Oefen- en instructieprogramma`s in de WERK-portal

advertisement
Oefen- en instructieprogramma’s
in de WERK-portal
Over Oefenen.nl/werk
Taalprogramma’s
in elkaar zitten en welke letters achter kunnen staan.
Elk hoofdstuk is onderverdeeld in drie niveaus (beginner,
gevorderden, expert).
Wat is Oefenen.nl?
Voor wie?
De programma’s Taalklas.nl, Taalklas.nl Plus en Lees en
Oefenen.nl is de e-learningportal van Expertisecentrum
De WERK-portal richt zich specifiek op lager opgelei-
Schrijf! zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen:
DigiTaalgids
ETV.nl. De portal is een startpunt voor mensen die inter­
den volwassenen (tot mbo-niveau 1) met een afstand tot
-Taalklas.nl en Taalklas.nl Plus voor NT2 (Nederlands als
Oefenprogramma speciaal gemaakt voor werknemers in
actief aan de slag willen om hun basisvaardigheden te
de arbeidsmarkt. De e-learningprogramma’s zijn 24/7
verbeteren. Alle oefenmaterialen en programma’s richten
beschikbaar, zowel thuis als op het werk. Medewerkers
zich op laagopgeleiden. Zij oefenen op
en cliënten hebben met één wachtwoord toegang tot alle
een informele manier met taal, rekenen,
programma’s.
internetten, pc-vaardigheden, werkne-
tweede taal);
-de Lees en Schrijf!-programma’s voor Nederlandstalige
laaggeletterden.
de SW die moeite hebben met taal en rekenen. Met de
DigiTaalgids kan iedereen, in zijn eigen tijd en tempo,
aan de slag met lezen, schrijven, spellen en rekenen.
Het meest in het oog springende verschil is de woorden-
Met eenvoudige oefeningen als opstap naar bijvoorbeeld
schat. Het aantal sterren bij een taalprogramma geeft de
een entreeopleiding. De oefeningen en voorbeelden zijn
mersvaardigheden, geld, gezondheid en
Sociale werkbedrijven en sociale diensten kunnen bij
moeilijkheidsgraad aan. Met de test ‘Kies je taalniveau’
gebaseerd op herkenbare werksituaties in een sociaal
opvoeding.
SBCM een bedrijfsaccount aanvragen. Dit zogenaam-
kan bepaald worden welk programma het best bij iemand
werkbedrijf.
de Professioneel Plus Account (PPA) geeft cliënten en
past.
Oefenen.nl/werk
medewerkers toegang tot de WERK-portal. Door gebruik
SBCM heeft Oefenen.nl uitgebreid met programma’s
te maken van het volgsysteem kunnen interne begeleiders
Lees en Schrijf!
gericht op de werknemers- en vakvaardigheden, zoals de
of docenten de voortgang van deelnemers monitoren en
Lees en Schrijf! is ontwikkeld voor:
modules Solliciteren, Aan de slag blijven en de functie-
leerroutes en huiswerk klaarzetten. Ook biedt het volgsys-
-Nederlandstalige volwassenen die hun kennis van het
gerichte leerroutes. Via Oefenen.nl/werk kunnen sociale
teem extra materiaal voor de begeleiders/docenten, zoals
werkbedrijven en sociale diensten beschikken over de
handleidingen, handreikingen en extra oefenstof.
programma’s van zowel ETV als SBCM.
Om goed te kunnen werken met het volgsysteem is
redelijk machtig zijn, minimaal spreken op niveau B1 en
een beknopte handleiding beschikbaar en kunnen
een redelijke woordenschat hebben.
Nederlands willen ophalen;
-anderstalige volwassenen die de Nederlandse taal al
professionals deelnemen aan de SBCM trainingen
Lees en Schrijf! heeft verschillende programma’s:
‘Werken met Oefenen.nl/werk’. In deze training leren
• Lees en Schrijf algemeen;
professionals (intern begeleiders, werkleiders, docenten,
• Taal op je werk;
(job)coaches, klantmanagers etc) hoe de WERK-portal
• Uit en thuis;
optimaal in te zetten.
