Consulaat-Generaal Brussel

advertisement
Nummer archiefinventaris:
2.05.147
Inventaris van de archieven van de Nederlandse
Ambassade (1955-1964) en het Consulaat-Generaal
(1955-1974) in België
Auteur: CAS 876
Nationaal Archief, Den Haag 2008
Copyright: cc0
This finding aid is written in Dutch.
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
3
I N H O U D S O P G A V E
Beschrijving van het archief......................................................................................7
Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................8
Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 8
Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 8
Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 8
Citeerinstructie............................................................................................................................ 8
Archiefvorming...........................................................................................................................9
Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 9
Inleiding.................................................................................................................................. 9
Organisatie van de Buitenlandse Dienst................................................................................9
Directie Buitenlandse Dienst (DBD)..................................................................................9
De vertegenwoordigingen............................................................................................... 10
Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen.........................................................10
Multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen....................................................11
Consulaire vertegenwoordigingen..............................................................................11
Taken van de vertegenwoordigingen................................................................................... 11
Taakverdeling....................................................................................................................... 12
Politieke aangelegenheden.............................................................................................. 12
Economische aangelegenheden...................................................................................... 12
Consulaire aangelegenheden........................................................................................... 13
Ten behoeve van Nederlanders...................................................................................13
Ten behoeve van buitenlanders..................................................................................13
Pers- en Culturele aangelegenheden...............................................................................13
Werkzaamheden van Permanente Vertegenwoordigingen.................................................14
Ontwikkelingen in België...................................................................................................... 14
Geschiedenis van het archiefbeheer......................................................................................... 14
De verwerving van het archief.............................................................................................. 14
Inhoud en structuur van het archief.........................................................................................15
Selectie en vernietiging............................................................................................................. 15
Verantwoording van de bewerking........................................................................................... 15
Algemene toelichting............................................................................................................ 15
Inventarisatie........................................................................................................................ 15
Materiële verzorging............................................................................................................. 16
Ordening van het archief........................................................................................................... 16
Verwant materiaal....................................................................................................................18
Verwante archieven................................................................................................................... 18
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................................................19
I. AMBASSADE TE BRUSSEL........................................................................................................... 19
A. ALGEMEEN ARCHIEF..............................................................................................................................19
0. Algemeen..........................................................................................................................................19
1. Organisatie........................................................................................................................................20
2. Protocol............................................................................................................................................20
3. Juridische aangelegenheden............................................................................................................22
3.1 Volkenrecht en internationaal recht.........................................................................................22
3.2 Oorlogsrecht..............................................................................................................................24
3.2.1 Personen............................................................................................................................24
3.2.2 Goederen...........................................................................................................................25
3.3 Publiekrecht...............................................................................................................................30
3.4 Privaatrecht...............................................................................................................................30
4. Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare gezondheidszorg........................................31
4
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
5. Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica.......................................................33
5.1 Waterstaat..................................................................................................................................33
5.2 Verkeer en vervoer....................................................................................................................35
5.3 Verbindingen en elektronica.....................................................................................................38
6. Economie, migratie, arbeid.............................................................................................................38
6.1 Economie...................................................................................................................................38
6.1.1 Algemeen...........................................................................................................................38
6.1.2 Geld, bank- en beurswezen en kredietwezen..................................................................40
6.1.3 Openbare geldmiddelen....................................................................................................41
6.1.4 Goederen...........................................................................................................................41
6.1.5 Productie en consumptie..................................................................................................44
6.2 Migratie en arbeid....................................................................................................................45
7. Sociale aangelegenheden................................................................................................................46
8. Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden en onderwijs.................................................48
8.1 Algemeen..................................................................................................................................48
8.2 Culturele aangelegenheden.....................................................................................................49
8.2 Onderwijs..................................................................................................................................49
8.3 Wetenschappen........................................................................................................................50
9. Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties...........................................................51
9.1 Staatkunde.................................................................................................................................51
9.1.1 Binnenlandse staatkunde..................................................................................................51
9.1.2 Buitenlandse betrekkingen...............................................................................................52
9.2 Landsverdediging......................................................................................................................55
9.3 Internationale organisaties......................................................................................................56
9.3.1 Verenigde Naties (VN).......................................................................................................56
9.3.2 Benelux.............................................................................................................................58
9.3.3 Overige organisaties.........................................................................................................59
B. GEHEIM ARCHIEF..................................................................................................................................63
0. Algemeen..........................................................................................................................................63
1. Organisatie........................................................................................................................................63
2. Protocol............................................................................................................................................63
3. Juridische aangelegenheden...........................................................................................................64
4. Aangelegenheden van openbare orde............................................................................................64
5. Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica.......................................................64
6. Economie..........................................................................................................................................65
7. Sociale aangelegenheden................................................................................................................65
8. Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden........................................................................65
9. Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties..........................................................66
9.1 Staatkunde................................................................................................................................66
9.1.1 Binnenlandse staatkunde.................................................................................................66
9.1.2 Buitenlandse betrekkingen..............................................................................................66
9.2 Landsverdediging.....................................................................................................................69
9.3 Internationale organisaties......................................................................................................70
9.3.1 Verenigde Naties (VN).......................................................................................................70
9.3.2 Europese Unie (EU)...........................................................................................................72
9.3.3 Overige organisaties.........................................................................................................73
II. CONSULAAT-GENERAAL TE ANTWERPEN.................................................................................76
0. Algemeen...............................................................................................................................................76
2. Protocol..................................................................................................................................................77
3. Juridische aangelegenheden.................................................................................................................77
5. Waterstaat, verkeer en vervoer............................................................................................................78
6. Economie, arbeid..................................................................................................................................78
7. Sociale aangelegenheden.....................................................................................................................79
8. Culturele aangelegenheden, voorlichting............................................................................................79
9. Staatkunde, landsverdediging..............................................................................................................80
Bijlagen.....................................................................................................................81
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
5
Concordantie van archiefcode Buitenlandse Zaken naar het geheim archief van de Nederlandse
Ambassade in België te Brussel 1955 - 1964 ................................................................................. 81
Concordans van de archiefcode Buitenlandse Zaken naar archief van het Nederlands ConsulaatGeneraal in België te Antwerpen 1955 - 1974 ...............................................................................88
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
7
Beschrijving van het archief
BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal in België (standplaats Brussel)
Periode:
1955-1974
Archiefbloknummer:
Z66
Omvang:
22.80 meter; 1233 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederlandse Ambassade in Brussel (België)
Consulaat-Generaal in Antwerpen (België)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De archiefbescheiden van de Nederlandse ambassade te Brussel bestaan uit twee delen: het
algemeen archief en het geheim archief. Beide delen beslaan de periode 1955-1964; over de
periode na 1964 zijn slechts enkele agenda's aangetroffen. Het archief bestaat grotendeels uit
stukken betreffende de taakuitoefening van de ambassade, en bevat onder meer stukken
betreffende rechtspraak gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog, stukken met betrekking tot het
Koninklijk Huis, zowel van Nederland als van België, stukken betreffende de diplomatieke
betrekkingen van België met het buitenland, en internationale organisaties zoals de Europese Unie
en de Verenigde Naties. Het archief van het Consulaat-Generaal te Antwerpen beslaat de periode
1965-1974 en bestaat eveneens grotendeels uit stukken met betrekking tot de taakuitoefening. In
dit archief bevinden zich onder meer stukken betreffende juridische aangelegenheden met
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, zoals de afhandeling van schadeclaims en
nalatenschappen van oorlogsslachtoffers.
8
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A), deels niet openbaar.
Beperkingen aan het gebruik
BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen
krachtens het auteursrecht.
Aanvraaginstructie
AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de
volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie
CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal in België
(standplaats Brussel), nummer toegang 2.05.147, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Consulaat-Generaal Brussel, 2.05.147, inv.nr. ...
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
9
Archiefvorming
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding
INLEIDING
In deze inventaris zijn de archiefbescheiden opgenomen van de Nederlandse Ambassade te
Brussel en het Consulaat-Generaal in België te Antwerpen over de periode 1955 - 1974.
De namen van de chef de poste van de Ambassade in België staan hieronder opgenoemd. Achter
de naam van elke chef de poste staat tussen haakjes vermeld tot en met in welk jaar deze de
functie bekleedde. Dit waren achtereenvolgens:
– Jhr. mr. P.D.E. Teixeira de Mattos (1956 - 1964)
– J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk (1965 - 1969)
– mr. C.J. van Schelle (1969 - 1976)
Hieronder volgt een algemene beschrijving over de buitenlandse vertegenwoordigingen van
Nederland bij vreemde mogendheden en internationale organisaties. Deze is letterlijk
overgenomen uit hoofdstuk van 7 van het institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen
buitenland en ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945 1990 [1994], PIVOT-rapport nummer 103, 's-Gravenhage, 2003.
Organisatie van de Buitenlandse Dienst
ORGANISATIE VAN DE BUITENLANDSE DIENST
Directie Buitenlandse Dienst (DBD)
DIRECTIE BUITENLANDSE DIENST (DBD)
Tot 1945 bestonden er voor het in het buitenland werkzame personeel van het ministerie drie
diensten. De Diplomatieke Dienst, de Consulaire Dienst en de Tolkendienst. Leden van de
Diplomatieke Dienst hielden zich bezig met het onderhouden van contacten op regeringsniveau
over politieke en diplomatieke aangelegenheden. Economische en consulaire aangelegenheden
werden behandeld door leden van de Consulaire Dienst. De Tolkendienst bestond uit een groep in
Arabische, Japanse en Chinese taal en cultuur gespecialiseerde personen. 1
De Diplomatieke Dienst was voor de Tweede Wereldoorlog beperkt van omvang en telde slechts
59 diplomaten. De Consulaire Dienst had een veel grotere omvang. Deze bestond, inclusief de
honoraire consuls, uit bijna 700 personen. De Tolkendienst tenslotte kende in mei 1940 slechts elf
leden. 2
Tijdens de Londense periode van de Nederlandse regering werd een plan gemaakt om de drie
afzonderlijke diensten te integreren. De overwegingen daarbij waren van tweeërlei aard. Enerzijds
diende meer waarde te worden gehecht aan de persoonlijkheid van de Nederlandse
vertegenwoordiger in het buitenland en minder aan de sociale achtergrond van de kandidaten.
Anderzijds had de samensmelting van de diverse diensten vele praktische voordelen en
waarborgde deze een betere behartiging van de belangen van Nederlands-Indië. Met het
Koninklijk Besluit van 21 december 1945 kwam een einde aan het afzonderlijke bestaan van de
Consulaire Dienst, de Diplomatieke Dienst en de Tolkendienst. Door samenvoeging van deze
diensten functioneerde er vanaf 1 januari 1946 één Directie Buitenlandse Dienst (DBD), waaronder
de nieuw gevormde Buitenlandse Dienst ressorteerde. De minister van Buitenlandse Zaken, mr.
E.N. van Kleffens formuleerde de motieven voor de samenvoeging als volgt:
1
2
A. Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940 - 1945 (Alphen aan
den Rijn 1981) 74-75.
Idem, 80-89.
10
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
'Handhaving van afzonderlijke diplomatieke en consulaire diensten elk met hun eigen personeel
en verschillende dienstvoorwaarden is niet meer van deze tijd, nu het werk dat voorheen aan de
consulaire posten toeviel voor een groot deel naar diplomatieke posten is verschoven'. 3
De vertegenwoordigingen
DE VERTEGENWOORDIGINGEN
De werkzaamheden van de Buitenlandse Dienst werden verricht door de Nederlandse
vertegenwoordigingen in het buitenland. Binnen die groep van vertegenwoordigingen vielen drie
categorieën te onderscheiden.
1. Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen
a. gezantschappen
b. ambassades
c. militaire missies
2. Multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen
3. Consulaire vertegenwoordigingen
a. consulaten-generaal
b. consulaten
c. vice-consulaten
d. consulaire agenten
Bilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen
BILATERALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGINGEN
Het onderhouden van diplomatieke betrekkingen met een vreemde mogendheid impliceert de
accreditatie van een ambassadeur bij het staatshoofd van die betreffende mogendheid. Dit
betekent niet dat in elk land waarmee Nederland diplomatieke relaties onderhoudt ook een
ambassade is gevestigd, want een ambassadeur kan bij meerdere regeringen geaccrediteerd zijn.
De ambassade is het formele en officiële kanaal waardoor twee regeringen contact met elkaar
onderhouden.
In deze inventaris zijn de archieven beschreven van de Nederlandse Ambassade en het ConsulaatGeneraal te België. De laatste Nederlandse gezantschappen werden in de jaren zeventig verheven
tot ambassade.
In een enkel geval staat aan het hoofd van een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland
een (tijdelijk) zaakgelastigde. Het verschil tussen deze benamingen is vooral protocollair van aard.
Een ambassadeur is geaccrediteerd bij het staatshoofd van het ontvangende land, een gezant bij
de regering van het ontvangende land en een (tijdelijk) zaakgelastigde bij de minister van
Buitenlandse Zaken van het ontvangende land. Voor de status van het hoofd van zending is het
onderscheid tussen ambassadeur, gezant of (tijdelijk) zaakgelastigde niet van belang. Slechts met
betrekking tot voorrang en etiquette bestaat er onderscheid tussen de hoofden van zending.
Wel is het zo dat een land door middel van het uitzenden van een ambassadeur, gezant of
(tijdelijk) zaakgelastigde uitdrukking kan geven aan de waarde die het hecht aan de diplomatieke
betrekkingen met een ontvangend land.
De werkzaamheden van het in deze inventaris beschreven archief van bilaterale posten kunnen
grofweg verdeeld worden in politieke aangelegenheden, protocollaire aangelegenheden,
handelsaangelegenheden, aangelegenheden betreffende pers en culturele zaken en consulaire
aangelegenheden. Van een aantal van deze zaken zijn stukken in deze inventaris terug te vinden.
3
Nationaal Archief (NA) Den Haag, Archief Directie Buitenlandse Dienst (DBD), 1945 - 1954, 2.05.51, inv. nr. 35
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
11
Het ambtsgebied waarover de diplomatieke bevoegdheden van een Nederlandse
vertegenwoordiging zich uitstrekt is gelijk aan de landsgrenzen van de ontvangende staat.
Multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen
MULTILATERALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGINGEN
De Nederlandse multilaterale diplomatieke vertegenwoordigingen werden aangeduid met de
term: Permanente Vertegenwoordigingen (PV) van het Koninkrijk. De ambassadeurs die aan het
hoofd van een dergelijke PV stonden werden geaccrediteerd bij de betreffende internationale
organisaties. De PV's hadden een meer gespecialiseerde taak dan de ambassades. Zij waren
gericht op de werkzaamheden van de internationale organisatie. Voor de permanente
vertegenwoordigingen gold dat zij slechts een klein gedeelte van de hierna beschreven taken
vervulden. Consulaire werkzaamheden verrichtten zij in het geheel niet.
Consulaire vertegenwoordigingen
CONSULAIRE VERTEGENWOORDIGINGEN
Aan het hoofd van een consulaire post staat een consul of een consul-generaal, al of niet honorair.
De taken van een consulaire post zijn vooral van economische en uiteraard consulaire aard.
Politieke rapportages werden door een consulaire post zelden geleverd.
Het district of ressort van een consulaire vertegenwoordiging wordt in overleg tussen de
Nederlandse regering en het ontvangende land vastgesteld. Indien in een land waar Nederland een
consulaire vertegenwoordiging had ook een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging was
gevestigd was de consulaire post ondergeschikt aan die vertegenwoordiging.
Het ressort van een consulaat of consulaat-generaal kon worden onderverdeeld in een aantal
ressorten ten behoeve van enkele kleine, meestal honoraire, (vice-)consulaten. Vooral in landen
waar zich veel Nederlanders hebben gevestigd (Australië, Canada, Verenigde Staten) was dit het
geval.
Taken van de vertegenwoordigingen
TAKEN VAN DE VERTEGENWOORDIGINGEN
Artikel 1 van het Reglement van de Buitenlandse Dienst (Kvan 13 oktober 1951, Staatsblad nr. 499)
omschrijft de taak van de Buitenlandse Dienst. De door het Koninkrijk der Nederlanden
ondertekende Verdragen van Wenen inzake diplomatiek en consulair verkeer komen hiermee
overeen. 4
Die taken zijn:
a. Het Koninkrijk in het buitenland te vertegenwoordigen,
b. De buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk te onderhouden door middel van
contacten met de regering van de ontvangende staat,
c. Buiten het grondgebied de belangen van het Koninkrijk en van de onderdanen te
behartigen en te beschermen,
d. Met alle wettige middelen inlichtingen omtrent het buitenland te verzamelen en te
verstrekken die voor de regering en voor de bewoners van het Koninkrijk van belang
kunnen zijn,
e. Buiten het grondgebied van het Koninkrijk de gerechtelijke, buitengerechtelijke en
administratieve handelingen en werkzaamheden te verrichten welke krachtens
internationale overeenkomsten en de wetten en voorschriften van het Koninkrijk aan
diplomatieke en consulaire ambtenaren zijn opgedragen of waartoe deze bevoegd zijn
verklaard,
4
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, 18 april 1961 (Trb. 1962, nr. 159); Verdrag van Wenen inzake
consulaire betrekkingen, 24 april 1964 (Trb. 1981, nr. 143).
12
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
f. Het verrichten van alle andere door of vanwege de regering op te dragen werkzaamheden,
g. Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen het Koninkrijk en de
ontvangende staat en het tot ontwikkeling brengen van hun betrekkingen op economisch,
wetenschappelijk en cultureel gebied.
Bovenstaande taken dienden te worden uitgevoerd met inachtneming van het volkenrecht, in het
bijzonder de voor het Koninkrijk of de samenstellende delen van het Koninkrijk bindende
internationale verdragen en andere overeenkomsten. Ook dienden bij de uitoefening van de taak
de wetten en gebruiken van het land van accreditering in acht te worden genomen.
De taakelementen werden in bilateraal en in multilateraal verband uitgeoefend.
Taakverdeling
TAAKVERDELING
In materiële zin kan het werk van de ambassades en consulaten globaal worden onderverdeeld in
politieke aangelegenheden, economische aangelegenheden, consulaire aangelegenheden en persen culturele aangelegenheden.
Politieke aangelegenheden
POLITIEKE AANGELEGENHEDEN
– Het volgen van de binnenlandse en buitenlandse politieke ontwikkelingen in het land of bij
de internationale organisatie waarbij de missie geaccrediteerd is. Het rapporteren aan de
Nederlandse Regering omtrent de voor Nederland relevante ontwikkelingen opdat die bij
het formuleren van haar beleid daar rekening mee kan houden.
– Het uitdragen van het Nederlandse politieke beleid - tevens in het belang van de
bevordering van de internationale rechtsorde - bij de autoriteiten, waarbij de post is
geaccrediteerd, respectievelijk de andere leden van de internationale organisatie, ten einde
te bewerkstelligen dat het beleid van die autoriteiten (of van die landen) zich, voor zover
nodig en/of wenselijk, aan dat Nederlandse beleid aanpast of conformeert.
– Behartiging van belangen van andere landen. Dit omvat de behartiging van de politieke
belangen van Luxemburg in die landen waar Luxemburg geen vertegenwoordiging heeft.
Deze verdragsrechtelijke vastgelegde verplichting wordt gedeeld met België, dat de
commerciële en consulaire taken vervult in landen waar Luxemburg geen
vertegenwoordiging heeft.
– Na de Tweede Wereldoorlog verliet de Nederlandse regering de vooroorlogse
neutraliteitspolitiek. Een gevolg hiervan was dat tussen de bondgenoten in de NAVO en
tussen de leden van de Europese Gemeenschap in alle hoofdsteden waar meerdere NAVOof EG-landen zijn vertegenwoordigd regelmatig overleg werd gevoerd om tot
gemeenschappelijke standpunten te komen.
Economische aangelegenheden
ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
Op grond van een overeenkomst werken de posten ook voor het Directoraat-Generaal voor de
Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) en de Exportbevordering- en Voorlichtingsdienst
(EVD) van het ministerie van Economische Zaken. Deze overeenkomst, in de wandeling "het
Concordaat" 5, werd op 26 juli 1950 door de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
goedgekeurd. Op grond van deze overeenkomst waren de BEen de EVD gerechtigd instructies op
handelspolitiek gebied aan de posten te geven. 6
De economische werkzaamheden kunnen worden onderscheiden in macro-, meso- en microeconomische (respectievelijk het gehele land, een bedrijfstak en een bedrijf betreffende).
5
6
NA, DBD, 2.05.51, nv. nr. 32
A.M. van der Togt, Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een veranderende wereld. Organisatorische
aspecten van de vorming van het buitenlands beleid 1945-1974 (Nijmegen 1984) 32.
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
13
Consulaire aangelegenheden
CONSULAIRE AANGELEGENHEDEN
Ten behoeve van Nederlanders
TEN BEHOEVE VAN NEDERLANDERS
– Het zorgdragen voor de Nederlandse kolonie en Nederlandse toeristen in het buitenland.
De meest voorkomende werkzaamheden hiervoor zijn:
a. verstrekking, verlenging en wijziging van reisdocumenten voor Nederlanders, alsmede
diplomatieke, consulaire en dienstpaspoorten, 7
b. opmaken van legalisaties,
c. verstrekken van juridische adviezen,
d. bijstand bij opstellen van notariële akten,
e. opmaken van volmachten,
f. registratie van opgemaakte akten in een repertorium,
g. opmaken van akten van de burgerlijke stand, 8
h. dienstplichtzaken; doorgeleiden van verzoeken tot ontheffing van de dienstplicht voor
in het ressort woonachtige Nederlanders,
i. repatriëring,
j. zorg voor gearresteerden.
