Presentatie Voorjaarsnota 2009

advertisement
Voorjaarsnota 2009
Wethouder
C.J Bethlehem
Helmond in tegenwind:
krachtig en sociaal!
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
2
Beeld
•
•
•
•
•
Somber meerjarenperspectief begroting
Nieuw beleid vergt ombuigingen
Terughoudendheid nodig
Wel enige investeringsmiddelen
Grondbedrijf loopt terug, daarmee dekking
strategische investeringen in gevaar
• Extra claims Automotivecampus, sportpark
Brandevoort, ………
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
3
Economische ontwikkelingen
Ontwikkelingen baren zorgen:
• Achterblijvende groei woningen en inwoners
• Oplopende werkloosheid en uitkeringen
• Teruglopende inkomsten gemeente
• Teruglopende grondverkopen
• Risico’s in projecten nemen toe
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
4
Kernpunten meerjarenperspectief
• Tekort meerjarenbegroting
• Nieuw beleid 3 O’s
€ 3,7 mln.
2,8 mln.
€ 6,5 mln.
• Kanaalzone programma p/j
bij benadering 3.0 mln.
• Totaal gat
€ 6,5 - 9,5 mln.
• WMO op termijn sluitend, met “overbruggingskrediet” uit
reserve WMO
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
5
Maatregelen Rijk
• Voorlopig akkoord Rijk - VNG
• Essentie: 0-lijn voor gemeentefonds
• Wel zien we op departementaal niveau
maatregelen:
– Minder geld veiligheid
– Herverdeling en bezuinigingen Grote Steden Beleid
• Inzet steunmaatregelen Rijk nog onduidelijk
• Meer duidelijkheid: meicirculaire
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
6
Keuze’s
• Prioriteiten stellen
• Nieuw beleid voor oud beleid
• Nieuw beleid mits onontkoombaar,
onvermijdelijk, onuitstelbaar (3 O’s)
• Investeringen: niet nog meer stapelen,
maar huidig programma afmaken!
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
7
Samenvatting uitkomsten
• Ombuigingen 2,5 mln.
• Voorstel daartoe op hoofdlijnen (programmaniveau)
t.b.v. kaderstelling raad
• Daarnaast investeren in economie via doorzetten
strategische investeringen, Samen Investeren
Brabant Stad en eigen inzet.
– O.a. mobiliteit, kanaalzone, Centrum, Helmond West,
Automotive Campus, sportpark Brandevoort,
onderwijsgebouwen
• Dekking Grondbedrijf voor strategische investeringen
veiligstellen
• En blijvende inzet op arbeidsmarktbeleid
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
8
A.A.M. Marneffe
Directeur M&O
De details…..
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
9
Risico’s
Begroting:
• Verdere stijging tekort bijstand
• Verdere kortingen gemeentefonds
Investeringen:
• Mogelijke tekort bijdrage grondbedrijf in reserve
strategische investeringen (€ 20 mln.)
Nieuwe claims:
– Automotive campus (geschat op € 10 mln.)
– Sportpark Brandevoort (1 mln.)
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
10
Risico’s grondbedrijf
• Recessie en nieuwe demografische prognoses!
• Risico van verliezen is groot.
• Winsten in oude plannen mogelijke nodig voor
verliesdekking volgende plannen
• Daarmee risico voor dekking bestaande IVP
(strategische investeringen) van € 20 mln.
• Voorstel: Algemene Reserve GB “rentevrij” maken en
inzetten voor risico’s: € 11,4 mln.
• Daarnaast uit bestaande reserves € 8,6 mln. reserveren
voor mogelijke lagere afdracht grondbedrijf Strategische
Investeringen
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
11
Financiële oplossingen
•
•
•
•
•
Kwijtschelding riolering in tarief
Idem afvalstoffenheffing (loopt op)
Idem inzet reserve afval e.a.
Vertragingen in IVP financieel vertalen
Rente “ijzeren” reserves
€ 600.000
€ 160.000
€ 440.000
€ 700.000
€ 500.000
€ 2.400.000
• Oplopend saldo vastgoed
– In begroting jaarlijks structureel oplopend € 220.000
– Goed voor investeringsruimte jaarlijks € 2,6 mln.
