, die dan beslist
over de bestemming van het geschenk of de gift.
Artikel 42
Het is ieder personeelslid verboden om van een aannemer, leverancier of dienstverlener enig
voordeel in natura of voordeel van geldelijke aard te ontvangen in elke stand van de procedure
die gevolgd wordt in het kader van de regelgeving overheidsopdrachten die zijn/haar neutrale
positie t.o.v. van de aannemer, leverancier of dienstverlener in het gedrang brengt.
Artikel 43
Uitnodigingen voor evenementen, congressen of diners worden besproken met het
diensthoofd en de secretaris. Deze zijn toegelaten op voorwaarde dat deze relevant zijn voor
het bestuur. Indien blijkt dat de uitnodiging meer omvat dan gedacht, wordt het diensthoofd,
respectievelijk de secretaris, respectievelijk de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn op de hoogte gesteld.
Artikel 44
Bij tussenkomsten van mandatarissen of enige andere interveniënt in een dossier, hanteren
personeelsleden twee basisregels:
a) personeelsleden behouden steeds hun objectiviteit en onbevangenheid en volgen de
normale administratieve procedure
b) de dossierbehandelende ambtenaar zal alle tussenkomsten, welke de aard van de
tussenkomst of hoedanigheid van de interveniënt ook is (ook politieke mandatarissen
en partijfunctionarissen op alle niveaus, vertegenwoordigers van drukkingsgroepen en
publieke, semi-publieke of privé-hulpverleners) opnemen in het administratief
dossier. De behandelend ambtenaar deelt de interveniënt mee dat de tussenkomst bij
het dossier zal worden gevoegd.
c) wanneer de personeelsleden geconfronteerd worden met de inmenging van een lokale
mandataris die in strijd handelt met de deontologische code lokale mandatarissen,
wordt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn daarvan op de hoogte
gebracht. Dergelijke melding kan geen aanleiding geven tot sanctionering of
beknotting van de loopbaan.
9 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 45
Worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het dossier dienen opgenomen te worden:
-
louter informatieve vragen van algemene of technische aard
vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun
functionele en hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende ambtena(a)r(en)
of diensten
Hoofdstuk 6 – Spreekrecht en spreekplicht
Als personeelslid van een lokaal bestuur beschikt u vaak over uiteenlopende informatie over
de gemeente, de inwoners, het OCMW.
Het is daarom ook belangrijk dat je weet hoe om te gaan met deze informatie.
De visie is hierop in de loop der jaren grondig gewijzigd. Waar vroeger in regel de
geheimhoudingsplicht werd aanvaard, wordt vandaag het spreekrecht als basis van de
deontologische code gehanteerd.
Artikel 46
Personeelsleden hebben principieel spreekrecht en hanteren de feitelijke informatie op een
correcte, volledige en objectieve wijze. Wie een persoonlijk standpunt of kritiek op de
overheid formuleert, maakt duidelijk dat hij of zij in eigen naam spreekt en niet namens het
bestuur.
Artikel 47
Personeelsleden hebben het recht om met collega’s, medewerkers, lokale mandatarissen
informatie uit te wisselen, ideeën te toetsen en eigen standpunten te verdedigen.
Artikel 48
In geval van onregelmatigheden geldt spreekplicht en wordt het diensthoofd, respectievelijk
de secretaris en de voorzitter van raad voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk op de
hoogte gebracht. Strafrechtelijke misdrijven worden onmiddellijk aan het diensthoofd,
respectievelijk de secretaris gemeld. Het diensthoofd, respectievelijk de secretaris verwittigen
de Procureur des Konings. Indien het diensthoofd, respectievelijk de secretaris geen gevolg
geeft aan de gegeven melding of zelf betrokken is, verwittigt het personeelslid zelf de
Procureur des Konings en stelt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn hiervan
onmiddellijk op de hoogte.
Vermoedens van fraude of corruptie worden onmiddellijk gemeld aan het diensthoofd,
respectievelijk de secretaris.
Indien het vermoeden van fraude of corruptie of de onregelmatigheden betrekking hebben op
de persoon van of op de handelingen gesteld door de secretaris wordt de voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk op de hoogte gesteld.
10 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Personeelsleden die in het kader van hun spreekrecht bepaalde feiten hebben bekendgemaakt
bij bovenvermelde personen kunnen daarvoor niet worden gesanctioneerd, negatief worden
geëvalueerd of in hun loopbaan worden beknot.
Artikel 49
Personeelsleden hebben het recht om lokale mandatarissen, burgers, andere
overheidsinstellingen,
aannemers,
leveranciers
of
dienstverleners
en
andere
overheidsinstellingen op hun eigen initiatief informatie te verschaffen en indien zij op
legitieme wijze om informatie vragen, hebben personeelsleden de plicht om deze informatie te
geven en deze informatie toe te lichten.
Artikel 50
Personeelsleden vertegenwoordigen in hun contacten met lokale mandatarissen,
overheidsinstellingen, burgers, leveranciers, aannemers of dienstverleners de overheid en
beperken zich derhalve tot duidelijke, objectieve en neutrale informatie over de feiten. Indien
hieraan persoonlijke opinies aan toegevoegd worden spreken de personeelsleden in eigen
naam.
