Liturgie voor zondag 26 juni 2016

advertisement
PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN
zondag 26 juni 2016 - 2e van de zomer
Voorganger:
Organist :
ds. Matthijs Glastra
Herman Schimmel
2
DE V O O R B E R E I D I N G
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager
we beginnen deze viering door samen stil te worden…..
Stilte
Muziek
Drempellied : 1e - zijkant orgel ; 2e – middenvak , 3e – andere
zijkant
Begroeting
v:
a:
v:
a:
v:
a:
(gemeente gaat staan)
Onze hulp is in de Naam van de Heer
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN
God, laat uw licht over ons leven schijnen
UW LIEFDE OVER AL ONZE DAGEN
Wij groeten elkaar
IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON
3
EN DE HEILIGE GEEST. AMEN.
Zingen : Lied 16B
Behütte mich, Gott, ich vertraue dir.
Du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
U wijst mij de weg ten leven. Bij U is
vreugde, blijvende vreugde.
(gemeente gaat zitten)
Kyrie
Glorialied: Lied 223 : 1, 2 en 3
1.Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.
2.Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
’t Harde leven stelt een vraag aan God,
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij.
4
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan.
Hij zegent vredezoekers, leef ervan.
3.Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leven de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.
HET WOORD
Gebed
Lezen: Lucas 9: 57 - 10:11
Acclamatie: Lied 722
1.Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis
en die het hart der schriften is.
2.Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging –
blijf bij ons met uw zegening.
3.Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,
5
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood.
Overweging
Stilte
Zingen: Lied 982
1.In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
2.Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
3.In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
“Levensweg “ , vrij naar Dag Hammarskjöld
6
Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou.
Ben jij bereid te gaan?
Gebeden – stil moment – Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
7
Collecte
Vredegroet
Slotlied : Lied 719
1.Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,
de oogst met de hulp van machines volbracht,
geduldig gedaan met verenigde kracht.
2.Loof God voor de vruchten van over de zee,
van ver nemen schepen de oogst met zich mee:
verzonden door buren, hun naam onbekend,
gegeven door God die ons allemaal kent.
3.Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn:
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud,
loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt.
4.Loof God voor de vruchten van kennis en brein,
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn:
voor dromen en daden en alles dat leidt
tot een wereld van hoop en van menselijkheid.
5.Loof God voor de vruchten van liefde alom,
van leiders naar volgers maar ook andersom:
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed,
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed.
Zending en zegen
8
AMEN
Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het
adres: [email protected]
In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt er
gekeken
hoe deze reacties ons vieren ten goede kunnen komen
Download