• Eten en weten;
• Geld en rekenen;
• Het leesplankje;
Meer informatie
• Gezondheid;
Paula Mensink, [email protected], tel: 06-22658609 of
• Extra lezen;
Arie Visser, [email protected], tel: 06-12662377
• Extra schrijven;
De programma’s bestaan uit filmpjes, interactieve oefenin-
SBCM: november2014
Rekenprogramma
Het lesprogramma ffRekenen loopt op tot niveau 2F.
ffRekenen richt zich op:
- (jong)volwassenen (16+) die weinig succes hebben gehad
met rekenen op de basisschool;
- volwassenen die hun rekenvaardigheid voor het dagelijks
leven willen opfrissen.
Met ffRekenen ontwikkelen zij hun praktische en functionele rekenvaardigheid, op basis van herkenbare reken­
situaties. Via het ingebouwde volgsysteem kan de docent
de vorderingen in de gaten houden.
Daarnaast zijn in sommige taalprogramma’s ook reken­
oefeningen opgenomen:
Lees en Schrijf! Geld en rekenen, Lees en Schrijf! Extra
oefeningen en de Taalgids.
gen en schriftelijk materiaal. Het niveau van het materiaal
ligt rond 1F.
Taalklas.nl en Taalklas.nl Plus
Computer
Beide programma’s zijn ontwikkeld voor de NT2-doel-
Klik & Tik
groep. Deelnemers werken aan hun woordenschat: bete-
Klik & Tik is gemaakt voor mensen die geen of heel weinig
kenis, woordbeeld en uitspraak. Zij oefenen met luisteren,
ervaring hebben met de computer en het internet. Gebrui-
lezen, schrijven en spellen. Taalklas.nl biedt ongeveer 600
kers leren met Klik & Tik zelfstandig of onder begeleiding
woorden om mee te oefenen. Dit komt overeen met de
woordenschat voor niveau A1. Taalklas.nl Plus biedt een
uitbreiding met 300 nieuwe woorden.
Oefen Lingo
Met deze variant van het televisiespel Lingo kunnen deelnemers op hun eigen niveau werken aan hun taalvaardigheid. Je leert woorden herkennen, spellen, hoe woorden
om te gaan met de computer en het internet. Er zijn drie
programma’s: Klik & Tik. De basis, Klik & Tik. Het internet
op en Klik & Tik. Samen op ’t web. Bij het programma
Op weg naar werk
Sterk aan het werk met
de WERK-portal
Klik & Tik. De basis ligt het niveau lager dan bij de andere
‘Op weg naar werk’ richt zich op algemene werknemers-
twee programma’s, zowel op het gebied van taal- als
vaardigheden. De cursus is speciaal ontwikkeld voor de
digitale vaardigheden. Het taalgebruik is maximaal niveau
SW-doelgroep en zowel individueel als groepsgewijs
1F en waar mogelijk tussen Instroomniveau en niveau 1F
te doorlopen. Onderwerpen zijn onder meer: hygiëne,
voor lees- en luistervaardigheid. Het informatieaanbod is
omgaan met geld, milieu, samenwerken, omgaan met
minder groot en in kleinere stapjes. De oefeningen sluiten
bedrijfsmiddelen, beschermingsmiddelen en werkkleding.
aan bij de standaarden digitale vaardigheden van de eind-
De cursus, vormgegeven met animaties, filmpjes, foto’s
termen volwasseneneducatie (VE). Bij het programma is
en tekeningen, bereidt medewerkers met veel oefeningen
veel aanvullend materiaal, zoals een werkboek met extra
voor op de proeve van bekwaamheid.
Aan de slag blijven
WPO interactief
Aan het werk gaan is één, je baan behouden is twee:
leerwegen op drie niveaus, elk gebaseerd op één van de
- Hoe handhaaf je je als werknemer in een reguliere
Klik & Tik-programma’s, aangevuld met extra materiaal.
oefeningen en een docentenhandleiding.
Digitaal Leerplein – PC-vaardig
Digitaal Leerplein heeft interactieve oefen- en instructieprogramma’s ontwikkeld voor de MS Office programma’s:
Windows, Word, Excel en Outlook. Er zijn ook programma’s om bewust te leren omgaan met sociale media zoals
Facebook. De programma’s variëren van zeer eenvoudig
(PC-vaardig) tot een hoog niveau (bijvoorbeeld Excel 2010).
