Strategisch marketingplan

advertisement
Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009‐2013
Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management – Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 – juni 2010 Datum publicatie; 18‐06‐2010 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009‐2013
Gegevens afstudeerproject: Naam student Studentnummer Opleiding Jaar Stageperiode Datum van publicatie Naam van de organisatie Adres van de organisatie Bedrijfsmentor Docentbegeleider : Maud Romeijn : 0627887 : Facility Management, richting Event&Leisure : Leerjaar 4 : 8 Februari 2010 ‐ 25 juni 2010 : 18‐06‐2010 : De Wijk van Morgen BV : Snellius 6 6422RM Heerlen : L. Kockelkorn : F. Van der Kolk Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie dat geschreven is als onderdeel van mijn afstudeerstage aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen, opleiding Facility Management ‐ afstudeerprofiel Event en Leisure Management en ter afronding van een stageperiode van 90 dagen bij De Wijk van Morgen via het Expertisecentrum Gebouwde Omgeving. Mijn stageopdracht bevatte het schrijven van een strategisch marketingplan, wat nu voor u ligt, het schrijven van een evenementen plan en het uithelpen bij evenementen van De Wijk van Morgen en bij het SB10 congres dat onder andere door de Hogeschool Zuyd gerealiseerd wordt. Ik wil mijn stagementor Ludo Kockelkorn, mijn stagedocent Frits van der Kolk, project assistent Rob Winthagen en andere docenten/ medewerkers van Hogeschool Zuyd bedanken voor hun ondersteuning tijdens mijn stageperiode. Met vriendelijke groet, Maud Romeijn 18‐06‐2010 Inhoud Managementsamenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding............................................................................................................................. 5 Hoofdstuk 2. Het bedrijf ......................................................................................................................... 1 2.1 Achtergrond .................................................................................................................................. 2 2.2 Missie……………………………………………………………………………………………………………………………………….9 2.3 Visie ............................................................................................................................................... 2 2.4 Doelstelling .................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 3. Onderzoek ......................................................................................................................... 4 3.1 Aanleiding ..................................................................................................................................... 4 3.1.1 Probleemstelling stageopdracht ............................................................................................ 4 3.1.2 Doelstelling stageopdracht .................................................................................................... 4 3.1.3 Onderzoeksvragen ................................................................................................................. 4 3.2 De stageopdracht……………………………………………………………………………………………………………………12 3.3 Deskresearch en fieldresearch ...................................................................................................... 5 Hoofdstuk 4. Interne analyse ................................................................................................................. 6 4.1 Marktafbakening. .......................................................................................................................... 6 4.2 Marketingmix huidige situatie ...................................................................................................... 7 Hoofdstuk 5. Externe analyse ............................................................................................................... 15 5.1 De meso analyse ......................................................................................................................... 16 5.1.1 Afnemersanalyse................................................................................................................. 16 5.1.2 Concurrenten ...................................................................................................................... 18 5.1.3 Toeleveranciers ................................................................................................................... 20 5.1.4 Publieke groepen ................................................................................................................ 22 5.2 De macro analyse ........................................................................................................................ 24 5.2.1 Demografische factoren ...................................................................................................... 24 5.2.2 Economische factoren .......................................................................................................... 26 5.2.3 Sociaal‐ culturele factoren ................................................................................................... 28 5.2.4 Technologische factoren ...................................................................................................... 29 5.2.5 Ecologische factoren ............................................................................................................ 30 5.2.6 Politiek – juridische factoren ................................................................................................ 32 Hoofdstuk 6. SWOT analyse ................................................................................................................. 34 6.1 Confrontatiematrix ..................................................................................................................... 35 Hoofdstuk 7. Marketing doelstellingen ............................................................................................... 40 Hoofdstuk 8. Strategie .......................................................................................................................... 45 Hoofdstuk 9. Marketingmix voor de toekomstige situatie. ................................................................ 48 Hoofdstuk 10. Budget ........................................................................................................................... 59 Hoofdstuk 11. Activiteitenplan ............................................................................................................. 61 Hoofdstuk 12. Conclusies en aanbevelingen…..……….………………………………………………………………………66 Bronnenlijst……………………………..……………………………………………….…………………………………………………71 Bijlagen…………………….………………..……………………………………………………………………….……………..…72‐100
Managementsamenvatting ‐ Aanleiding Na jaren van voorbereiding is in september 2009 de bouw van het eerste object van De Wijk van Morgen van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang. Steeds meer studenten en partners worden aangetrokken om mee te werken aan het project. De laatste tijd is er dan ook steeds meer behoefte om te weten hoe De Wijk van Morgen optimaal in de markt gezet kan worden, zodat een marketingstrategie kan worden ontwikkeld. - Probleemstelling stageopdracht Op welke wijze kan De Wijk van Morgen optimaal in de markt worden gezet . - Doelstelling stageopdracht Het schrijven van een strategisch marketingplan voor de periode 2009‐2013. Er is gekeken naar het aantal partners, onderwijsinstellingen, studenten en bezoekers in de jaren 2009 en 2010. Vanuit hier zijn de volgende marketingdoelen opgesteld voor 2013; 1. In 2013 zullen er 30% meer partners en sponsors uit de regio én euregio bij het project de Wijk van Morgen te betrekken. 2. In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. (op de verschillende leerniveaus) 3. De wijk wil in 2013 jaarlijks 1000 bezoekers (bedrijven, burgers ) uit de Euregio ontvangen die de wijk benutten voor kennisuitwisseling, ‐overdracht en inspiratiebron. 4. In 2013 zullen er 10% met bouw en techniek studenten participeren in de wijk. 5. In 2013 zullen er 50 studenten uit België, Duitsland en Rusland participeren in een internationaal programma van The District of Tomorrow. 6. In 2013 zullen er 20 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. De strategie die hierbij geformuleerd is een strategie waar de klantpartnerschap bovenaan staan. Per doelgroep is deze strategie uitgeschreven. ‐ Het onderwijs/ de studenten. Het contact met verschillende onderwijsinstellingen van verschillende niveaus zal door medewerkers van De Wijk van Morgen en Hogeschool Zuyd warm gehouden moeten worden door middel van regelmatige persoonlijk contact, het op de hoogte houden van de stand van zaken van het bouwproject, het laten presenteren van stagiaires van De Wijk van Morgen in de klaslokalen om externe studenten warm te maken voor het project en door het uitnodigen van verschillende onderwijsinstellingen op het kantoor van De Wijk van Morgen op Avantis waar ze een presentatie en een rondleiding krijgen om ze op deze manier warm te maken voor het project. ‐ Potentiële partners. Het aantrekken van potentiële partners hangt samen met het tevreden houden van de bestaande partners. Dit door middel van het in beeld brengen van de bestaande partners door ze mee te nemen in alle communicatie‐uitingen vanuit De Wijk van Morgen en door het uitnodigen van bestaande en potentiële partners tijdens evenementen/ informatiemiddagen. Op deze manier wordt een partnerschap met De Wijk van Morgen voor potentiële partners als aantrekkelijker gezien. Regelmatig zullen er ook persoonlijke gesprekken gevoerd moeten worden met bestaande partners over hun tevredenheid en zullen er communicatie‐uitingen met daarin de oproep voor nieuwe partners de deur uit moeten gaan. ‐ Bezoekers. In de communicatie‐uitingen zal duidelijk moeten blijken dat De Wijk van Morgen ook bezocht kan worden door buitenstaanders als vrijetijdsbesteding, hiervoor zal gepromoot moeten worden. Promotie Advies promotie Het is belangrijk dat er een sponsorbeleidsplan opgesteld wordt en dat er een verantwoordelijke voor sponsoring wordt aangewezen. Persoonlijke verkoop voor de doelgroep onderwijs. Onderwijsinstellingen uitnodigen voor een informatiemiddag bij De Wijk van Morgen waar ze een presentatie krijgen en een rondleiding. Onderwijsinstellingen zelf opzoeken in de klaslokalen om de studenten te enthousiastmeren over het project en onderwijsinstellingen uitnodigen voor evenementen. Persoonlijke verkoop voor partners. Het uitnodigen van partners tijdens evenementen en persoonlijk contact houden over de samenwerking van het samenwerkingsverband De website van De Wijk van Morgen goed bijhouden. Ook met het plaatsen van
evenementen zodat men ook via deze weg zich kan aanmelden In kaart brengen van het marktpotentieel van alle partners. Persberichten sturen naar pers en bedrijven als Kresh Tv om hun te enthousiastmeren over het project waardoor hun wellicht zelf komen filmen Het beveiligde gedeelte op de website van De Wijk van Morgen goed bijhouden door ook oproepen naar alle belanghebbende te sturen om er nieuwe informatie op te plaatsen Public relations zal gebruikt moeten worden om onder andere contact met de pers warm te houden. Wat hier ook onder valt zijn de trend buzz marketing en virale marketing. Dit betekent mond‐tot‐mond reclame creëren mondeling en digitaal zodat mensen automatisch ambassadeur worden voor het project Live communication, oftewel evenementen als communicatie instrument inzetten is zeer belangrijk. Denk aan beurzen zoals Nederland Duurzaam 2010 of SB10 Het maken van brochure 3 en 4 waarin de partners beter vermeld staan en waarin gecommuniceerd wordt dat De Wijk van Morgen onderdeel wordt van Ribuilt Belang ++ ++ ++ Doelkoppeling Wie Wanneer / frequentie Doel 1 Te bepalen door De September 2010 Wijk van Morgen Doel 2,3,4 en 5 Ludo Kockelkorn 2 bezoeken per kwartaal 2 bezoeken per kwartaal ++ Doel 2,3,4 en 5 Stagiaires gerelateerd aan onderwijs Doel 1 Ludo Kockelkorn ++ Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing ++ + Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing Karina Ratejec Wekelijks September 2010 1 keer per maand + Eigen belang Stagiaire marketing 1 keer per maand + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On‐going + Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing 5 keer per jaar + Doel 1 Stagiaire marketing September 2010 en 2011 On‐going Het vermelden van de partners in de nieuwsbrieven die gemaakt worden Reclame op tv voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen Reclame op de radio voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen Promofilmpjes maken met een set van Kresh Tv na het volgen van een workshop Posters maken wanneer er belangrijk evenementen plaatsvinden op De Wijk van Morgen. Het aanmaken en bijhouden van “social media” als Hyves, Twitter en Linked in + +‐ +‐ +‐ +‐ Doel 1 Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Karina Ratejec Karina Ratejec Karina Ratejec Justine en Boy Stagiaire marketing On‐going On‐going On‐going September 2010 Wanneer evenement is +‐ Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing Merchandise is ook te adviseren voor De Wijk van Morgen. Vlaggen voor rondom +‐ het terrein en flyers en bijvoorbeeld pennen voor op beurzen/congressen te staan Gebouw 2 als marketing instrument is ook een belangrijk onderdeel van +‐ promotie. Wanneer eco/nnect gebouwd is zal hier het kantoor plaatsvinden en zal hier ruimte zijn om te presenteren en exposeren. Doel 1 tot 6 Stagiaire marketing September 2010 en on‐
going September 2010 Doel 1 tot 6 n.v.t September 2011 Personeel Voor het personeel zijn er twee scenario’s die De Wijk van Morgen kan kiezen. De eerste mogelijkheid is om alle marketing activiteiten intern op te pakken met de medewerkers van De Wijk van Morgen, de medewerkers van Hogeschool Zuyd die betrokken zijn en de stagiaires die op dat moment beschikbaar zijn. Op deze manier kost het niet veel geld om de dingen op te pakken. Het nadeel hiervan is wel dat men het nog drukker krijgt dan gewoonlijk. Het tweede scenario is om een extra medewerker aan te nemen die alle benoemde taken die bij promotie beschreven staan op zich neemt of vanuit zijn/haar taak delegeert naar andere.