– overbrenging van gerechtelijke stukken, rogatoire commissies, legalisaties en andere
juridische handelingen,
– scheepvaartzaken, zeebrieven, aanmonstering, scheepsverklaringen,
– vlootbezoeken,
– opsporing van personen in het ressort en het innen van vorderingen,
– hulp bij emigratie.
Ten behoeve van buitenlanders
TEN BEHOEVE VAN BUITENLANDERS
– verlenen van visa voor bezoeken aan Nederland korter dan drie maanden of verstrekken
van een 'machtiging voorlopig verblijf' bij een verblijf van langer dan drie maanden,
– doorzending van asielverzoeken,
– doorgeleiden van klachten over het optreden van Nederlandse overheidsorganen,
– inlichten van buitenlandse autoriteiten betreffende Nederland o.a. inzake de Nederlandse
wetgeving.
Pers- en Culturele aangelegenheden
PERS- EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN
Het bevorderen en verbreiden van kennis van het leven en denken van het Nederlandse volk, zijn
staatkundige, economische en sociale structuur, zijn cultuur en zijn historie, en over de beginselen
en feitelijke gegevens die daarbij een rol spelen. Al dan niet in het kader van een Cultureel Accoord
tussen Nederland en het ontvangende land heeft de post tot taak het ontwikkelen van activiteiten
en het aankweken en onderhouden van relaties die de banden tussen beide landen kunnen
verstevigen.
7
8
Hoofden van diplomatieke posten zijn hiertoe bevoegd op grond van de artikelen 8, 10, 12 en 13 van de
Paspoortinstructie Nederland 1952. Het hoofd van de diplomatieke post kan de bevoegdheid delegeren aan
consulaire ambtenaren in zijn ressort.
Niet alle posten zijn hiertoe bevoegd. Zie voor (wisselende) lijst het Consulair Besluit van 15 september 1956 (Stb.
484) en de wijzigingen hierop.
14
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
Werkzaamheden van Permanente Vertegenwoordigingen
WERKZAAMHEDEN VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGINGEN
De taak van de Permanente Vertegenwoordigingen (PV) van het Koninkrijk der Nederlanden bij
internationale organisaties is het voorbereiden van het gezamenlijke beleid en de voorbereiding
en formulering van het nationale beleid met betrekking tot die internationale organisaties. De PV's
zijn intermediair tussen de nationale administratie en de administratie van de internationale
organisatie.
Uitvoering van de taak geschiedt door het uitdragen van het Nederlandse standpunt ten aanzien
van aangelegenheden waarvoor de internationale organisatie in het leven is geroepen en het
bevorderen van besluitvorming van de internationale organisaties, veelal via compromissen,
waarin de Nederlandse belangen zo goed mogelijk tot hun recht komen.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in vergaderingen van ambtelijke overleg- en
werkgroepen en, afhankelijk van het soort organisatie, in al of niet regulier overleg van de politiek
verantwoordelijken.
De ambtelijke overleg- en werkgroepen kennen bij sommige internationale organisaties een vaste
samenstelling, in andere gevallen is er sprake van een ad-hoc overleg.
De definitieve voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het overleg van de Permanente
Vertegenwoordigers. De beslissing over de voorstellen vindt altijd op het departement in Den
Haag plaats.
Het uitdragen van standpunten door de Permanente Vertegenwoordigingen kan slechts
plaatsvinden indien instructies bestaan over die standpunten. Die instructies worden geleverd
door de departementen van algemeen bestuur in Nederland. Het departement van Buitenlandse
Zaken treedt formeel op als coördinerend orgaan bij het vaststellen en doorgeleiden van die
instructies.
Ontwikkelingen in België
ONTWIKKELINGEN IN BELGIË
Een kort historisch overzicht geeft een beeld van de ontwikkelingen in België in de periode 1955 1974. 9
België is een land met drie gemeenschappen: de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap. Na
de Tweede Wereldoorlog kwam, onder druk van toenemende spanning tussen het
Nederlandssprekende en Franssprekende deel van de Belgische bevolking, een proces op gang van
decentralisatie en devolutie. Een vijftal grondwetsherzieningen in de periode 1970-2002 leidde tot
een federale staatsstructuur waarin veel bevoegdheden overgingen van de centrale regering naar
de deelregeringen.
Geschiedenis van het archiefbeheer
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief
DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief
9
Bron: de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Wikipedia
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
15
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
SELECTIE EN VERNIETIGING
Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten.
– Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken
en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Buitenland over de periode
1945 - 1990, 9 september 2002/nr.C.2002/2848, (Stcrt. 14 november 2002, nr. 220/pag. 11)
(RIO 103a)
– Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken
als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de
Rijksbegroting over de periode 1940 - 1993, vastgesteld bij beschikking van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Buitenlandse Zaken, nr.
98.22.RWS/JW d.d. 8 januari 1998 (Stcrt. 30 juli 1998, nr. 142), laatstelijk gewijzigd bij
beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen en de
minister van Buitenlandse Zaken, 25 januari 2005/nr. C/S/05/138 (Stcrt. 31 maart 2005, nr.
62/pag. 34) (RIO 015)
– Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken
en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de
Rijksoverheid over de periode 1945 - 1999, vastgesteld volgens kenmerk 5 juli 2005/nr.
C/S&A/051197 (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245/pag. 25) (RIO 143)
Verder zijn, op verzoek van het Nationaal Archief, de bestaande toegangen op het archief ook in
deze inventaris opgenomen.
Bij aanvang van de bewerking bestonden de archieven uit 40,5 meter. Na bewerking hiervan is in
totaal 18,8 meter archief voor bewaring overgebleven. De archiefstukken welke voor bewaring in
aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor
vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke
wijze vernietigd. Tijdens de selectie zijn ook archiefstukken geselecteerd welke op termijn voor
vernietiging in aanmerking kwamen. Het betreft hier onder andere de personeelsdossiers.
Verantwoording van de bewerking
VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Algemene toelichting
ALGEMENE TOELICHTING
Dit archiefblok is bewerkt als uitvloeisel van het meerjarenconvenant zoals dit is afgesloten tussen
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) op 29 september 1994.
Inventarisatie
INVENTARISATIE
Het archiefblok omvat de archieven van de Nederlandse Ambassade in België te Brussel en het
Nederlands Consulaat-Generaal in België te Antwerpen. De begincesuur voor deze inventaris is het
jaar 1955. De eindcesuur is gelegen in het jaar 1974. In deze toegang is echter een aantal
archiefbescheiden opgenomen, waarvan de datering niet binnen de archiefblokperiode vallen. De
oorspronkelijke archieven bestaan grofweg uit de volgende bestanden:
Ambassade in België te Brussel periode 1955 - 1964
1. periode 1955 - 1964
2. geheim, periode 1955 - 1964
16
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
Met uitzondering van enkele agenda's is er voor de Ambassade in België geen archief aangetroffen
van de periode 1965 - 1974.
Consulaat-Generaal in België te Antwerpen
1. periode 1955 - 1964
2. periode 1965 - 1974
De twee tienjarenblokken zijn in de nieuwe bewerking samengevoegd. Een apart deel is ingeruimd
voor het geheim archief uit de periode 1955 - 1964. In de bewerking is het onderscheid tussen de
archieven van de Ambassade en het Consulaat-Generaal gehandhaafd.
Voor de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen is de schrijfwijze gehanteerd die de
Nederlandse Taalunie heeft gepubliceerd op haar website. De Grote Bosatlas is gehanteerd als de
vorige genoemde site geen uitsluitsel bood.
Het uiteindelijke resultaat van de bewerking is een klassieke toegang op de archiefbestanden van
de Nederlandse Ambassade in België te Brussel (1955 - 1964) en het Nederlands ConsulaatGeneraal in België te Antwerpen (1955 - 1974).
Materiële verzorging
MATERIËLE VERZORGING
Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in
de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de
volgende stappen zijn uitgevoerd:
– Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd,
– Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed
papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps,
– Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis.
Voor de meeste archiefstukken geldt dat zij in standaard Amsterdamse dozen zijn verpakt. In het
archief bevinden zich echter ook agenda´s die zijn verpakt in 2 dozen met het formaat
410x290x140 millimeter. Verder is er nog 1 doos gebruikt met het formaat 410x290x100 millimeter.
Ordening van het archief
ORDENING VAN HET ARCHIEF
De toegang is primair ingedeeld in archiefvormende diensten, namelijk ambassade, consulaten of
andere commissies en organisaties. Bij de aanwezigheid van geheime stukken is de toegang
secundair onderverdeeld in algemeen archief en geheim archief. Tertiair is de toegang geordend
op de 9 hoofdrubrieken van de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals deze
in 1978 is vastgesteld. De hoofdrubrieken bestaan uit:
rubrieksnummer
rubrieksnaam
0
Algemeen
1
Organisatie
2
Protocol
3
Juridische aangelegenheden
4
Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare
gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu
5
Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
6
Economie, migratie, arbeid
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
rubrieksnummer
rubrieksnaam
7
Sociale aangelegenheden
8
Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting
9
Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties
17
De benamingen van deze rubrieken, met bijbehorende nummers, zijn voor zover daar stukken van
werden aangetroffen overgenomen in deze nieuwe toegang. Binnen deze indeling is, afhankelijk
van de aanwezigheid van gerelateerde archiefbescheiden, een nader onderverdeling gemaakt al
dan niet gebaseerd op de archiefcode.
Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp
meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de
plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan
het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst.
Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is
deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen. De
verschillende archiefstukken zijn zoveel mogelijk chronologisch geordend.
18
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
Verwant materiaal
Verwant materiaal
Verwante archieven
VERWANTE ARCHIEVEN
2.05.43 - Nederlandse Gezantschap / Nederlandse Ambassade in België (en Luxemburg), 1839-1954
(1961); en daarbij gedeponeerde bescheiden, 1924-1954
2.05.110 - Inventaris van het archief van het Consulaat-Generaal te Antwerpen (België), 1842-1956
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
19
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
I. AMBASSADE TE BRUSSEL
A. ALGEMEEN ARCHIEF
0. Algemeen
I. AMBASSADE TE BRUSSEL
A. ALGEMEEN ARCHIEF
0. ALGEMEEN
1-7
8-43
Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken betreffende de consulaire
dienstverlening aan personen.
1955 - 1958
1
1955 jan. - juni
2
1955 juli - dec.
3
1956 jan. - juni
4
1956 juli - dec.
5
1957 jan. - juni
6
1957 juli - dec.
7
1958
7 delen
Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken.
1955 - 1966
4 delen, 31 pakken en 1 omslag
8
1955, deel
9
1956, deel
10
1957 - 1958, (t/m agendanr. 7245)., deel
11
1958, en geheime stukken nrs. 17781 - 17826., deel
12
1959 jan. 03 - mrt. 31
13
1959 apr. 01 - mei. 26
14
1959 mei 27 - aug. 31
15
1959 sep. 01 - okt. 31
16
1959 nov. 03 - dec. 31
17
1960 jan. 04 - mrt. 18
18
1960 mrt. 22 - juni 07
19
1960 juni 08 - aug. 26, (t/m agendanr. 9000).
20
1960 aug. 26 - nov. 18
21
1960 nov. 19 - dec. 30, omslag
22
1961 jan. 02 - mrt. 14, (t/m agendanr. 3000).
23
1961 mrt. 14 - juni 01
24
1961 juni 02 - aug. 31
25
1961 sep. 01 - dec. 26
26
1962 jan. 02 - mrt. 27, (t/m agendanr. 3000).
27
1962 mrt. 27 - juni 25, (t/m agendanr. 6002).
28
1962 juni 25 - sep. 24, (t/m agendanr. 9000).
29
1962 sep. 24 - dec. 28
30
1963 jan. 02 - mrt. 22, (t/m agendanr. 3000).
31
1963 mrt. 22 - juni 20, (t/m agendanr. 6002).
32
1963 juni 20 - sep. 19
20
Consulaat-Generaal Brussel
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2.05.147
1963 sep. 20 - dec. 31
1964 jan. 02 - apr. 06, (t/m agendanr. 2700).
1964 apr. 06 - juni 09, (t/m agendanr. 5400).
1964 juni 09 - okt. 27, (t/m agendanr. 8100).
1964 okt. 27 - dec. 31
1966 jan. 03 - mrt. 07, (t/m agendanr. 2100).
1966 mrt. 08 - mei 06, (t/m agendanr. 4202).
1966 mei 06 - juni 30, (t/m agendanr. 6302).
1966 juni 30 - sep. 01, (t/m agendanr. 8402).
1966 sep. 01 - nov. 04, (t/m agendanr. 10498).
1966 nov. 04 - dec. 30
Dossierinventaris van het archief van de Consulaire Afdeling van de Nederlandse
Ambassade in België over de periode 1955 - 1964.
1964
1 stuk
1. Organisatie
1. ORGANISATIE
45-55
Stukken betreffende de ontwikkelingen inzake de verschillende Nederlandse
diplomatieke posten in België en Congo-Kinshasa.
1945 - 1965
11 omslagen
45-51
België. 1945 - 1965
45
België. Diverse consulaten, 1964
46
Consulaat te Gent. Algemeen, 1945 - 1957
47
Consulaat te Gent. Eventuele verheffing tot
consulaat-generaal, 1960 - 1964
48
Vice-Consulaat te Oostende, 1954 - 1965
49
Vice-Consulaat te Kortrijk, 1957 - 1958
50
Vice-Consulaat te Hasselt, 1958
51
Consulaat-Generaal te Luik, 1963
52-55
Congo-Kinshasa. 1953 - 1959
52
Consulaat-Generaal te Leopoldstad, 1953 - 1959
53
Consulaat te Jadostad, 1955
54
Vice-Consulaat te Matadi, 1955
55
Consulaat te Elisabethstad, 1955 - 1957
56
Stukken betreffende de vernietiging en opzending van archiefstukken.
1950 - 1956
57-58
Stukken betreffende het opstellen van rapporten met algemene en praktische
gegevens over België voor nieuwe medewerkers op een Nederlandse diplomatieke
post (postrapporten).
1958 - 1964
2 omslagen
57
Antwerpen, 1958 - 1964
58
Luik, 1959 - 1963
2. Protocol
1 omslag
2. PROTOCOL
59-75
Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot het Koninklijk Huis van
2.05.147
21
Consulaat-Generaal Brussel
België en Nederland.
1945 - 1964
59-68
Nederland. 1945 - 1963
59
Negatieve berichtgevingen over prins Bernhard in de
pers van België, 1945 - 1963
60
Verstrekken van inlichtingen en adviezen inzake het
aangaan door koningin Juliana van
beschermvrouwschappen ten behoeve van sociale
organisaties, 1949 - 1957
61
Persberichten naar aanleiding van de achttiende
verjaardag van prinses Beatrix, 1956
62
Verslagen inzake de organisatie en de viering van
Koninginnedag te Antwerpen, 1957
63
Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de
Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel, 1958
64
Prinses Beatrix, 1958 - 1961
65
66
67
68
69-74
75
1 pak, 15 omslagen en 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037
Prins Bernhard, 1958 - 1963
Staatsbezoek van koningin Juliana, prins Bernhard en
prinses Beatrix aan België van 30 mei tot 2 juni 1960,
1960 - 1961
Zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins
Bernhard, 1961 - 1962
Overlijden van prinses Wilhelmina, 1962 - 1963
België. 1949 - 1962
69
Koningin Elisabeth van België, 1949 - 1962
70
Verslag van een bezoek van koning Boudewijn aan de
Marollenbuurt in Brussel, 1953, stuk
71
Ontwikkelingen bij de koninklijke familie, 1958 - 1961
72
Reacties in de pers naar aanleiding van het officieel
bezoek van koning Boudewijn aan Nederland van 8
tot 12 juli 1959, 1959, pak
73
Reizen van leden van het Koninklijk Huis naar
Luxemburg, Verenigde Staten, Nederland en Spanje,
1959
74
Verslagen van de viering van verlovingen en
huwelijken, 1959 - 1961
Verslagen met betrekking tot koninklijke geboorten en verjaardagen
in Nederland en België, 1960 - 1964
76-77
Stukken betreffende het verlenen van onderscheidingen.
1947 - 1955
2 omslagen
76
Totstandkoming van een regeling betreffende de uitwisseling van
Nederlandse en Belgische koninklijke onderscheidingen, 1947 - 1954
77
Standpunt van België inzake het uitwisselen van decoraties met
West-Duitsland, 1952 - 1955
78-79
Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het Kabinet des Konings
van België.
22
Consulaat-Generaal Brussel
1951 - 1964
78
79
80-90
3. Juridische aangelegenheden
3.1 Volkenrecht en internationaal recht
2 omslagen
1951-1956
1961-1964
Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot de diplomatieke
vertegenwoordigingen.
1952 - 1964
1 pak en 10 omslagen
80
Wederzijdse waarneming van consulaire taken tussen België en
Nederland, 1952 - 1963
81
Vaststelling van de protocollaire plaats van de diplomatieke
vertegenwoordigers (préséancelijst), 1953 - 1961
82
Ontwikkelingen van de buitenlandse vertegenwoordigingen
(consulaire corps) in België, 1953 - 1964
83
Bezetting van de diplomatieke posten van België in het buitenland,
1954
84
Verheffing van buitenlandse posten in België en van Belgische
posten in het buitenland tot ambassade, 1954 - 1960
85
Deelname aan diverse protocollaire aangelegenheden met
betrekking tot ambtsaanvaardingen, 1955 - 1957
86
Ontwikkelingen van de vertegenwoordiging van België in het
buitenland, 1957 - 1964
87
Benoeming van jhr. mr. E.V.E. Teixeira de Mattos tot buitengewoon
en gevolmachtigd ambassadeur van Nederland in Guatemala, 1959 1960
88
Wijze van corresponderen in diplomatieke stukken, 1959 - 1963
89-90
91
2.05.147
Aanbieden van de geloofsbrieven aan de koning van België door
vertegenwoordigingen uit diverse landen. 1959 - 1964
89
1959-1960
90
1961-1964, pak
Stukken betreffende de Nederlandse vertegenwoordiging bij de 500-jarige
herdenking van de Staten-Generaal van de vroegere Nederlanden te Brussel.
1964
1 omslag
3. JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
3.1 VOLKENRECHT EN INTERNATIONAAL RECHT
92-98
Stukken betreffende grensaangelegenheden.
1950 - 1964
92-96
1 pak en 6 omslagen
Overleg tussen Nederland en België inzake de vaststelling van de
rijksgrens en diverse grensregelingen. 1950 - 1963
92
Ruilverkavelingsblok Eede, gemeenten Eede, St.
Laureine, Maldegem en Middelburg, 1950 - 1963
93
Gemeenten Nieuw-Ginneken en Meerle, 1954 - 1957
94
Gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hartog, 1958 1959, pak
95
Moeilijkheden met betrekking tot NederlandsBelgische grenslanderijen, 1958 - 1959
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
23
96
97
98
Totstandkoming van een verdrag met België inzake
de ontginning van steenkolen in stroken langs de
Maas, 1959
Inlichtingen aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
over het Duits-Belgisch verdrag met betrekking tot grenscorrecties
en andere vraagstukken, 1959
Standpunt van België ten aanzien van het ontwerpverdrag tussen
Nederland en West-Duitsland inzake de afbakening van het
continentaal plat in de nabijheid van de kust, 1964
99-101
Stukken betreffende het sluiten van uitleveringsverdragen tussen België en diverse
landen.
1952 - 1959
3 omslagen
99
Groot-Brittannië, 1959
100
Marokko, 1959
101
Nederland, West-Duitsland en Pakistan, 1952 - 1957
102-111
Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot het diplomatiek en
consulair recht.
1952 - 1964
1 pak en 9 omslagen
102
Diverse consulaire verdragen, 1952 - 1956
103
Totstandkoming van een consulair verdrag tussen België en GrootBrittannië, 1952 - 1958
104
Registers van de burgerlijke stand, 1952 - 1959
105
106-107
108
109
110
111
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035
Deelname aan de diplomatieke Zeerechtenconferentie te Brussel,
1952 - 1962, pak
Rechtspositie en consulaire voorrechten van de diplomatieke
vertegenwoordiging. 1952 - 1964
106
1952-1957
107
1958-1964
Consulaire werkzaamheden en bevoegdheden van de Nederlandse
posten in België, 1954 - 1963
Totstandkoming van het Belgisch-Brits consulaire ontwerpverdrag,
1961
Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen met betrekking tot de diplomatieke
vertegenwoordiging in België, 1962
Standpunt van België met betrekking tot het Verdrag van Wenen
inzake diplomatiek verkeer, 1964
112
Stukken betreffende het standpunt van de Belgische regering inzake de uitvoering
van het Verdrag tot Vreedzame Beslechting van Internationale Geschillen en het
benoemen van leden van Verzoeningscommissies.
1953 - 1964
1 omslag
113-115
Stukken betreffende aangelegenheden inzake de Haagse Verdragen.
