Gemeente Eindhoven kan op tal van manieren een voorbeeldfunctie

advertisement
Regenboogbeleid voor de lokale verkiezingen in 2014 – Eindhoven
9 Thema’s
TH 1 Veranker het beleid
Noem LHBT’s expliciet in beleidsplannen en begrotingen. Schrijf als gemeente Eindhoven – in
samenwerking met de roze partners - een apart LHBT beleidsplan, waarin aandacht is voor de
verschillende relevante beleidsdomeinen. Een LHBT-beleidsplan heeft echter weinig zin als
het een dode letter blijft. Zorg er dus voor dat iemand bevoegd is voor de doelgroepen en
verslag uitbrengt over genomen initiatieven, of het gebrek daaraan. Veranker je beleid niet
alleen politiek, maar ook maatschappelijk. Het is nuttig om overleg te plegen met COC
Eindhoven. Wij hebben de vinger aan de pols en kennen de behoeften van de doelgroep.
CONCREET
Gemeente Eindhoven, schrijf een lokaal LHBT beleidsplan. Zorg dat homoseksualiteit en
transgenders aandacht krijgen bij verschillende beleidsterreinen:
o
o
o
o
o
veiligheidsbeleid
welzijnsbeleid
onderwijsbeleid
gezondheidsbeleid
sportbeleid.
TH 2 Bestrijd discriminatie
Maak werk van de bestrijding van discriminatie, waarvan LHBT’s nog steeds het slachtoffer
zijn. Communiceer duidelijk waar LHBT’s terecht kunnen wanneer zij zich gediscrimineerd
voelen, maar kijk ook wat je als gemeente kunt doen. Zo kun je LHBT’s opnemen in een antipestbeleid of zelf anti-discriminatiemaatregelen nemen. Waarom bijvoorbeeld geen
antidiscriminatie- of diversiteitclausule toevoegen aan een subsidie- of huurreglement ?
TH 3 Communiceer met en over de doelgroep
Even belangrijk als discriminatie bestrijden is het helpen voorkomen. Zichtbaarheid geven
aan LHBT’s speelt daarin een belangrijke rol. Neem hen op in je (visuele) communicatie: de
website, de informatieblad, de informatiefolders. Een gunstige bijwerking is LHTB’s zich
welkom zullen voelen in Eindhoven. Communiceer over, maar ook voor en met LHTB’s. Als
lokale overheid kun je een belangrijke informatiefunctie vervullen voor de doelgroep inzake
welzijn, burgerlijke stand (huwelijk, adoptie), het lokale verenigingsleven, vrijetijdsbesteding
etc.
Regenboogbeleid voor de lokale verkiezingen in 2014 – Eindhoven
TH 4 Stimuleer zelforganisatie van LHBT’s
Zelforganisatie- zoals het COC Eindhoven- werkt emanciperend. Gemeente Eindhoven levert
de LHBT beweging in Eindhoven al veel impulsen en steun: financieel, logistiek of anderszins.
Het kan natuurlijk altijd beter. Als metropool kan Gemeente Eindhoven ook over de grenzen
heen kijken, door bijvoorbeeld een blijk van erkenning te geven aan zustersteden - waar het
thema moeilijk ligt - wanneer die een Pride-optocht toelaten en/of ondersteunen.
TH 5 Geef het goede voorbeeld
Gemeente Eindhoven kan op tal van manieren een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van
anti-discriminatie. Ze kan streven naar een diverse samenstelling van het
overheidspersoneel, met oog voor de deelname van LHBT’s. Wij stimuleren Gemeente
Eindhoven om meer en meer de LHBT problematiek op te nemen – al dan niet vrijblijvend - in
de vorming van het overheidspersoneel. Als subsidiërende instanties kunnen ze er bovendien
op toezien dat de LHBT inwoners hun deel van de koek krijgen, structureel, maar ook via
projectsubsidies. In hun hoedanigheid van werkgever hoeven lokale overheden niet
noodzakelijk de wetgeving van de rijksoverheid af te wachten om aan te pakken.
TH 6 Welzijn en gezondheid
Uit onderzoek blijkt dat LHBT’s een verhoogd risico lopen op mentale
gezondheidsproblemen, waaronder suïcidaliteit. Gemeente Eindhoven kan mee de weg
wijzen naar gepaste hulpverlening, bijvoorbeeld door het nummer van de switchboard
bekend te maken. Zij hebben een sociale kaart van de regio om door te verwijzen. Bepaalde
deelgroepen binnen de LHTB bevolking zijn extra kwetsbaar. Zo kan voor oudere holebi’s het
isolement dreigen, hebben allochtone LHBT’s met een dubbele minderheidspositie af te
rekenen en blijkt de welzijnsproblematiek bij transgenderpersonen prangend. Gemeente
Eindhoven zou meer kunnen inzetten op de specifieke aandacht voor kwetsbare
deelgroepen, onder meer via onderwijsinitiatieven en vormingen voor overheidspersoneel
en mensen uit de hulpverlening.
TH 7 Sport
Ook in de sportwereld komt LHBT fobie voor. Denk maar aan de flauwe grapjes tijdens het
samen douchen met een homoseksuele ploegmaat aanleiding of de beledigende spreekkoren
in voetbalstadia. Gemeente Eindhoven kan er mee voor zorgen dat ook LHBT’s zich thuis
voelen in de lokale sportverenigingen, door duidelijke signalen tegen homofobie, transfobie
en discriminatie af te geven.
TH 8 Veiligheid
De afgelopen jaren werd pijnlijk duidelijk dat homo- en transfoob geweld ook in Nederland
en Eindhoven nog steeds voorkomt. Het is belangrijk dat de lokale politiediensten van het
probleem op de hoogte zijn en deskundig kunnen optreden bij incidenten of klachten op
grond van homo – of transfobie. Gemeente Eindhoven kan hierin een rol vervullen.
Regenboogbeleid voor de lokale verkiezingen in 2014 – Eindhoven
TH 9 Cultuur en toerisme
Ook LHBT’s zetten graag een stapje in de wijde of nabije wereld. Als lokale overheid kan
Eindhoven er mee voor zorgen dat ook zij hun gading vinden. Zo kun je in het aanbod van de
lokale cultuur- en vrijetijdsinstellingen (bibliotheek, cultuurcentrum, musea etc.) ook af en
toe het LHBT thema aan bod laten komen. Leuk voor (bezoekende) LHBT’s, verrijkend voor
iedereen. Mogelijk lok je er zelfs (meer) LHBT toeristen mee naar Eindhoven.
Download