Deelruimten - Houthalen Helchteren

advertisement
Deelruimten
De synthesekaart bundelt ruimtelijke analyse van de verschillende
deelstructuren en biedt een overzichtelijk beeld van de bestaande ruimtelijke
structuur in Houthalen-Helchteren.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
129
OP BASIS VAN DE ANALYSE WORDEN
IN HOUTHALEN-HELCHTEREN ZEVEN
DEELRUIMTEN ONDERSCHEIDEN
Deelruimten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
130
Centrumgebied Houthalen
Meulenberg
Helchteren
Houthalen-Oost
Lage Kempen
Lillo
Recreatieve groene gordel
Deelruimten
Ruimtelijke planning wil strategisch en gebiedsgericht werken. Dit houdt in
dat het ruimtelijk beleid gespecifieerd wordt in functie van de kenmerken
van een bepaalde omgeving. De analyse en opdeling in deelruimten in
een ruimtelijk structuurplan biedt de mogelijkheid om de verschillende
deelstructuren tegenover elkaar te plaatsen en een ruimtelijke afweging
te maken. De opdeling gebeurt op basis van gelijklopende morfologische
en/of functionele karakteristieken, én op basis van een gelijklopende
gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Deze opdeling geeft een aanduiding
en is uiteraard voor discussie vatbaar. Ze is echter geen doel op zich,
maar een middel om de specificiteit van elke plek te vatten en de
ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. De begrenzingen van de deelruimten
kunnen daarom niet bepaald worden tot op perceelsniveau. De grens
van deelruimten wordt eerder schematisch aangeduid en kan veelal als
een bredere overgangszone beschouwd worden, waarin de gewenste
ontwikkeling van twee deelgebieden gevat wordt.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
131
Kaart 23:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR CENTRUMGEBIED HOUTHALEN
132
Deelruimten
5.1 DEELRUIMTE CENTRUMGEBIED HOUTHALEN
5.1.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De deelruimte Centrumgebied Houthalen is gelegen in het zuiden van de gemeente
Houthalen-Helchteren. De deelruimte strekt zich uit langs weerszijden van de N715
welke een sterk barrière effect uitoefent. De deelruimte Centrumgebied omvat de kernen
Houthalen en Laak. Omwille van de historische bouwstructuur, het voorzieningenniveau
en de schaal wordt Meulenberg als een aparte deelruimte beschouwd. De vallei van de
Groenstraatbeek kan beschouwd worden als natuurlijke grens tussen beide.
Het Centrumgebied Houthalen wordt in sterke mate bepaald door de voormalige
mijnactiviteiten. Houthalen-centrum was tot het eind van de 19de eeuw niet meer dan
een langgerekt straatdorp met in de nabije omgeving een aantal kleinere gehuchtjes. In
het begin van de 20ste eeuw kende Houthalen een explosieve groei door de omvangrijke
investeringen in de steenkoolontginning. Dit leidde tot een bevolkingstoename van
657% op 50 jaar tijd en een sterke ruimtelijke transformatie: de heide werd beplant met
naaldhout, de industrialisering omheen de schachtbokken groeide, omheen de bestaande
kernen werden sociale woonwijken gebouwd om de vele inwijkelingen te huisvesten. In
een mum van tijd groeiden de kernen Houthalen, Meulenberg en Laak aan elkaar tot
één groot bebouwd geheel.
Door het compacte kernwinkelgebied en de concentratie van talrijke diensten, scholen
en sportvoorzieningen heeft de kern van Houthalen-centrum het ruimtelijk voorkomen
van een kleinstedelijk gebied. De woontypologie wordt er gekenmerkt door het ruime
aantal appartementen.
Omheen het centrum zijn verschillende gebieden met een eigen identiteit gesitueerd.
Opvallend is het dominante voorkomen van woongebieden, het groene voorkomen, de
dynamiek op de woningmarkt en de aanwezigheid van gemeenschapsvoorzieningen.
t De groene residentiële woonwijk in het westen van het centrum is stelselmatig door
particulier initiatief ontwikkeld langs bestaande wegen. Het bejaardentehuis en
bejaardenwoningen versterken het groene voorkomen (lage bouwdichtheid en park
rondom).
t De woongebieden ten noorden van het centrum worden gekenmerkt door een
opeenvolging van kleinere wijken, verkavelingen en particuliere woningbouw omheen
het sportpark en het Sint-Pauluscollege.
t Ten oosten van de N715 wordt de woonomgeving gekenmerkt door residentiële open
bebouwing en ruime groene binnengebieden. Aanleunend bij het bedrijventerrein
Europark, zijn het kerkhof en de sociale woonwijk Kempenlaan gesitueerd. De N715
werkt als een sterke barrière, waardoor de afstand tot het centrum als groot ervaren
wordt.
t De omgeving van het mijngebouw werkt nog steeds als centrum door het perspectief
en de brede toegansweg.
t Omwille van de toenemende verkeersintensiteit en de dalende omgevingskwaliteit
werden nieuwe woonomgeving fysisch gescheiden van de N715 door de aanleg van
een wal die beplant werd.
Na het verdwijnen van de mijnactiviteit in 1963 zijn de twee bedrijventerreinen ontwikkeld.
Europark werd aangelegd in 1966. Het sluit ten noorden aan op de residentiële bebouwing
van het centrum en ten westen op de scholen van Laak. Het bedrijventerrein Centrum-Zuid
werd ontwikkeld na de sanering van het mijnterrein in 1979. Dit terrein huisvest zowel
regionale bedrijven als lokale bedrijven. Het terrein is beter ontsloten dan Europark door
de nabijheid van de N715 en de E314.
Ook de kern Laak wordt door de N715 opgedeeld. Het zwaartepunt van de kern situeert
zich aan de oostzijde van de N715. De perifere ligging ten opzichte van het centrum, het
kleinschalige karakter en de visuele relatie met de omliggende open ruimte bepalen de
dorpse identiteit. De voorzieningen zijn er beperkt. Het deel ten westen van de N715
bestaat uit enkele residentiële woonstraten en zonevreemde woningen. De bebouwing
langs de N715 vormt een schaalbreuk met de achterliggende bebouwing.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
133
134
Deelruimten
5.1.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken met bevoorrechte getuigen,
analyse, geschreven bronnen en deelstudies. In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen. Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die
de basis vormen voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen - Helchteren.
Sterkten
Zwakten
- Groene karakter draagt bij tot een residentieel klimaat.