1954 - 1964
1 pak en 2 omslagen
113
Totstandkoming en bekrachtiging van de Haagse Verdragen inzake
het internationaal privaatrecht, 1954 - 1964, pak
24
Consulaat-Generaal Brussel
114
115
2.05.147
Verstrekken van inlichtingen inzake de toetreding van diverse landen
tot de Haagse Vredesverdragen, 1955 - 1959
Verstrekken van informatie inzake de vaststelling van verdragen
betreffende de eenmaking van het recht op de internationale koop,
1956 - 1964
116
Stukken betreffende de ondertekening door België van een internationaal verdrag
houdende de uitbreiding van de bevoegdheid van autoriteiten ten overstaan van
wie de erkenning van natuurlijke kinderen kan geschieden.
1960
1 omslag
117
Stukken betreffende de overeenkomsten tussen België, Zwitserland en Oostenrijk
inzake de erkenning van scheidsrechterlijke uitspraken.
1960
1 omslag
3.2 Oorlogsrecht
3.2 OORLOGSRECHT
3.2.1 Personen
3.2.1 Personen
118-125
Stukken betreffende de bemoeienis met Nederlandse gedetineerden in België, die
wegens hun gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in België waren
veroordeeld.
1944 - 1962
8 omslagen
118
Beljaars, B.L.I.M, 1946 - 1959
119
Daemen, gebroeders M., P. en R, 1944 - 1949
120
Eyck, J.T.P, 1945 - 1960
121
Klinkenberg, F.D.G, 1959 - 1961
122
Martens, E.L, 1945 - 1960
123
Prevoo, J.J.H, 1947 - 1958
124
Vlaming, P, 1947 - 1962
125
Walravens, C.A, 1945 - 1954
126
Stukken betreffende de uitwisseling van gegevens tussen Nederland en België
inzake gedetineerde oorlogsmisdadigers.
1950 - 1955
1 omslag
127-128
Stukken betreffende de opheffing van de verblijfsontzegging in Nederland,
opgelegd aan personen wegens hun gedragingen tijdens de Duitse bezetting.
1950 - 1961
2 omslagen
127
Debra, L.J, 1952 - 1955
128
Rossem, P.A. van, en echtgenote, 1950 - 1961
129
Stukken betreffende de samenwerking met België inzake de opsporing, vrijlating en
repatriëring van Belgische en Nederlandse gevangenen in de Sovjet-Unie.
1952 - 1958
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034
130-135
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over personen aan het
Nederlandse Beheersinstituut.
1954 - 1959
6 omslagen
130
Kauffmann, J. en Kauffmann, I., (erven), 1959
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
131
132
133
134
135
25
Osterrieth-Majer, C, 1957 - 1958
Reiche, G.A.M, 1954 - 1957
Thierron, H.K, 1959
Ulrich, W.R.R. en Ulrich-Weverberg, Y.N.J, 1959
Villers-Beckmann, weduwe, 1957
136
Stukken betreffende het niet-officieel erkennen door Nederland van ex-politieke
gevangenen in verband met oorlogsschadeclaims.
1958 - 1960
1 omslag
137
Stukken betreffende overleg over het nemen van maatregelen in verband met de
onderhoudstoestand van de verzamelbegraafplaats Hohne nabij Belsen.
1960
1 omslag
138-139
Stukken betreffende onderzoeken naar de nationaliteit van personen.
1960 - 1964
2 omslagen
138
Halberstadt, N., in verband met de afwikkeling van zijn
nalatenschap, 1960
139
Vas, N.J.B.M. de, oprichter van de gedurende de Tweede
Wereldoorlog in België opererende Wachgruppe Nordland, 1964
140
Stukken betreffende het Belgische wetsontwerp tot verlenging van de verjaring van
doodstraffen, uitgesproken wegens misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van
de staat, gepleegd tussen 9 mei 1940 en 8 mei 1945 en tot wijziging van artikel 4
van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische
nationaliteit (Lex Degrelliana).
1964
1 omslag
3.2.2 Goederen
3.2.2 Goederen
141-244
Stukken betreffende het indienen en behandelen van schadeclaims van
oorlogsslachtoffers.
1940 - 1964
104 omslagen
141
Achten, W.J.L, 1955
142
Avoort, H. van der, 1960 - 1961
143
Bartels-Schepers, M, 1963
144
Bent-Smets, van der, 1957
145
Berg, M. van den, 1960
146
Blankert, W.R.J, 1955 - 1956
147
Blitz-Bleeckx, P, 1950 - 1956
148
Blumer-Roos, J.H, 1945 - 1955
149
Boekholt, A.D, 1948 - 1958
150
Boon, A, 1954 - 1957
151
Breugom, J, 1940 - 1957
152
Brilleslijper, N, 1959
153
Bruijn, P. de, 1958 - 1960
154
Buschgens, C.L.N, 1956
155
Chalbert, E.M.J, 1955 - 1956
156
Citroen-Richter, R, 1957 - 1958
157
Cocq d 'Armandville, B. le, 1961 - 1962
26
Consulaat-Generaal Brussel
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Coninck, F. de, 1957
Corper-Zwaga, M, 1957
Daemen-Bemelmans, J, 1956 - 1959
Dam, A. van, 1955
Dijk, J. van, 1961
Dobbelaar, J.P, 1940 - 1957
Draayer, W.H, 1957 - 1958
Drenth, P.J, 1957
Emonts, E, 1958
Eyck, J, 1958 - 1961
Faessen-Steeland, E.P, 1940 - 1958
Frankenhuis, E, 1955
Frankfort, H, 1957
Gent, W.J. van, 1957
Ghrauw, Chr, 1953 - 1956
Gier, P. de, 1953 - 1959
Haens-Van Holder, d', 1951 - 1956
Hendrickx-Bijsterveld, A.M, 1960
Hese-Sinke, A. van, 1955 - 1963
Heuysdens, W, 1949 - 1956
Holdorp, G, 1961
ICRO, fa, 1961
Jeukens, J.H, 1957 - 1960
Joodse Invalide, de, 1958
Kaas, J, 1952 - 1960
Kivit-Zwart, K, 1955 - 1957
Klooster, J. van der, 1955
Koekoek-Clément, M, 1954 - 1959
Koorevaar, W, 1959 - 1962
Kooyman, A.L, 1952 - 1960
Korporaal, A, 1957
Kort, J.L.E. de, 1957
Lambooy, M.P.J, 1959
Lash, C.M.C, 1957
Logger, W.A, 1951 - 1955
Loo, W, 1948 - 1958
Lozanne, P. de, 1962
Meeuwissen-Tutelaars, M, 1958
Menke, L, 1953 - 1957
Michiels van Verduynen, H, 1957 - 1958
Milet de St. Aubin, C, 1944 - 1955
Muller, L, 1957
Nijs, M. de, 1963
Nuys, J. van, 1944 - 1955
Oosterwijk, A, 1953 - 1964
Penders-D' Hond, M.C, 1955 - 1956
Poots, W, 1957
Putten, F. van der, 1958
Puyvelde, L. van, 1956 - 1964
2.05.147
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245-254
27
Rabinowitz, J, 1958
Rezelman, G, 1940 - 1959
Roelands-Melis, A, 1960
Sande-Nijveld, W.J. v.d, 1961
Schellenberg, H.J, 1952 - 1958
Schultze, L, 1956
Sissing, G, 1955
Smit, L, 1946 - 1958
Smit, W, 1960
Smit-de Jong, J, 1957
Strating, G.T, 1954 - 1957
Succes, sleepdienst, 1956
Tichelaar, W, 1957
Tummers-Heydendael, M, 1962
Ummels-Messters, M, 1964
Veen, A. van, 1960
Veldman, C, 1951 - 1957
Velt-Harings, E, 1946 - 1951
Verduijn-Gogo, L.A, 1955
Vermeule, J, 1945 - 1958
Verraes, J.L, 1951 - 1958
Visser-Smeets, M.R, 1954 - 1958
Vliet, M. van der, 1956 - 1957
Voorn, W, 1964
Vrinzen-Swinnen, G, 1957
Waal, J. de, 1945 - 1956
Wagemakers-Nieuwlaat, 1961
Walt van Praag-Vanderelst, O.A.J.H. van, 1957 - 1958
Warner, D.J.F, 1957
Wege, P.V. v.d, 1960 - 1961
Werthauer, H.H, 1955 - 1960
Wever, J, 1953 - 1958
Weyt, L.M, 1960
Wildemeersch, 1949 - 1958
Wöllner, E, 1959
Woudhuysen, H, 1953 - 1957
Zandstra, J, 1954 - 1956
Zonneman, Ph, 1947 - 1960
Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de afhandeling van
oorlogsschadeclaims.
1943 - 1965
2 pakken en 8 omslagen
245
Nederlandse claim inzake uit Duitsland naar België teruggevoerde
schilderijen uit de collectie Renders die in 1941 aan de NV
Kunsthandel v/h J. Goudstikker te Amsterdam waren verkocht, 1943
- 1962
246
Overleg tussen de Nederlandse regering en de Dienst voor
Onderlinge Hulpverlening (OMA), 1945 - 1959
247
Schadeclaim van NV Van der Graaf en Koelman's Bergings- en
Transportbedrijf te Rotterdam betreffende het drijvende bok
28
Consulaat-Generaal Brussel
248
249
250
251-253
254
255-263
Assistent, 1947 - 1955
Belgische claim inzake de restitutie van oorlogsmaterieel categorie A
die in België door Nederlandse militaire eenheden waren
weggehaald, 1948 - 1958
Schadeclaims van diverse personen, 1949 - 1964, pak
Vergoeding van schadeclaims van Nederlanders als gevolg van
onrechtmatige daden in België van geallieerde militairen, 1950 1965
Nederlands-Belgische intercustodiale geschillen (geschillen tussen
het Nederlandse Beheersinstituut en de Dienst van het Sequester
inzake tegenstrijdige aanspraken op vijandelijk vermogen ). 1955 1959
251
Algemeen., pak
252
Obligaties van de Compagnie Internationale des
Wagons Lits et des Grands Express, 1955 - 1959
253
Behandeling van diverse zaken.
Nederlandse claim in verband met de lichting van de boot Lady
Jeanne in de haven van Breskens, 1956 - 1961
Stukken betreffende regelingen, overeenkomsten en verdragen inzake
oorlogsschade.
1945 - 1964
2 pakken en 7 omslagen
255
Overleg tussen Nederland en België inzake de totstandkoming van
overeenkomsten en regelingen ten behoeve van Nederlandse
burgerlijke oorlogsslachtoffers in België, 1945 - 1964, pak
256
257-258
259
260
261
262
263
264-281
2.05.147
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040
Overleg met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over
diverse regelingen en overeenkomsten inzake de afwikkeling van
oorlogsschade, 1952 - 1956
Belgisch-Nederlandse overeenkomst van 1951 inzake de vergoeding
van oorlogsschade. 1954 - 1964
257
Overleg met de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken over aanvulling en wijziging van
de overeenkomst, 1954 - 1957
258
Uitvoering van de overeenkomst, 1958 - 1964
Totstandkoming van de overeenkomst tussen België en Nederland
tot regeling van de Belgisch-Nederlandse financiële geschillen die
voortvloeien uit wederzijdse vorderingen uit de Tweede
Wereldoorlog, 1954 - 1964
Duitse schadevergoedingsregeling wegens nazivervolging
(Bundesergänzungsgesetz), 1955 - 1963
Totstandkoming van overeenkomsten inzake de schadeloosstelling
vanwege nazivervolging, 1955 - 1964, pak
Overeenkomst tussen België en Frankrijk betreffende de
schadeloosstelling van burgerlijke slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, 1959 - 1960
Uitvoering van de tussen Duitsland en België gesloten akkoorden
inzake vergoedingen aan slachtoffers van het nazisme, 1963 - 1964
Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de toekenning van een
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
29
vergoeding aan personen wegens geleden oorlogsschade in het buitenland.
1947 - 1964
18 omslagen
264-270
Duitsland. 1947 - 1963
264
Beretz, H, 1951 - 1963
265
Frank-Dahl, M, 1956
266
Heyden, M.F.J, 1957
267
Montesinos-Peleman, E.H, 1947 - 1958
268
Pieters, M.H, 1952 - 1956
269
Pouwels, A, 1959
270
Steen-Tak, K. van de, 1950 - 1962
271-273
Indonesië. 1955 - 1960
271
Huinder, H.A, 1955 - 1958
272
Jacquard, R.A, 1960
273
Manneback-Dressou, A.
274-278
Japan. 1954 - 1962
274
Bottelberghs, P.H, 1962
275
Driehuyzen-Wildschut, C.A, 1959 - 1961
276
Kinsbergen, A, 1954 - 1959
277
Koreman, J.J, 1957 - 1959
278
Westmeijer, E.B, 1959
Joegoslavië; Smits- de Lodzia Brodski, E, 1958 - 1964
Oost-Duitsland; Sonnenschein-Pieters, H, 1956 - 1961
Sovjet-Unie; Blees, A, 1958
279
280
281
282
Stukken betreffende het standpunt van België naar aanleiding van plannen van het
Verenigd Koninkrijk tot restitutie van geconfisqueerde Duitse vermogens.
1954 - 1956
1 pak
283
Stukken betreffende de afhandeling van herstelbetalingen en schadeclaims tussen
diverse landen.
1954 - 1964
1 pak
284
Stukken betreffende de maatregelen van België tot het gerechtelijk in beslag
nemen van bezittingen van vreemde onderdanen en de teruggave van een schilderij
door België aan Nederland.
1955 - 1956
1 omslag
285
Stukken betreffende het standpunt van België en Nederland inzake het verstrekken
van inlichtingen aan Duitsers over in beslag genomen vijandelijk vermogen.
1955 - 1956
1 omslag
286
Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot
vijandelijke vermogens.
1957 - 1963
1 omslag
287
Stukken betreffende het bemiddelen in een erfeniszaak waarbij het vermogen van
E.F. Arnold en M.G. Arnold-Esghain als vijandig vermogen in beslag genomen was.
1960 - 1962
1 omslag
30
288
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
Stukken betreffende bijeenkomsten van de Tripartite Commission for the
Restitution of Monetary Gold te Brussel inzake de behandeling van de aanspraken
van Nederland op circa 19 ton goud van de Nederlandse Bank die in oktober 1940
door de bezetter uit Nederland naar Duitsland werd afgevoerd en daar na 1945
werd aangetroffen.
1962 - 1963
1 omslag
3.3 Publiekrecht
3.3 PUBLIEKRECHT
289
Stukken betreffende overleg met de regering van België inzake de uitwisseling van
gegevens over personen.
1952 - 1958
1 omslag
290
Stukken betreffende het uitwisselen van gegevens tussen Nederland en België
inzake politieke delinquenten.
1952 - 1961
1 omslag
291
Stukken betreffende de wijziging van de nationaliteitswetgeving in België.
1953 - 1956
1 omslag
292
Stukken betreffende de zogenaamde IJzerbedevaarten te Diksmuide, een Vlaamskatholieke manifestatie.
1959 - 1962
1 omslag
293
Stukken betreffende maatregelen in België tegen rassenhaat en antisemitisme.
1960
1 omslag
294
Stukken betreffende het standpunt van België ten aanzien van een door de
Verenigde Staten gedaan verzoek om interventie in verband met de situatie van
Cubaanse gevangenen.
1962
1 omslag
3.4 Privaatrecht
3.4 PRIVAATRECHT
295
Stukken betreffende de herziening van de Conventie van Bern inzake het
auteursrecht.
1946 - 1957
1 omslag
296
Stukken betreffende verdragen en overeenkomsten tussen diverse landen inzake
het industriële eigendom.
1946 - 1964
1 omslag
297
Stukken betreffende de toetreding van diverse landen tot de Verdragen van Den
Haag van 17 juli 1905 en 1 maart 1954 inzake de burgerlijke rechtsvordering.
1951 - 1964
1 omslag
298
Stukken betreffende de bemoeienis met een vermeende nalatenschap van J.
Dubois, voormalig gouverneur van Sumatra.
1953 - 1956
1 omslag
299
Stukken betreffende het bemiddelen bij de inbeslagname van een Nederlands schip
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
door de Belgische autoriteiten.
1957 - 1958
31
1 omslag
300
Stukken betreffende het bemiddelen bij de aankoop van een bronzen beeldje van
Zijne Majesteit Koning Willem II door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken.
1959 - 1960
1 omslag
301
Stukken betreffende overleg tussen Nederland en België over de positie van de
protestanten in Spanje.
1959 - 1960
1 omslag
302
Stukken betreffende internationale verdragen over de wettelijke aansprakelijkheid
inzake atoomschade.
1959 - 1964
1 pak
303
Stukken betreffende de voorbereiding van een Noordzeevisserijconferentie in Den
Haag.
1960 - 1961
1 omslag
304
Stukken betreffende overleg tussen België en Nederland inzake wettelijke
aansprakelijkheidsproblemen in verband met de lijndienst op Europa van het
atoomschip NS Savannah.
1962 - 1965
1 omslag
4. Openbare orde, openbare zedelijkheid en openbare gezondheidszorg
4. OPENBARE ORDE, OPENBARE ZEDELIJKHEID EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG
305-309
Stukken betreffende regelingen inzake de afgifte van reisdocumenten.
1945 - 1964
5 omslagen
305
Overleg over een nieuwe regeling voor de afgifte van Nederlandse
diplomatieke-, consulaire-, dienst- en gewone paspoorten, 1945 1956
306
Overeenkomsten tussen België en diverse landen inzake de afgifte
van visa, 1952 - 1964
307
Afschaffing van paspoortformaliteiten voor de Benelux-landen, 1955
308
Verslagen van zittingsdagen te Baarle-Hertog in verband met de
afgifte van bewijzen van Nederlanderschap A en B, 1955
309
Registratie van het zeemansboekje bij het secretariaat van de
Verenigde Naties als erkend reisdocument, 1964
310
Stukken betreffende regelingen inzake de toelating en vestiging van Nederlanders
in België.
1946 - 1956
1 omslag
311
Stukken betreffende de openbare gezondheidszorg in België.
1947 - 1957
312
Stukken betreffende de bemoeienis met de Oorlogsgravenstichting, onder andere
de medewerking aan de Nederlands-Belgische Gemengde Commissie voor
Oorlogsgraven en de herbegraving van uit België gerepatrieerde Nederlandse
oorlogsslachtoffers op het ereveld te Loenen.
1950 - 1957
1 pak
1 omslag
32
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
313
Stukken betreffende de vestiging van speelhuizen te Baarle-Hertog.
1952 - 1957
1 omslag
314
Stukken betreffende de totstandkoming van regelingen en overeenkomsten inzake
het grensverkeer in de landen van de Benelux.
1953 - 1960
1 omslag
315
Stukken betreffende het inlichten van de minister van Buitenlandse Zaken van
België over Nederlandse maatregelen op het gebied van de in- en uitvoer van
honden en katten in verband met hondsdolheid.
1955
1 omslag
316
Stukken betreffende jaarrapporten over de Nederlandse kolonie in België.
1955 - 1964
1 omslag
317
Stukken betreffende de bezetting van het kasteel Gravensteen te Gent door een
aantal Amsterdamse studenten.
1956
1 omslag
318
Stukken betreffende de vreemdelingenvoorschriften in België.
1956 - 1957
1 omslag
319
Stukken betreffende de Nederlandse vertegenwoordiging in de Commission
Internationale Permanente puor l' épreuve des armes à feu portatives (CIP), met als
taak het bevorderen van de internationale standaardisatie bij het verstrekken van
rijksgoedkeurmerken voor klein kaliber wapenen en munitie.
1958 - 1961
1 omslag
320
Stukken betreffende de openbare gezondheidszorg in België.
1959
321
Stukken betreffende de totstandkoming en herziening van regelingen tussen België
en West-Duitsland en België en Nederland inzake de verwijdering van ongewenste
personen.
1959
1 omslag
322
Stukken betreffende een overeenkomst tussen België en West-Duitsland inzake de
uitoefening van de geneeskunde in de grensgemeenten.
1959
1 omslag
323
Stukken betreffende de totstandkoming van internationale overeenkomsten met
betrekking tot verdovende middelen.
1959 - 1961
1 omslag
324
Stukken betreffende de totstandkoming van het wetsontwerp Geneeskundig
Schooltoezicht in België.
1960
1 omslag
325
Stukken betreffende maatregelen van België tegen de prostitutie in de havens van
Antwerpen, Gent en Brugge.
1961
1 omslag
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
33
326
Stukken betreffende de mogelijke openstelling van de grenspost te Baarle-Nassau.
1962
1 omslag
327
Stukken betreffende het wetsontwerp inzake de goedkeuring van de overeenkomst
tussen België en Luxemburg inzake de controles aan de Belgisch-Luxemburgse
grens en van het protocol van ondertekening.
1962
1 omslag
328
Stukken betreffende het geven van inlichtingen over de persattaché bij het
Nederlands Consulaat te Barcelona over zijn gedragingen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
1963
1 omslag
5. Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
5. WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER, VERBINDINGEN EN ELEKTRONICA
5.1 Waterstaat
5.1 WATERSTAAT
329-338
Stukken betreffende de ontwikkeling van diverse havens.