PC-vaardig maakt medewerkers zelfredzaam in het dagelijks computergebruik. Bijbehorende werkboeken zijn te
downloaden via Oefenen.nl/werk.
Handige Herman
arbeidsrisico’s. Zo leren ze ongelukken op de werkvloer
te voorkomen, lichamelijke klachten door overbelasting te
verminderen en een goede werksfeer te bevorderen.
Handige Herman neemt je mee door het programma en de
interactieve oefeningen zodat medewerkers alle onderdelen zelfstandig kunnen doorlopen. Handige Herman leent
zich (ook) goed om groepsgewijs arbozaken aan de orde te
stellen.
Er zijn modules voor schoonmaak-, inpak- en montage-
werkomgeving?
WPO interactief is een aanvulling op de bestaande
- Hoe zit dat met de spelregels op de werkvloer?
methodiek van WerkPlekOpleiden (WPO). Medewerkers
- Hoe gaan collega’s met elkaar om, hoe presenteer je
versterken, met interactieve oefeningen en opdrachten,
jezelf?
medewerkers die opgaan voor het VCA-examen.
Goed samenwerken
In dit programma staan video’s en oefeningen over samenwerken, agressie en pesten op het werk. Het programma
helpt leidinggevenden en medewerkers ongewenst gedrag
bespreekbaar te maken en te voorkomen.
Daarnaast is er een korte leerroute met alleen de introductiefilms.
Functiegerichte leerroutes
hun vaardigheden en competenties. WPO interactief is te
- Hoe ga je om met verandering op het werk?
Deze leerroutes zijn gericht op de uitstroom naar een
gebruiken als aanvulling op schriftelijke WPO opdrachten,
Met behulp van filmpjes en situatieschetsen biedt ‘Aan
reguliere werkomgeving of te gebruiken als voorberei-
of afzonderlijk voor gerichte ontwikkeling. De medewerker
de slag blijven’ medewerkers inzicht in manieren waarop
ding op entreeopleidingen. De leerroutes ondersteunen
kan zelfstandig met WPO Interactief aan de slag, maar
zij in verschillende situaties het beste kunnen handelen.
praktijkgerichte trainingen. De inhoud is afgestemd op de
het is ook mogelijk ermee te reflecteren, beoordelen en
Ook voor dit programma geldt dat het zowel zelfstandig
vraag van de arbeidsmarkt. Elke functiegerichte leerroute
toetsen. Dat vergt wel intensieve begeleiding van een
als groepsgewijs doorlopen worden en een handreiking
bestaat uit vier onderdelen:
werk­plekopleider die via het docentendashboard het WPO-
beschikbaar is voor de docent/begeleider.
-Vakkennis- en vaardigheden
traject met de deelnemer doorloopt.
Aan de slag
-Werknemersvaardigheden
Steffie Gezond
Steffie Gezond maakt mensen op een laagdrempelige
Met het onlinespel ‘Aan de slag’ kunnen medewerkers
wijze bewust van het belang van een gezonde levens-
onderzoeken welk werk bij een reguliere werkgever bij
stijl. Het programma leert je op een leuke en makkelijke
ze past. Via interactieve stappen ontdekken ze wie ze zijn
manier hoe je gezonde keuzes kan maken en hoe je meer
en wat ze kunnen. Medewerkers of WWB’ers kunnen ‘Aan
kunt gaan bewegen. In het programma zitten verschillende
de slag’ zelfstandig doorlopen of samen met een begelei-
oefeningen.
der. De module bevat tal van filmpjes over verschillende
beroepen en helpt een realistische keuze te maken voor
-Arbo & veiligheid
-Algemene basisvaardigheden (taal, rekenen en computervaardigheden)
De volgende functiegerichte leerroutes zijn beschikbaar:
- groene buitenruimte;
- schoonmaak;
- logistiek/magazijn;
- horeca;
- postbezorging;
- zorghulp;
- toezicht/veiligheid;
regulier werk.