Budget Het kost €237.060 om alle marketingactiviteiten uit te voeren die ik adviseer, het is daarom ook belangrijk om zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. De organisatie zal zelf moeten beslissen hoever ze willen gaan qua kosten over de beslissingen in promotie en personeel
Hoofdstuk 1. Inleiding
De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend begrip in onze samenleving. Aanwezige kennis en ervaringen samen bundelen om ideeën te ontwikkelen die zorgen voor een duurzame samenleving en ontwikkeling van de regionale economie. De Wijk van Morgen is een samenwerkingsproject tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Samen wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en gaan ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voor De Wijk van Morgen zal een marketingplan geschreven worden. Een goed strategisch marketingplan geeft duidelijkheid over de commerciële doelen die de organisatie wil behalen, het beschouwinggebied, de kansen en bedreigingen, haalbaarheid en risico's, de marketingmix (7 P’s) en acties die uitgevoerd moeten worden. De inhoud van een marketingplan moet dus afgestemd zijn op het commerciële doel dat de organisatie met dit plan wil bereiken. De Wijk van Morgen valt onder non‐ profit marketing. Zoals de naam al zegt streven non‐ profit organisaties, zoals De Wijk van Morgen, met hun bestaan andere doelen dan winst na. Zulke organisaties maken soms wel winst, maar het is niet hun reden van bestaan. De hoofddoelen van De Wijk van Morgen zijn kennisoverdracht en een leeromgeving creëren voor studenten. Later zullen de huizen wel kunnen worden verkocht, maar ook dit zal niet voor een bedrag zijn waardoor er winst mee wordt geboekt. De reden voor De Wijk van Morgen om een strategisch marketingplan te schrijven is dat ze een concreet overzicht willen hebben wat ze moeten doen om meer bekendheid te creëren voor de wijk om op die manier meer partners en bezoekers aan te trekken. Dit marketingplan is onderdeel van een aantal samenhangende plannen. Onderstaand hiervan een overzicht. Businessplan Koen Brands Marketingplan Communicatieplan Verkoopplan Evenementenplan Maud Romeijn Karina Ratejec Dennis Dinnissen Maud Romeijn Figuur 1; Samenhang plannen De Wijk van Morgen Vooruitblik rapport Allereerst zal er in hoofdstuk 2 een beschrijving plaatsvinden van het bedrijf De Wijk van Morgen. Hierin worden onder andere de missie, visie en doelstellingen duidelijk. Hierna volgt hoofdstuk 3, genaamd onderzoek. Hierin wordt de doelstelling van de stageopdracht duidelijk. Hierna volgt in hoofdstuk 4 een interne analyse van De Wijk van Morgen. Hieruit komen de sterkte en zwakke punten van de organisatie naar boven. In hoofdstuk 5 wordt de externe analyse uitgevoerd. Hierin wordt een meso en een macro analyse uitgevoerd, hieruit komen de kansen en bedreiging voort. De sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreiging vormen een opsomming in hoofdstuk 6 de SWOT analyse, met daarbij een confrontatie matrix waar strategische opties worden gevormd. Hierna volgen de marketingdoelstellingen in hoofdstuk 7 en de strategie in hoofdstuk 8 . In hoofdstuk 9 komt de marketingmix van de toekomstige situatie. Hierin worden de P’s nader omschreven. In hoofdstuk 10 staat budget, hierin staat een opsomming van de kosten die verbonden zijn aan de adviezen over inzet van de marketinginstrumenten. In hoofdstuk 11 volgt een activiteitenplan waar een schematisch overzicht te vinden is van alle marketingactiviteiten die wanneer en voor wie moeten plaatsvinden. Hierna volgt hoofdstuk 12, waar de conclusies en aanbevelingen nog eens kort samengevat worden. Afsluitend in hoofdstuk 13 volgt een evaluatie van het marketingplan en hierna volgen de bijlagen. Hoofdstuk 2. Het bedrijf De Wijk van Morgen is een project waarin vier energiezuinige en slimme gebouwen ontwikkeld, gerealiseerd, geëxposeerd en geëxploiteerd gaan worden. De Wijk van Morgen is gelegen op het Avantis Science and Businesspark te Heerlen. Dit project is opgezet met als doel een leer‐ en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Ter behoeve van het project is De Wijk van Morgen BV opgericht, Hogeschool Zuyd die in eerste instantie initiatief nemer van het project is geweest is nu aandeelhouder van de BV. Bij De Wijk van Morgen werken zijn ongeveer 20 medewerkers, 97 studenten en 47 partners betrokken. In bijlage 1 is een overzicht toegevoegd met de organisatiestructuur van de Wijk van Morgen. De Wijk werkt samen met onder meer: - Hogeschool Zuyd, Arcus, SVOPL, LVO; - Woningcorporaties (Hestia, Woonpunt, Wonen Limburg); - Provincie Limburg; - Senter Novem; - Agentschap NL - Avantis; - Gemeente Heerlen/Parkstad; - LIOF (MKB Limburg); - Bouwbedrijven (Jongen Landgraaf, Gubbels, Laudy); - Installatiebedrijven (Thissen, Imtech, Cofely, Dassen Eurostroom, Burgers Ergon en HVL). Een compleet overzicht van de partners en sponsors is te vinden in bijlage 2. De Wijk van Morgen is de eerste wijk die zich kenmerkt door zelf te voorzien in haar totale energieverbruik. De wijk profileert zich hiermee op het gebied van duurzame ontwikkeling. Nieuwe energie en de duurzaam gebouwde omgeving zijn kansen voor nieuwe werkgelegenheid in de regio. Binnen het project zijn vijf thema’s opgenomen: 1. Wonen en werken 2. Wonen en zorg 3. Wijk en energie 4. Wijk en mobiliteit 5. Expositie en trainingsruimte Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 1
2.1 Achtergrond Sinds het jaar 2005 werden er in Horst en Weert door studenten van het HBO, MBO en VMBO opleidingswoningen gebouwd. Bij de bouw van deze woningen kregen studenten van verschillende opleidingsniveau’s de mogelijkheid om zelf een bouwproject te voltooien. Het feit dat deze bouwprojecten uitgevoerd werden in Noord‐Limburg maakte ze minder goed bereikbaar voor studenten uit de directe omgeving van Heerlen. Met deze gedachte is in 2006 door de faculteitsdirecteuren van faculteit Bouw en Techniek de ambitie uitgesproken een Research‐ en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe energie te realiseren. Met als doel een leer‐ en onderzoekcentrum te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw. Waarbij duurzaamheid centraal staat. September 2009 is gestart met de bouw van eerste object. In september zijn ook de winnaars van het tweede object bekend gemaakt, dit gebouw wordt gerealiseerd vanaf oktober 2010. Daarnaast gaat in februari 2010 het afstudeerproject voor de ontwikkeling van gebouw 3 van start. De winnaars worden bekend gemaakt in september 2010. Vanaf februari 2010 worden er ook studenten uit Rusland (Nizhniv Novgorod), Luik en Aken actief bij het project betrokken. 2.2 Missie 1 De Wijk van Morgen ontwikkelt, realiseert, exposeert en exploiteert in opdracht van een samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers, overheden en andere organisaties energiezuinige en slimme gebouwen op science & businesspark Avantis te Heerlen/Aken. Deze worden ontwikkeld en gebouwd door studenten van Hogeschool Zuyd, MBO en VMBO in samenwerking met bedrijven en overheden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan praktijknabij leren, duurzame ontwikkeling, open innovatie en aan ‘upcycling’ van wijken in de (Eu)regio.” 2.3 Visie 2 Begin 2006 hebben de faculteitsdirecteuren Bert Schroën (faculteit Bouw) en Rob Ruijgrok (faculteit Techniek) de ambitie uitgesproken om een “Research‐ en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie” te realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis. Doel van het centrum is een leer‐ en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Het centrum wordt dé demonstratieomgeving voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Bedrijven en studenten werken samen aan aansprekende projecten, steeds gebruik makend van de laatste stand van de techniek. Nieuwe productideeën zullen in deze omgeving ontstaan, die in samenwerking tussen bedrijven, de Hogeschool Zuyd en andere kennisleveranciers binnen de Euregio verder ontwikkeld worden. Als locatie is het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis gekozen. Avantis is een logische keuze. Het profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Ook de oostelijk mijnstreek als zodanig heeft Nieuwe Energie als een speerpunt benoemd. En het, letterlijk, grensoverschrijdend karakter van Avantis past uitstekend bij de Euregionale ambitie van het project. 1
www.dewijkvanmorgen.nl www.dewijkvanmorgen.nl 2
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 2
2.4 Doelstelling Binnen De Wijk van Morgen zijn businessdoelstellingen opgesteld. De primaire doelstelling van de wijk is: ‘’Door de concrete bouw van enkele objecten, studenten de mogelijk geven om praktijknabij te leren’’. Overige doelstellingen - Theorie tastbaar maken (leren, meten, weten, verbeteren en experimenteren). De doelstelling van Hogeschool Zuyd hierin is om studenten gedurende het hele proces van initiatief tot oplevering/beheer erbij te betrekken om de theorie vanuit school toe te passen op een “reallife” project. - Studenten warm maken voor duurzaamheid/ duurzaam bouwen. - De Wijk van Morgen als proeftuin voor praktijk. De resultaten van de expertises wat door De Wijk van Morgen worden uitgevoerd, zouden kunnen worden toegepast op bestaande gebouwen. Bedrijven als bijvoorbeeld een woningcorporatie kunnen hieruit lering trekken en eventueel toepassen in hun omgeving. - Onderwijs veranderen. Studenten meer praktijkervaring laten opdoen, dan alleen maar theoretisch gericht te werk gaan. - Samenwerking VMBO/MVO/HBO (HBO op de bouw/ MBO op kantoor). - Financieel neutraal gerealiseerd. Kosten en opbrengsten zijn gelijk. - Internationale samenwerking. Een goede samenwerking met Duitse, Belgische en Russische studenten. - Ondernemerschap bij studenten stimuleren. - Platvorm voor het starten van een eigen onderneming. Het voor studenten makkelijk maken om via de opgedane kennis en netwerken een eigen onderneming te starten. - Realiseren van 4 duurzame gebouwen. - Bekendheid creëren voor De Wijk van Morgen. Indirecte doelstellingen - Voorbeeld functie/project. Een referentieproject zijn voor scholen die met een gelijksoortig project aan de slag willen. - Het verhuren/ verkopen van de 4 gebouwen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 3
Hoofdstuk 3. Onderzoek 3.1 Aanleiding Na jaren van voorbereiding is in september 2009 de bouw van het eerste object van start gegaan. Inmiddels is het project in volle gang. Steeds meer studenten en partners worden aangetrokken om mee te werken aan het project. De laatste tijd is er dan ook steeds meer behoefte om te weten hoe De Wijk van Morgen optimaal in de markt gezet kan worden, zodat een marketingstrategie kan worden ontwikkeld. 3.1.1 Probleemstelling stageopdracht Op welke wijze kan De Wijk van Morgen optimaal in de markt worden gezet . 3.1.2 Doelstelling stageopdracht De uiteindelijke doelstelling van deze stage is het ontwikkelen van een marketingstrategie. 3.1.3 Onderzoeksvragen Om de probleemstelling te beantwoorden zijn er onderzoeksvragen opgesteld. Deze zijn weer onderverdeeld in een aantal subvragen. Hoe ziet de interne‐ analyse van De Wijk van Morgen eruit? - Wat zijn de sterke punten van De Wijk van Morgen. (Paragraaf 4.1) - Wat zijn de zwakte punten van De Wijk van Morgen. (Paragraaf 4.1) - Hoe ziet de organisatiestructuur van De Wijk van Morgen eruit? (Bijlagen 2) Hoe ziet de externe‐ analyse van De Wijk van Morgen eruit? (meso en macro) - Wie zijn de afnemers? (Paragraaf 5.1.1) - Wie zijn de concurrenten van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.1.2) - Wie zijn de potentiële afnemers van de Wijk van Morgen? (Paragraaf 5.1.1) - Wie zijn de toeleveranciers? (Paragraaf 5.1.3) - Wie zijn de publieksgroepen? (Paragraaf 5.1.4) - Welke kansen en bedreigingen doen zich voor in de externe omgeving van de Wijk van Morgen ? (Paragraaf 5.2) - Welke kansen en bedreigingen oefenen invloed uit op de huidige en toekomstige marktpositie van de Wijk van Morgen ? (Paragraaf 5.2) - Welke ontwikkelingen zijn er in de markt? (DESTEP) (Paragraaf 5.2) Wat zijn de marketingdoelstellingen van De Wijk van Morgen? (Hoofdstuk 7) Welke strategieën moet De Wijk van Morgen gaan toepassen, om de marketingdoelstellingen te bereiken? (Hoofdstuk 8) Hoe kunnen de marketingmix elementen het beste worden ingezet? (Hoofdstuk 9) Wat is het budget? (Hoofdstuk 10) Welke concrete activiteiten moeten er worden uitgevoerd? (activiteitenplan) (Hoofdstuk 11) Conclusies en resultaten (Hoofdstuk 12) Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 4
3.2 De stage opdracht Het schrijven van een strategisch marketingplan voor de periode 2009‐2013. 3.3 Deskresearch en fieldresearch Bij de interne analyse zal er gebruik worden gemaakt van deskresearch. Om een overzicht te krijgen van de interne gegevens van De Wijk van Morgen kan er gebruik worden gemaakt van aanwezige informatie binnen de organisatie. Bij de externe analyse zal er gebruik worden gemaakt van Fieldresearch en deskresearch. Door het zoeken van informatie op internet word er gekeken welke kansen en bedreigingen zich voordoen in de omgeving. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 5
Hoofdstuk 4. Interne analyse Dit hoofdstuk is opgebouwd uit de marktafbakening en de huidige marketingmix van De Wijk van Morgen. Op deze manier wordt De Wijk van Morgen intern in kaart gebracht. Het resultaat van deze analyse dient als input voor de SWOT‐analyse. Uit deze analyse komen namelijk de sterke en zwakke kanten van de organisatie naar boven. (Strenghts en Weaknesses) 4.1 Marktafbakening Voor de marktafbakening zal gebruik gemaakt worden van het Abell model. Door toepassing van het Abell model kun je namelijk snel zien met welke technologieën en producten de onderneming op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt dus duidelijk gemaakt wat het werkterrein is waarop de Wijk van Morgen actief is. Afnemersgroepen De doelgroep waar De Wijk van Morgen zich op richt zijn onderwijsinstellingen, overheden, gemeenten, provincie, woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven en overige bedrijven die zich bezig houden met duurzaamheid. Afnemersfuncties De behoeften die betrekking hebben op de producten/diensten van De Wijk van Morgen zijn duurzame ontwikkelingen, open innovatie, bijdrage praktijk nabij ‐ leren, upcycling van wijken. Producten en diensten van partners onder de aandacht brengen, bijdrage aan de milieuvriendelijkheid/milieubewustzijn en hergebruik van materialen (cradle to cradle). Afnemerstechnologieën De Wijk van Morgen gaat verschillende diensten/producten aanbieden; - Een van de belangrijkste producten is het realiseren van een leer en onderzoeksomgeving voor studenten waar nieuwe technieken op het gebied van duurzaam bouwen kunnen worden toegepast. - Een omgeving waar bedrijven hun technieken in de praktijk kunnen testen met het oog op het toepassen ervan in de toekomstige wijken. - Studenten kennis laten maken met de nieuwste technieken en praktijkervaring op laten doen op het gebied van onderzoek, ontwerp, uitvoering en exploitatie van gebouwen in een duurzame omgeving. ‐ Woningcorporaties een omgeving aanbieden waar ze nieuwe technieken op het gebeid van duurzaamheid kunnen testen voor in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 6
Figuur 2 ; Het model van abell Groeipotentie