1944 - 1964
1 pak en 9 omslagen
329
Algemeen, 1954 - 1957
330
Reacties uit België op de ontwikkelingen in de haven van Rotterdam,
1944 - 1957
331-332
333
334
335
336
337
338
339-372
Antwerpen. 1945 - 1964
331
Statistische gegevens en rapporten opgesteld door de
Nederlandse consul-generaal te Antwerpen, 1945 1964, pak
332
Petroleuminstallaties in de haven van Antwerpen,
1948 - 1953
Havenproblemen in de Benelux, 1947 - 1952
Gent, 1953
Goederenbehandeling in de havens van Antwerpen en Rotterdam,
1956
Plannen voor de vestiging van een aanleghaven te Zeebrugge ten
behoeve van de exploitatie van een scheepvaartdienst tussen
Europa en de Verenigde Staten, 1956
Zeebrugge, 1956 - 1961
Luik, 1962
Stukken betreffende waterwegen.
1944 - 1964
9 pakken, 22 omslagen en 3 stukken
339
Diverse kanalenplannen, 1952 - 1957
340-344
Westerschelde. 1944 - 1960
340
Algemeen, 1944 - 1957
341-342
Deelname aan de Belgisch-Nederlandse Technische
Schelde Commissie, met als taak het bestuderen en
adviseren inzake de zuiver wetenschappelijke
problemen die de Schelde als vaarwater stelt. 1948 -
34
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
1957
341
342
345
346-349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359-363
364
365-366
Algemeen, 1948 - 1955
Voorbereiding van een
douaneovereenkomst tussen
Nederland, België en Luxemburg door
de Technische Scheldecommissie, 1957
343
Instelling van de Nederlands-Belgische
Studiecommissie voor het Schelderegiem, met als
taak de mogelijkheden te onderzoeken van een
verdere samenwerking tussen Nederland en België
inzake het Scheldevraagstuk, 1948 - 1957, pak
344
Persbericht naar aanleiding van een vraaggesprek
met de Belgische minister van Openbare Werken
inzake het bevaarbaar maken van de Schelde voor
supertankers, 1960, stuk
Diverse waterwegen, 1944 - 1964, pak
Onderhoud en de verbetering van het Kanaal Gent-Terneuzen. 1944
- 1964
346
1944-1958, pak
347
1959-1960, pak
348
1961-1964
349
Bijlagen., pak
Plannen voor de aanleg van het Rijn-Main-Donaukanaal, 1945 - 1952
Bouw van sluizen, 1947 - 1957
Plannen voor inpolderingen in het Sloe en de Brakman, 1948 - 1956
Bouw van aflaatwerken in de Noordelijke dijk van het kanaal
Bocholt-Herenthals, 1951
Oprichting van een experimenteel radarstation aan de
Westerschelde, 1951 - 1956
Werkwijze en rapportage van de Nederlands-Belgische Commissie
Waterwegen, 1951 - 1956
Verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het
Albertkanaal, 1951 - 1964, pak
Plannen voor de aanleg van een Schelde-Maas-Rijn verbinding, 1952
- 1961, pak
Onderhoud van het kanaal Luik-Maastricht, 1953 - 1962
Schelde-Rijnverbinding. 1953 - 1964
359
1953-1957, pak
360
1958-1960
361
1961-1962
362
1963
363
1964
Plannen voor de aanleg van een Maas-Rijn verbinding en de
verbetering van de bevaarbaarheid van de Maas, 1954 - 1960
Nederlandse plannen voor de inpoldering van het Verdronken Land
van Saeftinge. 1955 - 1961
365
Nota van het Nederlands Consulaat te Antwerpen
inzake een reactie in de pers op de mogelijk negatieve
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
367
368
369
370
371
372
373
35
gevolgen voor de haven van Antwerpen, 1955, stuk
366
Persbericht in België over de plannen, 1961, stuk
Reacties uit België op het Nederlandse Deltaplan, 1956 - 1959, pak
Plannen voor de bouw van een complex van hydro-elektrische
werken aan de Kongorivier nabij Inga in Congo-Kinshasa, 1957 1959
Persberichten naar aanleiding van onderhandelingen tussen
Nederland en België inzake de bouw van een sluis bij Terneuzen,
1958 - 1959
Kanalisatie van de Moezel, 1958 - 1960
Reacties uit België op het Brabantse Kreekrakplan, 1959 - 1963
Persberichten in België naar aanleiding van plannen voor de aanleg
van de Sloehaven nabij Vlissingen, 1963 - 1964
Stukken betreffende overleg tussen Nederland en België inzake de bescherming
van het natuurgebied het Zwin.
1949 - 1962
1 omslag
5.2 Verkeer en vervoer
5.2 VERKEER EN VERVOER
374-406
Stukken betreffende scheepvaartaangelegenheden.
1931 - 1964
6 pakken, 25 omslagen en 2 stukken
374
Algemene scheepvaartpolitiek, 1958 - 1964
375-390
Totstandkoming en wijziging van wetten, overeenkomsten en
verdragen. 1931 - 1964
375
Verdrag nopens het vervoer van brandbare
vloeistoffen op de binnenwateren, 1931 - 1952
376
Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op
zee, 1944 - 1954
377
Regelingen en bepalingen betreffende de
binnenvaart, 1948 - 1964, pak
378
Benelux Unie Verdrag inzake rijnvaartpremies, 1951 1962, pak
379
Verdrag betreffende de teboekstelling van
binnenschepen, 1952 - 1953
380
Verdrag nopens een eenvormig stelsel voor de
meting van zeeschepen, 1952 - 1954
381
Diverse wetten en besluiten betreffende de
scheepvaart, 1952 - 1957
382
Verdrag betreffende de uitwatering van schepen,
1954
383
Toetreding door Nederland tot het verdrag ter
vaststelling van enige eenvormige regelen
betreffende het cognossement (vrachtbrief), 1954 1956
384
Ontwerpverdrag tussen Nederland en België
regelende de verlichting en de bebakening van de
Westerschelde en haar mondingen, 1954 - 1959
385
Overleg tussen Nederland en België inzake
overeenkomsten en verdragen betreffende
36
Consulaat-Generaal Brussel
391
2.05.147
betonning, bebakening en het loodswezen, 1957 1964
386
Wijziging van het reglement van 1843 betreffende het
loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de
Schelde, 1958
387
Scheepshypotheekverdrag, 1958 - 1959
388
Besluit inzake de vaststelling van de voorwaarden
waaronder de schepen voor het vervoer van eigen
goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van een
bevrachtingskantoor en het besluit betreffende de
beloodsing van zeeschepen op de Schelde boven
Antwerpen, 1960
389
Wetsontwerp op de verontreiniging van de zee door
olie, 1960, stuk
390
Overeenkomst tussen Nederland en België tot
wijziging van de tarieven van loodsgelden voor de
Schelde en haar mondingen, 1964
Onderzoek naar de gedragingen van het personeel van het
Nederlandse Loodswezen te Antwerpen, 1943 - 1945
Oorlogsgerelateerd.
392
393
394
Vaststelling van loodsgelden in België, 1945 - 1955
Koopvaardijvloot van België, 1946 - 1954, pak
Bemiddelen bij de repatriëring van Belgische binnenvaartschepen uit
West-Duitsland en de Scandinavische landen, 1946 - 1956
Oorlogsgerelateerd.
395
Scheepvaartorganisaties in België, 1947 - 1957, pak
396-397
Ontwikkelingen met betrekking tot de Rijnvaart. 1948 - 1964
396
1948-1959, pak
397
1960-1964, pak
Bemiddelen bij de afwikkeling van schadevaringen in Belgische
wateren, 1950 - 1957
Overleg inzake de toepassing van de voorschriften in België met
betrekking tot de minimum bemanning voor Nederlandse schepen,
1951 - 1953
Klachten van Nederlandse schippers inzake de heffing van
havengelden en belastingen in België, 1952 - 1953
Persberichten over plannen ter verbetering van de binnenvaart in
België, 1952 - 1954
Verstrekken van scheepsverklaringen aan derden door Nederlandse
consulaire ambtenaren, 1952 - 1956
Bemiddelen bij het uitwisselen tussen België en Nederland van
bepalingen en regelingen inzake de kustvaart, 1953 - 1954
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over de
oefenreis van het Belgische opleidingsschip Mercator, 1956, stuk
Verlenen van hulp aan het Nederlandse motorschip Leentje Y na een
ongeval op reis van Kerkdriel naar Brussel, 1956 - 1957
Aanvaring op 24 september 1959 van het Nederlandse vliegdekschip
Karel Doorman met de Belgische vissersboot Frans Elza O 246 uit
Oostende, waarbij vijf bemanningsleden om het leven kwamen,
1959 - 1960
398
399
400
401
402
403
404
405
406
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
37
407-413
Stukken betreffende het wegverkeer en -vervoer.
1949 - 1964
5 omslagen en 2 stukken
407
Algemeen, 1952 - 1962
408
Plannen voor de uitbreiding en verbetering van het wegennet in
België, 1949 - 1953
409
Reglementen en bepalingen voor het wegvervoer in België, 1952 1964
410
Besluiten en bekendmakingen betreffende
verkeersaangelegenheden in het Staatsblad van België, 1955 - 1956
411
Antwoorden op Kamervragen over de dagelijkse
verkeersopstoppingen bij de tunnel onder de Schelde, 1960, stuk
412
Besluiten van België inzake het vervoer van zaken met
motorvoertuigen tegen vergoeding, 1960
413
Persbericht over de tegenstand van de Groepering Havenbelangen
van Antwerpen tegen de aanleg van een autoweg van Antwerpen
naar Breda, 1964, stuk
414-423
Stukken betreffende luchtvaartaangelegenheden.
1952 - 1964
2 pakken en 7 omslagen
414
Algemeen, 1952 - 1961
415
Afsluiting van luchtvaartovereenkomsten door België met diverse
landen, 1952 - 1964, pak
416-417
418
419-420
421
422
423
424-431
Luchtvaartmaatschappij Sabena. 1953 - 1964
416
Plannen bij Sabena voor het gebruik van
hefschroefvliegtuigen voor de uitvoering van
passagiersdiensten, 1953
417
Ontwikkeling van Sabena, 1958 - 1964, pak
Overleg inzake de totstandkoming van internationale
luchtvaartverbindingen, 1954 - 1960
Luchtvaartongevallen. 1955 - 1961
419
Verlenen van medewerking aan onderzoek naar
vliegtuigongevallen, 1955 - 1958
420
Herziening van de Nederlandse wettelijke regelingen
met betrekking tot het verkrijgen van
overlijdensakten van slachtoffers van
luchtvaartrampen, 1961
Overleg te Brussel inzake de oprichting van een Europese
samenwerking op het gebied van de burgerluchtvaart (Air Union),
1960 - 1964
Toetreding van Nederland tot het internationale verdrag tot
samenwerking in het belang van de luchtvaart (Eurocontrol), 1961 1962
Verlenen van reductie op het vervoer per vliegtuig voor ambtenaren
van de buitenlandse dienst van België, 1964
Stukken betreffende spoorwegaangelegenheden.
1952 - 1964
6 omslagen en 2 stukken
424
Algemeen, 1952
425
Overeenkomsten tussen België en Nederland, 1952 - 1955
38
Consulaat-Generaal Brussel
426
427
428
429
430
431
2.05.147
Vaststellen van spoor- en tramwegtarieven, 1952 - 1963
Meningen van enkele vooraanstaande Belgen over de
spoorwegverbinding Antwerpen-Münchengladbach, 1954, stuk
Ontwikkeling van de spoorwegen in België, 1954 - 1960
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over het
verzorgen van wegvervoer door de Belgische spoorwegen, 1960,
stuk
Wetsontwerpen met betrekking tot de Belgische spoorwegen, 1960 1961
Spoorverbindingen met de luchthaven Zaventhem, 1963 - 1964
432
Stukken betreffende algemene verkeerspolitieke zaken in België.
1953 - 1954
433
Stukken betreffende persberichten inzake de olietransportpolitiek van België.
1956 - 1957
1 omslag
5.3 Verbindingen en elektronica
1 pak
5.3 VERBINDINGEN EN ELEKTRONICA
434
Stukken betreffende aangelegenheden inzake Radio België.
1945 - 1954
1 pak
435
Stukken betreffende de ontwikkeling van televisie-uitzendingen in België.
1949 - 1955
1 pak
436
Stukken betreffende de modernisering van het telefoonverkeer tussen Luik en
Maastricht.
1953
1 omslag
437
Stukken betreffende het standpunt van België inzake een Nederlands amendement
omtrent het Europese verdrag tot bescherming van televisie-uitzendingen.
1964
1 omslag
6. Economie, migratie, arbeid
6.1 Economie
6.1.1 Algemeen
6. ECONOMIE, MIGRATIE, ARBEID
6.1 ECONOMIE
6.1.1 Algemeen
438
Stukken betreffende de samenwerking tussen Nederland en België inzake de
buitenlandse economische betrekkingen.
1951 - 1956
1 omslag
439
Stukken betreffende economische besluiten en wetgeving van België.
1952 - 1961
1 pak
440
Stukken betreffende algemene economische berichtgeving over België.
1953 - 1964
1 pak
441
Stukken betreffende de benoeming van Nederlandse en Belgische leden van het
Uitvoerend Comité van de Internationale Suikerraad.
2.05.147
442
Consulaat-Generaal Brussel
39
1954 - 1956
1 omslag
Stukken betreffende de economische en financiële politiek van België.
1955
1 omslag
443
Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen België en andere landen.
1955
1 omslag
444
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over de oprichting van
de Belgisch/Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel.
1956
1 stuk
445-447
Stukken betreffende handelsmissies.
1957 - 1964
1 pak en 2 omslagen
445
Bezoeken van handelsmissies uit België aan het buitenland, 1957 1964, pak
446
Bezoek aan België van een handelsmissie uit de Sovjet-Unie en een
bezoek aan de Sovjet-Unie van een handelsmissie uit België, 1959 1960
447
Bezoeken aan België van buitenlandse handelsmissies, 1959 - 1964
448
Stukken betreffende het informeren van de Nederlandse ministers van
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken over de Europese economische
integratie.
1959 - 1963
1 omslag
449
Stukken betreffende de oprichting en werkwijze van het Bureau voor Economische
Programmatie.
1959 - 1964
1 omslag
450-455
Stukken betreffende het verlenen van ontwikkelingshulp door België aan diverse
landen.
1959 - 1964
1 pak en 5 omslagen
450-451
452
453
454
455
Algemeen. 1959 - 1964
450
1959-1961, pak
451
1962-1964
Financiële hulp, 1961 - 1962
Technische hulp, 1961 - 1964
Uitzenden van vrijwilligers naar minder ontwikkelde gebieden in het
kader van de technische hulp, 1962 - 1963
Verlenen van technische hulp aan Congo-Kinshasa, 1963 - 1964
456
Stukken betreffende de bevordering van de economische ontwikkeling van
Luxemburg.
1960
1 omslag
457
Stukken betreffende de economische verhouding tussen België en Congo-Kinshasa.
1962 - 1964
1 omslag
40
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
6.1.2 Geld, bank- en beurswezen en kredietwezen
6.1.2 Geld, bank- en beurswezen en kredietwezen
458
Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de afwikkeling van
pensioenaangelegenheden van gewezen Indonesische ambtenaren.
1949 - 1956
1 omslag
459
Stukken betreffende de ontwikkelingen in het bankwezen in België.
1952 - 1955
460
Stukken betreffende de totstandkoming en verlenging van het akkoord inzake de
liberalisering van het kapitaalverkeer tussen Nederland en de BelgischLuxemburgse Economische Unie.
1954 - 1957
1 omslag
461
Stukken betreffende de kapitaalmarkt in België.
1955
1 omslag
462
Stukken betreffende de ontwikkeling van de rente in België.
1955 - 1961
1 omslag
463
Stukken betreffende de ontwikkeling van het kredietwezen in België.
1955 - 1962
1 omslag
464
Stukken betreffende de buitenlandse investeringen en beleggingen in België en
Belgische investeringen en beleggingen in het buitenland.
1955 - 1964
1 pak
465-466
Stukken betreffende het bemiddelen bij het verkrijgen van duplicaat-effecten.
1955 - 1965
2 pakken
465
1955-1959
466
1960-1965
467
Stukken betreffende het economische herstelprogramma voor België (la relance
économique).
1955 - 1965
1 omslag
468
Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsontwerp inzake het
Muntstatuut van België.
1956 - 1957
1 omslag
469
Stukken betreffende de totstandkoming van het protocol inzake de deblokkering
en het gebruik van Belgische activa in Nederland en Nederlandse activa in België.
1958
1 omslag
470
Stukken betreffende de kredietverlening van België aan Oost-Duitsland.
1959 - 1960
1 omslag
Stukken betreffende de geldpolitiek van België.
1959 - 1964
1 omslag
471
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
41
472
Stukken betreffende een regeling inzake Belgisch-Duitse financiële kwesties.
1960
1 omslag
473
Stukken betreffende een kredietovereenkomst tussen een groep banken uit België
en de Oost-Duitse Notenbank.
1960 - 1961
1 omslag
474
Stukken betreffende reacties uit België op de herwaardering van de Nederlandse
gulden.
1961
1 omslag
475
Stukken betreffende het bemiddelen in het verkrijgen van duplicaten van aan de
Nederlandse staat toegevallen duplicaten van Indonesische effecten.
1965 - 1968
1 omslag
6.1.3 Openbare geldmiddelen
6.1.3 Openbare geldmiddelen
476-481
Stukken betreffende de ontwikkelingen op het gebied van de belastingwetgeving
van België en het gevoerde beleid daarover.
1952 - 1964
6 omslagen
476
Algemeen, 1955 - 1964
477-480
481
482
6.1.4 Goederen
Overleg inzake de totstandkoming van regelingen ter voorkoming
van dubbele belasting. 1952 - 1959
477
Indië, 1952 - 1954
478
Nederland, 1955 - 1958
479
Verenigde Staten, 1959
480
West-Duitsland, 1955 - 1957
Totstandkoming van een bijzondere regeling voor het verkeer tussen
Zeeuws-Vlaanderen en de andere gebieden in Nederland via België
(hoefijzerverkeer), 1959 - 1964
Stukken betreffende het aangaan van leningen door de regering van België.
1954 - 1960
1 omslag
6.1.4 Goederen
483-491
Stukken betreffende de deelname aan internationale tentoonstellingen en beurzen.
1946 - 1962
2 pakken en 7 omslagen
483
Jaarbeurs te Utrecht, 1946 - 1956
484-485
486
487
488
Jaarbeurs te Brussel. 1948 - 1960
484
1948-1957
485
1959-1960
Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel, 1951 - 1959
Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen te Gent, met een toespraak
van de ambassadeur ter gelegenheid van de Nederlandse dag in
1955, 1952 - 1960
Deelname van België aan de Internationale Jaarbeurs te Jakarta,
1954 - 1955
42
Consulaat-Generaal Brussel
489
490
491
2.05.147
Rede van de minister van Buitenlandse Handel van België ter
gelegenheid van de opening van de 3e Jaarbeurs te Charleroi, 1956
Zeelandweek te Antwerpen, 1960 - 1962, pak
Noord-Brabantweek te Antwerpen, 1962, pak
492
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken inzake de voorbereiding
van een wet tegen het misbruik van monopolies.
1952
1 stuk
493
Stukken betreffende de aanpak van het woningvraagstuk in België.
1952 - 1954
494-533
Stukken betreffende de ontwikkelingen in het handelsverkeer.
1953 - 1966
5 pakken, 34 omslagen en 1 stuk
494
Bestrijding van de smokkelhandel in België, 1953 - 1955
495
Protest van Nederland tegen de invoer door België van 200 ton
koelhuisboter afkomstig van buiten het Benelux-gebied, 1954 - 1956
496
Handelsovereenkomsten tussen Nederland en andere landen, 1954 1960
1 omslag
497-504
Handelsbetrekkingen en -overeenkomsten tussen België en andere
landen en organisaties. 1954 - 1964
497
Algemeen, 1959 - 1960
498
Argentinië, Egypte, Frankrijk, Joegoslavië, OostDuitsland, 1954 - 1955
499
Argentinië, Canada, China, Indonesië, Pakistan, 1958 1959
500
Australië en de wijziging van het verdrag tot instelling
van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
1959
501
Bulgarije, China, Japan, Joegoslavië, Nigeria, OostDuitsland, Turkije, Verenigde Staten, 1958 - 1964
502
Europese Economische Gemeenschap (EEG), 1957
503
Indonesië, 1959
504
Tsjecho-Slowakije, 1956
505-518
Douaneaangelegenheden. 1954 - 1966
505-510
Tariefovereenkomsten en -verdragen. 1954 - 1964
505
Algemeen, 1960 - 1963
506
Voorstel van de Wereldfederatie der
Diamantbeurzen aan de Verenigde
Staten tot verlaging van de
invoerrechten van geslepen diamant,
1954
507
Overeenkomsten van Nederland met
andere landen, 1955
508
Verdrag tussen België en Denemarken
inzake de waarde van goederen in
douanezaken, 1959
509
Bijeenkomsten van het Internationaal
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
510
511-513
514
515
43
Bureau voor Douanetarieven, 1959 1964
Overeenkomsten van België met
andere landen, 1962 - 1964
Tolunies. 1955 - 1958
511
Nederland - andere landen, 1955-1956
512
Nederland - andere landen, 1957-1958
513
Nederland - België, 1955 - 1958
Aanvullend protocol bij het Nederlands-Belgische
verdrag inzake de samenvoeging van de
douanebehandeling, 1959 - 1962
In- en uitvoerprocedures, 1959 - 1964
516-518
520
521
522-523
524
525-526
527
528
529
530
531
532
533
Regeling en organisatie van de douane in België. 1959
- 1966
516
1959-1961, pak
517
1962-1963, pak
518
1964-1966, pak
519
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken over een Duits-Belgische handelsuitwisseling,
1955, stuk
Handelspolitiek van België, 1955
Boycot van Israël door de landen die aangesloten zijn bij de
Arabische Liga, 1955 - 1956
Bevordering van de export van België. 1956 - 1964
522
1956-1960, pak
523
1961-1964, pak
Export van Belgische kunstwerken, 1958
Handelsbetrekkingen en -overeenkomsten tussen de Benelux en
andere landen. 1958 - 1964
525
Bulgarije, 1958 - 1960
526
Hongarije, Joegoslavië, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Sovjet-Unie, Spanje, Tsjecho-Slowakije, 1960 - 1964
Overplaatsing van de theemarkt van Amsterdam naar Antwerpen,
1959
Stopzetten door België van de uitvoer van runder- en
paardenhuiden naar Nederland, 1959
Vrijhandel van België en de restricties hierop, 1959 - 1963
Arabische boycot van Israëlische goederen, met name over een
incident in Libië betreffende een vrachtzending van de Belgische
luchtvaartmaatschappij Sabena, 1960
Toelating van handelsvertegenwoordigingen uit Bulgarije en
Katanga in Nederland, 1960 - 1961
Aankoop van overtollig Nederlands legermateriaal door een
Belgische tussenhandelaar, 1961
Overleg met minister Brasseur van Buitenlandse Handel en
Technische Bijstand van België inzake de versterking van de
Benelux-samenwerking, 1961 - 1965
44
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
534
Stukken betreffende de ontwikkeling van het verzekeringswezen in België.