- Gebrek aan groen op het openbare domein.
- Nieuwe kerkhof is niet ingepast in de omgeving.
- Compact winkelcentrum omringd door sportvoorzieningen, scholen en
diensten.
- Barrièrewerking van de N715, omwille van het
brede wegprofiel en het drukke verkeer.
- Diversiteit in het woningaanbod.
- Weinig beeldbepalende gebouwen.
- Bedrijventerrein Europark heeft een sterke beeldkwaliteit.
- De ontsluiting van Europark via woonstraten
- De zuidoostelijke woonwijken van Houthalen
zijn doolhofwijken: het openbaar domein is
onvoldoende ingericht om de logica van het
stratenpatroon te begrijpen.
- Laak heeft een sterk dorpskarakter met een duidelijke link met de open
ruimte en de natuurlijke omgeving.
- De stationsomgeving is een verlaten en
onbestemd gebied.
- De historische en de nieuwe kerk van Laak vormen een visuele baken
in heel Houthalen-Helchteren.
- Zwakke structuur en lage beeldkwaliteit van het
bedrijventerrein Centrum-Zuid.
- Ontsluitingsstructuur van de bedrijventerreinen
Centrum-Zuid en Europark is niet optimaal.
Kansen
- Onduidelijke afwerking van de bebouwingskern
ten westen en ten noorden van de kern t.o.v. de
aanliggende vallei van de Mangelbeek en de
Echelbeek.
- Knooppunt N715 – Herebaan oost-west louter
ingericht als verkeersknooppunt.
Bedreigingen
- Het mijnterrein met de schachtbokken en het hoofdgebouw, vlakbij het
winkelcentrum gelegen, kan een nieuwe invulling krijgen.
- Winkelcentrum is ingericht als autoluwe zone. Huidige autodruk in de winkelstraten ondermijnt de
kwaliteit van het centrum.
- Onbebouwde binnengebieden bieden mogelijkheden voor de
opwaardering van het centrum en voor het vergroten van de diversiteit
van het woningaanbod.
- De verkeersdrukte langsheen de N715 brengt de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in het gedrang.
Dit leidt tot verloedering en leegstand van de gebouwen langsheen de N715.
- Door de aanleg van de omleidingsweg ontstaat er op het tracé van de
N715 ruimte voor de aanleg van een hoogwaardige sneltramlijn met
een halte die zowel het centrum als de omgeving van het mijngebouw
bediend.
- Verloedering van een aantal oude woonbuurten en het openbaar domein.
- Geen alternatief voor de ontsluiting van Europark
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
135
Kaart 24:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE MEULENBERG
136
Deelruimten
5.2 DEELRUIMTE MEULENBERG
5.2.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De deelruimte Meulenberg is ten zuidoosten van Houthalen-centrum gelegen en wordt
grotendeels omringd door open ruimte, o.m. de biologisch waardevolle noordoostzuidwest gerichte Laambeekvallei. Zowel fysisch als functioneel leunt de deelruimte
Meulenberg sterk aan bij Houthalen-centrum. Omwille van de historische bouwstructuur,
het voorzieningenniveau en de omvang wordt Meulenberg echter als een aparte deelruimte
beschouwd. De vallei van de Groenstraatbeek kan aangeduid worden als natuurlijke grens
tussen beide deelruimten.
De handelsfuncties zijn recent versterkt aan de Koolmijnlaan, waardoor ook de
handelsvestingen aan de Vloot meer en meer afgestemd geraken op Meulenberg.
De ontwikkelingen langs de Koolmijnlaan verlopen erg ongestructureerd: handel,
appartementsgebouwen en alleenstaande ééngezinswoningen staan ongeordend naast
elkaar.
De deelruimte bestaat uit drie wijken met elk een sterk verschillend karakter: Kwalaak,
Ten Hout en Meulenberg.
Kwalaak is een ongestructureerde niet-geplande ontwikkeling van het woongebied langs
de dries van de Groenstraatbeek in de richting van de open ruimte. Dit gebied loopt uit
in de beboste omgeving en enkele voetbalterreinen.
De cité Ten Hout werd begin jaren ’50 gebouwd op basis van een plan. Het is een sterk
herkenbare woonwijk in de schaduw van de ongestructureerde ontwikkelingen langs de
Herebaan-Oost en de leegstaande gebouwen van de gemeenschapsschool.
De wooncité Meulenberg werd grotendeels voor WOII gebouwd. De cité bestaat
voornamelijk uit geplande sociale woonwijken, waarin veel aandacht geschonken
werd aan het openbaar domein met talrijke pleintjes, brede lanen en veel ruimte voor
groenaanleg. Typerend is de sterk herkenbare architectuur van de verschillende delen
van de wijk: de voroorlogse tuinwijk, de 4 grote appartementsblokken aan de ElzenstraatSaviostraat welke de enige hoogbouw vormen en en de bungalows en woningen op de
rug van de helling.
In de cité zijn verschillende gemeenschapsvoorzieningen verweven met de woonomgevingen
(school, cultureel centrum Casino, scholen, sportvoorzieningen,…). Later zijn nieuwe
noden toegevoegd: 2 moskeeën, een parochiezaal, tennisterreinen, jeugdlokalen, sporthal
Berkenveld,… Meulenberg heeft bijgevolg een goed uitrustingsniveau. Enkel handel en
diensten zijn beperkt aanwezig.
De drie wijken Kwalaak, Ten Hout en Meulenberg zijn naar elkaar gegroeid via particuliere
woningbouw en zijn derhalve moeilijker herkenbaar. Al deze wijken worden gekenmerkt
door residentiële woningbouw.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
137
138
Deelruimten
5.2.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken
met bevoorrechte getuigen, analyse, geschreven bronnen en deelstudies.
In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen. Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die de basis vormen
voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen-Helchteren
Sterkten
- Cité Meulenberg en aanpalende wijken
gebouwd volgens een kwaliteitsvol
stedenbouwkundig concept.
- Een mooie en herkenbare architectuur van de
woongebouwen
- Een kwaliteitsvol openbaar domein
- Aangename woonomgevingen
- Goed voorzieningenniveau
Kansen
- Uitbouw van een gemeentelijk park in de kern
van Meulenberg.