Groeipotentie Het voordeel van het gebruiken van dit model is dat hiermee niet alleen duidelijk wordt wat de onderneming heeft gedaan en nog steeds doet (de huidige business scope), maar dat er ook een denkraam ontstaat voor het identificeren van mogelijkheden die de onderneming kan inzetten voor de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering. Volgens dit denkraam zouden ze zich onder meer de volgende vragen kunnen stellen: Welke nieuwe afnemersgroepen met dezelfde behoeften als onze bestaande afnemersgroepen bedienen we nog niet ? De groeipotentie voor de afnemers van de Wijk van Morgen ligt vooral in het uitbreiden van de afnemersgroepen die er nu zijn. Er zijn verder geen nieuwe groepen die er betrokken kunnen worden. De potentie ligt er wel om meer verschillende scholen en meer bedrijven/ particulieren te enthousiastmeren om te participeren in het project. Welke behoeften bij onze bestaande afnemersgroepen vervullen we niet? De Wijk van Morgen heeft doelen opgesteld die ze willen bereiken naar de afnemersgroepen toe. De potentie voor de wijk ligt in het punt deze doelen ook te realiseren gedurende het hele project. Dienen andere producten te worden ingezet om de behoeften van bestaande afnemersgroepen te bevredigen? Ook bij dit aspect geldt dat de Wijk van Morgen ervoor moet zorgen dat deze producten ontstaan en blijven bestaan. Er moet contact blijven met de afnemers om in hun behoefte te blijven voorzien. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 7
4.2 Marketingmix huidige situatie Voor de beschrijvingen van de huidige situatie zal er gebruik worden gemaakt van de marketingmix. De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 7 P’s, namelijk : Product, Promotie, Plaats, Prijs, Personeel, Politiek en proces. Product De Wijk van Morgen is een leer en onderzoeksomgeving waar duurzame gebouwen gerealiseerd gaan worden. In deze onderzoeksomgeving wordt met de nieuwste technologieën gewerkt en met de nieuwste materialen op het gebied van duurzaamheid. Op deze manier probeert De Wijk van Morgen koploper te blijven op het gebied van duurzaamheid. Het zal uiteindelijk resulteren in een aantal producten en diensten; - Bedrijven kunnen hun technieken in de praktijk testen in een “research and development” omgeving met het oog op het toepassen ervan in toekomstige wijken. - Studenten kennis laten maken met de nieuwste technieken, en praktijkervaring laten opdoen in onderzoek, ontwerp, uitvoering en exploitatie van bouwprojecten. - Kantoorruimtes waar bedrijven zich permanent kunnen gaan vestigen. - Expositieruimtes waar bedrijven hun producten onder de aandacht kunnen brengen. (De bedrijven die gebruik kunnen maken van deze ruimtes kunnen partners zijn van De Wijk van Morgen zijn, maar ook andere bedrijven die interesse hebben in het exposeren van producten op het gebied van duurzaamheid.) Zoals in de achtergrond omschrijving ook al genoemd is zal het project uit vijf thema’s bestaan, waarvan vier gebouwen en een publieke ruimte. Hier zullen de vijf thema’s iets uitgebreider beschreven worden. 1. Wonen en werken in de wijk – Het eerste gebouw “De Knik” Het eerste gebouw is een voorbeeld van hoe flexibel de woon‐ en werkruimtes in de echte wijken van morgen toegepast kunnen worden. Het kantoorgedeelte wordt daadwerkelijk gebruikt als kantoor door een bedrijf dat verwantschap heeft met het project. De woning wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting van onderzoekers en bezoekers van het Avantis terrein. De bezoekers krijgen een eigen slaapvertrek maar maken gezamenlijk gebruik van de leefruimte, keuken, bad en toilet. Beide functies, wonen en werken, dienen in zichzelf flexibel indeelbaar te zijn. De woonfunctie en kantoorfunctie dienen zelfstandig te kunnen functioneren. 2. Expositie & kantoor – Het tweede gebouw “De Eco//nnect” Dit gebouw dient onder andere een vergaderruimte en een zaal te bevatten waar exposities, presentaties en lezingen gehouden kunnen worden. Het gebouw heeft daarom ook gebruikelijke voorzieningen zoals een representatieve entree, een balie, garderobe, keuken, bar, installatieruimte en toiletten. 3. Wonen en zorg in de wijk In het gebouw waar het thema wonen en zorg centraal staan worden de levensloopbestendige woningen en/of appartementen gedemonstreerd. Levensloop bestendige woningen zijn zodanig ontworpen dat ze zonder al te grote aanpassingen geschikt zijn voor bewoners uit alle leeftijdsgroepen met of zonder beperkingen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 8
Bij oplevering dient het gebouw te bestaan uit 3 levensloop bestendige appartementen; 1 appartement dat is ingericht voor jonge bewoners en 2 appartementen die zijn ingericht voor senioren of personen met beperkingen. Daarbij zijn de woningen zo flexibel/aanpasbaar dat verschillende doelgroepen in de woning een geschikte woonruimte kunnen hebben. De appartementen dienen als een demonstratieruimte en tevens zijn deze appartementen geschikt voor tijdelijke bewoning. 4. Wonen en mobiliteit in de wijk Dit betreft een twee‐laags gebouw dat de koppeling laat zien tussen een gebouw en de solar energie car. Een elektrische auto kan een tweedelig doel hebben in De Wijk van Morgen. Enerzijds kunnen energieoverschotten gebruikt worden voor de eigen mobiliteit. Anderzijds kan het accupakket of de brandstofcel van de elektrische auto gebruikt worden om s’avonds als energieback‐up te dienen. Er zal ook een kantoor komen dat kan worden ingezet voor een aan het project gerelateerd bedrijf. 5. Publieke ruimte Het gescheiden watercircuit dient voor de duurzaamheid van de wijk. Door een hoogteverschil in de waterbuffers kan dit als energieopslagsysteem worden gebruikt. Door zogenaamde microgrid, een lokaal energienetwerk, wordt het mogelijk het energieoverschot te delen met andere gebruikers in de wijk. Behalve het watercircuit bestaat de publieke ruimte ook uit de bomen die rondom geplant zijn en de aanwezig parkeerplaatsen. Op dit moment wordt het eerste gebouw gerealiseerd, is het tweede gebouw in de definitieve ontwerpfase, het derde gebouw in de voorlopige ontwerpfase en gebouw vier in de onderzoeksfase. Sterktes en zwaktes Sterkte 1; Koploper op het gebied van duurzaamheid Sterkte 2; Een energiezuinige wijk Sterkte 3; De wijk maakt veel gebruik van de inzet van studenten Sterkte 4; Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Zwakte 1; Onvoldoende ervaring op grond van duurzaam bouwen. Zwakte 2; Het werken met studenten kan ook een zwakte zijn door onvoldoende werkervaring Promotie Om ervoor te zorgen dat de doelgroepen van het bestaan van de Wijk van Morgen afweten moet er het nodige aan promotie gedaan worden. Momenteel worden er de volgende activiteiten verricht: ‐ Website De Wijk van Morgen heeft een website, www.dewijkvanmorgen.nl. Hier is diverse informatie te vinden over de Wijk van Morgen, de laatste nieuwsfeiten en ontwikkelingen. ‐ Nieuwsbrief Een keer per maand wordt er een nieuwsbrief verspreidt onder de partners en sponsors van de Wijk van Morgen. Hierin komen de laatste ontwikkelingen aan de orde. Via de website www.dewijkvanmorgen.nl kan iedereen die interesse in informatie over De Wijk heeft zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 9
‐ Editie Zuyd medewerkers/ studenten Editie Zuyd is het lifestyle magazine voor studenten en medewerkers van de Hogeschool Zuyd. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Vier keer per jaar is hierin informatie te vinden over De Wijk van Morgen. Deze informatie kan uiteenlopen van interviews met winnaars van de objecten die gerealiseerd gaan worden tot informatie over komende activiteiten van de wijk zoals de eerste steenlegging of het hoogste punt. ‐ Brochure Een keer per jaar wordt er een expositiebrochure uitgebracht over De Wijk van Morgen . Deze staat in het teken van het object dat het jaar erna gerealiseerd gaat worden. In de expositiebrochure komt informatie aan bod die betrekking heeft op de nieuwste ontwikkelingen in de wijk, terugblikken op activiteiten die het afgelopen jaar geweest zijn en toekomstige activiteiten.
‐ Beurzen en congressen Bouw Rai/ Building Holland 2010 is een evenement voor iedereen die betrokken is bij de ontwerpfase in woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte. Van 13 tot en met 15 april 2010 heeft deze plaatsgevonden in de RAI in Amsterdam. Studenten hebben deze beurs bezocht en besloten dat het niet nuttig is om op deze beurs deel te nemen als De Wijk van Morgen. 28 en 29 april Nederland Duurzaam Op 28 en 29 april 2010 heeft het congres Nederland Duurzaam plaatsgevonden in het MECC in Maastricht. Tijdens dit congres zijn er veel sprekers geweest over duurzaamheid. Het publiek hier zijn dan ook belanghebbende van het milieu. De Wijk van Morgen heeft op deze beurs op de informatiemarkt gestaan waar ze zichzelf bij de juiste doelgroep hebben gepromoot. ‐ Diverse evenementen die reeds hebben plaatsgevonden; - Op 09/09/09 werd een dag georganiseerd die geheel in het teken stond van de eerste steenlegging van gebouw 1. Bij deze dag waren partners en geïnteresseerde bedrijven betrokken. - Kennis in bedrijf 26/11/09, deze dag zijn er diverse presentaties gegeven over De Wijk van Morgen. - Op 22 januari 2010 is er een informatiemiddag georganiseerd waar studenten die stage lopen bij de Wijk van Morgen de eindresultaten van hun onderzoeken zullen presenteren. Daarnaast zal er op deze dag een intentie overeenkomst worden gesloten tussen de installatiebedrijven die betrokken zijn als partner bij het project. De betrokken installatiebedrijven zijn, Thissen installatietechniek, Imtech, Cofely GDF SVEZ, Dassen Eurostroom, Burgers Ergon
- Op 29 januari 2010 hebben de Provinciale staten De Wijk van Morgen bezocht om ermee bekend te raken. - Op 23 februari 2010 heeft Arcus college De Wijk van Morgen bezocht om ermee bekend te raken. - Op 13 maart 2010 zal er een opendag zijn op Hogeschool Zuyd. Hier kan De Wijk van Morgen promoten. - Op 18 maart 2010 is de Gasterra transitie jaarprijs. Het ontwerp van het tweede gebouw van De Wijk van Morgen, Eco/nnect, is hiervoor genomineerd. - Op 23 maart 2010 is de SEE Award. Ook hiervoor is De Wijk van Morgen genomineerd. - Op 21 april 2010 is de dag van de nieuwe energie. Een dag voor de Wijk van Morgen om ook te promoten. - Op 27 mei 2010 zal Rijkswaterstaat De Wijk van Morgen bezoeken om bekend te raken met het project. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 10
-
-
Op 5 juni 2010 heeft het evenement Limburg Mooiste plaatsgevonden, een fietstocht door Parkstad die zal starten en eindigen op het Avantis terrein. Het is mooie gelegenheid geweest voor De Wijk van Morgen om te kunnen promoten. Er hebben ook studenten/ partners/ medewerkers meegefietst die het logo van De Wijk van Morgen hebben gedragen. Op 10 juni 2010 is de infomarkt op Hogeschool Zuyd geweest. Een goede gelegenheid voor De Wijk van Morgen om zich te promoten. Op 16 juni hebben de Russische studenten hun eindpresentatie gehouden. Op 18 juni heeft de tweede editie van “Sleutels naar een duurzame toekomst” plaatsgevonden. De Nederlandse stagiaires van de Wijk van Morgen hebben tijdens deze dag hun eindpresentatie gegeven via een filmpje. (Samen met de viering van het hoogste punt van gebouw 1 en tijdens deze dag zullen ook de nieuwe pilaren van de Wijk van Morgen onthult worden) Sterktes en zwaktes Zwakte 3; te weinig bekendheid van het project. Plaats De plaats waar De Wijk van Morgen gerealiseerd gaat worden is het grensoverschrijdende Duits‐ Nederlandse Avantis European Science and Business Park. Deze plaats is gekozen omdat Avantis zich profileert als het European Science and Business Park voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Daarnaast richt het zich op nieuwe ontwikkelingen in de zorg sector. Sterktes en zwaktes Sterkte 5; Goed bereikbaar met de auto Zwakte 4; Slecht bereikbaar met openbaar vervoer Zwakte 5; Geluidshinder van de snelweg Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 11
Prijs De investeringskosten van de Wijk van Morgen zijn begroot op € 4,6 Miljoen. Deze kosten worden onder andere gedekt door bijdragen van participanten, subsidies van Senter Novem en bijdragen van gemeente Heerlen. Totale investeringskosten 4.574.445,00 Participatie onderwijs 790.000,00 Participatie Leveranciersmarkt 1.180.000,00 Resterende investeringskosten 2.604.445,00 Subsidie Senter Novem in het kader van EOS DEMO 695.902,00 Eigen bijdrage Participanten in het kader van EOS DEMO 1.104.478,00 Bijdragen Gemeente Heerlen 2009/2010 50.000,00 Vermindering legeskosten 100.000,00 ‐ 3
Nog te werven fondsen 654.065,00
In het hoofdstuk budget komen de kosten voor alle marketingactiviteiten aan bod. Partners investeren niet alleen door een financiële bijdrage maar ook door het leveren van materieel en materiaal. Sterktes en zwaktes Zwakte 6; Financiële haalbaarheid Personeel 4
5
Bij het project De Wijk van Morgen zijn ongeveer 20 medewerkers, 97 studenten en 47 partners betrokken. De 20 medewerkers zijn verdeeld over de verschillende teams waarin de organisatie is verdeeld is. De onderverdeling van studenten is als volgt: • 60 Faculteit Bouw Hogeschool Zuyd, • 7 Faculteittechniek Hogeschool Zuyd, • 8 Facility management (stage) Hogeschool Zuyd, • 6 Facility management (geen stage , alleen opdracht)Hogeschool Zuyd, • 5 Faculteit bouw Arcus College, • 4 Bouwtechnische bouwkunde Hogeschool Zuyd, • 3 Civiele techniek Hogeschool Zuyd, • 1 Commercieel management Hogeschool Zuyd, • 3 Nizhniy Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (Rusland) . Doordat het project voor het grootste deel gerealiseerd wordt door studenten. Zitten er risico’s aan gebonden. Om deze risico’s te beperken worden de studenten tijdens hun werkzaamheden begeleidt door personeel van de bedrijven die betrokken zijn bij het project. Sterktes en zwaktes Sterkte 6; Deskundigheid van verschillende vakgebieden door samenwerking met derden Zwakte 7 ; De communicatie tussen de vele verschillende partijen. 3
Businessplan De Wijk van Morgen 2006 van Gabriël Bergmans Kalenderjaar 2009 4
5
Laatste mutatiedatum 01‐01‐2010 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 12