1955 - 1958
1 omslag
535-537
Stukken betreffende de onderhandelingen van België met diverse landen inzake de
nationalisering van bedrijven.
1956 - 1964
3 omslagen
535
Egypte, 1956 - 1963
536
Indonesië, 1959 - 1960
537
Sovjet-Unie, 1961 - 1964
6.1.5 Productie en consumptie
6.1.5 Productie en consumptie
538-553
Stukken betreffende de ontwikkelingen in de primaire sector en de industrie in
België.
1947 - 1964
3 pakken en 13 omslagen
538-540
Visserij. 1947 - 1963
538
Afsluiting van internationale verdragen en
overeenkomsten inzake de visserij, 1947 - 1960
539
Beantwoorden van Kamervragen uit Nederland naar
aanleiding van het vissen in verboden wateren langs
de Ierse kust door onder andere Belgische schepen,
1959
540
Totstandkoming van verdragen en overeenkomsten
inzake de visserij en de visserijwachtdienst, 1960 1963
541-542
543
544
Steenkolenmijnbouw. 1950 - 1964
541
1950-1958
542
1959-1964, pak
Staalindustrie, 1955 - 1962
Glasindustrie, 1956 - 1964
545-549
Vestiging van bedrijven. 1956 - 1964
545-546
550
551
552
553
554
Algemeen. 1956 - 1964
545
1956-1958, pak
546
1959-1964, pak
547
Amerikaanse vestigingen en investeringen in België,
1959 - 1963
548
Regelmatige rapportage aan het Nederlandse
ministerie van Economische Zaken, 1959 - 1963
549
Vestigingen uit Japan in België en West-Europa, 1962
Aardolie en aardgas, 1959 - 1964
Scheepsbouwindustrie, 1960 - 1961
Regionale ontwikkelingen, 1961 - 1962
Textielindustrie, 1961 - 1964
Stukken betreffende de kosten voor levensonderhoud in België.
1953 - 1957
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
45
555
Stukken betreffende de totstandkoming en toepassing van de Belgische
Grendelwet, waarin de uitbreiding van grote warenhuizen aan beperkende regels
werd gebonden ter bescherming van de kleine winkelstand.
1954 - 1959
1 omslag
556
Nota aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over plannen in België
voor de uitvoering van grote openbare werken in verband met de in 1958 te Brussel
te houden Wereldtentoonstelling.
1956
1 stuk
557
Stukken betreffende de ontwikkelingen in de loon- en prijspolitiek van België.
1956 - 1964
1 omslag
558
Stukken betreffende de productie van mond-en-klauwzeervaccins.
1961
1 omslag
6.2 Migratie en arbeid
6.2 MIGRATIE EN ARBEID
559-566
Stukken betreffende aangelegenheden inzake arbeidsvoorwaarden.
1946 - 1964
8 omslagen
559
Algemeen, 1952 - 1963
560
Arbeids- en vestigingsverdragen tussen België en Nederland, 1946 1952
561
Interimarbeidsakkoord voor de Benelux, waardoor bij de
tewerkstelling bij particuliere werkgevers geen werkvergunning
meer nodig is, 1949 - 1959
562
Uitoefening van de geneeskunde en de tandheelkunde in Nederland
en België door vreemdelingen, 1953 - 1957
563
Beroepsuitoefeningsvoorwaarden en vestigingseisen van België,
1958 - 1964
564
Afschaffen van de grensarbeiderskaart voor Nederlandse en
Belgische grensarbeiders, 1959
565
Overeenkomsten inzake de sociale zekerheid voor werknemers uit
België, Griekenland en Frankrijk, 1959 - 1960
566
Europese overeenkomst inzake de arbeidsvoorwaarden voor de
bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over
de weg, 1963
567-568
Stukken betreffende migratie en emigratie.
1952 - 1957
2 omslagen
567
Algemeen, 1952 - 1957
568
Activiteiten van zwendelfirma's met betrekking tot emigratie, 1955 1956
569
Stukken betreffende de bestrijding van de werkloosheid in België.
1955
570
Stukken betreffende de sociaal economische berichtgeving in België.
1955 - 1957
1 omslag
1 pak
46
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
571
Stukken betreffende de uitvoering van het op 20 maart 1957 te Brussel getekende
akkoord inzake de tewerkstelling van arbeidskrachten uit de landen van de
Benelux.
1957 - 1958
1 omslag
572
Stukken betreffende overleg met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
over de tewerkstelling van een Nederlandse architect in België.
1958
1 omslag
573
Stukken betreffende arbeidsconflicten en stakingen in België en Congo-Kinshasa.
1958 - 1961
1 omslag
574-577
Stukken betreffende de ontwikkelingen binnen de verhouding tussen werkgever en
werknemer.
1958 - 1962
4 omslagen
574
Algemeen, 1958 - 1960
575
Algemeen Christelijk Vakverbond, 1958 - 1962
576
Vakbeweging in Congo-Kinshasa, 1960
577
Rapportage van het Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen inzake de splitsing van de Finse vakbeweging, 1960
- 1961
7. Sociale aangelegenheden
7. SOCIALE AANGELEGENHEDEN
578
Stukken betreffende het overschrijven van in België verzamelde gelden voor het
Prinses Margrietfonds ten behoeve van de oorlogsslachtoffers van de Nederlandse
Koopvaardij.
1945 - 1951
1 omslag
579-597
Stukken betreffende de bemoeienis van de Nederlandse Ambassade in België met
diverse organisaties ter bevordering van de gemeenschapszin en de nationale
geest.
1945 - 1964
2 pakken en 17 omslagen
579
Vereniging Kledingwerk Antwerpen, 1945 - 1951
580
Instelling en opheffing van het A.G.B. ten Kate-Fonds, ten behoeve
van het Protestants Ziekenhuis te Brussel, 1947 - 1952
581
Stichting 1940-1945, 1949 - 1954
582
Nederlandse Vereniging tot Hulpbetoon te Antwerpen, 1949 - 1955
583
Bond van Nederlandse Verenigingen en Lichamen in België
(erevoorzitterschap), 1949 - 1957
584
Nederlandse kolonie te Antwerpen, met een bijdrage van de
ambassadeur aan het blad Vrij Onverveert, ter gelegenheid van de
honderdste uitgave, 1949 - 1957
585
Nederlandse Vereniging Limburgia, 1949 - 1957
586
Nederlandse Vereniging van Weldadigheid te Gent
(erelidmaatschap), 1949 - 1957
587
Nederlandse Vereniging voor Weldadigheid en Kledingwerk Brussel,
1949 - 1962, pak
588
Nationaal Belgisch Onafhankelijkheidsfront (Front National Belge d'
Independance), 1950 - 1952
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
589
590
591
592
593
594
595
596
597
47
Nederlands Centrum voor Varenden (beschermheerschap), 1950 1952
Belgisch-Nederlandse Vereniging te Brussel en Gent, 1950 - 1964
Comité voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking, ter
bevordering van de culturele en economische samenwerking tussen
de landen van de Benelux, 1951 - 1957, pak
Nederlandse verenigingen in België, 1951 - 1957
Vereniging in het belang van lijdende Nederlanders te Gheel
(Rijkskolonie voor de verpleging van geesteszieken), 1952 - 1959
Algemeen Nederlands Verbond, een internationale organisatie die
de belangen behartigt van in het buitenland wonende Nederlanders,
1953 - 1957
Diverse nationale en internationale verenigingen en stichtingen van
oud-strijders, 1954 - 1960
Comité voor Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Samenwerking, een
samenwerkingsverband tussen diverse Kamers van Koophandel in
het Benelux-gebied, 1958
Vereniging van Nederlandse oud-strijders in België, 1958 - 1964
598
Stukken betreffende het verlenen van hulp aan vluchtelingen door België.
1951 - 1958
599
Stukken betreffende de aanvulling en uitvoering van het verdrag van 7 november
1949 inzake sociale en medische bijstand verleend door de landen welke partij zijn
bij het Verdrag van Brussel.
1951 - 1962
1 omslag
600-605
Stukken betreffende de sociale zekerheid.
1951 - 1964
6 omslagen
600
Wetten en besluiten inzake sociale aangelegenheden in België, 1951
- 1958
601
Ontwikkeling van het pensioenstelsel in België, 1954 - 1960
602
Sociale verdragen tussen België en Nederland, 1958 - 1964
603
Reorganisatie van de verzekeringen tegen ziekte en invaliditeit in
België, 1959 - 1964
604
Verhoging van de loongrens voor de bepaling van de bijdrage voor
de sociale verzekeringen door België, 1960
605
Toepassing van de Tijdelijke Bijstandsregeling voor Mindervaliden
(TBM) in België, 1963
606
Stukken betreffende de positie van het Rode Kruis in België.
1953
607
Stukken betreffende het verstrekken van voedselpakketten door België en
Nederland in het kader van de Cooperative for American Remittances to Europe
(CARE).
1953
1 omslag
608-611
Stukken betreffende repatriëring.
1953 - 1961
4 omslagen
608
Repatriëring van Nederlanders uit Indonesië en onderzoek naar de
1 pak
1 omslag
48
Consulaat-Generaal Brussel
609
610
611
2.05.147
mogelijkheid tot de herplaatsing van technici in Congo-Kinshasa,
1953 - 1958
Regelingen inzake de repatriëring van onvermogende Belgische
onderdanen, 1958 - 1959
Overeenkomst tussen België en Zweden inzake de wederzijdse
internering en repatriëring van krankzinnige onderhorigen van beide
landen, 1959
Onderhandelingen tussen diverse landen en Frankrijk inzake de
repatriëring van minderjarigen uit het Franse Vreemdelingenlegioen,
1959 - 1961
612
Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst inzake
zeeliedenvluchtelingen en het bekrachtigen van deze overeenkomst door diverse
landen.
1955 - 1964
1 omslag
613-615
Stukken betreffende het verlenen van noodhulp.
1959 - 1964
3 omslagen
613
Deelname van België aan een postzegelplan ter gelegenheid van het
wereldvluchtelingenjaar, 1959 - 1960
614
Verlenen van hulp door België aan de slachtoffers van de
watersnoodramp te Tuindorp-Oostzaan, 1960
615
Verlenen van kredieten door Noorwegen aan Joegoslavië in verband
met de aardbeving te Skopje, 1964
616
Stukken betreffende de sociale ontwikkelingen in België.
1962 - 1964
1 pak
8. Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden en onderwijs
8.1 Algemeen
8. CULTURELE EN WETENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN EN ONDERWIJS
8.1 ALGEMEEN
617-620
Stukken betreffende de Vlaams-Waalse taalstrijd in België.
1951 - 1965
617-618
619
620
3 pakken en 1 omslag
Algemeen. 1951 - 1964
617
1951-1957
618
1961-1964
Wetsontwerpen en amendementen inzake het gebruik van de talen
in bestuurszaken en het onderwijs, 1963
Anti-Belgische stemming tijdens de Nederlandse avond te Kortrijk
ter gelegenheid de Guldensporenfeesten 1964, 1964 - 1965, omslag
621
Stukken betreffende het informeren van de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken over het toerisme in België, met name over het gedrag en de reputatie van
de Nederlandse toerist.
1952 - 1954
1 omslag
622
Stukken betreffende wetten, besluiten en culturele akkoorden betreffende
onderwijs, kunsten en wetenschappen in België.
1952 - 1956
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
49
623
Stukken betreffende een rede van de Nederlandse ambassadeur in België ter
gelegenheid van een bezoek van het diplomatieke corps bij de Kamers van
Koophandel te Brussel.
1956
1 omslag
624
Stukken betreffende een rede over de Benelux, gehouden door de ambassadeur
voor de Afdeling Brabant van het Vlaams Economisch Verbond.
1958
1 omslag
8.2 Culturele aangelegenheden
8.2 CULTURELE AANGELEGENHEDEN
625
Stukken betreffende het informeren van de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken over toneel, muziek en letterkunde in België.
1945
1 omslag
626-627
Stukken betreffende monumenten.
1945 - 1961
2 omslagen
626
Maatregelen tot het behoud van de Sint-Joriskapel of Kapel van
Nassau te Brussel, 1945 - 1957
627
Onderhoudstoestand en eventuele restauratie van het graf van prins
Filips Willem van Oranje in de Sint-Sulpitiuskerk kerk te Diest, 1961
628-633
Stukken betreffende culturele overeenkomsten en betrekkingen.
1945 - 1964
1 pak en 5 omslagen
628
Culturele betrekkingen tussen België en andere landen, 1945 - 1964
629
Toetreding van Nederland tot de Union Internationale Pour la
Protection, een overeenkomst tussen regeringen, internationale
organisaties op cultureel gebied en nationale
natuurbeschermingsorganisaties, 1949 - 1956
630
Reactie van België op het aanbod van Syrië inzake het sluiten van
een cultureel verdrag tussen beide landen, 1957
631
Goedkeuring van een addendum bij het Nederlands-Belgische
Verdrag van 1946 betreffende de culturele en intellectuele
betrekkingen, 1958
632
Besprekingen tussen de minister van Cultuur van België, adjunct
voor Nationale Opvoeding van België en de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen van Nederland inzake het NederlandsBelgisch Cultureel Akkoord, 1963 - 1964, pak
633
Viering van het 15-jarig bestaan van het Cultureel Verdrag
Nederland-Luxemburg, 1964
8.2 Onderwijs
8.2 ONDERWIJS
634
Stukken betreffende de bemoeienis met de Nederlandse Prinses Juliana-School te
Brussel.
1945 - 1955
1 pak
635
Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst tussen Nederland
en België over de gelijkstelling van architectendiploma's.
1945 - 1963
1 pak
50
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
636
Stukken betreffende de organisatie van het onderwijs in België.
1948 - 1958
637
Stukken betreffende de totstandkoming van wetsontwerpen met betrekking tot
het onderwijs in België.
1952 - 1955
1 omslag
638
Stukken betreffende de eerste steenlegging en opening van de Nederlandse
Burgemeester Marnixschool te Antwerpen.
1955 - 1956
1 omslag
639
Stukken betreffende het betuigen van spijt aan de Belgische regering na een protest
van de Belgische ambassadeur in Nederland inzake een vertaalopdracht voor het
examen hogereburgerschool (HBS) over de aard van de Walen en de Vlamingen.
1964
1 omslag
1 omslag
8.3 Wetenschappen
8.3 WETENSCHAPPEN
640
Stukken betreffende de taalwetenschappen in België.
1945 - 1964
641
Stukken betreffende de organisatie van het wetenschapsbeleid in België.
1958 - 1961
1 pak
1 omslag
642
Stukken betreffende overleg tussen Nederland en België over
veiligheidsmaatregelen tegen radioactieve besmetting in verband met de bouw en
exploitatie van de Eurochemicfabriek te Mol.
1959 - 1962
1 omslag
643-645
Stukken betreffende het kernenergieonderzoek.
1960 - 1964
3 omslagen
643
Algemeen, 1961 - 1964
644
Financiering van het kernenergieonderzoek in België, 1960
645
Steun aan het plan van de Samenwerkende
Electriciteitsproducenten voor de bouw van een kleine kernreactor
(SEP-reactorproject), 1963
646
Stukken betreffende bedrijven en groeperingen in België die aan de ontwikkeling
van de ruimtevaart deelnemen.
1961 - 1962
1 omslag
647
Stukken betreffende de deelname van Nederland en België aan Europees
ruimteonderzoek, de European Launcher Development Organization (ELDO) en de
European Space Research Organisation (ESRO).
1961 - 1962
1 omslag
648
Stukken betreffende de mogelijke toetreding van België tot het Verdrag van Parijs
van 5 oktober 1962 tot oprichting van een Europese organisatie voor astronomisch
onderzoek op het zuidelijke halfrond.
1961 - 1964
1 omslag
2.05.147
649
Consulaat-Generaal Brussel
51
Stukken betreffende de belangstelling van België voor Noorse plannen voor de
stationering van weer- en reddingsschepen op de Noordzee.
1963
1 omslag
9. Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties
9.1 Staatkunde
9. STAATKUNDE, LANDSVERDEDIGING, INTERNATIONALE ORGANISATIES
9.1 STAATKUNDE
9.1.1 Binnenlandse staatkunde
9.1.1 Binnenlandse staatkunde
650-652
Stukken betreffende de algemene binnenlandse politieke ontwikkelingen van
België.
1955 - 1964
1 pak en 2 omslagen
650
1955-1959
651
1961, pak
652
1963-1964
653-654
Stukken betreffende de ontwikkelingen bij diverse ministeries in België.
1945 - 1964
1 pak en 1 omslag
653
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945 - 1964, pak
654
Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1955 - 1957
655
Stukken betreffende de samenstelling van de regering van België.
1947 - 1964
656
Stukken betreffende de communistische invloeden in België.
1951
1 pak
1 omslag
657
Stukken betreffende een rapportage van de Belgische commissie van onderzoek
inzake de werking van het staatsapparaat (Commissie Philippart), die als taak had
een onderzoek in te stellen naar de werking van staatsdiensten en
semioverheidsinstellingen.
1952
1 omslag
658
Stukken betreffende de ontwikkelingen bij de Raad van Staten van België.
1952 - 1958
1 omslag
659
Stukken betreffende de organisatie en benoemingen van hoge ambtenaren bij de
diverse ministeries in België.
1952 - 1964
1 omslag
660
Stukken betreffende een rapportage van de staatscommissie voor de reorganisatie
van het bestuursapparaat, die tot taak had te onderzoeken op welke wijze een
grotere efficiëntie van de overheidsadministratie zou kunnen worden verkregen
(Commissie Max-Leo Gerard).
1953 - 1954
1 omslag
661
Stukken betreffende het binnenlands bestuur van België.
1953 - 1963
1 omslag
52
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
662-663
Stukken betreffende het verloop van diverse verkiezingen in België.
1954 - 1964
1 pak en 1 omslag
662
Algemeen, 1954 - 1964, pak
663
Resultaat van de Belgische verkiezingen in het ressort Brugge, 1961
664
Stukken betreffende de viering van de onafhankelijkheid van België en de nationale
feestdag van Indonesië.
1958 - 1959
1 omslag
665
Stukken betreffende de herziening van de Grondwet van België.
1959 - 1963
666
Stukken betreffende de politieke partijen in België.
1960 - 1964
1 pak
1 omslag
667
Stukken betreffende de federalistische stromingen in België.
1961 - 1963
668
Stukken betreffende de verhouding tussen het aantal Vlaamse en Waalse
ambtenaren in de buitenlandse dienst van België.
1961 - 1964
1 omslag
669
Stukken betreffende de ontwikkeling van neofascistische organisaties in België,
met name de oprichting van het Europa-Front.
1964
1 omslag
9.1.2 Buitenlandse betrekkingen
1 pak
9.1.2 Buitenlandse betrekkingen
670
Stukken betreffende de reacties uit België op de samenstelling van de Nederlandse
regering.
1945 - 1954
1 omslag
671-707
Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen van België met het buitenland.
