Besluit B en W - Gemeente Leiden

advertisement
B&W.nr. 11.0974, d.d. 4 oktober 2011
BB.nr. 11.058
Onderwerp
Vaststelling notitie Speerpunten LHBT 1-emancipatiebeleid en vaststelling Koploperovereenkomst
2012-2014 met COC Leiden.
Burgemeester en wethouders besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. a. de notitie Speerpunten emancipatiebeleid gericht op Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen
en Transgenders (LHBT) van de gemeente Leiden vast te stellen, met als uitgangspunt het
onderkennen van de problemen die leven bij LHBT en het scheppen van een klimaat waarin
seksuele diversiteit vanzelfsprekend kan zijn;
b. met daarin specifieke aandacht voor de volgende onderwerpen:
 jeugd, jongeren en onderwijs;
 ouderen;
 veiligheid;
 sport;
 de gemeentelijke organisatie;
 algemene zichtbaarheid;
2. in te stemmen met de Koploperovereenkomst met COC Leiden op 11 oktober 2011;
3. kennis te nemen van het besluit van de burgemeester de portefeuillehouder Jeugd, Welzijn en
Zorg te machtigen om namens het college de koploperovereenkomst te ondertekenen.
Burgemeester besluit:
1. De portefeuillehouder Jeugd, Welzijn en Zorg te machtigen om namens het college de
koploperovereenkomst te ondertekenen.
Pers samenvatting:
Leiden is sinds 2008 een van de 18 koplopergemeenten voor emancipatie van Lesbiennes,
Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (hierna te noemen LHBT).
Het college heeft besloten om een nieuwe overeenkomst met het Rijk aan te gaan om het
koploperschap voort te zetten voor de periode 2012 t/m 2014. Het college heeft daartoe speerpunten
vastgesteld, gebieden waarvan zij het belangrijk vindt dat er iets gedaan wordt aan de emancipatie
van LHBT. Met COC Leiden zijn verdere afspraken gemaakt over de uitvoering van die speerpunten.
Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die op 11 oktober 2011 door wethouder Van
Gelderen en de voorzitter van COC Leiden, mevrouw J. van Schravendijk ondertekend wordt.
1
LHBT is de afkorting van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders.
Burgemeester
MACHTIGING
De Burgemeester van Leiden,
gelet op het bepaalde in artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet, machtigt hierbij
mw. R.A. van Gelderen
om namens hem
de Koploperovereenkomst 2012-2014 te ondertekenen.
Leiden, 4 oktober 2011
drs. H.J.J. Lenferink
Burgemeester van Leiden
Speerpunten LHBT2-beleid gemeente Leiden
Nynke Zwierstra
7 september 2011
Aanleiding
Op 6 juni 2011 heeft de Leidse wethouder Emancipatie Roos van Gelderen namens het college voor
de periode 2012-2014 een intentieverklaring ondertekend voor lokaal emancipatiebeleid gericht op
Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT). Daarmee doet de gemeente
Leiden opnieuw mee als koplopergemeente homo-emancipatie en ontvangt zij jaarlijks € 20.000subsidie van het Ministerie van OCW.
Voor deze subsidie dient een plan van aanpak opgesteld te worden, waarin kort uiteengezet wordt
waar de gemeente zich op wil richten.
De gezamenlijke, landelijke doelstellingen zijn als volgt:
Om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie verder te bevorderen willen de actieve
koplopergemeenten zich samen met de minister van OCW inspannen om in Nederland en waar
mogelijk ook internationaal:


discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT krachtig te bestrijden;
te bevorderen dat LHBT zich veilig(er) weten, weerbaar zijn en zich welbevinden op school, op
straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring, en te bevorderen dat
homoseksuelen voor hun seksuele voorkeur durven uitkomen;
te stimuleren dat homoseksualiteit en transgenderisme meer bespreekbaar wordt onder jongeren
en in kringen waar dat nog taboe is en dat LHBT daarbij ondersteuning krijgen.