Politiek De P van Politiek is erg belangrijk voor een project als De Wijk van Morgen. Politici houden zich bezig met het maken van wetten en regels maar ook met subsidies. Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend begrip in Nederland en er komen dan ook steeds meer wetten, regels en subsidies die in het teken staan van duurzaamheid en energiezuinigheid. De Wijk van Morgen is een project dat voor een groot deel wordt gerealiseerd met behulp van subsidies en is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de veranderingen in de Nederlandse wetten en regels, maar ook van de nieuwe subsidieregelingen die er bij komen. Subsidies Subsidies zijn zeer belangrijk om te verkrijgen voor een project zoals De Wijk van Morgen. De Wijk van Morgen heeft niet als doel om winst te maken maar om te een educatieve omgeving te creëren op het gebied van duurzaamheid. Om deze reden is het verkrijgen van subsidies ook mogelijk. Er is binnen De Wijk van Morgen gekozen voor een samenwerkingsverband met diverse deelnemers. Doordat er een samenwerkingsverband is ontstaan is er een gecombineerde subsidieaanvraag ingediend. Naast de gecombineerde subsidieaanvraag zullen diverse deelnemers ook een eigen bijdrage leveren. ‐ Senter Novem Senter Novem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Namens de overheid biedt Senter Novem een groot aantal regelingen en programma’s aan op het gebied van duurzaamheid en innovatieve projecten. De ondersteuning die je van Senter Novem krijgt kan bestaan uit financiële steun, advies, kennis of hulp bij het zoeken van partners en contacten in binnen‐ en buitenland. ‐ EOS‐ demo Het ministerie van Economische Zaken heeft een beleid ontwikkeld dat gericht is op het realiseren van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. Één van de programma’s die invulling geven aan dit beleid is Energie Onderzoek Subsidie (EOS). Dit programma is gericht om te technische kennis over energie‐ efficiency en duurzame energie uit te breiden door onderzoek van Nederlands kennisinstellingen en bedrijven te steunen. EOS beslaat het traject van idee tot marketingintroductie. Afhankelijk van het type project en de mogelijkheid van het project kan bij één van de zes verschillende EOS regelingen (EOS Nieuw Energie Onderzoek, EOS lange termijn, EOS korte termijn, EOS demonstratie, Unieke Kansen Regeling of ERA‐NETTEN)een beroep worden gedaan op deze subsidie. Op 17 januari 2008 is er een subsidieaanvraag ingediend om gebruik te maken van het EOS‐ Demo en van transitie‐ experimenten. Het ging zich bij deze aanvraag om twee proefwoningen, namelijk een passiefhuis met een exergiehuis concept en een multifunctioneel centrum. Er is in totaal een gezamenlijk bedrag van €1.800.380,‐ als subsidie ingediend. Senter Novem heeft een bedrag van €695.902,‐ als subsidie toegekend na aanleiding van het advies van de adviescommissie energiedemonstratie projecten en energietransactie‐ experimenten. Het resterende bedrag dient als een eigen bijdrage voor De Wijk van Morgen. Na die tijd is er nog een subsidie aanvraag geweest bij de provincie. Deze provinciale subsidie heeft De Wijk van Morgen verkregen. De provinciale subsidie bedroeg €200.000,‐ Op 17 mei 2010 is er aan aanvraag geweest voor de Efro subsidie. Efro staat voor Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Deze subsidie is vastgelegd in de periode 2000‐2006. De subsidie heeft tot doel de economische en sociale samenhang te bevorderen door de belangrijkste regionale onevenwichtigheden ongedaan te maken en bij te dragen aan de ontwikkeling en de omschakeling van de regio's, en daarbij te zorgen voor synergie met de bijstand uit de andere Structuurfondsen. De uitkomst van de aanvraag is op dit moment nog onduidelijk. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 13
Proces De Wijk van Morgen voorloopt een proces per gebouw. Het figuur dat hieronder te zien is zal dus meerdere malen voorkomen tijdens het project. Onder het figuur staat beschreven wat er per fase gebeurd. Uitvoering Onderzoek Voorlopig Definitief Exploitatie Ontwerp
Ontwerp
Figuur 3 : Procesfases van een gebouw 1. Onderzoek De eerste fase van het proces is de onderzoeksfase. Tijdens de onderzoeksfase zal alles onderzocht moeten worden, de grond, de vergunningen, het thema van het gebouw etc. 2. Voorlopig ontwerp Bouwstudenten ontwerpen de gebouwen van De Wijk van Morgen. Na het inleveren van de scripties wordt er een winnaar gekozen uit al deze ontwerpen. De scriptie met het gewonnen ontwerp wordt het voorlopig ontwerp genoemd. 3. Definitief ontwerp Nadat de winnaar bekend is gemaakt van het ontworpen gebouw zal de tekening kritisch door vele betrokkenen en experts bekeken moeten worden zodat het ook echt gerealiseerd kan worden. Hieruit volgt het definitieve ontwerp. 4. Uitvoering Dit is de fase waarin het gebouw wordt gerealiseerd, de bouw van het object. 5. Exploitatie Deze fase start na de oplevering van het gebouw. Dit is de fase waarin de gebouwen/ruimtes verhuurd en verkocht gaan worden. Deze 5 fases zullen dus 4 keer doorlopen worden tijdens het project De Wijk van Morgen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 14
Hoofdstuk 5. Externe analyse In het hoofdstuk `Externe analyse` zullen de externe factoren die invloed hebben op De Wijk van Morgen in kaart worden gebracht. In de externe analyse zullen de meso en de macro analyse behandeld worden. Binnen de meso analyse komen de afnemers, de publieksgroepen, de toeleveranciers, de concurrenten en de intermediairs aan bod. Hierop kan door de Wijk van Morgen wel invloed uitgeoefend worden maar er is geen grote mate van controle. In de macro analyse komt DESTEP te pas. Dit zijn ontwikkelingen waarop De Wijk van Morgen geen of nauwelijks invloed op kan uitoefenen (demografisch, ecologisch,sociaal,technologisch,economisch en politiek). Marktfactoren Branche en marktomvang De Wijk van Morgen is een project dat niet onder een bepaalde branche valt. Er is dan ook geen sprake van een marktomvang. Doordat de Wijk van Morgen wel samenwerkt met de overheid, ondernemers en het onderwijs zijn er dus wel diverse branches waar de wijk mee te maken heeft. Hieronder zullen enkele van de branches waar De Wijk van Morgen mee samenwerkt kort worden toegelicht, zodat er een indruk verkregen kan worden van de verschillende branches die bij het project betrokken zijn. 1. Bouwnijverheid: ‐ Installatiebedrijven en bouwprojecten Trends : 1. Energiebesparende oplossingen worden gestimuleerd door subsidies. 2. Schaalvergroting en samenwerking om de rol van totaalaanbieder te kunnen invullen. 3. Strengere eisen van overheid op het gebied van energieprestaties van gebouwen. Kans : 4. Toenemende vraag naar Energie Prestatie Adviezen (EPA) door stijging energiekosten en energiebesparingplannen van overheid en bedrijfsleven. 2. Dienstverlening ‐ Architecten bureaus Trend : 5. Energie‐ en klimaatneutraal bouwen, herontwikkeling en renoveren staan op verzoek van overheid, maar ook particulieren en bedrijven hoog op de agenda. Kansen : 6. Initiatieven op het gebied van klimaatneutraal bouwen bieden kansen. 7. De vergrijzing leidt tot een veranderende vraag naar huisvesting, daarbij valt te denken aan concepten voor koopkrachtige senioren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen voor oudere senioren. 3. Industrie Bouwmaterialen 4. Kinderopvang en onderwijs 8. Voortgezet onderwijs Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 15
5.1 De meso analyse 5.1.1 Afnemersanalyse De afnemersanalyse is één van de bouwstenen om de externe omgeving van een onderneming in kaart te brengen. Het is een onderdeel van de externe analyse. De output van de afnemersanalyse dient ook als input voor de SWOT‐analyse. Het uitvoeren van een afnemersanalyse stelt een onderneming in staat om in te spelen op de kansen en bedreigingen die de afnemers met zich meebrengen. De Wijk van Morgen is een bijzonder project waarin wordt samengewerkt tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Het project is voor de afnemers te verdelen in drie fases, namelijk de bouwfase, de ervaringsfase en de exploitatiefase. Het project De Wijk van Morgen heeft een looptijd van 5 jaar. Het project is gestart met de bouw van gebouw 1, de Knikwoning, in september 2009 en het laatste object moet gerealiseerd zijn in 2013. Jaarlijks zal er 1 gebouw opgeleverd worden. Op dit moment zal het definitieve ontwerp van object gerealiseerd worden, een voorlopig ontwerp van object 3 en de onderzoeksfase van object 4. In de huidige situatie bevindt de Wijk van Morgen zich in de bouwfase van gebouw 1. Na de realisatie van gebouw 1 kom het in de onderzoeksfase terecht daarnaast komt ook fase 3 het verhuren van de kantoorruimtes aan bod. Het tweede object bevindt zich dan in de bouwfase. Bij iedere fase krijgt men te maken met andere afnemers/klanten. Hieronder zullen per fase de afnemers worden uitgewerkt. Fase 1: Bouwfase In de bouwfase heeft De Wijk van Morgen niet te maken met afnemers/ klanten van producten maar wel met afnemers van een dienst. Leerlingen en studenten die deelnemen aan het project nemen een dienst af. Deze dienst is het onderwijsprogramma “De Wijk van Morgen”. Dit houdt onder andere in het begeleiden van leerlingen en studenten tijdens het project op de bouwplaats maar ook op kantoor. Deze dienst wordt geleverd door de deelnemende onderwijsinstellingen, maar ook door de deelnemende partners van De Wijk van Morgen. De afnemers van de producten die De Wijk van Morgen levert komen later aan bod in fase 2 als de onderzoeksfase van start is gegaan. Ook worden in fase 2 weer diensten geleverd aan leerlingen en studenten maar ook aan bezoekers van de Wijk van Morgen. Fase 2: Ervaringsfase In de ervaringsfase krijgt De Wijk van Morgen met verschillende soorten klanten/afnemers te maken. Hieronder zullen een aantal potentiële afnemersgroepen genoemd worden. 1. Onderwijs (HBO, MBO en VMBO) Onderwijs is een belangrijke afnemers van De Wijk van Morgen. Ze bevinden zich in de gehele Euregio. De Wijk van Morgen is en wordt ontwikkeld en gerealiseerd met en door studenten. Hoe meer onderwijsinstellingen samenwerken met de wijk hoe meer praktijkervaring er kan worden opgedaan in een duurzaam gebouwde omgeving. Dit is weer belangrijk voor de ontwikkeling van de studenten. De Wijk van Morgen levert een dienst aan deze leerlingen namelijk een onderwijsprogramma in de vorm van praktijknabij leren. 2. Bouwbedrijven In de duurzaam gebouwde omgeving van De Wijk van Morgen kunnen bouwbedrijven producten onderzoeken of ontwikkelen. De Wijk van Morgen biedt de mogelijkheid om in een duurzaam Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 16
gebouwde omgeving producten op het gebied van duurzaamheid te testen, onderzoeken en te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze net als in de bouwfase kennis overdragen aan studenten die ze bijstaan in het praktijknabij leren. 3. Installatiebedrijven In de gebouwde omgeving is installatietechniek een belangrijke partner. Binnen De Wijk van Morgen kunnen ze in de onderzoeksfase producten testen, onderzoeken en ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze net als andere potentiële afnemers kennis overdragen aan leerlingen en studenten die deelnemen aan het project. 4. Woningcorporaties Woningcorporaties houden zich als hoofdtaak bezig met het verkopen en verhuren van panden en woningen. Naast het verhuren komen ook taken als onderhoud erbij kijken. In de onderzoeksfase kunnen de woningcorporaties nieuwe technieken onderzoeken in een bestaand duurzame omgeving zodat ze deze later kunnen toepassen in bestaande wijken. Bij het project zijn 3 woningcorporaties betrokken: Wonen Limburg, Woonpunt, Hestia groep. 5. Bezoekers Natuurlijk zijn er ook altijd geïnteresseerde die een soortgelijk project als de Wijk van Morgen willen bezoeken. Dit gebeurd al tijdens de bouwfase, loopt op als het eerste gebouw gerealiseerd is, zal weer stijgen als het tweede gebouw voor expositie gebouwd is en zal op zijn top zijn wanneer de hele wijk gerealiseerd is. Naast het onderzoeken en ontwikkelen van producten is er ook de mogelijk om in de expositieruimte een stand in te richten waar de producten en diensten op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving van het betreffende bedrijf kunnen worden tentoongesteld. Zo kunnen bezoekers van de Wijk van Morgen kennis maken met de producten en diensten van het bedrijf die gebruikt worden in een duurzame omgeving. Ook andere bedrijven en studenten kunnen hiermee kennis maken. Daarnaast wordt tegelijk met fase 2 ook fase 3 gestart. In ieder object komen er kantoor ruimtes. Er zal de mogelijkheid zijn om deze ruimtes te verhuren aan potentiële huurders. Fase 3: Exploitatie Na de bouwfase en ervaringsfase krijgt elk object ook te maken met de exploitatiefase. Dit is de fase dat de gebouwen verhuurt of verkocht gaan worden aan potentiële kopers of huurders. Potentiële kopers/huurders zijn bedrijven die een kantoor of onderzoeksruimte zoeken. Men richt zich hier niet op een specifieke groep. Wel is het zo dat het Avantis bedrijventerrein zich voornamelijk richt op bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid en technologie. Op dit moment is er nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren als De Wijk van Morgen compleet is gerealiseerd. Het is belangrijk dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt aangezien dit invloed heeft op belangrijke gegevens zoals de exploitatie. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 17
5.1.2 Concurrenten Het vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel van Porter is uitstekend geschikt om de concurrentie in kaart te brengen. Omdat De Wijk van Morgen soortgelijke projecten juist stimuleert is het lastig om van concurrentie te praten. Onderstaan wordt duidelijke hoe dit zich vormt in De Wijk van Morgen. 1. Toetreed barrières Voor nieuw komende bedrijven zijn er altijd barrières om de markt te betreden. ‐ Benodigde kapitaal Bij een project zoals De Wijk van Morgen is het benodigde kapitaal bijvoorbeeld een barrière. Een nieuw project waarbij gebouwen gebouwd worden en waar ook nog eens de nieuwste technologieën gebruikt worden kost een hoop geld. ‐ Toegang tot distributiekanalen Wat ook een toetreed barrière is, is de toegang tot de distributiekanalen. Onder een distributiekanaal wordt elke wijze verstaan waarlangs leveranciers en afnemers, producten en diensten kunnen leveren en via welke leveranciers en afnemers met elkaar kunnen communiceren. Het is niet altijd gemakkelijk alle bedrijven /organisaties/afnemers te bereiken die je wilt wanneer je een nieuw bedrijf bent. Bedrijven die allang in het “wereldje” zitten weten precies hoe ze iedereen moeten bereiken. Er bestaan namelijk veel verschillende distributiekanalen en je weet niet hoe men het beste te bereiken is. Op dit moment wordt er veel gecommuniceerd via internet, wat daarom ook een eerste advies is voor dit nieuwe project. 2. De macht van afnemers ‐ Onderwijs De Wijk van Morgen wil het onderwijs stimuleren om te participeren in de wijk. In de vorm van informatiemiddagen, opdrachten als het inrichten van het interieur of stages. De macht van de afnemers, hier het onderwijs, is om naar andere projecten/ bedrijven te gaan voor stage of informatiemiddagen. Het is dus van belang goed te communiceren naar het onderwijs dat dit mogelijk is en om ze hierover enthousiast te maken. ‐ Bouwbedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties De Wijk van Morgen wil dat bouwbedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties participeren in het project. Niet alleen om hulp te verkrijgen in het bouwen van de gebouwen maar ook dit project is voor hun leerzaam omdat ze met duurzame technieken werken die ze zelf nog niet gebruiken. Dit wil De Wijk van Morgen ook stimuleren bij dezen bedrijven nadat het project is afgerond. Het is belangrijk deze leerervaring voor de bedrijven te communiceren, ze kunnen heel vlug andere projecten doen die voor hun veel makkelijker zijn. ‐ Bezoekers De wijk van Morgen wil graag bezoekers betrekken naar de Wijk van Morgen om ze te informeren over de nieuwste technieken en over duurzaamheid. Dit zal vooral moeten gebeuren wanneer het tweede gebouw gerealiseerd is. Er zal dus ook goed gecommuniceerd moeten worden dat men de wijk ook gewoon kan bezoeken. Afnemers zullen snel een andere activiteit kiezen om te gaan in hun vrije tijd dus de Wijk van Morgen moet de bezoekers enthousiast maken. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 18