1948 - 1964
12 pakken, 24 omslagen en 1 stuk
671
Diverse landen, 1960 - 1964
672
Argentinië, 1960
673-688
Congo-Kinshasa. 1951 - 1964
673-674
675
676
677
678
679
Algemeen. 1951 - 1964
673
1951-1958, pak
674
1959-1964, pak
Overleg tussen België en Congo-Kinshasa inzake de
sanering van de koloniale schuld, 1956 - 1964
Evacuatie van personen uit Congo-Kinshasa, 1960
Financiële en economische situatie in CongoKinshasa, 1960
Maatregelen met betrekking tot de sociale zekerheid
voor werknemers in Congo-Kinshasa en Rwanda,
1960
Overdracht van de soevereiniteit van Congo-Kinshasa
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
53
en de gebeurtenissen daarna, 1960
Totstandkoming van het Algemeen Verdrag van
Vriendschap, Bijstand en Samenwerking tussen
België en de Congo-Kinshasa, 1960
681
Totstandkoming van maatregelen ten behoeve van
ambtenaren die in Congo-Kinshasa werkzaam waren,
1960, pak
682
Voorbereiding van de onafhankelijkheid van CongoKinshasa en de toekomstige verhouding met België,
1960, pak
683
Wetsontwerp betreffende het tijdelijke stelsel van de
betrekkingen tussen Congo-Kinshasa en RuandaUrundi, 1960
684
Bemoeienis van de Verenigde Naties met de
ontwikkelingen in Congo-Kinshasa, onder andere
door militaire acties tegen het Katangese leger en de
reacties hierop van de pers en de regering van België,
1960 - 1964
685
Diplomatieke verhouding met België, 1961 - 1962
686
Politieke situatie en de ontwikkelingen binnen
Congo-Kinshasa, 1961 - 1964, pak
687
Technische hulpverlening door België, 1961 - 1964
688
Droppingsoperatie van Belgische paracommando's te
Stanleystad waarbij een groot aantal buitenlandse
gijzelaars uit door rebellen bezet gebied werden
bevrijd, 1964
Cyprus, 1963 - 1964, pak
Egypte, 1956
Ethiopië, 1959
Frankrijk, 1960
Hongarije, 1956
680
689
690
691
692
693
694-695
Indonesië. 1949 - 1960
694
1949-1957, pak
695
1958-1960, pak
696-704
Nederland. 1948 - 1964
696
Reacties uit België op de Nederlandse troonrede en
de miljoenennota, 1948 - 1964, pak
697-699
700
Reacties uit België op de ontwikkelingen in de relatie
tussen Nederland en Nieuw-Guinea. 1953 - 1963
697
1953-1957, pak
698
1960
699
1961-1963, pak
Verlenen van toestemming door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van
België voor het publiceren van een manuscript over
de Nederlandse buitenlandse politiek in de jaren 1945
tot 1950, met name over de bijdrage van de Beneluxlanden aan de totstandkoming van het Brussels Pact
54
Consulaat-Generaal Brussel
701
702
703
704
705
706
707
2.05.147
en van het Noord-Atlantisch Verdrag, 1957
Reacties uit België op het verbreken van de
diplomatieke betrekkingen met Nederland door
Indonesië, 1960
Overleg met België inzake regelingen ten behoeve
van Nederlanders die in ambtelijk verband in CongoKinshasa werkzaam waren, 1960 - 1961
Onderhandelingen tussen België en Nederland inzake
het sluiten van een wederkerigheidsakkoord tot het
toelaten van de voordelen van de Belgische wet
inzake sociale voordelen voor werknemers, 1960 1964, pak
Ontwikkeling van de diplomatieke en economische
betrekkingen tussen België en Nederland, 1961 - 1964
Portugal, 1960
Rwanda en Burundi (Ruanda-Urundi), 1960 - 1964
Sovjet-Unie, 1960, stuk
708
Stukken betreffende het te Den Haag in 1953 gesloten protocol tussen Nederland,
België en Luxemburg betreffende de coördinatie van de economische en sociale
politiek.
1955 - 1956
1 omslag
709-710
Stukken betreffende de bezoeken van buitenlandse koningshuizen en
hoogwaardigheidsbekleders aan België.
1956 - 1965
2 omslagen
709
Buitenlandse koningshuizen en presidenten, 1956 - 1964
710
Staatshoofden en ministers, 1960 - 1965
711
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over de interne
moeilijkheden in het kabinet van België met betrekking tot de buitenlandse
politiek.
1957
1 stuk
712
Stukken betreffende de nationalisatie van in Nederland gevestigde en in Indonesië
werkzame ondernemingen en cultuurmaatschappijen met gedeeltelijk Belgisch
kapitaal.
1959 - 1960
1 pak
713
Stukken betreffende de besprekingen over internationale vredesverdragen.
1959 - 1962
1 omslag
714
Stukken betreffende het buitenlandse beleid van president De Gaulle van Frankrijk
inzake de Europese samenwerking en de reacties hierop van de pers in België.
1960
1 omslag
715-717
Stukken betreffende de politieke betrekkingen tussen Nederland en CongoKinshasa.
1960 - 1964
3 omslagen
715
Verlenen van hulp aan Nederlanders die door de ontwikkelingen in
Congo-Kinshasa in problemen waren geraakt, 1960 - 1961
2.05.147
716
717
718
55
Consulaat-Generaal Brussel
Inventarisatie van achterstallige commerciële vorderingen op
Congo-Kinshasa ontstaan door export of dienstverlening van voor
de onafhankelijkheid van Congo-Kinshasa, 1964
Rapportage aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
over de evacuatie van Nederlanders uit Congo-Kinshasa, 1964
Stukken betreffende de West-Europese samenwerking.
1961 - 1963
1 omslag
719
Stukken betreffende de visie van België op de kwestie Oost- en West-Berlijn.
1961 - 1964
1 omslag
720
Stukken betreffende de politieke verhoudingen van andere landen onderling.
1961 - 1965
1 omslag
721
Stukken betreffende de Europese politieke samenwerking.
1962 - 1964
1 pak
9.2 Landsverdediging
9.2 LANDSVERDEDIGING
722
Stukken betreffende het inlichten van de minister van Buitenlandse Zaken van
Nederland over wetten en besluiten verschenen in het Staatsblad van België inzake
landsverdediging.
1952 - 1955
1 omslag
723-724
Stukken betreffende de militaire dienstplicht in België.
1952 - 1957
2 omslagen
723
Duur van de militaire diensttijd, 1952 - 1957
724
Regelingen met betrekking tot vrijstelling en uitstel van de militaire
dienstplicht, 1955
725
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over het ontslag van de
voorzitter van het Comité Chefs van Staven van België.
1959
1 stuk
726
Stukken betreffende artikelen in de pers in België over het Nederlandse
defensiebeleid.
1959
1 omslag
727
Stukken betreffende de totstandkoming van afspraken tussen België en Nederland
voor het wederzijds gebruik van elkaars luchtruim voor militaire vluchten.
1959
1 omslag
728
Stukken betreffende maatregelen ter bescherming van de burgerbevolking in
België.
1960 - 1964
1 omslag
729
Stukken betreffende een in België verschenen publicatie over de Indonesische
luchtmacht die een aantal toestellen van de Sovjet-Unie zou hebben ontvangen.
1961
1 omslag
56
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
730
Stukken betreffende de opbouw en de reorganisatie van de krijgsmacht van België.
1961 - 1963
1 omslag
731
Stukken betreffende het gebruik van kernenergie en kernwapens door diverse
landen.
1961 - 1964
1 omslag
732
Stukken betreffende het verdrag inzake het Agentschap voor het Toezicht op de
Bewapening.
1963
1 omslag
733
Stukken betreffende problemen rond de aankoop van F104 Starfighter
straalvliegtuigen door België.
1963
1 omslag
734
Stukken betreffende de houding van België met betrekking tot plannen voor de
vorming van een multilaterale kernmacht.
1964
1 omslag
735
Stukken betreffende de visie van België op de multilaterale militaire betrekkingen.
1964
1 stuk
9.3 Internationale organisaties
9.3.1 Verenigde Naties (VN)
9.3 INTERNATIONALE ORGANISATIES
9.3.1 Verenigde Naties (VN)
736
Stukken betreffende de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).
1949 - 1964
1 omslag
737
Stukken betreffende de Wereldpostvereniging (UPU).
1950 - 1959
1 omslag
738
Stukken betreffende de United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO).
1950 - 1964
1 omslag
739
Stukken betreffende het informeren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Handel van België over het besluit van Nederland om in het vervolg
niet meer aan de secretaris-generaal van de VN te rapporteren over Suriname en de
Nederlandse Antillen.
1951
1 omslag
740
Stukken betreffende het Internationaal Gerechtshof.
1952 - 1958
741
Stukken betreffende de ondertekening en uitvoering van het verdrag en het
protocol inzake de bescherming van de rechten van de mens.
1952 - 1960
1 omslag
742
Stukken betreffende de Werelgezonheidsorganisatie (WHO).
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
57
1952 - 1963
1 omslag
Stukken betreffende de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).
1954 - 1955
1 omslag
Stukken betreffende de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve
Organisatie (IMCO).
1954 - 1958
1 omslag
745
Stukken betreffende de International Labour Organization (ILO).
1954 - 1963
1 omslag
746
Stukken betreffende het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
1957
747
Stukken betreffende de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel
(GATT).
1957 - 1965
1 omslag
748
Stukken betreffende de Atoomstralingscommissie van de VN.
1959
749
Stukken betreffende mededelingen in het Staatsblad van België inzake het verdrag
omtrent de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties,
aangenomen door de Algemene Vergadering op 21 november te New York.
1959
1 omslag
750
Stukken betreffende de Economische en Sociale Raad (ECOSOC).
1959 - 1964
751
Stukken betreffende kandidaturen van België voor diverse zetels binnen de VN.
1960
1 omslag
752
Stukken betreffende diverse aangelegenheden inzake de VN.
1960 - 1964
753
Stukken betreffende de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA).
1961 - 1964
1 omslag
754
Stukken betreffende de United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD).
1963 - 1964
1 omslag
755
Stukken betreffende het commentaar van Nederland op resolutie 1815 van de
Algemene Vergadering inzake de beginselen van internationaal recht betreffende
vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten.
1963 - 1964
1 omslag
756
Stukken betreffende de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen.
1964
743
744
757
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
Stukken betreffende de registratie van de aanvulling van de overeenkomst tussen
58
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
Nederland en België van 9 juni 1964 met betrekking tot de militaire dienst bij het
secretariaat van de VN.
1964
1 omslag
758
Stukken betreffende de registratie van het verdrag tussen België en Nederland
inzake schuldaflossing bij het secretariaat van de VN te New York.
1964
1 omslag
759
Stukken betreffende de toetreding van België tot het VN-verdrag betreffende de
politieke rechten van de vrouw.
1964
1 omslag
9.3.2 Benelux
9.3.2 Benelux
760
Stukken betreffende de reacties in de pers op de Benelux samenwerking.
1949 - 1955
1 omslag
761
Stukken betreffende de samenstelling van de Benelux-delegatie bij het Uitvoerend
Comité van de Internationale Tarwe Raad.
1950 - 1957
1 omslag
762
Stukken betreffende diverse aangelegenheden inzake de Benelux.
1954 - 1964
763
Stukken betreffende de voorbereiding van een Beneluxgerechtshof.
1955 - 1960
1 pak
1 omslag
764
Stukken betreffende de samenwerking op medisch en biologisch gebied van de
Benelux.
1957
1 omslag
765
Stukken betreffende de nationale behandeling bij de aanbesteding van werken en
de aankoop van goederen binnen de Benelux.
1957 - 1960
1 omslag
766-768
Stukken betreffende de interparlementaire Beneluxraad.
1957 - 1964
766
Algemeen, 1957 - 1963
767-768
769-778
3 pakken
Behandeling van vraagstukken betreffende de gezamenlijke
buitenlandse politiek. 1957 - 1964
767
1957-1960
768
1961-1964
Stukken betreffende de ondertekening en bekrachtiging van Benelux-verdragen en
-protocollen.
1957 - 1965
10 omslagen
769
Algemeen, 1957 - 1959
770
Benelux Douane Unie, 1958 - 1959
771
Benelux Unieverdrag, 1958 - 1964
772
Protocollen tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht,
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
773
774
775
776
777
778
59
1958 - 1965
Ontwerpverdrag inzake de bestraffing van verkeersovertredingen in
het buitenland, 1959 - 1960
Bekrachtiging van het Benelux Arbeidsverdrag, 1960
Benelux-executieverdragen, 1961 - 1963
Benelux-uitleveringsverdrag en Benelux-verdrag betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, het faillissement, het gezag en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van
scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, 1962 - 1963
Benelux-verdrag inzake de warenmerken, 1962 - 1963
Ondertekening van het verdrag tot wederzijdse bijstand tussen
België, Luxemburg en Nederland inzake de heffing van de
omzetbelasting, de overdrachttaks en soortgelijke belastingen, 1964
779
Stukken betreffende de vergaderstukken van de Commission Permanente de
Consultation en Matiere de Politique Etrangere des Erats du Benelux (Cocopo).
1958 - 1960
1 omslag
780
Stukken betreffende het tarief van invoerrechten van de Benelux.
1958 - 1964
1 pak
781
Stukken betreffende de benoeming van een voorzitter voor het Comité voor
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse samenwerking.
1959
1 omslag
782
Stukken betreffende de organisatie van een Benelux-manifestatie te Bordeaux in
1960.
1959
1 omslag
783
Stukken betreffende de verlegging van de persoonscontrole naar de buitengrenzen
van het Benelux-gebied.
1960
1 omslag
784
Stukken betreffende de deelname van België aan een kruisantenneproject van de
Benelux.
1960 - 1964
1 omslag
9.3.3 Overige organisaties
9.3.3 Overige organisaties
785
Stukken betreffende de Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand
(Commission Internationale de l 'Etat-Civil).
1948 - 1956
1 omslag
786
Stukken betreffende de Europese Beweging.
1949 - 1957
787
Stukken betreffende het Pact van Brussel, een samenwerkingsverband tussen
Frankrijk, Luxemburg, België, Verenigd Koninkrijk en Nederland op het gebied van
sociale en culturele samenwerking.
1951 - 1954
1 pak
1 omslag
60
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
788-789
Stukken betreffende het Rode Kruis.
1952 - 1958
2 omslagen
788
Toetreding van diverse landen tot Rode Kruisverdragen, 1952 - 1957
789
Benoeming van prins Albert tot voorzitter van het Rode Kruis in
België, 1958
790
Stukken betreffende de voorbereiding van het verdrag betreffende de Europese
Defensie Gemeenschap.
1953 - 1954
1 omslag
791
Stukken betreffende het Permanente Hof van Arbitrage.
1953 - 1955
1 omslag
792
Stukken betreffende de Internationale Douaneraad.
1953 - 1956
1 omslag
793-803
Stukken betreffende de deelname van België aan internationale congressen en
conferenties.
1954 - 1964
11 omslagen
793
Internationale conferentie voor Europese culturele samenwerking te
Brussel, 1954 - 1956
794
Stukken betreffende bijeenkomsten van de Beweging van Europese
Federalisten in België en Nederland met als doelstelling het vormen
van een nieuwe Europese politieke structuur, 1957 - 1962, 1 omslag
795
Inter-Europese conferentie over beschutte arbeid te 's-Gravenhage,
1959
796
Internationaal Congres Gezinsverzorging te Zeist, 1959
797
Steun voor het voorstel om de winterzitting van de Internationale
Suikerraad in Mexico te houden, 1960
798
Dertiende congres van de International Federation of Commercial,
Clerical and Technical Employees te Berlijn, 1961
799
Vijftigste conferentie van de Interparlementaire Unie te Brussel, 1961
800
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) studenten seminar
te Oosterbeek, 1962
801
Diplomatieke conferentie te Wenen over consulaire betrekkingen,
1962 - 1963
802
Jaarvergadering van het Centre International de Formation
Européenne (CIFE) te Brussel, 1963
803
Congres van de Socialistische Internationale, 1964
804
Stukken betreffende de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU).
1955 - 1964
1 omslag
805-806
Stukken betreffende de West-Europese Unie (WEU).
1955 - 1964
805
1955-1957
806
1958-1964
807
Stukken betreffende diverse internationale organisaties.
1955 - 1964
2 pakken
1 omslag
2.05.147
808-820
61
Consulaat-Generaal Brussel
Stukken betreffende de Europese Unie (EU).
1956 - 1964
808-809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
3 pakken en 10 omslagen
Algemeen. 1958 - 1964
808
1958-1962, pak
809
1963-1964, pak
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), 1956 - 1957
Kandidatuur van Brussel als zetel voor de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) en de Europese Atoomgemeenschap
(EURATOM), 1957
Nederlandse vertegenwoordiging bij de EEG en de EURATOM, 1958
Overleg inzake plannen van de Franse regering voor het nemen van
beperkende bepalingen op het gebied van de deviezentoewijzing
voor toeristen en de bepalingen van lid 1 en 2 van artikel 108 van het
EEG-verdrag met betrekking tot het concours mutuel, 1958 - 1959
Diverse EEG-onderwerpen, 1958 - 1960
Zetelverdeling en de gemeenschappelijke markt, 1958 - 1960
Overleg over plannen voor de vorming van een Europese Politieke
Gemeenschap (EPG), 1960 - 1961
Europese Parlement, 1961 - 1964
Associatie van de EEG met diverse landen, 1963 - 1964, pak
Onderhandelingen met de Verenigde Staten inzake de vaststelling
van de internationale invoertarieven (Kennedy ronde), 1964
Overleg inzake de vaststelling van de begroting voor de uitvoering
van het tweede vijfjarenprogramma van EURATOM, 1964
821-823
Stukken betreffende de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking
(OEES).
1957 - 1962
1 pak en 2 omslagen
821
Overleg tussen België en Nederland inzake de oprichting van een
Europese fabriek (Eurochemic te Mol) voor het chemisch reinigen
van bestraald uranium in het raam van de OEES, 1957 - 1959
822
Vergaderstukken, 1959 - 1960, pak
823
Correspondentie, 1959 - 1962
824
Stukken betreffende de Foundation pour l 'Assistance Mutuelle en Afrique au Sud
du Sahara (FAMA).
1958
1 omslag
825
Stukken betreffende de Europese Economische Associatie.
1958 - 1959
826
Stukken betreffende het standpunt van België inzake de toepassing van de
bepalingen van het Internationale Sanitaire Verdrag voor de Luchtvaart door WestDuitsland.
1958 - 1959
1 omslag
827
Stukken betreffende het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV).
1958 - 1962
828
Stukken betreffende het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV).
1 omslag
1 omslag
62
829
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
1958 - 1962
1 omslag
Stukken betreffende de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
1958 - 1964
1 omslag
830
Brief aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken over de toetreding van
de Federatie van Malakka tot de Internationale Unie voor de bekendmaking van de
toltarieven.
1959
1 stuk
831
Stukken betreffende de deelname van China aan de Administratieve Raad van de
Internationale Unie van Telecommunicatie en Comité van Frequentieregistratie.
1959
1 omslag
832
Stukken betreffende het Internationaal Hydrografisch Bureau.
1959
1 omslag
833
Stukken betreffende de Fondation Internationale Pénale et Pénitenteire.
1959 - 1964
1 omslag
834
Stukken betreffende de Raad van Europese Gemeenten (CECAP).
1960
1 omslag
835
Stukken betreffende de Raad van Europa.
1960 - 1964
1 omslag
836
Stukken betreffende de Féderation Internationale de Documentation (FID), een
niet-gouvernementele organisatie die zich bezig houdt met het
documentatiewezen.
1962
1 omslag
837
Stukken betreffende de Internationale Koffie Raad.
1963
838
Stukken betreffende de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO).
1963 - 1964
1 omslag
839
Stukken betreffende de houding van België ten aanzien van het verzoek van
Joegoslavië voor toetreding tot de International Tracing Service.
1964
1 omslag
840
Stukken betreffende de Technische Commissie voor Europese Telecommunicatie
Dienst.
1964
1 omslag
841
Stukken betreffende het verkrijgen van steun van België voor de keuze van
Noordwijk als de vestigingsplaats van de European Space Technical Cooperation
(ESTEC).
1964
1 omslag
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
63
B. GEHEIM ARCHIEF
0. Algemeen
B. GEHEIM ARCHIEF
0. ALGEMEEN
842-848
Agenda's van ingekomen en uitgegane geheime stukken.
1954 - 1964
842
1954 - 1955 feb. 10
843
1955 feb. 16 - dec.
844
1956-1957
845
1958
846
847
848
7 delen
Zie inv.nr. 11 voor de agendanrs. 17781 - 17826.
1959-1960
1961-1962
1963-1964
849-852
Agenda's van ingekomen en uitgegane geheime stukken op N-nummers
(NATO/NAVO).
1954 - 1965
3 delen en 1 omslag
849
1954 okt. - 1955
850
1956-1959, omslag
851
1960-1964
852
1965
853
Dossierinventaris van het geheim archief van de Nederlandse Ambassade in België
over de periode 1955 - 1964.
1 stuk
1. Organisatie
1. ORGANISATIE
854
Stukken betreffende het vergelijken van de organisatie van de Nederlandse
Ambassade in België met andere ambassades.
1949 - 1961
1 omslag
855
Stukken betreffende overleg met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
over de eventuele opheffing van de functie van militaireattaché bij de Nederlandse
Ambassade in België.
1959
1 omslag
2. Protocol
2. PROTOCOL
856-859
Stukken betreffende de ontwikkelingen bij de buitenlandse vertegenwoordigingen
in België (corps diplomatique).
1954 - 1963
4 omslagen
856
Algemeen, 1955 - 1963
857
België, 1954 - 1962
858
Indonesië, 1954 - 1962
859
Nederland, 1960 - 1961
860
Stukken betreffende het bezoek van koning Boudewijn van België aan Nederland.
1957 - 1962
1 omslag
64
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
3. Juridische aangelegenheden
3. JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
861
Stukken betreffende een onderzoek naar de gedragingen van de voormalige
Nederlandse consul-generaal te Antwerpen, in verband met de weigering van de
Nederlandse autoriteiten voor het verlenen van agreement op een
decoratievoorstel van België.
1952 - 1962
1 omslag
862
Stukken betreffende het standpunt van België met betrekking tot het wetsvoorstel
van de Verenigde Staten over de restitutie van eigendommen aan Duitsland.