Zwakten
- Geen herkenbaar centrum
- Doolhofwijken door een weinig leesbare structuur van
de openbare ruimte
- Veel niet ingevulde ‘restruimten’ in het openbaar
domeinen
- De Groenstraatbeek tussen Houthalen-centrum en
Meulenberg heeft een ruimtelijk erg zwakke structuur en
is visueel nauwelijks herkenbaar.
- Het park functioneert niet als park
- Het aantal handelszaken is beperkt
- Meulenberg vormt geen geheel, maar bestaat uit
verschillende wijken. Een totale structuur ontbreekt.
- Geen duidelijke relatie met Houthalen-centrum voor
langzaam verkeer
- De geplande uniformiteit in de groeninrichting van het
openbare domein is zoek door de particuliere inlijving
en inrichting van de voor- en achtertuintjes gelegen in
het openbare domein. De inlijving levert bovendien her
en der problemen op voor wat betreft de nutsleidingen.
Bedreigingen
- Ongestuurde ontwikkelingen langsheen de Koolmijnlaan.
- De 4 appartementsblokken vertolken het negatief beeld rond Meulenberg.
- Beeldbepalende architectuur van de wijk wordt bedreigd door nieuwe (bij)gebouwen en verbouwingen aan bestaande
gebouwen.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
139
Kaart 25:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE HELCHTEREN
140
Deelruimten
5.3 DEELRUIMTE HELCHTEREN
5.3.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De deelruimte Helchteren situeert zich ten noorden van de kern van Houthalen, ter
hoogte van het kruispunt van de N715 (N74) met de N719. De deelruimte omvat naast
de kern van Helchteren ook de militaire kazerne. De deelruimte Helchteren wordt
omzoomd door belangrijke natuurlijke gehelen, onder de vorm van beekvalleien, bosen landbouwgebieden. De Broekbeek en de Mangelbeek-Schansbeek vormen duidelijke
natuurlijke grenzen aan de bebouwing. Het omliggende groen is vanuit het dorp zichtbaar,
hoewel steeds minder door de aangroeiende bebouwing aan de rand.
Helchteren is net zoals Houthalen snel gegroeid op korte termijn onder invloed van de
mijnactiviteit. Aangezien er nooit een mijnvestiging in Helchteren zelf geweest is, is deze
woonkern minder sterk uitgegroeid dan Houthalen. Vanaf de jaren ’60 kende Helchteren
een sterke residentiële groei. Het bebouwingspatroon bestaat bijgevolg uit vrij recente
eengezinswoningen onder de vorm van open bebouwing. Hier en daar treft men half open
bebouwing en sporadisch een appartementgebouw. Helchteren ademt nog steeds de sfeer
van een dorp uit. Enkel langsheen de invalswegen heeft het dorp een meer verstedelijkt
karakter door de aaneengesloten bebouwing en de aanwezige voorzieningen.
Het uitrustingsniveau van Helchteren is zeer goed: er is een kleuterschool (Klimop), een
lagere school (Biekorf) en een middelbare technische school (Don Bosco), een aanzienlijk
aanbod kleinhandel, een cultureel centrum CC De Roepsteen, een bibliotheek, jeugdhuis,
muziekschool, sportvoorzieningen,…
Morfologisch wordt Helchteren gekenmerkt als een concentrisch gegroeid dorp, dat door
twee dominante verkeersassen N715 en N719 opgedeeld wordt in vier kwadranten. Het
historische centrum situeert zich ter hoogte van de kerk aan het snijpunt van beide assen.
Door de beide drukke verkeersaders zijn de kwadranten fysisch van elkaar gescheiden
en is het centrum onder druk komen te staan. De centrumfuncties zijn hoofdzakelijk
versnipperd over een aantal locaties langsheen de N719 Kazernestraat-Helzoldlaan.
Een duidelijk afgebakende kern ontbreekt.
Bij de explosieve groei van Helchteren ontstond een vrij ongeordend straten- en
bebouwingspatroon, waardoor de leesbaarheid van het dorp niet eenvoudig is.
In het noordwestelijke en het noordoostelijke kwadrant wordt in hoofdzaak gewoond. Op
de overgang van het noordoostelijke kwadrant naar de omliggende groene ruimte zijn de
sporthal en de voetbalterreinen gelegen. Ten noorden aangrenzend ligt de kasteelhoeve
De Dool. De omgeving van en de dreven naar het geklasseerde monument zijn beschermd
als landschap. De kasteelhoeve met de brouwerij Ter Dolen is een sterke toeristische
trekpleister in het hoogseizoen. Het zuidwestelijke kwadrant wordt in hoofdzaak ingenomen
door de gebouwen van het Don Bosco Instituut, de aangrenzende sportterreinen en de
chirolokalen. Het zuidwestelijk kwadrant heeft niet alleen een belangrijke woonfunctie.
Er zijn ook verschillende functies gelegen: de kleuter- en de lagere school, het kerkhof,
het cultureel centrum, de bibliotheek, de academie, het parochiecentrum,…
Het intense groene karakter van de ruimere omgeving wordt praktisch niet weerspiegelt
in de sterk bebouwde kern van Helchteren. Het groene beperkt zich tot een aantal
lineaire groenstructuren (laanbeplanting langsheen straten) en tot een aantal onbebouwde
binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden, die momenteel een groen karakter hebben.
Het openbare domein heeft qua inrichting een fragmentarische en vrij kale aanblik. Het
centraal gelegen onbebouwde Begijnenplein vormt momenteel één verharde vlakte. Op
een aantal lokaties dringt het groen uit de ruimere omgeving tot in de kern: langsheen
de Eikendreef en via de sportterreinen van het Don Bosco Instituut. Via het aanwezige
voet- en fietspadennetwerk is Helchteren wel verbonden met de omliggende groene en
open ruimte.
Helchteren heeft een eigen kmo-zone, die aansluit op de oostelijke rand van de kern van
Helchteren. De hierin centraal gelegen watertoren vormt een baken in het landschap. De
verbindingsweg Europarklaan, die de N719 (Kazernelaan) verbindt met het bedrijventerrein
Europark, vertrekt aan deze kmo-zone in zuidelijke richting. Langsheen deze verkeersas
verloopt de noordelijke verkeersafwikkeling van Europark naar de N719, waardoor de
handelsas in het centrum geconfronteerd wordt met zwaar verkeer.
Aan de zuidzijde van Helchteren, langs de N715 aan de overgang met de
Mangelbeekvallei, situeert zich de drukkerij Haletra. Dit bedrijf grenst aan de woonwijk
Trompetterstraat/Hovenstraat en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijk
regionaal bedrijf. Het bedrijf is ontsloten op de N715.