Speerpunten gemeente Leiden
Uit onderzoek blijkt dat de LHBT-doelgroep extra ondersteuning nodig heeft. Op scholen is een
homovriendelijk klimaat niet vanzelfsprekend, LHBT-jongeren blijken bijvoorbeeld vaker plannen voor
zelfmoord te maken dan heterojongeren. Op het werk en op het sportveld is het evenmin
vanzelfsprekend om openlijk LHBT te zijn. Ook ouderen kunnen niet overal open zijn over hun
seksuele geaardheid, noch bij andere ouderen, nog bij zorgverlenend personeel. Al deze zaken
kunnen leiden tot eenzaamheid en uitsluiting van de LHBT-doelgroep.
Het college van B&W van de gemeente Leiden wil deze problemen onderkennen en een klimaat
scheppen waarin seksuele diversiteit vanzelfsprekend kan zijn. Het college wil daarom de volgende
onderwerpen aanwijzen voor het homo-emancipatiebeleid voor de jaren 2012 t/m 2014.
1.
Jeugd, jongeren en onderwijs
Door middel van voorlichting op scholen worden de zichtbaarheid van homoseksualiteit op school en
de acceptatie door hetero-jongeren vergroot. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om homo-jongeren
extra ondersteuning te bieden.
Het college wil dit bevorderen door:
 voorlichting over seksuele diversiteit aan kinderen en jongeren, in het basis- en voortgezet
onderwijs en op ROC’s;
 aandacht voor seksuele diversiteit bij professionals die met jongeren (gaan) werken, o.a.
docenten, jeugd- en jongerenwerkers en CJG medewerkers;
 aandacht voor de specifieke problemen van LHBT-jongeren binnen reguliere ondersteunings- en
hulpverleningsinstanties.
2
LHBT is de afkorting van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders.
2.
Ouderen
De positie van LHBT-ouderen is lastig. Acceptatie door leeftijdgenoten is niet vanzelfsprekend, maar
ook personeel in woonvoorzieningen en ziekenhuizen heeft vaak geen aandacht voor deze groep.
Daarom hebben zij ondersteuning nodig.
Het college wil dit bevorderen door:
 individuele ondersteuning aan LHBT ouderen;
 aandacht voor seksuele diversiteit bij professionals die met ouderen (gaan) werken;
 vertegenwoordiging van het COC Leiden in de WMO adviesraad.
3.
Veiligheid
De veiligheid van de LHBT-doelgroep is een belangrijk aandachtsgebied. Veel LHBT durven
bijvoorbeeld op straat niet meer hand in hand te lopen. Bovendien neemt het aantal gewelddelicten
tegen LHBT de laatste jaren landelijk toe.
Het college wil de veiligheid van LHBT bevorderen door:
 structurele aandacht voor discriminatie en geweld tegen LHBT in de Driehoek en het
Veiligheidshuis.
 Ook zal geweld tegen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders met voorrang
worden aangepakt (Integraal Veiligheidsplan Leiden 2012-2015)
4.
Sport
Voor de LHBT-doelgroep is het niet altijd vanzelfsprekend om aan sport te doen. Veel LHBT voelen
zich niet thuis bij sportclubs vanwege de grote nadruk op de hetero-doelgroep. Zij haken hierdoor
vaker af.
Het college wil ook in de sport acceptatie van seksuele diversiteit stimuleren door:
 aandacht te besteden aan dit onderwerp bij de Leidse sportverenigingen;
 onder andere combinatiefunctionarissen hiervoor in te zetten.
5.
De gemeentelijke organisatie
Bij het opstellen van brede beleidsvisies wordt de LHBT-doelgroep vaak over het hoofd gezien. Het
college spreekt de intentie uit om hieraan aandacht te besteden bij de totstandkoming van beleid.
Binnen de gemeentelijke organisatie is aandacht voor seksuele diversiteit erg belangrijk. De gemeente
Leiden heeft een voorbeeldfunctie voor organisaties uit de stad. Daarom steunt het college de
oprichting van een Roze Netwerk gericht op gemeenteambtenaren.
6.
Algemene zichtbaarheid
Het college steunt activiteiten in het kader van de bevordering van de algemene zichtbaarheid van
homoseksualiteit, als begin van sociale acceptatie.
Vervolgafspraken
Gezien het beperkte budget dat voor dit onderwerp beschikbaar is, is samen met COC Leiden een
keuze gemaakt welke onderwerpen uit de speerpuntennotitie prioriteit krijgen en zullen worden
uitgevoerd door COC Leiden. Deze onderwerpen staan ook vermeld in de bijgevoegde
koploperovereenkomst, met de bijbehorende prestatieafspraken.
Onderwerpen die door COC Leiden worden opgepakt:









voorlichting op middelbare scholen;
maandelijks bijeenkomsten voor LHBT-jongeren van 12 tot 18 jaar;
docenttrainingen in basis- en middelbaar onderwijs;
campagne gericht op LHBT-jongeren en hun ouders;
bezoeken aan roze ouderen;
voorlichting in woon/zorgcentra;
bijeenkomsten voor 50+ LHBT;
trainingen aan professionals in de ouderenzorg;
zichtbaarheidsacties .
Onderwerpen die door de gemeente Leiden worden opgepakt:





inzet van de wethouder onderwijs om voorlichting over seksuele diversiteit op scholen te
stimuleren;
er is contact gezocht met de Wmo-adviesraad over toetreding van het COC Leiden;
structurele aandacht voor discriminatie en geweld tegen LHBT in de Driehoek en het
Veiligheidshuis;
inzet combinatiefunctionarissen voor dit onderwerp - afgestemd met projectleider
combinatiefunctionarissen;
aandacht voor LHBT bij de totstandkoming van beleid;
Download