3. Substituten Het is voor een project als De Wijk van Morgen complex om substituten te bepalen. Je kunt bij De Wijk van Morgen de substituten in drie categorieën indelen; ‐ Als stageplaats Wanneer je kijkt naar de doelgroep onderwijs/ studenten zijn alle andere bedrijven waar stage gelopen kan worden in de bouw of techniek substituten. Denk aan bouwbedrijven/ installatiebedrijven die niet samenwerken met De Wijk van Morgen. ‐ Als bouwproject Wanneer je kijkt naar de bouwbedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties zijn voor hun andere bouwprojecten substituten. Er zijn meerdere projecten/ werkopdrachten voor hun om hun tijd in te besteden. ‐ Als uitstapje En wanneer je naar de bezoekers kijkt, die De Wijk van Morgen gebruiken als uitstapje in hun vrijetijdsbesteding zijn andere uitstapjes waar men naar toe kan gaan in hun vrije tijd een substituut. Hierbij moet het natuurlijk wel een overeenkomst hebben met De Wijk van Morgen. Denk aan een ander bouwproject of andere gebouwen die duurzaamheid als onderwerp hebben. Kamp C en Centrum Duurzaam Bouwen zijn hier goede voorbeelden van. 4. De macht van leveranciers Een project als De Wijk van Morgen heeft te maken met veel leveranciers. Leveranciers voor de benodigdheden op kantoor en leveranciers voor bouwmaterialen. (voor een volledig overzicht van de leveranciers van De Wijk van Morgen, zie paragraaf 5.1.3 toeleveranciers) Leveranciers hebben de macht om hun kwaliteit te verlagen of om hun prijzen te verhogen omdat ze makkelijk kunnen overstappen naar andere bedrijven. Het is daarom belangrijk om met deze leveranciers contracten af te sluiten om dit te voorkomen en het als een samenwerkingsverband te zien. Ook is het belangrijk om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 5. De rivaliteit op de markt Uit het model van Porter blijkt hoe belangrijk het is om de concurrentie nauw in de gaten te houden. Het is dan ook van belang deze concurrenten in een vroeg stadium in beeld te hebben. De Wijk van Morgen heeft geen directe concurrenten. Dit komt vergelijkbare projecten in Nederland juist gestimuleerd worden door De Wijk van Morgen en wellicht juist als partners gezien kunnen worden. Onderstaand een overzicht hiervan; ‐ RWTH campus Aken Dit is een van de belangrijkste universiteiten op het gebied van nieuwe technologieën in Europa. Hier wordt samen met het bedrijfsleven research gedaan naar nieuwe oplossingen en producten op de gebieden Nieuwe Energie, Automotive, ICT, Producttechnologie en Nieuwe Materialen. - Green park Venlo 6 Een marktgedreven en kennisintensief businesspark waar intensief wordt samengewerkt met de wetenschap. Op het Green park wordt een kantoorcomplex gerealiseerd genaamd Villa Flora. Villa Flora combineert de nieuwste Nederlandse technologie op het gebied van klimaatbeheersing uit de glastuinbouw met het gebruik van veel glas. Het dient als inspiratie voor de toekomstige 6
www.venlogreenpark.nl Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 19
bouw van woningen, scholen en zorginstellingen. Het voorziet in haar eigen energiebehoefte, is CO ‐neutraal en hergebruikt organisch afval in een duurzame kringloop. ‐ Christiaan Huijgens college Eindhoven: de eerste CO2‐Neutrale energieleverende school in Nederland. 7 ‐ Aviation Valley Maastricht: een zeer groen en duurzaam bedrijventerrein. Liefst 40% van het totale gebied van 96 hectaren wordt ingericht als centraal groengebied. 8 AviationValley kent een zeer modern systeem voor watermanagement. Het regenwater wordt naar centrale bassins geleid, en vervolgens geïnfiltreerd in de ondergrond. In het centrale rioolstelsel is permanent voldoende bluswater beschikbaar. ‐ Vergelijkbaar project in België Kamp C. in Westerloo: Het project Kamp C is opgezet om duurzaam bouwen en wonen op een onafhankelijke manier te promoten voor een zo breed mogelijk publiek. Het terrein bestaat uit een informatiecentrum, demonstratiewoning, tentoonstelling en een bedrijvenzone. Concurrentie Wat wel als concurrentie gezien kan worden voor De Wijk van Morgen zijn bedrijven die kantoorruimtes verhuren. Denk hierbij aan Regus en het World Trade Centrum. 7
http://www.huygenscollege.nl/ www.aviationvalleybusinesspark.nl 8
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 20
5.1.3 Toeleveranciers Als een bedrijf niet beschikt over de nodige materialen of mankracht, kan het niet produceren of iets op de markt brengen. Het is daarom ook belangrijk om tijd te besteden aan de analyse van toeleveranciers. Het is namelijk belangrijk voor je onderneming om het inkoopproces goed in de gaten te houden om kosten te kunnen besparen. Overzicht van leveranciers Facilitaire leveranciers Wat wordt er geleverd Leverancier Hogeschool Zuyd Administratieve opdrachten en voor materialen evenementen. Document House Limburg Print en kopieerapparaten en materiaal. Overtoom Print & kopieerapparaten, schrijfwaren Asito Verzorgt de schoonmaak. Schreijen Lippers Drukwerk. Hansos Koffie, thee en andere benodigdheden hierbij. Liof business centers Verlichting, vloerbedekking, muur en plafond, luxaflex, verwarming KPN Internet en telefoon Leveranciers bouw Leverancier Boels Destil B.V Mammoet Gorissen Grondverzet Akkoord Vlechtersbedrijf L.W.J. Meulenberg HBR Prefab beton Houthandel Gerrit Janssen Staalbouw Beek b.v Wat wordt er geleverd Adviseur bouwfysica Adviseur grondonderzoek & fund Onderhoud keten/ ruimten bouwplaats Bouwplaatsvoorziening Kramerijen Kraanverhuur Bouwmaterialen Bouwafval Sloopwerken Grondonderzoek Verkennend bodemonderzoek Grondwerk Wapening Levering beton Betonpompen Betonblokken Bekisting Metselwerken Metselprecisie Breedplaatsvloeren Prefab traptreden zuidentree Plaatmateriaal & Balkhout Staalconstructies Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 21
5.1.4 Publieke groepen 1. Financiële instellingen ‐ Senter Novem 9 Senter Novem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en voert overheidsbeleid uit op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Senter Novem is op 1 mei 2004 ontstaan uit de fusie tussen Senter en Novem. Deze nieuwe organisatie bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. SenterNovem draagt hiermee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in ons land en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu. ‐ Deloitte 10 Deloitte is een merknaam waaronder tienduizenden toegewijde professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, cunsulting, financiële advisering, risk management en belastingadvies. Deze firms maken onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu, een zwitserse Verein (DTT). Elke memberfirm is actief in een bepaald gebied en onderworpen aan de wetgeving en professionele regelgeving het land of landen waarin wordt geopereerd. DTT heeft een coordinatie functie en is niet actief betrokken bij de dienstverlening. ‐ Aon 11 Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 11 vestigingen met 1.600 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon‐netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 37.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York
2. Media ‐ TVL 12 Tv Limburg is een regionale televisiezender in de Nederlandse provincie Limburg. De zender is ontstaan op 1 januari 2004 uit een fusie van RTN en Tv Totaal. Sinds het begin van haar uitzendingen is de zender meerdere keren in opspraak gekomen wegens overduidelijke sluikreclame in veel van haar programma's. TVL zendt in de gehele provincie uit en heeft acht edities. TVL is ook te bekijken via een live‐stream op internet. ‐ Mediamens 13 Mediamens is een bureau voor communicatie, design en nieuwe media. Ze bedenken, adviseren en produceren. Met het team van professionals selecteren ze aan de hand van de vraag de geschikte media, sluiten we aan bij de doelstelling, richten ze zich op de doelgroep én houden ze rekening met het beschikbaar budget. 9
www.senternovem.nl 10
www.deloitte.com www.aon.nl 12
www.tvl.nl 13
www.mediamens.nl 11
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 22
De designers ontwerpen opvallende logo’s, huisstijlen, brochures, kranten, flyers, posters, advertenties, websites en (digitale) nieuwsbrieven. Mediamens heeft bijzondere affiniteit en ervaring met nieuwe media en internetcommunicatie. De ontwikkelaars van Mediamens programmeren webapplicaties op maat. Het ontwikkelde Content Management Systeem Merlin, dat Media Mens heeft ontwikkeld, vertaalt communicatieconcepten naar internet, intranet of extranet. Door de eenvoud van dit systeem is het mogelijk om vervolgens zelf je eigen website te beheren. Een ander door Mediamens ontwikkeld product dat zich onderscheidt in eenvoud is Mailmens: een gebruiksvriendelijke tool die je in staat stelt zelf snel en eenvoudig uw digitale nieuwsbrieven samen te stellen en te versturen. 3. Overheid Belangrijke partijen voor De Wijk van Morgen zijn Provincie Limburg en Gemeente Heerlen. Deze zijn beide ook sponsor/ partner van de wijk. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 23
5.2 De macro analyse In de macro‐analyse zal gebruikt worden gemaakt van de DESTEP. Dit zijn externe factoren waar het bedrijf zelf geen invloed op heeft. DESTEP staat voor; D ‐ Demografische factoren E ‐ Economische factoren S ‐ Sociaal‐ culturele factoren T ‐ Technologische factoren E ‐ Ecologische factoren P ‐ Politiek – juridische factoren 5.2.1 Demografische factoren De demografische factoren zijn belangrijk voor een project als de Wijk van Morgen. Door veranderingen in de samenstelling en spreiding van de bevolking komen er ook veranderingen in de behoefte van de bevolking . In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke demografische ontwikkelingen invloed hebben op het project en op welke manier. 1. Bevolkingsontwikkeling In de Euregio Maas‐Rijn is er sprake van bevolkingsafname. Provincie Limburg (NL) en de regio Aachen krijgen het sterks te maken met deze afname zoals te zien is in tabel 1 onderstaand. In de overige regio’s is een duidelijke groei te zien. Een belangrijke factor voor de bevolkingsafname is het vertrekoverschot. Door het dalende aantal inwoners ontstaat er nu de mogelijkheid om huizen te slopen en op een duurzame manier weer te herbouwen. Zo wordt er gewerkt aan verbetering van de leefomgeving van mensen. Van de andere kant heeft bevolkingsafname tot gevolg dat er in de toekomst ook minder potentiële klanten zijn die de woningen van De Wijk van Morgen kunnen kopen. 14
Tabel 4: Ontwikkeling van de bevolking Euregio Maas‐Rijn 1990‐2020 Te zien is dat de bevolking van 2010 tot 2020 groeit in de eerste 3 regio’s en daalt in de laatste twee. Deutschsprachtige Gemeinsschaft Belgiens ; Een stijging 1,6% Provincie Luik; Een stijging van 3,1% Provincie Limburg (Belgie); Een stijging van 2,1% Provincie Limburg (Nederland); Een daling van 6%! Regio Aken; Een daling van 3,2 % 14
EIS‐ euregio_Maasrijnincijfers 2007.pdf Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 24
2. Vergrijzing Vergrijzing betekent dat er een toename van het aantal 65 plussers in de totale bevolking is. Parkstad Limburg is de eerste regio in Nederland waar vergrijzing al in volle gang is. In tabel 2 is te zien dat het aantal 65 plussers in de komende jaren alleen maar toeneemt. Tabel 5: Bevolking Limburg 2004 ‐ 2035 15 De Wijk van Morgen zal er rekening mee moeten houden dat een groot deel van hun potentiële klanten ouder zijn. Een voorbeeld van een manier waarop ze hier nu al rekening mee houden is de ontwikkeling van de levensloopbestendige woning. Hiermee kunnen ouderen langer in hun zelfbehoeften voorzien zodat ze niet naar een verzorgingstehuis hoeven. 3. Vergroening/Ontgroening Indien er sprake is van een daling van het aantal jongeren spreekt men van ontgroening. Wanneer er sprake is van een stijging van het aantal jongeren dan spreekt van vergroening. Naast de vergrijzing heeft Parkstad en omliggende regio’s ook te maken met ontgroening. Dit komt ook naar voren in het strategisch trendrapport van de Provincie Limburg. Zoals te zien is de tabel loopt het aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 14 jaar sterk terug. De reden hiervoor is dat steeds meer jongeren uit de regio vertrekken omdat hun kansen buiten de regio op werk op niveau groter zijn. Voor de Wijk van Morgen is dit natuurlijk een bedreiging omdat potentiële klanten maar ook werknemers Limburg verlaten. Om dit te voorkomen moet er voldoende aandacht zijn voor de ontwikkeling van werkgelegenheid op niveau. Banenrijk Limburg is een van de initiatieven in samenwerking met de Provincie Limburg en het bedrijfsleven om de instroom van hoogopgeleiden te stimuleren en de uitstroom van hoogopgeleiden te voorkomen. Kansen en bedreigingen Kans 1; Vergrijzing Bedreiging 1; Bevolkingsafname Bedreiging 2; Men wil wonen en werken boven in Nederland of zelfs in het buitenland. 15
Strategisch trendrapport provincie Limburg Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 25
5.2.2 Economische factoren 1. Economische groei In tabel 3 is te zien dat in de periode 2002 – 2007 de economische groei in Limburg sterk fluctueert ten opzicht van Nederland. Het ING economisch bureau verwacht dat er in 2010 een positieve economische groei zal zijn voor alle provincies. 16
Tabel 6: Economische groei in Limburg 2002 – 2007 17
Tabel 7: Economische groei in Nederland en provincies 2008‐2010 Limburg verkeerd op dit moment nog in de economische crises. Voor de Wijk van Morgen kan dit betekenen dat bedrijven niet snel willen deelnemen aan het project omdat ze het te risicovol vinden om bijvoorbeeld grote investeringen te doen in deze economisch slechte tijden. Naast deze bedreiging kan het ook een kans betekenen. Bedrijven richten zich in deze tijden op innovatie en willen zich richten op nieuwe technieken om kansen in de markt te benutten. Dit kan zich ontwikkelingen in een kans voor de Wijk van Morgen. Bedrijven willen hun nieuwe technieken en ontwikkelde producten testen in een praktijk omgeving. De Wijk van Morgen biedt deze aan. Daarnaast kunnen ze ervaringen delen met andere partijen die betrokken zijn bij het project. De Wijk van Morgen moet ervoor zorgen dat ze als een project gezien worden waar bedrijven zich kunnen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Wanneer de economische crisis over is, want zoals je ziet zit er een groei in de economie, zullen deze twee factoren omdraaien van kans naar bedreiging en van bedreiging naar kans. 16
17
Economische_groei_Limburg.pdf Economische_groei_Nederland.pdf Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 26
2. Ontwikkeling van R&D uitgaven In grafiek 7 is de ontwikkeling van de research en development uitgaven van bedrijven, universiteiten en researchinstellingen te zien van het jaar 1999 tot en met 2007. Er zijn geen gegevens bekend over het jaar 2008 en 2009. In Nederland is een lichte stijging te zien van het aantal uitgaven. In Limburg is er na 2005 sprake van een sterke afname in de uitgaven. Het is voor de Wijk van Morgen belangrijk dat deze uitgaven hoog liggen, wanneer dit niet zo is kan een project als de Wijk van Morgen niet voort blijven bestaan. 18
Grafiek 6: uitgaven aan ´research and development` door bedrijven, universiteiten en researchinstellingen in Limburg en Nederland 3. Stijging energiekosten De energiekosten per huishoudens stijgen jaarlijks. Een oplossing zoals 0‐ energie woningen komen hierdoor steeds meer in trek. 19
Grafiek 8 : Stijging energiekosten 2002 en verder Kansen en bedreigingen Kans 2; Economische groei in Limburg Kans 3; Ontwikkeling R&D uitgaven Kans 4; Stijging energiekosten 18
19
R&D_Nederland.pdf http://www.essenscia.be/NL/Actualiteit‐Pers/Persberichten/page.aspx/1392?xid=2134 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 27
5.2.3 Sociaal‐ culturele factoren Trend algemeen 1. Bewuster consumeren is de trend Met bewuster consumeren wordt hier niet alleen bedoeld dat men beter op hun eigen geld let maar ook dat klanten graag iets kopen wat milieubewust is. 2. Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu
Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse consumenten steeds meer aandacht hebben voor gezondheid en milieu. 80% van de ondervraagde zou kiezen voor een product dat goed is voor gezondheid en milieu. Hierbij komt wel dat het niet (veel) duurder moet zijn als een soortgelijk product dat niet voor gezondheid en milieu staat. 3. Een socialere samenleving Mede door de technische vooruitgang worden mensen onafhankelijker en afstandelijker. Uit het strategisch bevolkingsonderzoek 2009 van de provincie Limburg komt naar voren dat 46% van de Limburgse bevolking voor een meer sociale samenhang is van de samenleving. 4. Eenpersoons huishoudens groeit Uit onderzoek is gebleken dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de omgeving van Heerlen licht groeit. Het aantal meerpersoonshuishouden daalt licht. Dit heeft te maken met het steeds meer individueler worden van de bevolking. Zo komen er meer alleenstaanden en minder gezinnen. 5. Men is meer tijdefficiënt Men gaat tegenwoordig steeds efficiënter met zijn of haar tijd om. “Tijd is geld” is voor vele een motto tegenwoordig. 6. Bereikbaarheid wordt steeds belangrijker Men vind bereikbaarheid steeds belangrijker. Het bedrijf moet makkelijk te bereiken zijn op verschillenden manieren, met openbaar en particulier vervoer. De Wijk van Morgen Voor een project als De Wijk van Morgen is het zeer gunstig dat men zich bezig houdt met milieubewuste producten. De Wijk van Morgen zal op deze manier ook interessanter zijn voor deze mensen. Voor de Wijk van Morgen is dit een belangrijk aspect om mee te nemen in de doelen/strategie. De Wijk van Morgen speelt hier op in door regelmatig contactmomenten te hebben met alle medewerkers en partners. Dit heeft invloed op De Wijk van Morgen omdat ze bezig zijn met woningen bouwen. Er zal dus rekening gehouden kunnen worden dat er ook een woning komt dat niet gemaakt is op een heel gezin. Dit heeft nadelen voor projecten als de Wijk van Morgen die op zoek zijn naar partners die geld, tijd en kennis in het project willen steken. De Wijk van Morgen is prima te bereiken met eigen vervoer met het openbare vervoer is het wel een opgave. Dit heeft verder geen grote invloed op potentiële klanten of partners omdat deze vaak eigen vervoer hebben, het nadeel ligt vooral bij de studenten die aan het project meewerken. Wellicht zullen er studenten de stageplek afwijzen door het feit dat de werkplek niet goed te bereiken is met openbaar vervoer. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 28
Kansen en bedreigingen Kans 5; Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu Kans 6; Een socialere samenleving Kans 7; Eenpersoons huishoudens groeit Bedreiging 3; Bewuster consumeren Bedreiging 4; Men is meer tijdefficiënt Bedreiging 5; Bereikbaarheid wordt steeds belangrijker 5.2.4 Technologische factoren 1. Technologische ontwikkelingen Het aanbod in technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid neemt toe. Om rekening te houden met wat er op de markt speelt op het gebied van technologie moet er constant gewaakt worden op nieuwe ontwikkeling in de markt ; ‐ Warmtepomptechnologie 20 Warmtepomptechnologie is één van de nieuwste ontwikkelingen op de markt. Een warmtepomp brengt duurzame omgevingswarmte van een laag temperatuurniveau naar een hoger bruikbaar temperatuurniveau. ‐ Ruimte‐ managementsysteem 21 Dit is een innovatief systeem waarmee de capaciteit van het gebouw beter kan worden benut. Dit systeem heeft verschillende voordelen: 1. Daling van de facilitaire kosten; doordat de installaties worden afgestemd op het gebruik van de ruimtes. Zal een ruimte niet onnodig verlicht of verwarmd worden. 2. Gebouwbeveiliging; met het systeem kan er worden gekeken of het gebouw leeg is zonder alle ruimtes te moeten checken. 3. Minder investeringen; betere benutting van bestaande ruimtes. 2. Social media Onder social media worden pagina’s bedoeld als Hyves, Twitter en Linked in. Dit soort sites worden meer en meer gebruik door alle internet gebruikers. Het is belangrijk voor De Wijk van Morgen om deze sites daarom ook te gebruiken, hiermee breng je het bij velen onder de aandacht. Kansen en bedreigingen Kans 8; technologische ontwikkelingen Kans 9; Social media 20
www.duurzaamtechniek.nl http://www.cofely‐gdfsuez.nl/nl/markten/gebouwen/ruimtemanagementsysteem.html 21
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 29
5.2.5 Ecologische factoren Onder ecologische factoren worden de aandacht voor het milieu en verantwoordelijk gebruik van grondstoffen verstaan ‐ Regio 1. Plastic inzamelen 22 In Nederland zijn er al 350 gemeenten die mee doen aan het inzamelen van plastic. Doordat het plastic afval gescheiden wordt van het overige afval is er een efficiënte verwerking mogelijk. Het verzamelde plastic wordt opnieuw gebruikt als grondstof voor verschillende producten. Dit zorgt voor een beter milieu en lagere CO2 uitstoot omdat er minder afval verbrand wordt. Het is een kans om een innovatieve manier van scheiding van het afval te creëren in de wijk. 2. Heerlen gaat voor een beter milieu 23 In de gemeente Heerlen wordt er aandacht besteed aan een beter milieu. Zo worden het gebruik van openbaar vervoer en de fiets of lopen gestimuleerd. Ook wordt er aandacht geschonken aan het subsidiëren van duurzame, energiebesparende maatregelen. 3. Duurzaam ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple‐P benadering Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Dit is bij zeer veel bedrijven maar vooral ook vanuit de individuen in opkomst. ‐ Euregio 4. Cradle to Cradle in opkomst Cradle to Cradle is een concept dat steeds bekender wordt onder de mensen. Het concept streeft naar het in harmonie leven met de natuur zonder daarbij op economische gebied in te leveren. Dit houdt in dat materialen, nadat hun levenscyclus als het ene product eindigt, veranderd in andere producten zonder kwaliteitsverlies of restproducten. De Wijk van Morgen sluit goed aan op dit concept en kan deze term daarom ook gebruiken in hun promotie acties zodat men al een herkenningspunt heeft. 5. Klimaatverandering 25 Klimaatsverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of de klimaat over een bepaalde periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur en van de gemiddelde hoeveelheid neerslag op aarde. De temperatuursveranderingen hebben invloed op de ijskappen en gletsjers die als gevolg van de recente opwarming van de aarde, versneld afsmelten. Tegenwoordig staat klimaatverandering volop in de belangstelling vanwege de momenteel geobserveerde opwarming van de aarde. Doordat dit flink in de belangstelling staat worden mensen bewuster van het milieu. Dit is belangrijk voor bedrijven of projecten als De Wijk van Morgen. De interesse zal hierdoor hoger liggen. Ze vinden het eerder een goed initiatief om deze reden. 22
http://www.plasticheroes.nl http://heerlen.groenlinks.nl/verkprog06 24
www.wikipedia.org/wiki/mvo 25
www.wikipedia.org/wiki/klimaatverandering 23
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 30
7. Groene, verantwoorde , ecologische producten (euregio) De helft (48%) van de Nederlanders is bereid meer te betalen voor producten of diensten van bedrijven die aan MVO doen. 26 Kansen en bedreigingen Kans 10; Plastic inzamelen Kans 11; Heerlen gaat voor een beter milieu Kans 12; Duurzaam ondernemen Kans 13; Cradle to cradle in opkomst Kans 14; Klimaatverandering Kans 15; Groene, verantwoorde, ecologische producten 26
Persbericht “Marketresponse 2007” Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 31
5.2.6 Politiek – juridische factoren Om bedrijven te stimuleren in duurzame maatregelen zijn er subsidies die kunnen worden aangevraagd. Voor de Wijk van Morgen is dit een belangrijke factor. Hieronder worden een aantal huidige belangrijke regelingen en subsidies opgesomd: 1. Investeringsregeling bespaar en verdien 27 De investeringsregeling bespaar en verdien is een regeling van de Kamer van Koophandel. Het doel van de investeringsregel is het stimuleren van duurzaam ondernemen door ondernemers te informeren over energiebesparende maatregelen en een bijdrage te leveren in de financiering om een maatregel uit te voeren. Dit is daarom gunstig voor De Wijk van Morgen. 2. Subsidie bevordering economische ontwikkeling, Limburg 28 Bij de Provincie Limburg kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die de economie in Limburg te stimuleren. Ook dit heeft betrekking op het project De Wijk van Morgen. 3. Subsidie deelname programma innovatie stimulering 29 MKB‐bedrijven kunnen bij de provincie een aanvraag indienen tot deelname aan het programma innovatiestimulering. Doel van het programma is het stimuleren van technologische vernieuwing in het midden‐ en klein bedrijf. Ook deze subsidie heeft betrekking op De Wijk van Morgen. 4. Energie‐investeringsaftrek 30 Regeling om bedrijven die zich bezig houden met het verhuren van panden te stimuleren woningen energiezuiniger te maken. Eis aan deze regeling is dat de woning na de maatregelen moet beschikken over energielabel B of twee stappen vooruit moet zijn gegaan. De Wijk van Morgen sluit aan op deze regeling en stimuleert het. 5. Limburgse energie subsidie 31 Deze regeling biedt Limburgse huiseigenaren, scholen en clubs een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten van diverse energiebesparende maatregelen. Ook deze regeling heeft betrekking op De Wijk van Morgen. 6. BPM‐maatregel BPM is de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen. Dit is een aanschafbelasting op motorvoertuigen. Met deze maatregel wil de overheid de aanschaf van zuinige personenauto's stimuleren en daarmee het aandeel zuinige personenauto's vergroten. Zuinige auto's verbruiken minder brandstof en produceren daarom minder CO2. Daarmee wordt het broeikaseffect tegengegaan. Dit is een van de doelstellingen van het Kyoto‐protocol en de daaruit voortkomende Uitvoeringsnota Klimaatbeleid van het VROM. 27
http://www.bespaarenverdien.nu/ https://portal.prvlimburg.nl/esubsidie/page.jsp?ref=beo 29
www.antwoordvoorbedrijven.nl 30
http://www.energiegids.nl/subsidies/overzicht.tiles?gclid=CIzL8ZWM4p0CFVtB3godAXyBMw&news_guid=9ef
35b68‐368e‐4a61‐a1f2‐cd82520def6d&type=subsidienieuws 31
http://www.limburger.nl 28
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 32
7. De wet milieubeheer Deze wet zegt dat je dingen waarvan je weet (of vermoedt) dat ze nadelige gevolgen hebben voor het milieu niet doet of dat je tenminste maatregelen neemt om die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan maken. De wet legt hier een duidelijke verantwoordelijkheid bij elke burger om initiatief te tonen. Het is belangrijk voor de bouwbedrijven en installatiebedrijven die partner zijn met De Wijk van Morgen van deze wet afweten en zich hieraan houden tijdens de werkzaamheden aan De Wijk van Morgen. 32
8. Invoering energielabel Een belangrijke ecologische factor is het sinds 1 januari 2008 verplicht gestelde energielabel voor een woning. Het voordeel van een energielabel is dat het een overzicht duidelijk zichtbaar maakt hoe energiezuinig of onzuinig een woning is. De Wijk van Morgen moet zorgen voor een energielabel die minimaal A++ of “passief” is voor de te realiseren gebouwen. Een energielabel mag alleen worden toegekend door een erkende adviseur. Er zijn ook kosten verbonden aan een energielabel. De kosten ervan worden bepaald door de adviseur en liggen gemiddeld rond de 200 euro. Deze kosten zullen afhankelijk zijn van de woning. Doordat dit energielabel bestaat komt er een positiever beeld op De Wijk van Morgen vanuit consumenten. Figuur 9: Energielabel Kansen en bedreigingen Kans 16 ; Stimulering van duurzaamheid Kans 17 ; Invoering energielabel 32
www.energielabel.nl Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 33
Hoofdstuk 6. SWOT analyse De SWOT‐ analyse staat voor Strengths, Weaknesses, Oppurtunities en Threaths. ( de sterktes en zwaktes zijn conclusies uit de interne analyse, de kansen en bedreigingen zijn conclusies uit de externe analyse) Deze SWOT‐ analyse met daaraan gekoppeld de confrontatiematrix vormen de basis voor het strategische gedeelte in het marketingplan. Sterktes Intern 1. Koploper op het gebied van duurzaamheid 2. Energiezuinige wijk 3. De wijk maakt veel gebruik van de inzet van studenten 4. Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven 5. Goede bereikbaarheid met de auto 6. Deskundigheid van verschillende vakgebieden door samenwerking met derden Zwaktes 1. Onvoldoende ervaring op grond van duurzaam bouwen 2. Het werken met studenten kan ook een zwakte zijn door onvoldoende werkervaring 3. Te weinig bekendheid van het project 4. Slecht bereikbaar met openbaarvervoer 5. Geluidshinder van de snelweg 6. Financiële haalbaarheid 7. De communicatie tussen verschillende partijen Kansen Extern 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Vergrijzing Economische groei in Limburg Ontwikkeling R&D uitgaven Stijging energie kosten Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu Een socialere samenleving Eenpersoons huishoudens groeit Technologische ontwikkelingen Social media Plastic inzamelen Heerlen gaat voor een beter milieu Duurzaam ondernemen Cradle to cradle in opkomst Klimaatverandering Groene, verantwoorde, ecologische producten Stimulering van duurzaamheid Invoering energielabel Bedreigingen 1. Bevolkingsafname 2. Men wil wonen en werken boven in Nederland of zelfs in het buitenland. 3. Bewuster consumeren 4. Men is meer tijdefficiënt 5. Bereikbaarheid wordt steeds belangrijker 6. Onvoldoende aandacht voor de wijk van externe organisaties 7. Nieuwe toetreders op gebied van duurzaam bouwen 8. Economische crisis
Tabel 10 : SWOT‐analyse De Wijk van Morgen Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 34
6.1 Confrontatiematrix In de confrontatiematrix maak ik gebruik van de drie sterkste punten, de drie zwakste punten, de drie beste kansen en de drie ergste bedreigingen uit de SWOT analyse. Dit omdat op deze manier de confrontatiematrix overzichtelijker is en zodat de focus van de strategie op de belangrijkste punten is gebaseerd. Hieronder volgt een motivatie voor deze top 3 keuzes. Sterktes 1. Koploper op het gebied van duurzaamheid Het centrale punt van de Wijk van Morgen is duurzaamheid. Doordat de Wijk van Morgen hier een proeftuin voor is zullen ze steeds de mogelijkheid hebben de nieuwste technieken uit te proberen. Het is een zeer belangrijke sterkte van de wijk. 2. Deskundigheid van verschillende vakgebieden door samenwerking met derden Deskundigheid van andere is cruciaal voor het project de Wijk van Morgen. Wanneer je geen andere contacten hebt zal het project niet voort kunnen bestaan. 3. Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven Uniek aan de Wijk van Morgen is het werken met zovele studenten. De wijk is een unieke ervaring voor studenten om praktijkgericht te leren en dicht bij het bedrijfsleven te komen. Ook zal er een doorlopende leerlijn ontstaan van VMBO, naar MBO, naar HBO. Dit is daarom zeker ook een sterkte die in de top 3 terecht komt. Zwaktes 1. Te weinig bekendheid van het project Belangrijk voor een project als de Wijk van Morgen is dat het bekend is bij de mensen. Het project is immers ook bestemd om men te informeren en enthousiastmeren over duurzaamheid. Tot nu toe is de Wijk van Morgen nog niet zeer bekend bij de buitenwereld. 2. Het werken met studenten kan een zwakte zijn door onvoldoende werkervaring Hoewel het uniek is om met studenten te werken kan het ook een knelpunt zijn. Studenten hebben begeleiding nodig wat tijd en geld kost. Ook kunnen plannen en uitvoeringen eerder verkeerd gaan. Vandaar dat dit punt in de top 3 van zwaktes komt te staan. 3. Financiële haalbaarheid Een project als de Wijk van Morgen kost heel veel geld. Buiten het feit dat er met de nieuwste producten op het gebied van duurzaamheid wordt gewerkt kan er ook veel mis gaan doordat alles nieuw is. Dit kan tot het gevolg hebben dat zaken opnieuw moeten worden gedaan. Het is lastig hier rekening mee te houden in de conceptbegroting. Financiële haalbaarheid is daarom zeker een top 3 zwakte in de confrontatiematrix. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 35