Leerroutes
Solliciteren
De leerroutes in de portal bestaan uit een serie lessen met
- administratieve ondersteuning;
introductie, huiswerk en aanvullend oefenmateriaal. De
- telefonist/gastheer/gastvrouw.
De module ‘Solliciteren’ bereidt medewerkers voor op de
leerroute aanmaken. Het gaat om de volgende leerroutes:
werkzaamheden, postbezorging en groenvoorziening.
Er is ook een module Basis Veiligheid met oefenstof voor
Met deze leerwegen kunnen de Klik & Tik-cursussen
meer methodisch/cursorisch worden ingezet. Er zijn
Oefenprogramma over Veilig en Gezond werken.
Handige Herman maakt de medewerker bewust van
Leerroutes digitale vaardigheden
- montage;
- detailhandel;
docent/begeleider kan leerroutes aanpassen en zelf een
verschillende sollicitatieactiviteiten. Aan de hand van filmpjes en reële situatieschetsen krijgt de medewerker infor-
Taalleerroutes
matie en tips om toe te werken naar een positief resultaat.
Er zijn vier taalleerroutes, variërend van makkelijk (1 ster)
De module helpt het zelfvertrouwen te versterken en de
tot moeilijk (4 sterren).
eigen kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt te ontdekken. Het programma kan zelfstandig doorlopen worden
Leerroute omgaan met geld
maar ook groepsgewijs ingezet worden. In het volgsysteem
Medewerkers leren hier hoe zij hun geldzaken op orde
is voor de docent/begeleider een handreiking opgenomen
kunnen brengen en krijgen tips om bijvoorbeeld slim te
met werk- en gespreksvormen om dieper op de thematiek
winkelen en schulden te voorkomen. Ook kunnen zij oefe-
in te gaan (blended-learning)
nen met rekenen.
Beeldbank op Oefenen.nl/werk
Oefenen.nl/werk biedt via de medialinks ook toegang
tot instructiefilmpjes in een afgeschermd deel van YouTube. Docenten kunnen deze filmpjes inpassen in een
lesprogramma of leerroute op maat, voor een lesgroep of
individuele leerling.
om te gaan met de computer en het internet. Er zijn drie
programma’s: Klik & Tik. De basis, Klik & Tik. Het internet
op en Klik & Tik. Samen op ’t web. Bij het programma
Op weg naar werk
Sterk aan het werk met
de WERK-portal
Klik & Tik. De basis ligt het niveau lager dan bij de andere
‘Op weg naar werk’ richt zich op algemene werknemers-
twee programma’s, zowel op het gebied van taal- als
vaardigheden. De cursus is speciaal ontwikkeld voor de
digitale vaardigheden. Het taalgebruik is maximaal niveau
SW-doelgroep en zowel individueel als groepsgewijs
1F en waar mogelijk tussen Instroomniveau en niveau 1F
te doorlopen. Onderwerpen zijn onder meer: hygiëne,
voor lees- en luistervaardigheid. Het informatieaanbod is
omgaan met geld, milieu, samenwerken, omgaan met
minder groot en in kleinere stapjes. De oefeningen sluiten
bedrijfsmiddelen, beschermingsmiddelen en werkkleding.
aan bij de standaarden digitale vaardigheden van de eind-
De cursus, vormgegeven met animaties, filmpjes, foto’s
termen volwasseneneducatie (VE). Bij het programma is
en tekeningen, bereidt medewerkers met veel oefeningen
veel aanvullend materiaal, zoals een werkboek met extra
voor op de proeve van bekwaamheid.
Aan de slag blijven
WPO interactief
Aan het werk gaan is één, je baan behouden is twee:
leerwegen op drie niveaus, elk gebaseerd op één van de
- Hoe handhaaf je je als werknemer in een reguliere
Klik & Tik-programma’s, aangevuld met extra materiaal.
oefeningen en een docentenhandleiding.
Digitaal Leerplein – PC-vaardig
Digitaal Leerplein heeft interactieve oefen- en instructieprogramma’s ontwikkeld voor de MS Office programma’s:
Windows, Word, Excel en Outlook. Er zijn ook programma’s om bewust te leren omgaan met sociale media zoals
Facebook. De programma’s variëren van zeer eenvoudig
(PC-vaardig) tot een hoog niveau (bijvoorbeeld Excel 2010).
