Leergang Israël en de Bijbel

advertisement
Leergang Israël en de Bijbel
Nadere uitwerking programma
Datum Les Titel
25-09
1
2
09-10
1
2
30-10
1
Jodendom in
historisch
perspectief
Uitwerking
a. Korte
geschiedeni
s Jodendom.
Volk Israël –
Egypte –
Kanaän –
Ballingschap
– Rabbijnse
Jodendom
b. Beknopte
geschiedeni
s Joden in
Nederland
Judaïsme
a. Definitie
b. Onderscheid
antijudaïsme –
antisemitis
me
OT-ische profetieën Meervoudige
vervulling
OT-ische profetieën Belangrijke
Schriftplaatsen
OT
Messiasverwachting Gods beloften:
Oude Testament
Genesis 3:15
Bronnen (uiteraard vrijblijvend)
Docent
a. A. van der Heide, Het Jodendom, Kok Kampen, 2001; Simon Schama, De
geschiedenis van de Joden. Deel 1: 1000 vC – 1492; Werner Keller, En zij
werden verstrooid onder alle volken, Zwolle, 1966; Chaim Potok,
Omzwervingen
b. A. van der Heide
J.J. de Jong
Diverse artikelen uit Vrede over Israël (www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel)
Diverse lezingen op Israëldagen
Oskar Skarsaune, In the shadow of the temple. InterVarsity Press, 2002, parts 1
and 2
G. Roos
Ds. C. Sonnevelt in: Trouw aan Israël. Houten, 2004, pag. 46 e.v.
Ds. C.J. Meeuse
Ds. W. Silfhout, Eerst de Jood en ook de Griek. Houten, 2006
K. Karels
Edelkoort, De Christusverwachting in het Oude Testament. Wageningen, 1941
Ds. A. Schot
1
Mozes;
Aartsvaders
Ten tijde van
de koningen:
David
Ten tijde van
de profeten:
Jesaja
Na de
ballingschap:
Kleine profeten
Messiasverwachting Veelkleurigheid
Joodse godsdienst
verwachting
Opvatting
rabbinale
jodendom
Joodse rituelen
Joodse feesten
2
Joodse rituelen
1
De plaats van Israël
in het NT
2
De vervangingsleer
getoetst
2
13-11
27-11
Joodse
gebruiken
Romeinen 9-11
Efeze 2:11-22
De ene kerk uit
Joden en
heidenen
Chiliasme
Teksten die
lijken te wijzen
op vervanging.
Teksten die
wijzen op
In: Vrede over Israël, jrg. 41, nr. 5
Menno Kalisher, Jesus in the Hebrew Scriptures; The Identity of the Messiah, z.j.
Jakob Jocz, The Jewish people and Jesus Christ. 2010
A. van de Beek, De kring om de Messias. Zoetermeer 2002
Ds. W. Silfhout
Ned. Isr. Kerkgenootschap, Wegwijs in het Jodendom. Amsterdam, 2003
Dr. A. van der Heide, Het Jodendom. Kok Kampen, 2001
Drs. J. den Hartogh, De joodse weg. Zoetermeer, 1993
Ds. C. Neele/Ds. W. Silfhout, Tot een teken. Houten, 2010
idem
Ds. A.P. Baaijens
Rapport Commissie tot onderzoek naar de roeping der kerk voor
Evangelieverkondiging aan Israël, Generale Synode 1993
Ds. W. Silfhout. Eerst de Jood en ook de Griek. Houten, 2006
Ds. C.J. Meeuse
Ds. W. Silfhout, Eerst de Jood en ook de Griek. Houten, 2006
Drs. J. van
Mourik/cs
?
11-12
1
Onze houding t.o.v.
Israël
2
Onze houding t.o.v.
Israël
blijvende
beloften voor
Israël .
Antisemitisme
Opdracht van
de kerk
Het werk van
het
deputaatschap
Drs. J.A. van de Velden, Israël en het antisemitisme, in: Israel, vraag en teken.
Uitgave Bezinningscomité Israël
Lezing W. Silfhout, Bezinningsdag Israël 2014
Trouw aan Israël. Houten 2004
Rapport t.b.v. Generale Synode 2013
Ds. D. de Wit
J.J. de Jong
Download