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
12
Resultaat besluiten meerjarenbegroting
• Tekort bij start
• Dekking/oplossing:
€ 9,5 mln.
– Kanaalzone, voorlopig niets - 3,0 mln.
– beleid 3O’s, niet overnemen: - 1,6 mln.
– Financiële oplossingen
- 2,4 mln.
– Om te buigen circa
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
- € 7,0 mln.
€ 2,5 mln.
13
Nieuw beleid
2010
2011
2012
2013
€
€
€
€
1.551.000
1.911.000
1.962.000
1.290.000 (= structureel)
Daarnaast voortzetting GSB beleid indien en
voor zover decentralisatie-uitkeringen
worden toegekend.
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
14
Nieuw beleid veelal onontkoombaar
Voorbeelden:
• Leerlingenvervoer
• Langdurigheidstoeslag
• Veiligheid en brandweer
• Extra budget beheer
wijkaccommodaties
• Onderhoud Traverse
• City Marketing, ophoging
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
€ 350.000
€ 109.000
€ 148.000
€ 113.000
€ 101.000
€ 200.000
15
Maar daarnaast ombuigen!
Programma
Bedag x € 1.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Veiligheid
W&I
MDV, zorg, integratie
Jeugd, onderwijs
Cultuur
Sport, recreatie
Centrum
Economie, werk
RO, volkshuisvesting
Sted. Vernieuwing
Mobiliteit
Beheer openbare r.
Groen, natuur
Milieu
Bestuur, organisatie
100
250
300
150
150
100
250
350
200
150
500
2.500
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
16
Ruimte incidenteel (x € 1.000)
• Resultaat 2008
• Inzet reserves
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
€
€
€
4.107
11.932
16.039
17
Inzet incidentele middelen € 16 mln.
• Begroting intensiveringen
• Investeringen
• Reserveren financiering
Strategische investeringen
• Onvoorzien Incidenteel
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
€ 2,5 mln.
€ 4,8 mln.
€ 8,6 mln.
€ 0,1 mln.
18
Totaal budget investeringen
• Beschikbaar voor 2010-2013 bruto:
€ 265 mln.
• Belangrijk deel betreft bestaande programma IVP en
Samen Investeren
• Voor nieuwe investeringen is netto € 25 mln.
beschikbaar
–
–
–
–
24-04-2009
Reguliere jaarschijf 2013
Middelen Vastgoed
Incidenteel
Vrijval oude IVP
Presentatie VJN 2009 raad
€ 8 mln.
€ 10 mln.
€ 5 mln.
€ 2 mln.
19
Investeringen, voorbeelden
•
•
•
•
•
•
•
•
Automotive Campus
Fietsbeleidsplan
Fietsenstallingen centrum
Sportpark Brandevoort
Milieu en duurzaamheid
Kwaliteitsimpuls Molenstraat
Kanaalzone, kop Suytkade e.o.
Voorbereiding vervanging sluizen
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
€
€
€
€
€
€
€
€
10,4 mln.
3,5 mln.
1,1 mln.
1,0 mln.
1,7 mln.
0,8 mln.
14,0 mln.
1,0 mln.
20
Onzekerheden richting begroting
• Effecten meicirculaire P.M.
• Betekenis voor gemeente ook nog niet
duidelijk:
– Omvang en financiering stijging bijstand
– Nullijn salarissen
• Verloop grondexploitatie
• Ontwikkeling economie
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
21
Verdere stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Raad stelt kaders op hoofdlijnen via voorjaarsnota
Na besluitvorming: voorstellen uitwerken t.b.v.
begroting
Daarbij worden actuele ontwikkelingen betrokken
(economie, meicirculaire)
Indien nodig, tussentijdse raadsinformatiebrief
Raadsbesluit op detailniveau bij begrotingsbehandeling
(november)
Ombuigingen en effecten in 2012 evalueren
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
22
Helaas, een andere grafiek hebben we niet
24-04-2009
Presentatie VJN 2009 raad
23
Download