Het militair domein is ten noordoosten van de kern van Helchteren gelegen. Op het
grotendeels beboste domein zijn er een aantal gebouwen opgetrokken. Het domein is
niet toegankelijk voor het publiek.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
141
142
Deelruimten
5.3.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken
met bevoorrechte getuigen, analyse, geschreven bronnen en deelstudies.
In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen. Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die de basis vormen
voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen - Helchteren.
Sterkten
Zwakten
- sterk dorpskarakter van de kern (bouwhoogte overwegend
2 bouwlagen)
- brede asfaltwegen en weinig
openbaar groen in de wijken
- woondorp met goed voorzieningenniveau
- ontbreken van een duidelijk
afgebakende kern (handels- en
dienstencentrum)
- nabijheid van de open en groene ruimte en de ontsluiting
ervan voor de zwakke weggebruiker.
Kansen
- sluiting kazerne in 2014
- versterken eigen identiteit
- versterking en ontwikkeling van
- aanbod aan nog te ontwikkelen
de eigenheid van de centra
binnengebieden
van de deelkernen door de nog
- eenvoudig binnenbrengen van
invulling van de nog vrijliggende
het omringende groen naar de
gronden.
woonwijken door de versterking
- aanbod ruimte voor nieuwe
van de relatie ermee via
ontwikkelingen (achter de
laanbeplanting, lineaire parken
Roepsteen )
en groene tuinen.
- de verkeersassen N74 (of
N715) en N719 vormen sterke
barrières en ondermijnen
het (historische) centrum van
Helchteren.
- leesbaarheid van het dorp wordt beperkt door een vrij
ongeordend stratenpatroon bovenop het concentrische en
radiale stratenpatroon.
- weinig differentiatie in woontypologieën
- weinig visueel aantrekkelijke grote en/of openbare gebouwen
- parking De Dool langs de Eikendreef is enkel toegankelijk
via de aangrenzende woonwijk. Dit houdt niet alleen een
omrijfactor in voor het verkeer komende van de N715, maar
ook voor verkeersdruk in de woonwijk.
Bedreigingen
- stijgende vraag voor de ontwikkeling van appartementsgebouwen bedreigt de identiteit en het
dorps karakter van Helchteren.
- de verdere verlinting van de detailhandel langsheen de Kazernelaan ten westen van het kruispunt
N715/N719 ondermijnt de ontwikkeling van een compact centrum.
- de handelsas in het centrum langsheen de N719 wordt bedreigd door het verbindend bovenlokaal
verkeer en door het zwaar verkeer afkomstig van de noordelijke verkeersafwikkeling van Europark.
- het bedrijf Haletra overstijgt de draagkracht van het omliggende woongebied.
- verdwijnen van de (zicht)relatie met de omliggende groene en open ruimte.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
143
Kaart 26:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
HOUTHALEN-OOST
144
Deelruimten
5.4 DEELRUIMTE HOUTHALEN-OOST
5.4.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De deelruimte Houthalen-Oost is gelegen in het oosten van de gemeente. Dit deelgebied
wordt volledig omringd door natuur-, bos- en landbouwgebieden met ruime vergezichten.
Aan de rand van de deelruimte zijn twee valleigebieden gesitueerd: in het noordwesten
stroomt de Huttebeek, in het zuidwesten stroomt de Mijnbeek-Roosterbeek. De
recreatiedomeinen Hengelhoef en Kelchterhoef zijn deel van de omringende open ruimte.
In het zuidoosten grenst de deelruimte aan de bebouwing van Driehoeven (Genk).
De voorzieningen zijn geconcentreerd in twee centra: rond de kerk en langs de Weg
naar Zwartberg. Beide centra hebben een ander voorkomen. In de nabijheid van de kerk
ontwikkelde zich een centrum met scholen, handelsactiviteiten, horeca, appartementen,
het cultureel centrum, de bibliotheek, de sporthal en verderop ook voetbalterreinen.
Langs de Weg naar Zwartberg ontwikkelde een handelscentrum met kleine en grotere
handelszaken en appartementsgebouwen.
Morfologisch wordt de deelruimte Houthalen- Oost bepaald door sociale
woningbouwprojecten. Deze werden reeds aangevat in de jaren ’30 maar het leeuwendeel
dateert uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. In enkele decennia groeide een uitgestrekt
heidegebied uit tot een volwaardig woondorp. De huidige nederzettingsstructuur is een
conglomeraat van planmatig ontwikkelde (sociale) woonwijken met eengezinswoningen in
overwegend open en halfopen bebouwing. De overige bebouwing werd systematisch via
kleine particuliere verkavelingen ingevuld. De particuliere initiatieven dateren voornamelijk
uit de jaren tachtig en negentig. De belangrijkste herkenbare woonwijken zijn: Park van
Genk, Kelchterhoef, Limbouw, Nieuw-Limburg en Haagdoornheide. De samenhang in het
dorp wordt bepaald door de nabijheid van de uitgestrekte groene omgeving. Toch vormt
de bebouwing een vrij onoverzichtelijk geheel. Dit wordt verklaart door het gebrek aan
openbare pleinen, de eenvormige bebouwing en een weinig hiërarchisch opgebouwd
wegennet .
Recent zijn er een aantal opvallende trends waar te nemen. In het centrum rond de kerk
trekt de handelsactiviteit weg ten voordele van nieuwe woonvoorzieningen. Op de Weg
naar Zwartberg verdwijnen de kleinere handelszaken eveneens, maar deze maken plaats
voor grotere handelszaken.
Aan de westzijde van Houthalen-Oost, aansluitend op de verkaveling Haagdoornheide en
Limbouw ligt het industrieterrein Houthalen-Oost. Dit terrein wordt voornamelijk ingevuld
met 2 grote bedrijven uit de bouwsector (Marmorith en Echo). Aan de zijde van de wijk
Limbouw zijn een aantal kleinere bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein is rechtstreeks
ontsloten op de E314 via de N726. Ten noorden van Houthalen-oost is er een gebied
bestemd als lokaal bedrijventerrein. Deze zone wordt momenteel niet langer gebruikt
voor bedrijvigheid.
Houthalen-Oost is inzake handel en diensten goed uitgerust op lokaal niveau. De sport,
cultuur en schoolinfrastructuur overschrijdt het lokaal niveau. Voorzieningen die niet in
de deelruimte aanwezig zijn, worden deels in Houthalen maar hoofdzakelijk in Genk
benut.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
145
146
Deelruimten
5.4.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken
met bevoorrechte getuigen, analyse, geschreven bronnen en deelstudies.