1954 - 1958
1 omslag
863
Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen over oorlogsmisdadigers van
Duitse nationaliteit die in België zijn gedetineerd of gedetineerd zijn geweest.
1955
1 omslag
864
Stukken betreffende overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van
Nederland inzake de afwikkeling van oorlogsclaims met België.
1960 - 1963
1 omslag
4. Aangelegenheden van openbare orde
4. AANGELEGENHEDEN VAN OPENBARE ORDE
865
Stukken betreffende overleg tussen Nederland en België inzake de wederinstelling
van de personencontrole aan de grenzen van de Benelux.
1963 - 1964
1 omslag
5. Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
5. WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER, VERBINDINGEN EN ELEKTRONICA
866-868
Stukken betreffende internationaal overleg in België inzake luchtvaartverbindingen.
1952 - 1964
1 pak en 2 omslagen
866
Algemeen, 1956 - 1964, pak
867
Totstandkoming van het internationaal verdrag tot samenwerking in
het belang van de veiligheid in de luchtvaart, 1952 - 1962
868
Luchtvaartverbinding tussen de Sovjet-Unie, België en Nederland,
1956 - 1958
869-870
Stukken betreffende het afsluiten van akkoorden door Nederland en België op
gebied van waterstaat in grensgebieden.
1953 - 1964
1 pak en 1 omslag
869
Moezelkanalisatie, 1953 - 1957
870
Schelde-Rijn verbinding, 1958 - 1964, pak
871
Stukken betreffende gezamenlijk overleg over de scheepvaart tussen landen in
Europa en de Verenigde Staten.
1958 - 1963
1 omslag
872
Stukken betreffende de positie van België inzake de totstandkoming van een
Europese organisatie voor ruimteonderzoek.
1960 - 1961
1 omslag
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
65
6. Economie
6. ECONOMIE
873-874
Stukken betreffende de visie van België inzake Europese economische
aangelegenheden.
1952 - 1958
2 omslagen
873
Europese antitrustactie tegen oliemaatschappijen, 1952 - 1958
874
Oprichting van een gezamenlijke Europese markt, 1957
875-876
Stukken betreffende de economische en handelsbetrekkingen tussen andere
landen.
1954 - 1964
2 omslagen
875
Algemeen, 1963 - 1964
876
Frankrijk en West-Duitsland, 1954 - 1961
877-878
Stukken betreffende het afsluiten van handelsverdragen tussen België en andere
landen.
1956 - 1959
2 omslagen
877
Argentinië, 1956 - 1959
878
Brazilië, 1956 - 1959
7. Sociale aangelegenheden
7. SOCIALE AANGELEGENHEDEN
879
Stukken betreffende de repatriëring van vluchtelingen in België afkomstig uit OostEuropese landen.
1955 - 1957
1 omslag
880
Stukken betreffende overleg tussen Nederland en België inzake een voorstel van
het Verenigd Koninkrijk om in oorlogstijd Britse vluchtelingen in Nederland en
België op te nemen.
1957 - 1961
1 omslag
8. Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden
8. CULTURELE EN WETENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
881
Stukken betreffende de culturele betrekkingen van België met de Sovjet-Unie.
1954 - 1960
1 omslag
882
Stukken betreffende het standpunt van België inzake het verzoek van Nederland
tot het verspreiden van radio-uitzendingen in het Russisch.
1957 - 1962
1 omslag
883
Stukken betreffende het standpunt van België inzake de oprichting van een
Europese organisatie voor astronomisch onderzoek op het zuidelijk halfrond.
1961 - 1963
1 omslag
66
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
9. Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties
9. STAATKUNDE, LANDSVERDEDIGING, INTERNATIONALE ORGANISATIES
9.1 Staatkunde
9.1.1 Binnenlandse staatkunde
9.1 STAATKUNDE
9.1.1 Binnenlandse staatkunde
884-885
Stukken betreffende de binnenlandse politieke ontwikkelingen in België.
1954 - 1964
2 pakken
884
1954-1960
885
1960-1964
886
Stukken betreffende de politieke partijen van België.
1954 - 1961
1 omslag
887
Stukken betreffende diverse verkiezingen in België.
1954 - 1961
1 omslag
9.1.2 Buitenlandse betrekkingen
9.1.2 Buitenlandse betrekkingen
888
Stukken betreffende de ontwikkelingen in de buitenlandse politiek van België.
1954 - 1964
1 omslag
889
Stukken betreffende internationaal overleg inzake het Plan van Zeeland met
betrekking tot het opzetten van een veiligheidspact tussen West- en Oost-Europa.
1953 - 1955
1 omslag
890
Stukken betreffende het nazisme en fascisme in Europa.
1954
1 omslag
891
Stukken betreffende het communisme in Afrika en het Midden-Oosten.
1954
1 omslag
892
Stukken betreffende de tegenstrijdigheden in de visies van Nederland en België met
betrekking tot koloniale vraagstukken.
1954 - 1956
1 omslag
893
Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Indonesië en
publicaties in de pers van België hieromtrent.
1957 - 1958
1 pak
894-897
Stukken betreffende de visie van België op de opstand van Indonesië tegen
Nederland.
1957 - 1963
2 pakken en 2 omslagen
894-896
897
Algemeen. 1957 - 1960
894
1957-1958, pak
895
1958, pak
896
1960
Inbeslagname van Nederlandse schepen door Indonesië, 1958 - 1963
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
67
898
Stukken betreffende het standpunt van België inzake de incidenten rondom de
rassendiscriminatie in Zuid-Afrika.
1960
1 omslag
899
Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en China.
1961 - 1962
1 omslag
900-970
Stukken betreffende de diplomatieke betrekkingen van België met diverse landen.
1951 - 1964
15 pakken, 55 omslagen en 1 stuk
900
Algerije, 1958 - 1963
901
Argentinië, 1954 - 1960
902
Brazilië, 1960
903
Chili, 1960 - 1962
904-905
906
907-910
911
912
913
914-915
916
917-918
919
920
921
922
923
924-926
China. 1954 - 1964
904
1954-1964
905
1956-1960
Colombia, 1957
Congo-Kinshasa. 1954 - 1964
907
1954-1960, pak
908
1955-1961
909
1960, pak
910
1961-1964, pak
Cuba, 1960 - 1963
Cyprus, 1963 - 1964
Denemarken, 1957, stuk
Egypte. 1957 - 1963
914
1957-1958
915
1961-1963
Finland, 1955 - 1957
Frankrijk. 1958 - 1964
917
1958-1964, pak
918
1959-1963
Griekenland, 1954 - 1963
Guatemala, 1954 - 1963
Haïti, 1963
Honduras, 1963
Hongarije, 1958
927
Indonesië. 1955 - 1964
924
1955-1961, pak
925
1959-1963, pak
926
1960-1964
Irak, 1954 - 1963, pak
928-930
Israël. 1955 - 1964
68
Consulaat-Generaal Brussel
928-929
930
931-933
934
935
936
937
938
939
940
Algemeen. 1955 - 1964
928
1955-1956
929
1955-1964
Visie van België op de multilateralisatie van het
handels- en betalingsverkeer met Israël, 1959
Italië. 1955 - 1963
931
1955
932
1956-1963
933
1959-1963
Joegoslavië, 1958 - 1960
Libanon, 1958 - 1960
Marokko, 1956 - 1958
Mauritanië, 1960
Nederland, 1960 - 1964
Noord-Korea, 1960 - 1961
Oostbloklanden, 1951 - 1961
941-942
Oostenrijk. 1954 - 1956
941
Algemeen, 1954 - 1956
942
Afsluiting van een vredesverdrag, 1954 - 1955
943-944
Papoea-Nieuw-Guinea. 1955 - 1962
943
1955-1958
944
1961-1962, pak
Paraguay, 1960 - 1963
Polen, 1954 - 1961
Portugal, 1955 - 1963
Rwanda en Burundi, 1962 - 1963
Soedan, 1955 - 1958
945
946
947
948
949
950-952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962-967
2.05.147
Sovjet-Unie. 1955 - 1963
950
1955-1960, pak
951
1958-1963, pak
952
1961-1963
Sovjet-Unie, 1959 - 1963, pak
Spanje, 1960 - 1962
Syrië, 1955 - 1957
Tunesië, 1958 - 1959
Turkije, 1958 - 1963
Verenigd Koninkrijk, 1958 - 1963
Verenigd Koninkrijk en Spanje, 1960 - 1963
Verenigde Staten, 1961 - 1963
Vietnam, 1955
West-Duitsland. 1954 - 1963
962
1954-1957, pak
963
1954-1960, pak
964
1955-1957
965
1955-1960
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
69
966-967
968
969
970
Afsluiten van vredesverdragen. 1958 - 1963
966
1958-1959, pak
967
1960-1963, pak
IJsland, 1958 - 1961
Zuid-Korea, 1961 - 1962
Zweden, 1954 - 1961
971-978
Stukken betreffende de samenwerking tussen Nederland en België inzake de
vertegenwoordiging in het buitenland.
1952 - 1962
8 omslagen
971
België, 1962
972
Bulgarije, 1952 - 1956
973
China, 1953
974
Ghana, 1960 - 1961
975
Hongarije, 1954
976
Roemenië, 1953
977
Spanje, 1952 - 1953
978
Sri Lanka, 1959 - 1962
979-984
Stukken betreffende de bezoeken van buitenlandse regeringsleiders aan België.
1954 - 1962
6 omslagen
979
Ethiopië, 1954
980
Iran, 1958 - 1960
981
Jordanië, 1962
982
Luxemburg, 1958 - 1959
983
Mexico, 1960 - 1961
984
Thailand, 1959 - 1960
985
Stukken betreffende de steunverlening van België aan Nederland voor het protest
tegen de uitbreiding van de territoriale wateren van Indonesië.
1958 - 1960
1 omslag
986
Stukken betreffende het afgesloten verdrag inzake de politieke samenwerking
tussen Frankrijk en West-Duitsland.
1958 - 1963
1 omslag
987
Stukken betreffende de behandeling van het rapport van de chef Directie Afrika en
Midden-Oosten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken over zijn
dienstreis in Oost-Afrika, Ethiopië en de Verenigde Arabische Republiek in juli 1964
inzake de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering bij de
onafhankelijkheidsplechtigheden van de staat Malawi.
1964
1 omslag
9.2 Landsverdediging
9.2 LANDSVERDEDIGING
988
Stukken betreffende de regeling van België inzake het zeeverkeer in tijden van
oorlog en oorlogsgevaar.
1954 - 1955
1 omslag
989-996
Stukken betreffende internationale besprekingen en multilaterale overeenkomsten
inzake het gebruik van kernenergie.
70
Consulaat-Generaal Brussel
1954 - 1963
989
990
991-994
995
996
2.05.147
8 omslagen
Overleg met Nederland inzake de toepassing van kernenergie in
België, 1954 - 1955
Internationale beleid ten aanzien van kernenergie, 1955
Bilaterale overeenkomsten inzake de vreedzame toepassing van
kernenergie. 1955 - 1959
991
België en de Verenigde Staten, 1955 - 1956
992
België en Groot-Brittannië, 1955
993
Nederland en België, 1959
994
Nederland en de Verenigde Staten, 1955
Overleg in de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) inzake de toepassingsmogelijkheden van
kernenergie, 1956
Ontmoeting tussen de minister van Buitenlandse Zaken van België
en de ambassadeur van de Sovjet-Unie inzake de ondertekening van
het verdrag tot stopzetting van kernexplosies, 1963
997-1002
Stukken betreffende de levering van wapens door België aan andere landen.
1955 - 1962
2 pakken en 4 omslagen
997
Diverse landen die niet aangesloten zijn bij de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO), 1958 - 1962
998
Algerije, Marokko en Tunesië, 1957 - 1962
999
China, 1955
1000
Egypte, 1955 - 1962
1001
Indonesië, 1955 - 1958, pak
1002
Indonesië, 1958 - 1962, pak
1003
Stukken betreffende de maatregelen van België inzake de defensieproblemen en
met name de troepensterkte en de duur van de diensttijd.
1956 - 1959
1 omslag
1004
Stukken betreffende de totstandkoming van militaire samenwerking tussen
Nederland en België.
1958
1 omslag
1005
Stukken betreffende de samenwerking tussen Nederland en België op het gebied
van veiligheid met betrekking tot de plaatsing van een gevaarlijke fabriek op het
grensgebied tussen Nederland en België.
1959
1 omslag
1006
Stukken betreffende de waarschuwing van de Sovjet-Unie aan België inzake het
verlenen van militaire faciliteiten aan West-Duitsland.
1959 - 1961
1 omslag
9.3 Internationale organisaties
9.3.1 Verenigde Naties (VN)
9.3 INTERNATIONALE ORGANISATIES
9.3.1 Verenigde Naties (VN)
1007-1008
Stukken betreffende de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
1949 - 1960
2 omslagen
2.05.147
71
Consulaat-Generaal Brussel
1007
1008
Standpunt van België inzake organisatorische zaken, 1949 - 1960
Verhuizing van de vestigingsplaats van Genève naar Brussel, 1953
1009
Stukken betreffende het standpunt van België inzake de werkwijze van Nederland
voor het werven kandidaten voor de functie van hoge commissaris van
vluchtelingenzaken en andere internationale ambten.
1950 - 1961
1 omslag
1010
Stukken betreffende het standpunt van België inzake de verkiezingen van rechters
voor het Internationaal Gerechtshof.
1951 - 1962
1 omslag
1011
Stukken betreffende het standpunt en de inbreng van België inzake de Algemene
Vergaderingen.
1952 - 1957
1 pak
1012
Stukken betreffende de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO).
1952 - 1959
1 omslag
1013
Stukken betreffende de visie van het secretariaat-generaal van de VN op de
houding van België in koloniale vraagstukken.
1952 - 1962
1 omslag
1014-1018
Stukken betreffende de Economische en Sociale Raad (ECOSOC).
1952 - 1963
5 omslagen
1014
Algemeen, 1961 - 1963
1015
Vergaderstukken, 1952 - 1963
1016
Oprichting van het Sunfed Fonds inzake hulpverlening aan minder
ontwikkelde landen, 1955 - 1960
1017
Totstandkoming van het verdrag inzake de rechten van de mens,
1955 - 1963
1018
Instelling van de economische commissie voor Afrika, 1958 - 1962
1019-1023
Stukken betreffende het standpunt van België in de VN inzake de dreigende
oorlogssituatie in Rwanda en Congo-Kinshasa.
1952 - 1964
1 pak en 4 omslagen
1019
1952-1955
1020
1956-1960
1021
1960-1961
1022
1960-1964
1023
1961-1963, pak
1024-1030
Stukken betreffende de Veiligheidsraad.
1953 - 1963
1024
1953-1960
1025
1953-1960, omslag
1026
1955-1957
1027
1957-1961
1028
1960
1029
1960-1963, omslag
1030
1961-1963, omslag
4 pakken en 3 omslagen
72
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
1031-1032
Stukken betreffende het standpunt van België inzake het Handvest van de VN.
1953 - 1963
1 pak en 1 omslag
1031
1953-1959, pak
1032
1953-1963
1033
Stukken betreffende het standpunt van België inzake de toenadering tussen WestEuropa en Latijns-Amerika.
1956 - 1958
1 omslag
1034
Stukken betreffende de United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO).
1956 - 1962
1035
1 pak
Stukken betreffende de aangeboden hulp van België in de VN vanwege de
bedreigingen van Indonesië tegen Nederland met betrekking tot de overname van
Nederlands Nieuw-Guinea.
1959 - 1961
1 pak
9.3.2 Europese Unie (EU)
9.3.2 Europese Unie (EU)
1036
Stukken betreffende de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).
1953 - 1964
1 omslag
1037-1056
Stukken betreffende de Europese Economische Gemeenschap (EEG).
1957 - 1965
6 pakken en 14 omslagen
1037-1048
Onderhandelingen met verschillende landen en het standpunt van
België hieromtrent. 1957 - 1964
1037
Algerije en andere Arabische staten, 1957 - 1963
1038
België, 1957
1039
Frankrijk, 1958 - 1963
1040
Griekenland, 1959 - 1961
1041
Noorwegen, 1958 - 1963
1042
Spanje, 1961 - 1964
1043
Turkije, 1959 - 1963
1044-1047
1048
1049-1050
1051
1052
1053
Verenigd Koninkrijk. 1960 - 1963
1044
1960-1961, pak
1045
1961-1962, pak
1046
1962-1963, pak
1047
1963
Zweden, 1961 - 1963
Overleg inzake de totstandkoming van de Europese vrijhandelszone.
1958 - 1959
1049
1958
1050
1959, pak
Vertegenwoordiging van België in de EEG, 1958 - 1960
Overleg inzake de Europese politieke vormgeving, 1959 - 1960, pak
Totstandkoming van het EEG-verdrag, 1959 - 1961, pak
2.05.147
1054-1055
1056
1057-1059
9.3.3 Overige organisaties
73
Consulaat-Generaal Brussel
Interne organisatie. 1960 - 1965
1054
Standpunt van België op de samenvoeging van
interne organen, 1960 - 1964
1055
Opvattingen van België inzake de crisis in de
samenwerking tussen de lidstaten, 1965
Kippenoorlog in Europa en overleg binnen de EEG over
samenwerking op gebied van landbouw en veeteelt, 1962 - 1963
Stukken betreffende het plan van de president van Frankrijk, De Gaulle, voor de
totstandkoming van de Europese Unie.
1961 - 1963
3 pakken
1057
1961
1058
1961-1962
1059
1961-1963
9.3.3 Overige organisaties
1060
Stukken betreffende het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag.
1951 - 1960
1 omslag
1061-1069
Stukken betreffende de deelname van België aan internationale conferenties.
1951 - 1963
1 pak en 8 omslagen
1061
Internationale landbouwconferentie te Parijs van 25 maart 1961 en
de visserijconferentie te Londen van 3 - 5 december 1963, 1951 - 1963
1062
Conferentie te Bonn van 4 oktober 1952 over de politieke
eenwording van Europa, 1952 - 1962
1063
Internationale economische conferentie te Peking van 28 februari
1953, 1953 - 1961
1064
Conferentie te Genève van 1955 inzake de wereldpolitiek na de
Tweede Wereldoorlog, 1955 - 1958
1065
Informatie over de conferentie te Accra gepland in april 1958 inzake
de politieke problemen tussen de Verenigde Arabische Republiek en
Afrika en de onafhankelijkheid van verschillende landen van Afrika,
1958 - 1959
1066
Zeerechtconferenties te Genève, 1958 - 1960
1067
Topconferentie van de NAVO in 1960 te Parijs over de aanpak van
Duitsland en de problematiek tussen Oost- en West-Europa, 1959,
pak
1068
Conferentie te Egypte van 8 - 11 december 1958 inzake de
economische samenwerking tussen Afrika en Azië, 1959 - 1961
1069
Vooroverleg over een te houden internationale conferentie over de
Noordzeevisserij, 1960 - 1961
1070-1071
Stukken betreffende de Raad van Europa.
1952 - 1957
1070
Verhoudingen tussen het comité van ministers en het
bestuurslichaam van de Raad van Europa, 1952 - 1957
1071
Overleg inzake de Europese integratie, 1953
1072-1078
Stukken betreffende de Benelux.
1952 - 1964
2 omslagen
6 omslagen
74
Consulaat-Generaal Brussel
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079-1090
Algemeen, 1957 - 1959
Deelname aan de herdenking van het 10-jarig bestaan van de
Benelux op uitnodiging van de Société Belge d'Etudes et d'Expansion
te Luik, 1952 - 1958
Besprekingen inzake de landbouwproblemen in de Benelux, 1954 1963
Interparlementaire Beneluxraad, 1958 - 1962
Besprekingen van de Benelux met verschillende landen, 1959 - 1964
Handelsovereenkomsten en verdragen met diverse landen, 1959 1964
Totstandkoming van de Benelux Unieverdrag inzake de bevordering
van de politieke samenwerking tussen Nederland, België en
Luxemburg, 1959 - 1964
Stukken betreffende de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
1952 - 1964
9 pakken en 3 omslagen
1079
Algemeen, 1952 - 1964, omslag
1080
Standpunt van België inzake het starfighters-programma, 1953 1961
1081
Verschil in de standpunten met betrekking tot de bezetting van
posten in de NAVO hoofdkwartieren en de relatie tussen Nederland
en België, 1953 - 1963, omslag
1082
Samenwerking tussen de NAVO-landen op militair gebied, 1953 1964
1083-1086
1087
1088
1089
1090
1091-1097
2.05.147
Besprekingen inzake de wereldwijde nucleaire ontwapening. 1956 1964
omslag
1083
1956-1958
1084
1957-1958
1085
1963
1086
1964
Betrekkingen tussen de NAVO en de Sovjet-Unie, 1957 - 1959
Visie van de minister van Buitenlandse Zaken van België op de
ontwikkelingen binnen de NAVO en de betrekkingen met andere
lidstaten, 1957 - 1964
Deelname aan de oprichting en uitbreiding van de NAVO, 1960 1964
Standpunt van België inzake de samenstelling van een nieuw
secretariaat, 1961 - 1964, omslag
Stukken betreffende de West-Europese Unie (WEU).