Artikel 51
Als privé-persoon hebben personeelsleden het recht om tegenover derden hun politieke
overtuiging te uiten en om opbouwende kritiek te geven op het bestuur op een gereserveerde
manier en op een wijze dat het bestuur als democratische instelling niet wordt geschaad.
Artikel 52
Personeelsleden die gecontacteerd worden door de pers verwijzen de persmensen door naar de
secretaris of naar de ambtenaar, daartoe door de secretaris expliciet en formeel gemandateerd.
Het staat in dat geval de personeelsleden vrij om in eigen naam te spreken.
Artikel 53
De aan de pers verstrekte informatie moet objectief en correct zijn, de informatie moet zich
beperken tot feitelijke gegevens waarbij de politieke relevantie en de opportuniteit van het
optreden niet aan bod komen.
Artikel 54
Personeelsleden zijn verplicht om informatie waarvoor het bestuur of enige grondwettelijke,
wettelijke of decretale bepaling een geheimhoudingsplicht heeft opgelegd, geheim te houden.
11 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 55
Onder voorbehoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur
heeft de geheimhoudingsplicht betrekking op (niet limitatief)
-
gegevens over het intern beraad zolang de eindbeslissing niet is genomen
bescherming van de openbare orde
bescherming van het land en/of het bestuur
besprekingen die hebben plaatsgevonden in besloten vergadering waarbij het
personeelslid betrokken was
gegevens die geheim zijn of door het diensthoofd als dusdanig worden gedefinieerd
politiek gevoelige informatie
financiële belangen van de overheid
voorkomen en bestraffen van strafbare feiten
informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van de gemeente kan
schaden
medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van
collega’s of burgers
vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens
informatie waarop diegene die erom verzoekt geen rechten kan laten gelden
Het is personeelsleden in de zin van artikel 1 verboden feiten bekend te maken indien de
bekendmaking ervan een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het
bijzonder het privé-leven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens
die op haar of hem betrekking hebben openbaar te maken.
De plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie blijft gelden nadat de ambtenaren
uit dienst zijn getreden.
Artikel 56
Het is personeelsleden ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie vanuit het bestuur
aan derden naar buiten te brengen, zolang het bestuur die informatie nog niet langs de
officiële geëigende kanalen openbaar heeft gemaakt. Personeelsleden waken erover dat
buitenstaanders niet meeluisteren naar een gesprek over het werk of meekijken naar interne
stukken.
Artikel 57
Personeelsleden zorgen ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden
opgeborgen bij het verlaten van de werkvloer en personeelsleden waken erover dat de
computers worden afgesloten.
Artikel 58
Het spreekrecht wordt beperkt door de geheimhoudingsplicht , de discretieplicht en de plicht
tot gereserveerdheid.
12 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 59
Personeelsleden oefenen hun spreekrecht op een gereserveerde manier uit hetgeen impliceert
dat de wijze waarop het spreekrecht wordt gebruikt geen afbreuk mag doen aan de
waardigheid van het ambt of het vertrouwen van het publiek in het OCMW-bestuur niet mag
schaden.
Artikel 60
De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale
bepalingen die tot spreken verplichten, zoals bijvoorbeeld getuigen voor de rechtbank.
Hoofdstuk 7 – Reageren op niet–integere zaken
Artikel 61
Twijfels m.b.t. de integriteit van collega’s worden in de eerste plaats met de collega’s zelf
besproken.
Indien dit niet mogelijk is of indien het gesprek niet leidt tot een resultaat, worden het
diensthoofd, respectievelijk de secretaris en de voorzitter van het OCMW onmiddellijk
ingelicht.
Hoofdstuk 8 – Vorming
Artikel 62
§1 Personeelsleden in de zin van artikel 1 hebben recht op informatie en vorming m.b.t. de
aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van hun ambt evenals om te kunnen voldoen aan
de bevorderingsvereisten.
§2 Personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten
in de materies waarmee ze beroepshalve mee belast zijn conform de modaliteiten zoals
opgenomen in de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk
welzijn in zitting dd. 27 december 2012.
Artikel 63
Iedere inbreuk op de bepalingen van onderhavige deontologische code kan aanleiding geven
tot tuchtsancties voor wat betreft statutaire personeelsleden en tot sancties opgesomd in de
wet op de arbeidsovereenkomsten en andere relevante wetgeving wat contractuele
personeelsleden betreft.
13 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Artikel 64
Afschrift van deze deontologische code wordt, tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan ieder
personeelslid.
Telkens een nieuw personeelslid in dienst treedt, wordt haar/hem een afschrift van
onderhavige deontologische code, tegen ontvangstbewijs bezorgd door de secretaris of door
de verantwoordelijke ambtenaar daartoe door de secretaris expliciet en formeel gemandateerd.
14 Deontologische code personeelsleden OCMW Kapelle-op-den-Bos |
Download