In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen. Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die de basis vormen
voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen - Helchteren.
Sterkten
Zwakten
- Jong patrimonium draagt bij tot een hoge woonkwaliteit.
- Doolhofwijken door het hiërarchisch weinig uitgebouwde openbaar domein.
- Wijken zijn uitgewerkt volgens een plan
- Patrimonium ongeveer even oud, waardoor een gelijktijdige vernieuwing zich opdringt.
- Nabijheid van de open ruimte en de recreatiedomeinen Hengelhoef en
Kelchterhoef.
- Weinig differentiatie in bebouwingstypologie en bij gevolg in de bevolkingsgroepen.
- Het regionaal bedrijventerrein (Marmorith en Echo) is sterk verankerd in de
gemeente.
- Goede ontsluiting op (inter)nationaal niveau door de nabijheid van het op- en
afrittencomplex van de E314 aan de Donderslagse weg.
- Goed uitgeruste kern, zowel op vlak van diensten als handel.
Kansen
- Groot aandeel jongeren, maar weinig voorzieningen/ruimte voor jongeren.
- Weinig groen in de deelkern, zowel openbaar als privé. Groene lanen zijn het enige
structurerende groen in de kern.
- De opdeling tussen de wijken ten noorden en ten zuiden van de Weg naar Zwartberg
- Zonevreemde op het industrieterrein van Houthalen-Oost.
- De Mijnbeek en Roosterbeek zijn ter hoogte van de Rozenstraat ingebuisd. Hierdoor
wordt de natuurverbinding tussen Park Midden-Limburg het Park Hoge Kempen beperkt.
Bedreigingen
- Het woonuitbreidingsgebieden aan de Wilgenstraat-Essenstraat kan
getransformeerd worden tot een volwaardig parkgebied.
- Wanneer de grootschalige vernieuwing van het woningpatrimonium stokt kan de
bereidheid van externe investeerders als nieuwe bewoners sterk afnemen
- De ontwikkeling van de omgeving omheen het cultureel centrum kan de aanzet
vormen voor een sterke kwalitatieve verbetering.
- Het karakter van de woonwijk “Park van Genk” wordt bedreigd door een verdere
opdeling van de typisch grote percelen en de bijkomende bebouwing in een willekeurige
architectuur.
- De leesbaarheid kan verhoogd worden door een duidelijke hiërarchische
structuur van het openbaar domein vorm te geven in ontwerp en uitvoering
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
147
Kaart 27:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
LAGE KEMPEN
148
Deelruimten
5.5 DEELRUIMTE LAGE KEMPEN
5.5.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De deelruimte Lage Kempen is gelegen in het noordwesten van de gemeente. Het
gebied grenst in het noorden en het westen aan de gemeentegrens, in het zuiden aan de
bebouwing van Lillo, het bouwlint van de N719 en de bebouwing van de kern Helchteren.
In het oosten wordt de grens bepaald door het tracé van de voormalige spoorlijn HasseltEindhoven (fietsroute) en de valleien van de Grote Winterbeek en de Broekbeek. Op
hoger schaalniveau is de deelruimte gelegen in een uitloper van het Park Lage Kempen,
een groot samenhangend gebied waarin de natuurfunctie van heidegebieden, stuifduinen
en naaldbossen domineert.
BINNEN DE DEELRUIMTE KUNNEN ER VERSCHILLENDE ZONES ONDERSCHEIDEN WORDEN.
t In het noorden van de deelruimte wordt bepaald door het afgesloten militair domein.
Deze deel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verruigde heide, vennen en
duinen. Deze laatste liggen geconcentreerd aan de oostzijde van het militair domein
aansluitend op de N715.
t Het zuiden van de deelruimte wordt gekenmerkt door de bossen van Helchterenbos,
Kraanberg en Lilloschans. Het dicht naaldbos ter hoogte van Helchterenbos en
Kraanberg gaat over naar een meer open loofbos met hier en daar graslanden.
Kenmerkend is de orthogonale (brand)wegenstructuur, uit voortkomend uit de
planmatige aanleg van de dennenbossen. Het recreatief medegebruik in de bossen
van Kraanberg is, in tegenstelling tot overige delen van het Park Lage Kempen, erg
lokaal.
t In het oosten liggen de valleien van de Broekbeek en de Grote Winterbeek. Kenmekend
is het kleinschalige en gevarieerde historisch landschap. In het Helchterenbos, dicht
bij de beekvallei van de Broekbeek en Grote Winterbeek, situeren zich verschillende
zonevreemde woningen (o.a. het historische kasteel Hoeverheide), die verbonden
worden met Helchteren via een aantal kleine wegen doorheen de beekvallei.
t Centraal in de deelruimte, in de bossen van Helchterenbos en Kraanberg zijn de
stortplaatsen van Remo gesitueerd. Deze deel kan omschreven worden als een groot
ontginningslandschap. De zandwinning verloopt gefaseerd. De ontgonnen zones
worden aangewend als stortplaats voor huishoudelijk en bedrijfsafval. De oude storten
zijn afgedekt en opnieuw bedekt met kleine loofbossen, in functie van de realisatie
van de nabestemming ‘natuur’.
t In het noordoosten, tussen de voormalige spoorwegbedding en de N715, is
bedrijventerrein gesitueerd. Zowel een grondbewerkingsbedrijf, recyclagebedrijven
als kleinhandelsbedrijven zijn hier gesitueerd.
De deelruimte herbergt (zeer) hoge ecologische waarden. Door de ontginnings- en
stortactiviteiten zijn deze echter sterk aangetast. De ecologische waarde wordt in een
sterke mate bepaald door het brongebied en de relaties met de grote natuurgebieden in
de Lage Kempen, waar het deel van is.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
149
150
Deelruimten
5.5.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken
met bevoorrechte getuigen, analyse, geschreven bronnen en deelstudies.
In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen. Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die de basis vormen
voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen - Helchteren.
Sterkten
Zwakten
- Hoge ecologische waarde.
- Ontoegankelijkheid van een groot deel van de deelruimte (militair domein, Remo-site).
- Aanwezigheid van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle elementen
(Schans van Lillo, orthogonale brandwegenstructuur)
- Zwaar verkeer op de Koerselsedijk.