PC-vaardig maakt medewerkers zelfredzaam in het dagelijks computergebruik. Bijbehorende werkboeken zijn te
downloaden via Oefenen.nl/werk.
Handige Herman
arbeidsrisico’s. Zo leren ze ongelukken op de werkvloer
te voorkomen, lichamelijke klachten door overbelasting te
verminderen en een goede werksfeer te bevorderen.
Handige Herman neemt je mee door het programma en de
interactieve oefeningen zodat medewerkers alle onderdelen zelfstandig kunnen doorlopen. Handige Herman leent
zich (ook) goed om groepsgewijs arbozaken aan de orde te
stellen.
Er zijn modules voor schoonmaak-, inpak- en montage-
werkomgeving?
WPO interactief is een aanvulling op de bestaande
- Hoe zit dat met de spelregels op de werkvloer?
methodiek van WerkPlekOpleiden (WPO). Medewerkers
- Hoe gaan collega’s met elkaar om, hoe presenteer je
versterken, met interactieve oefeningen en opdrachten,
jezelf?
medewerkers die opgaan voor het VCA-examen.
Goed samenwerken
In dit programma staan video’s en oefeningen over samenwerken, agressie en pesten op het werk. Het programma
helpt leidinggevenden en medewerkers ongewenst gedrag
bespreekbaar te maken en te voorkomen.
Daarnaast is er een korte leerroute met alleen de introductiefilms.
Functiegerichte leerroutes
hun vaardigheden en competenties. WPO interactief is te
- Hoe ga je om met verandering op het werk?
Deze leerroutes zijn gericht op de uitstroom naar een
gebruiken als aanvulling op schriftelijke WPO opdrachten,
Met behulp van filmpjes en situatieschetsen biedt ‘Aan
reguliere werkomgeving of te gebruiken als voorberei-
of afzonderlijk voor gerichte ontwikkeling. De medewerker
de slag blijven’ medewerkers inzicht in manieren waarop
ding op entreeopleidingen. De leerroutes ondersteunen
kan zelfstandig met WPO Interactief aan de slag, maar
zij in verschillende situaties het beste kunnen handelen.
praktijkgerichte trainingen. De inhoud is afgestemd op de
het is ook mogelijk ermee te reflecteren, beoordelen en
Ook voor dit programma geldt dat het zowel zelfstandig
vraag van de arbeidsmarkt. Elke functiegerichte leerroute
toetsen. Dat vergt wel intensieve begeleiding van een
als groepsgewijs doorlopen worden en een handreiking
bestaat uit vier onderdelen:
werk­plekopleider die via het docentendashboard het WPO-
beschikbaar is voor de docent/begeleider.
-Vakkennis- en vaardigheden
traject met de deelnemer doorloopt.
Aan de slag
-Werknemersvaardigheden
Steffie Gezond
Steffie Gezond maakt mensen op een laagdrempelige
Met het onlinespel ‘Aan de slag’ kunnen medewerkers
wijze bewust van het belang van een gezonde levens-
onderzoeken welk werk bij een reguliere werkgever bij
stijl. Het programma leert je op een leuke en makkelijke
ze past. Via interactieve stappen ontdekken ze wie ze zijn
manier hoe je gezonde keuzes kan maken en hoe je meer
en wat ze kunnen. Medewerkers of WWB’ers kunnen ‘Aan
kunt gaan bewegen. In het programma zitten verschillende
de slag’ zelfstandig doorlopen of samen met een begelei-
oefeningen.
der. De module bevat tal van filmpjes over verschillende
beroepen en helpt een realistische keuze te maken voor
-Arbo & veiligheid
-Algemene basisvaardigheden (taal, rekenen en computervaardigheden)
De volgende functiegerichte leerroutes zijn beschikbaar:
- groene buitenruimte;
- schoonmaak;
- logistiek/magazijn;
- horeca;
- postbezorging;
- zorghulp;
- toezicht/veiligheid;
regulier werk.