1953 - 1964
3 pakken en 4 omslagen
1091
Bekrachtiging van de protocollen inzake het Brussels Verdrag, 1953 1955
1092
Commentaar van België inzake verschillende opgestelde verdragen,
1954 - 1955
1093
Standpunt van België op de toetreding van Scandinavië tot de WEU
en algemene ontwikkelingen binnen de organisatie, 1954 - 1957, pak
1094
Overleg inzake de veiligheid van West-Europa en de kosten van de
stationering van troepen uit Groot-Brittannië in West-Duitsland,
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
1095
1096
1097
1098
75
1957 - 1962
Standpunten van andere deelnemende landen inzake verschillende
onderwerpen, 1957 - 1963, pak
Deelname van België in de Raad van Ministers van Buitenlandse
Zaken, 1959 - 1961, pak
Bemiddelen en inwinnen van politieke informatie bij andere
lidstaten, 1964
Stukken betreffende de Europese Raad voor Atoomonderzoek (CERN).
1955 - 1957
1 omslag
1099-1101
Stukken betreffende de Verenigde Naties (VN).
1955 - 1963
3 omslagen
1099
Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), 1955 1963
1100
Intergouvernementele Maritieme Consultieve Organisatie (IMCO),
1956 - 1963
1101
Internationaal Monetair Fonds (IMF), 1957 - 1963
1102
Stukken betreffende de Internationale Interim Commissie.
1957
1 omslag
1103
Stukken betreffende de Atoomstralingscommissie.
1958 - 1960
1 omslag
1104
Stukken betreffende de Internationale Koffie Organisatie.
1958 - 1963
1 omslag
1105
Stukken betreffende het Blue Streak Project inzake internationale samenwerking bij
de lancering van satellieten en raketten.
1959 - 1961
1 omslag
1106
Stukken betreffende de oprichting van de Europese Universiteit.
1959 - 1963
1 omslag
1107
Stukken betreffende de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
1960 - 1961
1 omslag
1108
Stukken betreffende de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO).
1961 - 1963
1 omslag
76
Consulaat-Generaal Brussel
2.05.147
II. CONSULAAT-GENERAAL TE ANTWERPEN
0. Algemeen
II. CONSULAAT-GENERAAL TE ANTWERPEN
0. ALGEMEEN
1109-1152
Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken.
1955 - 1974
1109
1955 - sep. 16
1110
1955 sep. 17 - 1956 mei 13
1111
1956 mei 16 - juni
1112
1956 juli - 1957 jan. 31, (t/m agendanr. 480).
1113
1957 jan. 31 - aug. 13, (t/m agendanr. 3410).
1114
1957 aug. 13 - 1958 mrt. 07, (t/m agendanr. 1155).
1115
1958 mrt. 07 - okt. 30, (t/m agendanr. 4170).
1116
1958 okt. 30 - 1959 juni 11
1117
1959 juni 12 - 1960 feb. 11, (t/m agendanr. 555).
1118
1960 feb. 11 - aug. 04, (t/m agendanr. 3570).
1119
1960 aug. 04 - 1961 apr. 04, (t/m agendanr. 1290).
1120
1961 apr. 04 - nov. 24, (t/m agendanr. 4506).
1121
1961 nov. 24 - 1962 juli 25, (t/m agendanr. 2783).
1122
1962 juli 25 - 1963 feb. 22, (t/m agendanr. 944).
1123
1963 feb. 22 - okt. 16, (t/m agendanr. 4112).
1124
1963 okt. 16 - 1964 juni 08, (t/m agendanr. 2288).
1125
1964 juni 08 - dec. 21
1126
1964 dec. 22 - 1965 juni 03, (t/m agendanr. 3056).
1127
1965 juni 03 - nov. 10, (t/m agendanr. 6272).
1128
1965 nov. 10 - 1966 mrt. 31, (t/m agendanr. 2112).
1129
1966 mrt. 31 - aug. 16, (t/m agendanr. 5328).
1130
1966 aug. 16 - 1967 jan. 17, (t/m agendanr. 384).
1131
1967 jan. 17 - juni 16, (t/m agendanr. 3600).
1132
1967 juni 16 - nov. 17, (t/m agendanr. 6816).
1133
1967 nov. 17 - 1968 apr. 03, (t/m agendanr. 2318).
1134
1968 apr. 03 - aug. 23
1135
1968 aug. 26 - 1969 jan. 20, (t/m agendanr. 528).
1136
1969 jan. 20 - mei 14, (t/m agendanr. 3744).
1137
1969 mei 14 - sep. 24, (t/m agendanr. 6960).
1138
1969 sep. 24 - 1970 jan. 04, (t/m agendanr. 832).
1139
1970 feb. 04 - juni 09
1140
1970 juni 10 - okt. 26, (t/m agendanr. 7264).
1141
1970 okt. 26 - 1971 mrt. 03, (t/m agendanr. 1632).
1142
1971 mrt. 03 - juni 29, (t/m agendanr. 4848).
1143
1971 juni 29 - nov. 10, (t/m agendanr. 8064).
1144
1971 nov. 10 - 1972 feb. 28, (t/m agendanr. 1582).
1145
1972 feb. 28 - juni 21, (t/m agendanr. 4798).
1146
1972 juni 21 - okt. 30, (t/m agendanr. 8014).
1147
1972 okt. 30 - 1973 mrt. 05, (t/m agendanr. 1728).
1148
1973 mrt. 05 - juni 25, (t/m agendanr. 4944).
1149
1973 juni 25 - okt. 28
1150
1973 okt. 29 - 1974 feb. 27, (t/m agendanr. 1584).
44 delen
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
1151
1152
1153-1154
2. Protocol
77
1974 feb. 27 - juni 17, (t/m agendanr. 4800).
1974 juni 17 - okt. 10, (t/m agendanr. 8016)
Dossierinventarissen van het archief van het Nederlands Consulaat-Generaal te
Antwerpen over de periode 1955 - 1974.
[1955 - 1974]
2 stukken
1153
Periode 1955 - 1964, [1955 - 1964]
1154
Periode 1965 - 1974, [1965 - 1974]
2. PROTOCOL
1155
Stukken betreffende de viering van de achttiende verjaardag van prinses Beatrix
door de Nederlandse gemeenschap te Antwerpen.
1956
1 omslag
1156
Stukken betreffende het voorbereiden van het staatsbezoek van koningin Juliana
en prins Bernhard aan België in mei.
1960
1 omslag
1157
Stukken betreffende de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin
Juliana.
1973
1 omslag
3. Juridische aangelegenheden
3. JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
1158-1186
Stukken betreffende de afhandeling van schadeclaims en nalatenschappen van
oorlogsslachtoffers en het verstrekken van inlichtingen over personen.
1924 - 1974
28 omslagen en 1 stuk
Oorlogsgerelateerd.
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
Andriesse, J.N., Wijk, E.M.A. van der, 1946 - 1965
Barend, H., Casseres, R. de, 1953 - 1961
Berckmans, A.J.A.G.D., Plet, A, 1948 - 1955
Berg, R. van den, 1947 - 1948
Berg, R.G. van den, 1951
Bing, E., Keizer, E, 1954 - 1965
Bing, M, 1954 - 1965
Bing, P, 1954 - 1965
Blitz, H., Bleeckx, C.P.J.M, 1963 - 1966
Bremer, E, 1953
Brussee, J.H., Bels, A.M, 1943 - 1974
Cohen, E., Zwartverwer, T, 1945 - 1974
Cosman, I., Wertijm, F, 1952 - 1971
Derkx, D.G, 1949
Dingemans, C.L., Wante, C.M, 1940 - 1974
Duuring, L.A.C., Kerckhove, F.M.C. van den, 1931 - 1970
Engers, A.A., Waisvisz, L.H, 1950 - 1960
Faure, H.K.W, 1944 - 1960
Flierman, J.L, 1945 - 1974
Haan, P. de, 1924 - 1962
Hell, J.H., Wilhelmi, M.W.T, 1925 - 1934
78
1179
1180
1181
1182
1183
1184
5. Waterstaat, verkeer en vervoer
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
1185
1186
Imhoff, P.J.J., Pegel, K.A.E, 1948 - 1974
Innemee, P.C, 1948 - 1949
Miert, L. van, 1946 - 1966
Scheffer, C., Lissing, K, 1971 - 1973
Schepens, J.C, 1946 - 1952
Veltijn, I., Vleesdrager, L, 1964, stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025
Willems, A.A., Vermeeren, M.C, 1939 - 1955
Zorg, J. van, Degen, G, 1956 - 1964
5. WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER
1187-1194
Stukken betreffende scheepvaartaangelegenheden.
1941 - 1974
1187
Schepen, 1941 - 1972
1 pak en 9 omslagen
1188-1190
Reddings- en loodswezen. 1956 - 1960
1188
Algemeen, 1956 - 1957
1189
Belgisch-Nederlandse regeling, 1957
1190
Nederlands personeel bij het loodswezen te
Antwerpen, 1959 - 1960
1191-1194
Havens. 1957 - 1974
1191
Algemeen, 1971 - 1972
1192
Haven van Antwerpen, 1957 - 1974, pak
1193
Deltahaven, 1966 - 1967
1194
Haven van Rotterdam, 1971
1195-1198
Stukken betreffende waterwegen.
1961 - 1973
2 omslagen
1195
Schelde-Rijnverbinding, 1961 - 1965
1196
Belgische-Nederlandse onderhandelingen over waterwegen, 1962 1972
1197
Postelkanaal, 1962 - 1973
1198
Schelde, 1972 - 1973
1199
Stukken betreffende verkeers- en vervoersaangelegenheden in België.
1964 - 1973
1200-1201
Stukken betreffende de luchtvaart.
1964 - 1974
1200
Algemeen, 1964 - 1974, omslag
1201
Werkgroep Benelux Luchthaven, 1971
6. Economie, arbeid
1 omslag
1 omslag en 1 stuk
6. ECONOMIE, ARBEID
1202
Stukken betreffende de voorlichting door de Economische Voorlichtingsdienst over
de Nederlandse markt.
1961 - 1974
1 omslag
1203
Stukken betreffende de taakverdeling tussen het Nederlands Consulaat te
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
79
Antwerpen, de Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade te Brussel en
de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg inzake de
handelsvoorlichting.
1967 - 1972
1 omslag
1204
Stukken betreffende de vertegenwoordigingen van Oost-Europese landen in
Antwerpen.
1971 - 1973
1 omslag
1205
Stukken betreffende de vestiging van een Russische diamantfirma te Antwerpen.
1972 - 1973
1 omslag
1206
Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen en voorschotten aan
Nederlandse schippers in verband met Belgische schippersstakingen.
1973 - 1976
1 omslag
7. Sociale aangelegenheden
7. SOCIALE AANGELEGENHEDEN
1207
Stukken betreffende een strafzaak tegen een voormalige medewerker van het
Nederlandse Consulaat wegens verduistering en vervalsing van paspoorten ten
behoeve van de beweging Republiek Zuid-Molukken (Westerling-groep).
1949 - 1955
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031
1208-1211
8. Culturele aangelegenheden, voorlichting
Stukken betreffende sociale en medische zorg.
1956 - 1974
1 pak en 3 omslagen
1208
Algemeen, 1965 - 1974
1209
Bemiddelen bij het verkrijgen van een pensioen ingevolge de
Algemene Ouderdomswet (AOW) voor Nederlandse bejaarde
patiënten die in België worden verpleegd, 1956 - 1963, pak
1210
Zwakzinnigenzorg in België, 1957 - 1974
1211
Zorg voor pleegkinderen in België, 1962 - 1968
8. CULTURELE AANGELEGENHEDEN, VOORLICHTING
1212
Stukken betreffende de bemoeienis met de Vereniging van Nederlandse Oudstrijders in België.
1954 - 1959
1 omslag
1213
Stukken betreffende proefrondvaarten met een Russische draagvleugelboot te
Antwerpen.
1968
1 omslag
1214
Stukken betreffende publicaties over een rechtszaak naar aanleiding van de
inbeslagname van het in Nederland uitgegeven Rode Boekje voor scholieren.
1971
1 omslag
1215
Verslag van de opening van de zesendertigste Boekenbeurs voor Vlaanderen.
1972
1 stuk
1216
Stukken betreffende de oprichting van het Verzusteringscomité AntwerpenLeningrad.
80
Consulaat-Generaal Brussel
1973
1217
2.05.147
1 stuk
Stukken betreffende de Nederlandse school te Antwerpen.
1973 - 1974
1 omslag
9. Staatkunde, landsverdediging
9. STAATKUNDE, LANDSVERDEDIGING
1218-1225
Stukken betreffende de ontwikkelingen in de binnenlandse politiek van België.
1955 - 1974
8 omslagen
1218-1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
Algemeen. 1955 - 1973
1218
1955-1956
1219
1957-1973
Bemiddelen bij het aanbieden van een glas-in-lood raam aan de
stad Antwerpen namens de Nederlandse gemeenschap, 1963 - 1964
Vlaamse kwestie, 1963 - 1973
Stad Antwerpen, 1968 - 1974
Nationale herdenkingen te Antwerpen, 1971 - 1972
Inwinnen van informatie over Joodse vluchtelingen die op 17 juni
1939 met het passagierschip St. Louis van de Hamburg-Amerikalijn
uit Duitsland via Havanna in Antwerpen zijn ontscheept en nota
inzake een verzoekschrift van het Front van Joodse Studenten te
Antwerpen tegen de vrijlating van de in Breda gedetineerde Duitsers
Fischer, Kotaëlla en Aus der Fünten (de drie van Breda), 1972
Regering van België, 1972 - 1973
1226-1230
Stukken betreffende de ontwikkelingen in de buitenlandse politiek van België.
1956 - 1973
5 omslagen
1226
Bezoek van Russische parlementsleden aan Antwerpen, 1956
1227
Herziening van de Belgisch-Luxemburgse Unie, 1956 - 1963
1228
Europese federalisme, 1957
1229
Contacten tussen België en Indonesië, 1959
1230
Informeel bezoek van de minister-president van Suriname aan
Antwerpen, 1973
1231-1232
Stukken betreffende de landsverdediging van België.
1968 - 1974
1231
Marine, 1968
1232
Luchtmacht, 1974
1233
Stukken betreffende sympathiebetuigingen uit de Joodse gemeenschap te
Antwerpen vanwege de houding van Nederland tegenover Israël.
1973
1 omslag
2 omslagen
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
81
Bijlagen
BIJLAGEN
Concordantie van archiefcode Buitenlandse Zaken naar het geheim archief van de Nederlandse Ambassade in België te Brussel 1955 - 1964
CONCORDANTIE VAN ARCHIEFCODE BUITENLANDSE ZAKEN NAAR HET GEHEIM ARCHIEF VAN
DE NEDERLANDSE AMBASSADE IN BELGIË TE BRUSSEL 1955 - 1964
Deze concordantie (omnummeringstabellen) verwijst naar de archiefcode van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de inventarisnummers van het geheim archief van de Nederlandse
Ambassade in België te Brussel over de periode 1955 - 1964.
Oude code
Inv.nr.
-
842
-
843
-
844
-
845
-
846
-
847
-
848
-
849
-
850
-
851
-
852
-
853
-
989
-
991
-
992
-
994
-
995
101
855
134.1
854
270
979
270
980
270
981
270
982
270
983
270
984
272.0
860
281.0
856
281.0
857
281.0
858
82
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
281.0
859
313.211
864
313.22
861
313.22
862
322.191
863
413.1
865
521.1
870
521.11
869
553.02
871
554.2
867
554.72
866
554.72
868
556
872
610.012
1073
610.22
876
613.211.411
877
613.211.411
878
613.211.411
1077
613.211.412
875
613.211.45
997
613.211.45
998
613.211.45
999
613.211.45
1000
613.211.45
1001
613.211.45
1002
613.220.0
874
613.220.52
873
726.1
880
726.4
879
810.1
881
813.32
883
823.51
882
910.1
889
910.1
892
911.1
968
2.05.147
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
911.1
985
911.1
1069
911.21
59
911.21
71
911.21
902
911.21
945
911.21
953
911.30
884
911.30
885
911.31
886
911.31
887
911.4
907
911.4
908
911.4
909
912.1
905
912.1
918
912.1
925
912.1
933
912.1
938
912.1
950
912.1
964
912.12
951
912.12
959
912.12
960
912.13
893
912.13
894
912.13
895
912.13
896
912.13
897
912.13
924
912.13
943
912.13
944
912.13
963
912.2
888
912.21
904
83
84
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
912.21
915
912.21
923
912.21
936
912.21
939
912.21
949
912.21
961
912.22
906
912.22
940
912.3
971
912.3
972
912.3
973
912.3
974
912.3
975
912.3
976
912.3
977
912.3
978
913.0
1064
913.1
912
913.1
913
913.1
916
913.1
917
913.1
919
913.1
932
913.1
934
913.1
941
913.1
946
913.1
947
913.1
952
913.1
954
913.1
958
913.1
962
913.1
965
913.1
970
913.10
1055
913.11
899
2.05.147
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
913.11
986
913.120
931
913.120
942
913.120
966
913.120
967
913.2
926
913.2
927
913.2
929
913.2
969
913.21
935
913.21
955
913.211.1
914
913.211.1
928
913.211.1
987
913.211.1
1065
913.3
898
913.3
900
913.3
901
913.3
910
913.3
937
913.3
948
913.3
956
913.4
903
913.4
911
913.4
920
913.4
921
913.4
922
913.513
1068
913.52
890
913.52
891
921.20
1004
921.350
990
921.350
993
921.350
1005
921.353
996
85
86
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
923.2
988
990
1054
993
1060
994.1
1007
994.25
1008
995
1100
996
930
996
957
996
1012
996
1036
996
1052
996
1057
996
1058
996
1059
996
1061
996
1063
996
1074
996
1075
996
1076
996
1078
996
1099
996
1101
996
1102
996
1104
996
1108
996.0
1037
996.0
1038
996.0
1039
996.0
1040
996.0
1041
996.0
1042
996.0
1043
996.0
1044
996.0
1045
996.0
1046
2.05.147
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
996.0
1047
996.0
1048
996.0
1072
996.0
1107
996.1
1051
996.1
1053
996.21
1096
996.22
1050
996.412
1056
996.8
1106
998
1034
998
1098
999
1062
999
1092
999
1093
999.0
1079
999.0
1091
999.1
1032
999.1
1089
999.20
1033
999.202
1035
999.21
1067
999.21
1087
999.21
1088
999.21
1095
999.21
1097
999.213
1011
999.213
1103
999.22
1022
999.22
1049
999.22
1070
999.221
1024
999.221
1030
999.222
1021
999.222
1023
87
88
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
999.222
1025
999.222
1026
999.222
1027
999.222
1028
999.222
1029
999.222
1080
999.223
1020
999.23
1014
999.23
1090
999.232.14
1018
999.232.24
1017
999.233
1015
999.234
1016
999.234
1066
999.24
1071
999.241
1081
999.242
1031
999.244
1019
999.25
1010
999.260
1013
999.262
1009
999.40
1003
999.40
1006
999.40
1082
999.40
1083
999.40
1084
999.40
1085
999.40
1086
999.40
1094
999.40
1105
2.05.147
Concordans van de archiefcode Buitenlandse Zaken naar archief van het Nederlands Consulaat-Generaal in België te Antwerpen 1955 - 1974
CONCORDANS VAN DE ARCHIEFCODE BUITENLANDSE ZAKEN NAAR ARCHIEF VAN HET
NEDERLANDS CONSULAAT-GENERAAL IN BELGIË TE ANTWERPEN 1955 - 1974
Deze concordantie (omnummeringstabellen) verwijst naar de archiefcode van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de inventarisnummers van het geheim archief van het Nederlands
Consulaat-Generaal te Antwerpen over de periode 1955 - 1974.
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
-
1109
-
1110
-
1111
-
1112
-
1113
-
1114
-
1115
-
1116
-
1117
-
1118
-
1119
-
1120
-
1121
-
1122
-
1123
-
1124
-
1125
-
1126
-
1127
-
1128
-
1129
-
1130
-
1131
-
1132
-
1133
-
1134
-
1135
-
1136
-
1137
-
1138
-
1139
-
1140
-
1141
-
1142
-
1143
89
90
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
-
1144
-
1145
-
1146
-
1147
-
1148
-
1149
-
1150
-
1151
-
1152
-
1153
-
1154
20
1155
20
1156
20
1157
521.1
1195
521.1
1196
521.1
1198
521.2
1191
521.2
1192
521.2
1193
521.2
1197
521.26
1188
521.26
1189
521.9
1190
550
1199
553.163.0
1187
554.0
1200
610.12
1202
610.21
1227
611.62
475
613.210.10
1203
613.214.1
1201
614.033
1204
614.51
1205
661.3
1206
2.05.147
2.05.147
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
721.2
1210
724.3
1211
725.0
1158
725.0
1163
725.0
1164
725.0
1165
725.0
1166
725.0
1168
725.0
1169
725.0
1170
725.0
1172
725.0
1173
725.0
1176
725.0
1177
725.0
1179
725.0
1181
725.0
1182
725.0
1185
725.0
1207
725.2
1208
74
1209
810.3
1212
812.2
1217
815.5
1213
823.20
1214
823.72
1215
824
1216
910
1229
911.0
1220
911.0
1222
911.20
1218
911.23
1225
911.30
1219
911.31
1221
911.33
1223
91
92
Consulaat-Generaal Brussel
Oude code
Inv.nr.
912.10
1230
912.10
1233
913.101
1228
913.52
1226
921.113
1231
921.114
1232
921.350
1224
2.05.147
Download