- Beperking van de recreatieve beleving in de REMO omgeving
- Ongunstige ligging van het bedrijventerrein langs de N715.
Kansen
Bedreigingen
- Recreatief medegebruik van de deelruimte door de toegankelijke bossen, de fietsen wandelpaden en de beperkte toegankelijkheid van het militair domein.
- Verdere ontginnings- en stortactiviteiten bedreigen de ecologische waarde en de
belevingswaarde van het recreatief medegebruik.
- Een recreatieve verbinding tussen Molenheide en de mijnterril van Heusden-Zolder
realiseren
- De schaalvergroting van de landbouw in de vallei van de Broekbeek en de Lange
Winterbeek bedreigt het historische kleinschalige landbouwlandschap.
- De schans van Lillo en andere kleine elementen (kapel, biogas installatie, plas,
kunnen als recreatieve attracties door het netwerk van trage wegen verbonden
worden
- De beekvalleien worden doorsneden door de verbindingen tussen de zonevreemde
woningen en Helchteren.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
151
Kaart 28:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR LILLO
152
Deelruimten
5.6 DEELRUIMTE LILLO
5.6.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Lillo is een kern in het buitengebied, gelegen in het westen van de gemeente HouthalenHelchteren op een boogscheut van de commerciële centra van Houthalen en Berkenbos.
De kern vormt een ruimtelijk geheel met Voort (Heusden-Zolder). Net zoals Lindeman en
Berkenbos is de kern gelegen op de heuvelrug die de beekvalleien van de Mangelbeek
en de Helderbeek scheidt. In het westen sluit de kern Lillo-Voort aan op het mijnterrein van
Zolder, in het noorden op bos en in het zuidoosten op de oude spoorlijn Hasselt-Achel.
De noordrand van de deelruimte Lillo wordt bepaald door een gemengd loof- en naaldbos
dat deel is van de bosgebieden van Kraanberg en Helchterenbos. In de bosrand zijn
een aantal zonevreemde woningen gesitueerd. Het zuiden van de deelruimte Lillo wordt
gekarakteriseerd door kleinschalige landbouw (gras- en weilanden) in de Mangelbeekvallei.
Kenmerkend zijn de talrijke KLE’s. In het westen wordt het nederzettingspatroon van de
deelruimte bepaald door een aaneenschakeling van orthogonale bouwblokken met een
ruim groen binnengebied. De bebouwing in het oosten wordt gekarakteriseerd door
een uitwaaiering van verschillende bebouwingslinten in noordoostelijke richting. In het
noordwesten verbindt een lang woonlint Lillo-Voort (Kolderstraat) met het mijnterrein van
Zolder via de wijk Lindeman (gemeente Heusden-Zolder).
De N719 doorkruist de deelruimte in zuidwest-noordoostelijke richting. De weg breekt
met de schaal van het landelijke woondorp. De weg vormt hierdoor een barrière tussen
woonomgeving van de Hortelstraat ten zuiden van de N719 en de rest van het dorp.
De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit eengezinswoningen in open bebouwing. Het
woningbestand is vrij jong, gelet op renovatie en vernieuwbouw ten gevolge van vroegere
mijnschade en de recente nieuwbouw na de stabilisering van de bodem een decennium
na de mijnsluiting.
Het voorzieningenniveau van Lillo beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal
gemeenschapsvoorzieningen, zoals een lagere school, parochiezaal, jeugdlokalen en
voetbalterreinen. Het beperkte aantal handelszaken zijn vooral gesitueerd langs de N719
en gericht op het bovenlokale verkeer. De grote winkelruimten en benzinestations zijn niet
geïntegreerd in de omgeving.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
153
154
Deelruimten
5.6.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken
met bevoorrechte getuigen, analyse, geschreven bronnen en deelstudies. In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen.
Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die de basis vormen voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend
gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen - Helchteren.
Sterkten
- Lillo is de meest groene kern van Houthalen-Helchteren: doorheen
de gehele nederzetting leiden zichtassen naar de noordelijk
bosgebieden, de groene binnengebieden of het valleigebied.
Hierdoor is de omgevingskwaliteit van de kern erg hoog.
- Het herkenbare dorpskarakter van Lillo wordt bepaald door
kleinschaligheid en de natuurlijke omgeving en biedt een sterke
identiteit aan de kern. De hoeve, kapel en de Mangelbeek zijn erg
bepalend voor de identiteit van de kern.
Zwakten
- De kern heeft geen centrale ontmoetingsruimte.
De omgeving van de Sint-Catharinakapel en de
hoeve vormen enkel de ansichtkaart van Lillo.
Ook de omgeving van de kerk heeft onvoldoende
kwaliteit en bundelt onvoldoende activiteiten om
als herkenbaar centrum uit te groeien.
- Zowel gemeenschapsvoorzieningen als
handelszaken zijn verspreid over de kernen Voort
en Lillo.
- Lillo is erg goed verbonden met het commercieel en dienstencentrum
van Houthalen en het commercieel centrum Berkenbos (Heusden- Het aantal lokale voorzieningen is beperkt. de
bewoners zijn ook voor de dagelijkse noden
Zolder) en dit zowel met trage wegen, voor het autoverkeer en
aangewezen op de centra van Berkenbos en
het openbaar vervoer. De kern is tevens gelegen op het toeristisch
fietsroutenetwerk Lage Kempen.
Houthalen.
Kansen
- De Mangelbeek wordt gekneld tussen een
woonlint en de N719.
- De voetbalterreinen en het jeugdhuis zijn
gelegen in de Mangelbeekvallei, vrij
excentrisch t.o.v. de kern.
- Het barrière-effect van de N719 wordt
onvoldoende opgeheven door het beperkt
aantal oversteekplaatsen voor fietsers en
voetgangers.
Bedreigingen
- Het versterken van de ruimtelijke en functionele relaties tussen Lillo
en Voort kan leiden tot een meer herkenbare omgeving en een
sterker centrum.
- Een verdere toename van handelsvestigingen met
een erg beperkte toegevoegde waarde, een erg
beperkte beeldkwaliteit en een groot ruimtebeslag.
- Het niet ingevuld woonuitbreidingsgebied centraal gelegen in Lillo
biedt mogelijkheden voor het bundelen van lokale voorzieningen,
waardoor het centrum versterkt kan worden.