Leerroutes
Solliciteren
De leerroutes in de portal bestaan uit een serie lessen met
- administratieve ondersteuning;
introductie, huiswerk en aanvullend oefenmateriaal. De
- telefonist/gastheer/gastvrouw.
De module ‘Solliciteren’ bereidt medewerkers voor op de
leerroute aanmaken. Het gaat om de volgende leerroutes:
werkzaamheden, postbezorging en groenvoorziening.
Er is ook een module Basis Veiligheid met oefenstof voor
Met deze leerwegen kunnen de Klik & Tik-cursussen
meer methodisch/cursorisch worden ingezet. Er zijn
Oefenprogramma over Veilig en Gezond werken.
Handige Herman maakt de medewerker bewust van
Leerroutes digitale vaardigheden
- montage;
- detailhandel;
docent/begeleider kan leerroutes aanpassen en zelf een
verschillende sollicitatieactiviteiten. Aan de hand van filmpjes en reële situatieschetsen krijgt de medewerker infor-
Taalleerroutes
matie en tips om toe te werken naar een positief resultaat.
Er zijn vier taalleerroutes, variërend van makkelijk (1 ster)
De module helpt het zelfvertrouwen te versterken en de
tot moeilijk (4 sterren).
eigen kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt te ontdekken. Het programma kan zelfstandig doorlopen worden
Leerroute omgaan met geld
maar ook groepsgewijs ingezet worden. In het volgsysteem
Medewerkers leren hier hoe zij hun geldzaken op orde
is voor de docent/begeleider een handreiking opgenomen
kunnen brengen en krijgen tips om bijvoorbeeld slim te
met werk- en gespreksvormen om dieper op de thematiek
winkelen en schulden te voorkomen. Ook kunnen zij oefe-
in te gaan (blended-learning)
nen met rekenen.
Beeldbank op Oefenen.nl/werk
Oefenen.nl/werk biedt via de medialinks ook toegang
tot instructiefilmpjes in een afgeschermd deel van YouTube. Docenten kunnen deze filmpjes inpassen in een
lesprogramma of leerroute op maat, voor een lesgroep of
individuele leerling.
Oefen- en instructieprogramma’s
in de WERK-portal
Over Oefenen.nl/werk
Taalprogramma’s
in elkaar zitten en welke letters achter kunnen staan.
Elk hoofdstuk is onderverdeeld in drie niveaus (beginner,
gevorderden, expert).
Wat is Oefenen.nl?
Voor wie?
De programma’s Taalklas.nl, Taalklas.nl Plus en Lees en
Oefenen.nl is de e-learningportal van Expertisecentrum
De WERK-portal richt zich specifiek op lager opgelei-
Schrijf! zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen:
DigiTaalgids
ETV.nl. De portal is een startpunt voor mensen die inter­
den volwassenen (tot mbo-niveau 1) met een afstand tot
-Taalklas.nl en Taalklas.nl Plus voor NT2 (Nederlands als
Oefenprogramma speciaal gemaakt voor werknemers in
actief aan de slag willen om hun basisvaardigheden te
de arbeidsmarkt. De e-learningprogramma’s zijn 24/7
verbeteren. Alle oefenmaterialen en programma’s richten
beschikbaar, zowel thuis als op het werk. Medewerkers
zich op laagopgeleiden. Zij oefenen op
en cliënten hebben met één wachtwoord toegang tot alle
een informele manier met taal, rekenen,
programma’s.
internetten, pc-vaardigheden, werkne-
tweede taal);
-de Lees en Schrijf!-programma’s voor Nederlandstalige
laaggeletterden.
de SW die moeite hebben met taal en rekenen. Met de
DigiTaalgids kan iedereen, in zijn eigen tijd en tempo,
aan de slag met lezen, schrijven, spellen en rekenen.
Het meest in het oog springende verschil is de woorden-
Met eenvoudige oefeningen als opstap naar bijvoorbeeld
schat. Het aantal sterren bij een taalprogramma geeft de
een entreeopleiding. De oefeningen en voorbeelden zijn
mersvaardigheden, geld, gezondheid en
Sociale werkbedrijven en sociale diensten kunnen bij
moeilijkheidsgraad aan. Met de test ‘Kies je taalniveau’
gebaseerd op herkenbare werksituaties in een sociaal
opvoeding.