Kansen 1. Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu Een trend dat tegenwoordig onder de mensen speelt is aandacht voor gezondheid en milieu. Hier zit een kans in voor de Wijk van Morgen omdat er op deze manier meer geïnteresseerde zijn in het project. 2. Stimulering van duurzaamheid dmv subsidies Omdat de financiële haalbaarheid van het project een zwakte is, is deze kans zeer belangrijk. De Wijk van Morgen kan namelijk gebruik maken van deze subsidies omdat het project geheel in het teken staat van duurzaamheid. 3. Stijging energiekosten Doordat de energie prijzen stijgen in de huishoudens is dit een kans voor een project als de Wijk van Morgen waar gestreefd wordt naar 0‐energie woningen. Op deze manier wordt de interesse naar deze woningen groter en is dit dus een grote kans. Bedreigingen 1. Economische crisis De economische crisis heeft veel invloed op het bedrijfsleven, dus ook op een project als de Wijk van Morgen. De Wijk van Morgen heeft geld en materialen van andere bedrijven nodig die met hun partner willen zijn. Door de crisis zijn vele bedrijven niet geïnteresseerd op te sponsoren of in een partnership. De Wijk van Morgen is hier zeer afhankelijk van waardoor dit een belangrijke bedreiging is. 2. Nieuwe toetreders op het gebied van duurzaam bouwen Omdat veel mensen steeds meer geïnteresseerd zijn in gezondheid en milieubewustheid zijn ook vele bedrijven hier op in gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties. Het is belangrijk voor de Wijk van Morgen om deze nieuwe toetreders in de gaten te houden en ze proberen voor te blijven op het gebied van technologie. 3. Men wil wonen en werken boven in Nederland of zelfs in het buitenland Doordat veel mensen wegtrekken uit Limburg is er minder “klandizie” voor de Wijk van Morgen. Ook is het belangrijk omdat wanneer de wijk gerealiseerd is de generatie van nu in dit soort huizen zullen gaan wonen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 36
Confrontatiematrix Kansen 1. Groeiende aandacht voor gezond‐
heid en milieu Sterktes 1. Koploper op het gebied van duurzaamheid 2. Deskundigheid van verschillende vakgebieden door samenwerking met derden 3. Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven Zwaktes 1. Te weinig bekendheid van het project 2. Het werken met studenten kan een zwakte zijn door onvoldoende werkervaring 3. Financiële haalbaarheid Totaal Bedreigingen 2. 3. Stijging Stimulering energie van kosten duurzaam‐
heid dmv subsidies Totaal
1. 2. Nieuwe Economische toetreders crisis op het gebied van duurzaam bouwen 3. Men wil wonen en werken boven in Nederland of zelfs in het buitenland. SK1; 10 SK2; 10 SK3; 10 SB1; 4 SB2;9 SB3; 6 49 SK4; 4 SK5; 4 Sk6; 4 SB4; 6 SB5; 6 SB6; 3 27 SK7; 6 Sk 8; 5 SK 9;2 SB7; 6 SB8; 3 SB9; 8 30 ZK1; 6 ZK2; 7 ZK3; 4 ZB1; 2 ZB2; 8 ZB3; 6 33 ZK4; 0 ZK5; 4 ZK6; 0 ZB4; 2 ZB5; 4 ZB6; 0 10 ZK7; 7 ZK8; 10 ZK9; 3 ZB7; 3 ZB8; 7 ZB9; 2 32 28 40 19 27 37 26 Tabel 11: Confrontatiematrix De Wijk van Morgen Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 37
Toelichting In de confrontatiematrix worden de drie belangrijkste sterkten en zwakten ‘geconfronteerd’ met de drie belangrijkste kansen en bedreigingen. Voor de Wijk van Morgen is het belangrijk om bij elke confrontatie een belangrijke vraag te stellen; Confrontatie; Sterkte ‐ Kans → Kan met het sterke punt de kans benut worden? Confrontatie; Sterkte ‐ Bedreiging → Kan met het sterke punt de bedreiging afgewonden worden? Confrontatie; Zwakte ‐ Kans → Verhindert het zwakke punt het benutten van de kans? Confrontatie; Zwakte ‐ Bedreiging → Verhindert het zwakke punt het afwenden van de bedreiging? Per confrontatie is er in de matrix aangegeven hoe zwaar het antwoord weegt. ‐ 0 geeft aan totaal niet ‐ 10 geeft aan totaal wel Wanneer bij de sterktes hoog gescoord wordt zullen deze aandachtsgebieden indien mogelijk worden toegepast in de strategie. Wanneer bij de zwaktes hoog gescoord wordt zullen deze zoveel mogelijk bestreden moeten worden, ook dit zal in de strategie moeten worden vermeld. Met behulp van de SWOT‐analyse en de confrontatiematrix kan vervolgens het strategische gedeelte van het ondernemingsplan opgesteld worden. Strategische opties Uit de confrontatiematrix worden de belangrijkste kruisingen van sterkte‐ kans, zwakte‐kans, sterkte‐ bedreiging en zwakte‐ bedreiging gehaald. Alle kruisingen die een hoger cijfer scoren als een 6 worden hierin opgenomen. Op basis hiervan worden strategische opties bepaald. Vanuit hier wordt er verder gewerkt naar de marketingdoelen, de strategie en de positionering. Sterkte/kans SK1: Koploper op het gebied van duurzaamheid ‐ Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu Doordat er een groeiende aandacht voor gezondheid en milieu is dit gunstig voor een project als de Wijk van Morgen die de focus legt op duurzaamheid. Ze proberen zelfs de koploper op het gebied van duurzaamheid te zijn door te werken met de nieuwste materialen en technologieën op het gebied van duurzaamheid. Omdat het een proeftuin is, is hier de kans om deze uit te testen. Met dit sterke punt kan dus zeker de kans benut worden. In de communicatie uitingen is het belangrijk dit te vermelden. SK2: Koploper op het gebied van duurzaamheid ‐ Stimulering van duurzaamheid dmv subsidies Het project de Wijk van Morgen legt de focus op duurzaamheid. Er zijn vele stimuleringsfondsen voor dit soort projecten. Bij de P van Politiek in de marketingmix van de huidige situatie staat vermeld bij welke stimuleringsfondsen er nog een kans ligt. De sterkte kan de kans dus benutten. Het is belangrijk om dit terug te laten komen in de marketingdoelen. SK3: Koploper op het gebied van duurzaamheid ‐ Stijging energie kosten Doordat de Wijk van Morgen koploper is op het gebied van duurzaamheid is ook energie verbruik een belangrijk aspect. Het doel van de wijk is om 0‐ energie huizen te ontwikkelen. Omdat de energiekosten stijgen zullen huizen zoals in de wijk gebouwd worden meer in trek komen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 38
Sterkte/ bedreiging SB2: Koploper op het gebied van duurzaamheid ‐ Nieuwe toetreders op het gebied van duurzaam bouwen Omdat duurzaamheid zo in opkomst is komen er ook veel nieuwe toetreders op dit gebied. Het is belangrijk om de concurrentie in de gaten te houden en ze voor te blijven. Wanneer de sterkte “koploper op het gebied van duurzaamheid” door het in de gaten houden van de concurrentie gewaarborgd blijft zal de bedreiging afgewonden worden. SB9: Veel aandacht voor praktijkgericht onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven ‐ Men wil wonen en werken boven in Nederland of zelfs in het buitenland. Praktijkgericht onderwijs zal men stimuleren dat er ook genoeg werk hier te vinden is en op deze manier de bedreiging van het verhuizen verminderen. Het is dus belangrijk om stages aan te bieden aan zoveel mogelijk verschillende onderwijsinstellingen om dit in de breedste zin te stimuleren. Zwakte/ kans ZK2: Te weinig bekendheid van het project ‐ Stimulering van duurzaamheid dmv subsidies In dit geval verhinderd het zwakke punt, te weinig bekendheid van het project, het benutten van de kans namelijk de stimulering van subsidies. Wanneer de instanties die de subsidies verzorgen niet van jou project afweten zullen zij ook niet subsidiëren. Er zal dus naar deze instanties gecommuniceerd moeten worden ZK7: Financiële haalbaarheid ‐ Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu Doordat het financieel een duur project is moet er uitgekeken worden dat de focus wel blijft liggen op gezondheid en milieu. Duurzame materialen zijn tegenwoordig immers duurder dan “gewone” materialen. ZK8: Financiële haalbaarheid ‐ Stimulering van duurzaamheid dmv subsidies Degene die subsidies verstrekt wil vertrouwen hebben in het project. Doordat het project De Wijk van Morgen zeer duur is zal de zwakte, financiële haalbaarheid de kans, stimulering subsidies in de weg kunnen zitten. Het is daarom belangrijk om te kunnen aantonen in de begroting hoe alles gefinancierd wordt. ( met daarbij eventueel de opname van een subsidie) Zwakte / bedreiging ZB2: Te weinig bekendheid van het project ‐ Nieuwe toetreders op het gebied van duurzaam bouwen Nieuwe toetreders zijn een belangrijk en gevaarlijk aspect voor elke nieuwe onderneming. Wanneer het project weinig bekendheid heeft zal deze onderneming helemaal wegvallen binnen de concurrentie. Dit zwakke punt verhinderd daarom het afwenden van de bedreiging. Bekendmaking van het project is bij vele onderdelen belangrijk en zal daarom ook meegenomen worden in de marketingdoelen en in de strategie. ZB8: Financiële haalbaarheid ‐ Nieuwe toetreders op het gebied van duurzaam bouwen Ook de financiën verhinderen het afwenden van de bedreiging nieuwe toetreders. Er zal van het geld namelijk promotie gemaakt moeten worden en er zal aangetoond moeten worden dat het project financieel haalbaar is om mensen een positief beeld van het project te geven. Op deze manier moet je proberen de concurrent voor te blijven. Conclusie Door te kijken naar deze koppelingen aan sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen is het belangrijk om mee te nemen in de marketingdoelen dat naamsbekendheid van het project heel belangrijk is en dat De Wijk van Morgen goed naar buiten moet communiceren dat het project over duurzaamheid gaat omdat dit om dit moment een trend is onder consumenten. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 39
Hoofdstuk 7. Marketing doelstellingen In september 2009 is de eerste schop in de grond gezet voor het eerste gebouw van de Wijk van Morgen. Dit gebouw zal gerealiseerd zijn in oktober 2010. Wanneer het eerste gebouw gebouwd is zullen er ook steeds meer bezoekers zijn aan de Wijk van Morgen. Er zal wat betreft voorzieningen hier rekening mee moeten worden gehouden. Op 10.10.10 zal ook direct de eerste steenlegging voor het tweede gebouw plaatsvinden. In oktober 2011 zal het tweede gebouw gerealiseerd zijn. Dit gebouw heeft als doel exposeren. De kantoorplekken van medewerkers en stagiaires zullen na de realisatie van dit tweede gebouw hiernaar toe verplaatst. Hoe dit tweede gebouw eruit gaat zien en welke functie het gaat hebben staat beschreven in de P van Promotie in de marketingmix. Hier staat namelijk ook beschreven hoe dit tweede gebouw wordt gebruikt als marketinginstrument. In oktober 2012 zal het derde gebouw klaar zijn en in oktober 2013 het vierde en laatste gebouw. Nadat de Wijk van Morgen afgebouwd is zal er gekeken moeten worden wat er gaat gebeuren met deze gebouwen. Met dit proces is rekening gehouden in de marketingdoelen waardoor ze ook per jaar beschreven staan. September ’09 Oktober ’10 Oktober ’11 Oktober ’12 Oktober ‘13 Start van het project. Gebouw 1 klaar. Gebouw 2 klaar.
Gebouw 3 klaar.
Gebouw 4 klaar. Eerste steenlegging Eerste steenlegging Eerste steenlegging Eerste steenlegging gebouw 2. gebouw 3. gebouw 4. van het eerste gebouw (werkplekken (werkplekken verhuizen naar verhuizen voor vast gebouw 1 ) naar gebouw 2) Figuur 12: Tijdsplanning de Wijk van Morgen De marketingdoelen zullen op enkele aspecten gebaseerd zijn, namelijk het aantrekken van partners, onderwijsinstellingen, studenten en bezoekers. Voordat de exacte marketingdoelen geformuleerd zullen worden volgt hieronder eerst een overzicht hiervan in 2009 (verleden) en 2010 (heden). 2009 Onderdeel marketingdoel Stand van zaken Aantal partners 50 Aantal onderwijsinstellingen 3 Aantal studenten + ‐ 25 Aantal bezoekers Kick‐ off ; 120, Jurering ; 18, Eerste steenlegging 1, 09.09.09; 300 Totaal; 428 2010 Onderdeel marketingdoel Stand van zaken Aantal partners 50 Aantal onderwijsinstellingen 3 Aantal studenten + ‐ 25 Aantal bezoekers Sleutels naar een duurzame toekomst 22‐01 ; 80, Bezoek Provinciale Staten 29‐01 ; 25, Bezoek Arcus College 23‐02 ; 20, Eindpresentatie Russische studenten 15‐04 ; 12, Bezoek Rijkswaterstaat 27‐05 ; 25 Eindpresentatie Russische studenten 16‐06 ; 20, Sleutels naar een duurzame toekomst 18‐06; 50, Eerste steenlegging 2, 10.10.10 ; 300 Totaal ; 532 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 40
Conclusie van 2009 naar 2010 Het aantal partners is niet gestegen van 2009 naar 2010. Het is belangrijk dat er steeds bedrijven wordt aangetrokken om een partnership mee te vormen. Ook het aantal onderwijsinstellingen is niet gestegen, het is belangrijk onderwijsinstellingen aan te trekken binnen het project. Het aantal stagiaires is ook redelijk gelijk gebleven, lichtelijk gestegen. Het is belangrijk dat er meer studenten van verschillende leerniveaus aangetrokken worden bij De Wijk van Morgen. Wat opvalt is dat het bezoekers aantal flink is gestegen van 2009 naar 2010. Er vinden steeds meer informatiemiddagen en evenementen plaats. Dit is zeer positief en moet ook op deze manier blijven stijgen. Marketingdoelstellingen 2013 (toekomst) 1. Samenwerking met partners ‐ In 2013 zullen er 30% meer partners en sponsors uit de regio én euregio bij het project de Wijk van Morgen te betrekken. 2. Participatie onderwijs - In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. (op de verschillende leerniveaus) 3. Bezoekers aantrekken - De wijk wil in 2013 jaarlijks 1000 bezoekers (bedrijven, burgers ) uit de Euregio ontvangen die de wijk benutten voor kennisuitwisseling, ‐overdracht en inspiratiebron. 4. Participatie studenten (intern/ extern ) - In 2013 zullen er 10% met bouw en techniek studenten participeren in de wijk. - In 2013 zullen er 50 studenten uit België, Duitsland en Rusland participeren in een internationaal programma van The District of Tomorrow. - In 2013 zullen er 20 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. Om bovenstaande doelen te bereiken zijn de onderstaande communicatiedoelstellingen zeer belangrijk. Vandaar dat deze ook zijn meegenomen in het marketingplan. 5. Meer naamsbekendheid creëren voor de Wijk van Morgen 33 ‐ In 2013 weet 50% van de medewerkers van Hogeschool Zuyd dat de Wijk van Morgen gerealiseerd wordt. ‐ In 2013 weet 25% van de medewerkers van Hogeschool Zuyd de reden waarom het project de Wijk van Morgen plaatsvindt. (Kennis). We willen inzicht creëren in de werkwijze en het belang van het project voor zowel de toekomst voor de Hogeschool maar ook voor de (EU)regio waarin wij actief zijn. ‐ In 2013 weet 40 % van de studenten Bouw en Techniek en 10% van de overige studenten van Hogeschool Zuyd waar de Wijk van Morgen voor staat. ‐ In 2013 weet 20% van de medewerkers van de partners waar de Wijk van Morgen voor staat, wat ze wil realiseren en uitstralen De wijk wil dat in 2013 30% van alle overige studenten buiten Hogeschool Zuyd afweet van de Wijk van Morgen en weet waar het project voor staat. ‐ In 2013 wordt bij 70% van de medewerkers van Hogeschool Zuyd die van het project afweten een loyale opstelling ten aanzien van de wijk en een positieve promotie (trots) bewerkstelligd. Deze doelen zijn allemaal gebaseerd op het einde van het project, omdat er een planning per jaar zal moeten komen zullen ook de doelstellingen per jaar moeten worden geformuleerd. Hieronder vindt een schema plaats waar per jaar en per doelgroep de marketingdoelstellingen beschreven zijn.