- Oprukkende appartementsbouw langs de
N719 en toenemende bedrijvigheid met een
lage toegevoegde waarde en een erg beperkte
ruimtelijke kwaliteit beperkt de omgevingskwaliteit
en doet afbreuk aan de identiteit van Lillo.
- De geplande alternatieve ontsluiting van het mijnterrein biedt
mogelijkheden tot het beperken van het doorgaand verkeer.
- Het bebouwingspatroon vertoont weinig
differentiatie, waardoor de kern ervaren
wordt als slaapdorp.
- Het verder uitdeinen van de bebouwing in de
noordelijke rand waardoor de relatie tussen het
centrum en de bosrijke omgeving beperkt wordt.
- Een verdere teloorgang van het herkenbare
karakter van het dorp door de nieuwe
bebouwing na het stabiliseren van de
ondergrond.
- Verdwijnen van de visuele relatie met de
beekvallei door verdere verlinting van de
N719.
- Hogere verkeersstromen ten gevolge van
de ontwikkelingen op het mijnterrein van
Zolder welke de woon- en leefkwaliteit in
Lillo hypothekeren.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
155
Kaart 29:
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
OPEN RUIMTE
156
Deelruimten
5.7 DEELRUIMTE RECREATIEVE GROENE GORDEL
5.7.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De deelruimte Recreatieve groene gordel neemt ongeveer de helft van de oppervlakte van
de gemeente Houthalen-Helchteren in. De deelruimte grenst in het noorden, het oosten
en het zuiden aan de gemeentegrens. De bouwgrens van de drie kernen en de N715
vormen de westelijke grens van deze deelruimte.
De deelruimte kan omschreven worden als een grote aaneengesloten open ruimte met
een sterk toeristisch-recreatief medegebruik. Binnen de deelruimte is er een duidelijk
onderscheid tussen het noorden en het zuiden. De noordelijke zone kan omschreven
worden als een dynamisch, grondgebonden landbouwgebied met natuur en wonen als
nevenfuncties. Het zuidelijk deel kan omschreven worden als een groot aaneengesloten
bos- en heidegebied, waarbinnen de natuurfunctie primeert.
Het noordelijk deel omvat de landbouwgebieden Grote Heide en Sonnis. Kenmerkend
zijn de lineaire en vlakvormige bosstructuren doorheen het agrarische gebied en de
landschappelijk waardevolle vallei van de Broekbeek. Naast grondgebonden landbouw,
de belangrijkste gebruiker van de ruimte, komen andere functies zoals natuur en wonen
verweven voor.
In de beekvalleien wordt de grondgebonden landbouw verbonden met natuurbeheer
of beheerslandbouw. De nederzettingsstructuur is erg versnipperd: Sonnis vormt geen
echte kern maar eerder een netwerk van woonlinten. Het ‘centrum’ situeert zich nabij de
kazerne: een sociale woonwijk verhoogt de woondichtheid; kerk, school en voetbalvelden
zijn weliswaar in nabijheid gevestigd maar vormen geen herkenbare structuur.
De militaire kazerne vormt een ontoegankelijk, afgesloten geheel tussen Sonnis en
Helchteren. Kenmerkend is de symmetrische inplanting van de kazernegebouwen.
Het zuidelijk deel wordt gekenmerkt door een geheel van aaneengesloten, natuur-, bos- en
heidegebieden. Landbouwactiviteiten beperken zicht tot het grootschalige landbouwgebied
tussen Houthalen-Oost en het militair domein (Schietveld).
ER WORDEN VERSCHILLENDE ENTITEITEN ONDERSCHEIDEN:
t Het militair schietterrein is een groot ruig heidegebied met vennen en duinen, omzoomd
door naaldbossen. Op het terrein liggen de brongebieden van de Mangelbeek, de
Laambeek en de Schansbeek.
t Het Hoevebos/Begijnenheide is een naaldbos en loofbos, dat aansluit op het
heidegebied van het militair domein. Het gebied is versnipperd in kleine eigendommen
en kent een sterk recreatief medegebruik (waaronder motorsport).
t Het natuurgebied Ten Haagdoornheide omvat een heidegebied en nat loofbos in de
Laambeekvallei. Kenmerkend zijn de schrale zandgronden, waarvan de beekvalleien
eerst in cultuur gebracht zijn als hooilanden en drassige graslanden. In de vallei van
de Laambeek zijn een groot aantal turfputten als gevolg van vroegere turfwinningen
aanwezig. Het natuurgebied Ten Haagdoornheide wordt onder de E314 verbonden
met het natuurgebied de Teut. In het westen deint dit gebied uit onder de kern
Houthalen. De smalle strook tussen woonbebouwing en E314 wordt gekenmerkt door
een kleinschalig gemengd natuurlijk en landbouwlandschap.
t De vallei van de Mangelbeek kent een grote landschappelijke verscheidenheid. De
lagere gronden worden gekenmerkt door een afwisseling van typisch natte biotopen,
zoals uitgestrekte elzenbroekbossen, vochtige wilgenstruwelen, zeggenvegetaties
en natte ruigten (verlaten hooilanden die spontaan verbossen). Op enkele plaatsen
treedt veenvorming op. Enkele turfputten zijn waarneembaar. Op de drogere
valleiflanken wisselen graasweiden af met kleinere akkers en naald- of loofbosjes en
heiderelicten.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
157
158
Deelruimten
t Het Domein Masy is deel van het militair domein. Het gebied bestaat uit een loofbos met
zeldzame exoten als restanten van de kasteeltuin. De kapel is het enige oorspronkelijke
gebouw dat nog rest. Verspreid in het domein liggen een aantal woningen.
DE GEHELE DEELRUIMTE WORDT GEKENMERKT DOOR EEN STERK TOERISTISCH-RECREATIEF
MEDEGEBRUIK VIA HET FIJNMAZIG NETWERK VAN WANDEL-, FIETS- EN RUITERPADEN EN VIA DE
VERSCHILLENDE GROTE RECREATIEGEBIEDEN.
t Het Domein Luciebos wordt gevormd door waardevolle loofbossen en
landbouwgebieden. Het domein werd vooral vorm gegeven in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Door de schaalvergroting van de landbouwactiviteiten verdwijnen
de kleine landschapselementen en transformeerde de omgeving naar een open,
kaal landschap. Onder invloed van de druk van de terril van Zwartberg stijgt de
grondwaterstand, waardoor het gebied regelmatig onder water staat. In de omgeving
zijn er verschillende zonevreemde woningen gesitueerd.
t Het recreatiedomein Hengelhoef bestaat uit twee delen. Het deel met zwembad
en camping is eigendom van een vennootschap die hiervoor een masterplan heeft
opgesteld waarvan de uitvoering gestart is. Het terrein wordt getransformeerd tot
omvangrijke hoogdynamische camping. Het zuidelijk deel met bungalows en het
kasteel is recent aangekocht door Twin Properties
t De overige beekvalleien: het brongebied van de Schansbeek, Laambeek, Huttebeek
en Mijnbeek/Roosterbeek liggen in deze deelruimte. De beken hebben momenteel
geen optimale water- en structuurkwaliteit.
t Het recreatiedomein Kelchterhoef is eigendom van de gemeente. Het park functioneert
als een publiek park waar verschillende activiteiten georganiseerd worden. Het domein
heeft een gebrek aan een herkenbare identiteit en nood aan nieuwe investeringen.