SBCM een bedrijfsaccount aanvragen. Dit zogenaam-
kan bepaald worden welk programma het best bij iemand
werkbedrijf.
de Professioneel Plus Account (PPA) geeft cliënten en
past.
Oefenen.nl/werk
medewerkers toegang tot de WERK-portal. Door gebruik
SBCM heeft Oefenen.nl uitgebreid met programma’s
te maken van het volgsysteem kunnen interne begeleiders
Lees en Schrijf!
gericht op de werknemers- en vakvaardigheden, zoals de
of docenten de voortgang van deelnemers monitoren en
Lees en Schrijf! is ontwikkeld voor:
modules Solliciteren, Aan de slag blijven en de functie-
leerroutes en huiswerk klaarzetten. Ook biedt het volgsys-
-Nederlandstalige volwassenen die hun kennis van het
gerichte leerroutes. Via Oefenen.nl/werk kunnen sociale
teem extra materiaal voor de begeleiders/docenten, zoals
werkbedrijven en sociale diensten beschikken over de
handleidingen, handreikingen en extra oefenstof.
programma’s van zowel ETV als SBCM.
Om goed te kunnen werken met het volgsysteem is
redelijk machtig zijn, minimaal spreken op niveau B1 en
een beknopte handleiding beschikbaar en kunnen
een redelijke woordenschat hebben.
Nederlands willen ophalen;
-anderstalige volwassenen die de Nederlandse taal al
professionals deelnemen aan de SBCM trainingen
Lees en Schrijf! heeft verschillende programma’s:
‘Werken met Oefenen.nl/werk’. In deze training leren
• Lees en Schrijf algemeen;
professionals (intern begeleiders, werkleiders, docenten,
• Taal op je werk;
(job)coaches, klantmanagers etc) hoe de WERK-portal
• Uit en thuis;
optimaal in te zetten.
• Eten en weten;
• Geld en rekenen;
• Het leesplankje;
Meer informatie
• Gezondheid;
Paula Mensink, [email protected], tel: 06-22658609 of
• Extra lezen;
Arie Visser, [email protected], tel: 06-12662377
• Extra schrijven;
De programma’s bestaan uit filmpjes, interactieve oefenin-
SBCM: november2014
Rekenprogramma
Het lesprogramma ffRekenen loopt op tot niveau 2F.
ffRekenen richt zich op:
- (jong)volwassenen (16+) die weinig succes hebben gehad
met rekenen op de basisschool;
- volwassenen die hun rekenvaardigheid voor het dagelijks
leven willen opfrissen.
Met ffRekenen ontwikkelen zij hun praktische en functionele rekenvaardigheid, op basis van herkenbare reken­
situaties. Via het ingebouwde volgsysteem kan de docent
de vorderingen in de gaten houden.
Daarnaast zijn in sommige taalprogramma’s ook reken­
oefeningen opgenomen:
Lees en Schrijf! Geld en rekenen, Lees en Schrijf! Extra
oefeningen en de Taalgids.
gen en schriftelijk materiaal. Het niveau van het materiaal
ligt rond 1F.
Taalklas.nl en Taalklas.nl Plus
Computer
Beide programma’s zijn ontwikkeld voor de NT2-doel-
Klik & Tik
groep. Deelnemers werken aan hun woordenschat: bete-
Klik & Tik is gemaakt voor mensen die geen of heel weinig
kenis, woordbeeld en uitspraak. Zij oefenen met luisteren,
ervaring hebben met de computer en het internet. Gebrui-
lezen, schrijven en spellen. Taalklas.nl biedt ongeveer 600
kers leren met Klik & Tik zelfstandig of onder begeleiding
woorden om mee te oefenen. Dit komt overeen met de
woordenschat voor niveau A1. Taalklas.nl Plus biedt een
uitbreiding met 300 nieuwe woorden.
Oefen Lingo
Met deze variant van het televisiespel Lingo kunnen deelnemers op hun eigen niveau werken aan hun taalvaardigheid. Je leert woorden herkennen, spellen, hoe woorden
Download