Verspreid over het domein zijn verschillende hoeves ingeplant welke uitgebaat worden
als horecazaken.
t Aanpalend bevindt zicht de recreatieplas ‘De Plas’. De omgeving van de waterplas
kent verschillende eigenaars en beheerders van de kleine camping, het dagstrand, de
zeilclub, …. Het gebied wordt van Kelchterhoef gescheiden door de Laambeek.
t Het recreatiedomein Molenheide wordt gevormd door een grootschalig bungalowpark
in een bosrijke omgeving. Het park bevat eveneens een tropisch zwembad en
verschillende ruimten en terreinen voor sport en recreatie (bvb. adventurepark,
paintball).
t Het Wild- en Wandelpark Molenheide omvat een wandelpad doorheen een bosgebied
langsheen afgebakende zones met wilde varkens en reeën. Het gebied wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van duinen en vennen.
t Het golfterrein van de Limburg Golf en Country Club ligt als een eiland centraal
ingebed in Ten Haagdoornheide. Het is volledig afgesloten van het natuurreservaat
en is enkel toegankelijk vanaf de Weg naar Zwartberg.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
159
5.7.2 SWOT-ANALYSE
Gedurende het onderzoek werd een uitgebreide lijst van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen samengesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken
met bevoorrechte getuigen, analyse, geschreven bronnen en deelstudies.
In onderstaande tabel zijn de essentiële aspecten van dit onderzoek opgenomen. Het zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die de basis vormen
voor verder onderzoek en beleidsuitspraken in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Houthalen - Helchteren.
Sterkten
Zwakten
Natuur- ecologie
- Goede structuur van de
Mangelbeekvallei door de
ijzerzandsteenbanken
- Aanwezige poelen in de
beekvalleien door ontvening
- Aantal grote aaneengesloten
groenstructuren
- In het noorden werden de beken ingesnoerd tot kleine grachten met het oog op een maximale
benutting voor de landbouwactiviteit.
- Relatie van de groenstructuren
met deze buiten de gemeente
(vb. ecotunnel, militair domein)
- Beken zijn op sommige plaatsen tot minimale grachten herleid.
- Ecologische diversiteit
Landschap
- Landschappelijke diversiteit
- Ontbreken van een kern in Sonnis. Ongestructureerd geheel van woonlinten. Het afgelegen
woonlint in de Eikelbosstraat en de verkavelingen van de Wildparkstraat en de Doolstraat versterken
het gefragmenteerde karakter van de kern.
- KLE’s verdwenen in het landbouwgebied tussen Houthalen-Oost en het militair domein door
schaalvergroting.
- Het landbouwlandschap van Sonnis en Grote Heide wordt gekenmerkt door talrijke zonevreemde
woningen en veel zonevreemde verkavelingen. Deze verkavelingen liggen her en der verspreid in
het gebied en zijn op geen enkele manier geïnspireerd door een ruimtelijke visie.
Toerisme
- Goed uitgebouwde toeristisch-recreatieve structuur
Water
- De waterhuishouding in de Mangelbeekvallei is zwaar verstoord door verzakkingen (tot 5 meter
onder het oorspronkelijke maaiveld) ten gevolge van de mijnactiviteit.
160
Deelruimten
Kansen
Bedreigingen
Natuur- ecologie
- De Laambeek wordt herhaaldelijk gekruist ter hoogte van recreatiedomeinen Kelchterhoef en De Plas. Het parkeerterrein van De Plas is
in de vallei gesitueerd.
- Weekendverblijven en aangelegde (vis) vijvers in de beekvalleien bedreigen de aanwezige natuurwaarden en de natuurverbindende
functie. De kunstmatig aangelegde siertuinen met talrijke exoten, hoge omheiningen, vijvers met geen of een zeer beperkte ecologische
waarde beperken de algemene ecologische waarde van het vallei-ecosysteem en beperken de ecologische mogelijkheden op deze
plek.
Landschap
- De omgeving van De Plas kan
deels op een meer natuurlijke wijze
ingericht worden.
- De KLE’s in de noordelijke zone van het deelgebied verdwijnen gestaag.
- De duingebieden in het noorden zijn praktisch volledig verdwenen door ten gevolge van de grootschalige landbouwactiviteit.
- De aanwezigheid van verschillende functies zorgt voor een hoge druk op de natuurwaarden. Deze druk wordt nog versterkt door
de arme gronden. Door sterke bemesting en een doorgedreven waterbeleid pogen de landbouwers de gronden geschikt te maken
voor een ruimer pallet van teelten. Deze ingrepen bedreigen de natuurlijke waterhuishouding, leiden tot het verdwijnen van de
kenmerkende duingebieden en de kleine landschapselementen (in de Grote Heide verkleint het areaal aan de kleine bosjes, in het
zuiden worden houtkanten bedreigd).
Toerisme
- Het zuidelijk deel van Hengelhoef
(voormalig asielcentrum) is
momenteel niet in gebruik.
Hierdoor is er nog voldoende
uitbreidingscapaciteit
- Wildcrossen in de bossen van Hoevebos en Brelaarheide.
- De draagkracht van het gebied dreigt overschreden te worden door de hoge toeristisch-recreatieve druk op het gebied.
Water
- De verschillende brongebieden worden bedreigd door de sterke bemesting van de schrale landbouwgronden.
- De ontwatering van de bepaalde landbouwgebieden zorgt voor een versnelde waterafvoer en dus een verstoorde watercyclus.
Andere
- Vrijkomen terrein militaire kazerne.
Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren | Informatief deel
161
162
Download