33
Communicatie beleidsplan definitief_ Karina Ratejec Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 41
Schematisch overzicht van de marketing/ communicatiedoelen per doelgroep per jaar Jaar Doelgroep Medewerkers Hogeschool Zuyd Studenten Intern 2010 2011 2012 2013 Naamsbekendheid 1.In 2010 weet 10 % van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd dat de Wijk van Morgen gerealiseerd. Naamsbekendheid
1.In 2011 weet 25 % van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd dat de Wijk van Morgen gerealiseerd. Naamsbekendheid
1. In 2012 weet 40 % van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd dat de Wijk van Morgen gerealiseerd. Naamsbekendheid 2.In 2010 weet 5% van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd waar de reden waarom de Wijk van Morgen gerealiseerd wordt. Naamsbekendheid
2. In 2011 weet 10% van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd waar de reden waarom de Wijk van Morgen gerealiseerd wordt. Naamsbekendheid
2. In 2012 weet 20% van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd waar de reden waarom de Wijk van Morgen gerealiseerd wordt. Naamsbekendheid
1. In 2013 weet 50 % van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd dat de Wijk van Morgen gerealiseerd. Naamsbekendheid
2. In 2013 weet 25% van alle medewerkers van de Hogeschool Zuyd waar de reden waarom de Wijk van Morgen gerealiseerd wordt. Houding en gedrag 3.In 2010 heeft 40% van de medewerkers die van het project af weten een loyale opstelling er tegenover. Houding en gedrag
3. In 2011 heeft 50% van de medewerkers die van het project af weten een loyale opstelling er tegenover. Naamsbekendheid 1. In 2010 weet 10% van de studenten Bouw en Techniek waar de Wijk van Morgen voor staat en 4% van alle overige studenten van de Hogeschool Zuyd. Houding en gedrag
3. In 2012 heeft 50% van de medewerkers die van het project af weten een loyale opstelling er tegenover. Houding en gedrag
3. In 2013 heeft 70% van de medewerkers die van het project af weten een loyale opstelling er tegenover. Naamsbekendheid
Naamsbekendheid
Naamsbekendheid
1. In 2011 weet 20% van de 1. 2012 weet 30% van de 1. In 2013 weet 40% van de studenten Bouw en Techniek studenten Bouw en Techniek studenten Bouw en Techniek waar de Wijk van Morgen voor waar de Wijk van Morgen voor waar de Wijk van Morgen voor staat en 6% van alle overige staat en 8% van alle overige staat en 10% van alle overige studenten van de Hogeschool studenten van de Hogeschool studenten van de Hogeschool Zuyd. Zuyd.
Zuyd. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 42
Participatie studenten
2. In 2010 zal er 2% van de studenten Bouw en Techniek participeren in de Wijk van Morgen. Studenten extern Onderwijs extern Participatie studenten
2. In 2011 zal er 5% van de studenten Bouw en Techniek participeren in de Wijk van Morgen. Participatie studenten
1. In 2011 zullen er 25 studenten uit België, Aken of Rusland participeren in De Wijk van Morgen. Participatie studenten
2. In 2012 zal er 8% van de studenten Bouw en Techniek participeren in de Wijk van Morgen. Participatie studenten
2. In 2013 zal er 10% van de studenten Bouw en Techniek participeren in de Wijk van Morgen. Participatie studenten
1. In 2012 zullen er 40 studenten uit België, Aken of Rusland participeren in De Wijk van Morgen. Participatie studenten
1. In 2013 zullen er 50 studenten uit België, Aken of Rusland participeren in De Wijk van Morgen. Participatie studenten
2. In 2010 zullen er 7 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. Naamsbekendheid 3. In 2010 weet 10% van alle overige studenten buiten Hogeschool Zuyd van de Wijk van Morgen af en waar het project voor staat. Participatie studenten
2. In 2011 zullen er 10 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. Participatie studenten
2. In 2012 zullen er 15 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. Participatie studenten
2. In 2013 zullen er 20 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. Naamsbekendheid
3. In 2011 weet 20% van alle overige studenten buiten Hogeschool Zuyd van de Wijk van Morgen af en waar het project voor staat. Naamsbekendheid
3. In 2012 weet 25% van alle overige studenten buiten Hogeschool Zuyd van de Wijk van Morgen af en waar het project voor staat. Participatie onderwijs
1. In 2010 zullen er 6 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. Participatie onderwijs
1. In 2011 zullen er 8 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. Participatie onderwijs
1. In 2012 zullen er 9 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. Naamsbekendheid
3. In 2013 weet 30% van alle overige studenten buiten Hogeschool Zuyd van de Wijk van Morgen af en waar het project voor staat. Participatie onderwijs
1. In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. Participatie studenten
1. In 2010 zullen er 10 studenten uit België, Aken of Rusland participeren in De Wijk van Morgen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 43
Partners Samenwerking met partners
1. De marketingactiviteiten moeten er toe leiden dat marktpartijen kiezen voor samenwerking met de partners van de wijk. In 2010 een streven van 10% nieuwe partners. Samenwerking met partners
2. In 2010 weet 5% van de medewerkers van de partners waar de wijk voor staat, wat ze willen realiseren en uitstralen. Samenwerking met partners
1. De marketingactiviteiten moeten er toe leiden dat marktpartijen kiezen voor samenwerking met de partners van de wijk. In 2011 een streven van 15% nieuwe partners. Samenwerking met partners
2. In 2011 weet 10% van de medewerkers van de partners waar de wijk voor staat, wat ze willen realiseren en uitstralen. Samenwerking met partners
1. De marketingactiviteiten moeten er toe leiden dat marktpartijen kiezen voor samenwerking met de partners van de wijk. In 2012 een streven van 25 % nieuwe partners. Samenwerking met partners
2. In 2012 weet 15% van de medewerkers van de partners waar de wijk voor staat, wat ze willen realiseren en uitstralen. Samenwerking met partners
1. De marketingactiviteiten moeten er toe leiden dat marktpartijen kiezen voor samenwerking met de partners van de wijk. In 2012 een streven van 30% nieuwe partners. Samenwerking met partners
2. In 2013 weet 20% van de medewerkers van de partners waar de wijk voor staat, wat ze willen realiseren en uitstralen. Bezoekers Aantrekken bezoekers
1. In 2010 zullen er jaarlijks 150 mensen de Wijk van Morgen bezoeken.
Aantrekken bezoekers
1. In 2011 zullen er jaarlijks 250 mensen de Wijk van Morgen bezoeken.
Aantrekken bezoekers
1. In 2012 zullen er jaarlijks 500 mensen de Wijk van Morgen bezoeken.
Aantrekken bezoekers
1. In 2013 zullen er jaarlijks 1000 mensen de Wijk van Morgen bezoeken.
Figuur 13 : Overzicht marketingdoelen per jaar De Wijk van Morgen
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 44
Controle op het bereiken van de marketingdoelstellingen Doel Binnen 5 jaar 30% meer partners en sponsors uit de regio én euregio bij het project de Wijk van Morgen te betrekken. Manier van controle Op dit moment zijn er 49 partners en sponsors betrokken bij de Wijk van Morgen. Het doel is dus om binnen vijf jaar zo’n 15 partners/sponsors erbij te krijgen. Dit is makkelijk controleerbaar. In 2013 zullen er 10% met bouw en techniek Er moet een database komen van alle studenten die studenten participeren in de wijk. participeren in De Wijk van Morgen. 50 studenten uit België, Duitsland en Rusland Ook dit is controleerbaar door een database waarin participeren jaarlijks in een internationaal alle participerende studenten vermeld staan. programma The District of Tomorrow. In 2013 zullen er 20 Arcus studenten Ook dit is controleerbaar door een database waarin participeren in De Wijk van Morgen. alle participerende studenten vermeld staan. In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij Op het moment zijn er 5 onderwijsinstellingen het project De Wijk van Morgen betrokken betrokken bij De Wijk van Morgen. Hier zullen er dus zijn. (op de verschillende leerniveaus) in een tijdsbestek van 3 jaar 5 bij moeten komen. Uit markt onderzoek is gebleken dat is er 27 onderwijsinstellingen zijn in de euregio. (In bijlage 4 zijn deze te vinden) De wijk wil in 2013 jaarlijks 1000 bezoekers Grotere bezoeken van instanties of bedrijven worden (bedrijven, burgers ) uit de Euregio al vastgelegd. Wanneer er ook meerdere bezoekers ontvangen die de wijk benutten voor komen om de gebouwen te bekijken zullen deze zich kennisuitwisseling, ‐overdracht en moeten registreren bij De Wijk van Morgen om het inspiratiebron. bezoekersaantal jaarlijks bij te kunnen houden. In 2013 weet 50% van de medewerkers van Enquêteren (kan door studenten gedaan worden) Hogeschool Zuyd dat de Wijk van Morgen gerealiseerd wordt. In 2013 weet 25% van de medewerkers van Enquêteren (kan door studenten gedaan worden) Hogeschool Zuyd de reden waarom het project de Wijk van Morgen plaatsvindt. (Kennis). In 2013 weet 40 % van de studenten Bouw Enquêteren (kan door studenten gedaan worden) en Techniek en 10% van de overige studenten van Hogeschool Zuyd waar de Wijk van Morgen voor staat. In 2013 weet 20% van de medewerkers van Enquêteren (kan door studenten gedaan worden) de partners waar de Wijk van Morgen voor staat, wat ze wil realiseren en uitstralen. De wijk wil dat in 2013 30% van alle overige Enquêteren (kan door studenten gedaan worden) studenten buiten Hogeschool Zuyd afweet van de Wijk van Morgen en weet waar het project voor staat. In 2013 wordt bij 70% van de medewerkers Enquêteren (kan door studenten gedaan worden) van Hogeschool Zuyd die van het project afweten een loyale opstelling ten aanzien van de wijk en een positieve promotie (trots) bewerkstelligd. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 45
Hoofdstuk 8. Strategie Meer partners betrekken bij het project, meer participatie door onderwijsinstellingen( interne en externe studenten op verschillende onderwijs niveaus) en bezoekers aantrekken naar de Wijk van Morgen zijn de hoofddoelen van dit marketingplan. Voordat er gekeken wordt naar hoe deze doelen bereikt gaan worden in hoofdstuk 10 de Marketingmix zal er eerst naar de strategie gekeken moeten worden. Om de strategie te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de waardeposities/ strategieën van Treacy en Wiersema. Treacy en Wiersema onderscheiden drie strategieën, namelijk de kostenleiderschap strategie, de productleiderschap strategie en de klantenpartnerschap strategie. De organisatie moet zich dus afvragen: wordt ik nummer één, word ik op het gebied van mijn dienst vooraanstaand of zet ik de relatie centraal? Elke organisatie dient een minimaal niveau te bezitten op alle drie de waardeposities, maar moet uitblinken op een van de drie. De Wijk van Morgen blinkt uit in de strategie klantenpartnerschap. Bij deze strategie bouwt de dienstverlener een nauwe band op met de klant. Er wordt hier niet zozeer gelet op de markt zoals bij de kostenleiderschap of productleiderschap strategie, maar veel meer op de specifieke wensen van de klant. De klant is in dit geval, bij De Wijk van Morgen, het onderwijs, de studenten, de partners en de bezoekers. Maatwerk en flexibel gedrag zijn heel belangrijke eigenschappen binnen deze strategie. Hoe uit zich deze strategie per doelgroep; ‐ Het onderwijs/ de studenten Het contact met verschillende onderwijsinstellingen van verschillende niveaus zal door medewerkers van De Wijk van Morgen en Hogeschool Zuyd warm gehouden moeten worden door middel van regelmatige persoonlijk contact, het op de hoogte houden van de stand van zaken van het bouwproject, het laten presenteren van stagiaires van De Wijk van Morgen in de klaslokalen om externe studenten warm te maken voor het project en door het uitnodigen van verschillende onderwijsinstellingen op het kantoor van De Wijk van Morgen op Avantis waar ze een presentatie en een rondleiding krijgen om ze op deze manier warm te maken voor het project. ‐ Potentiële partners Het aantrekken van potentiële partners hangt samen met het tevreden houden van de bestaande partners. Dit door middel van het in beeld brengen van de bestaande partners door ze mee te nemen in alle communicatie‐uitingen vanuit De Wijk van Morgen en door het uitnodigen van bestaande en potentiële partners tijdens evenementen/ informatiemiddagen. Op deze manier wordt een partnerschap met De Wijk van Morgen voor potentiële partners als aantrekkelijker gezien. Regelmatig zullen er ook persoonlijke gesprekken gevoerd moeten worden met bestaande partners over hun tevredenheid en zullen er communicatie‐uitingen met daarin de oproep voor nieuwe partners de deur uit moeten gaan. ‐ Bezoekers In de communicatie‐uitingen zal duidelijk moeten blijken dat De Wijk van Morgen ook bezocht kan worden door buitenstaanders als vrijetijdsbesteding, hiervoor zal gepromoot moeten worden. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 46
34
Communicatie strategie Intern ‐ Voor het creëren van draagvlak zijn bij De Wijk van Morgen alle betrokken organisatieonderdelen vertegenwoordigd (zie bijlage 2). Een maatwerk communicatiestrategie naar alle doelgroepen is noodzakelijk om interne gedragenheid te creëren en verankering van het project ‘De Wijk van Morgen’ te bewerkstelligen. De interne doelgroepen worden zo optimaal mogelijk betrokken bij de wijk en kunnen door hun directe taken een eigen bijdrage leveren aan het tot stand brengen van ‘De Wijk van Morgen’. Daar waar interne doelgroepen het belang, de noodzaak en voordelen van het project nog niet volledig onderschrijven moet de dialoog zorgen voor overtuiging en commitment. Verhalen van collegae over good practices en successen dragen hieraan bij en inspireren. Daarnaast is het optimaal informeren over de inhoud, de plannen, de uitvoering en de gevolgen van het tot stand brengen van de wijk voor de diverse doelgroepen van groot belang. Extern ‐ De Wijk van Morgen profileren als een initiatief van Hogeschool Zuyd dat ,samen met een zestigtal partners , een research‐ en development omgeving creëert waar studenten van hbo, mbo en VMBO, een viertal energiezuinige en innovatieve gebouwen gaan ontwikkelen en bouwen op Science & Businesspark Avantis. Om de samenwerking met het bedrijfsleven en overheden te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, open innovatie en upcycling van wijken in de (EU)regio, wordt een crossmediale communicatiemix toegepast. De diverse doelgroepen worden door een uitgekiende informatieverstrekking (inzet van middelen) geïnformeerd over het wat, waarom en waarvoor mbt tot de wijk. Door de dialoog aan te gaan met de diverse doelgroepen moet het vakmanschap, de deskundigheid, slagvaardigheid en de persoonlijke aandacht voor de klant geprofileerd worden. 34
Communicatie beleidsplan definitief_ Karina Ratejec Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 47
Hoofdstuk 9. Marketingmix voor de toekomstige situatie In hoofdstuk 3, de interne analyse, staan de P’s van de Wijk van Morgen beschreven zoals ze op dit moment zijn. In dit hoofdstuk, de marketingmix voor de toekomstige situatie zal ik niet elke P opnieuw beschrijven omdat niet elke P zal veranderen. Het product en de plaats zullen onveranderd blijven, het staat al vast waar De Wijk van Morgen aan het einde van het project aan moet voldoen en waar het zal plaatsvinden. Ook het proces blijft onveranderd, de vijf fasen die eerder beschreven zijn zullen voor elk gebouw hetzelfde blijven. Ook de prijs blijft onveranderd. De begroting van de gebouwen zelf zijn sowieso niet zeer relevant in deze fase voor het marketingplan, er zal nog een hoofdstuk budget volgen waar alle kosten voor de marketing in terug komen. De politiek zal ook onveranderd blijven. Om deze redenen zijn de enige P’s die ik in dit hoofdstuk beschrijf de P van promotie en de P van personeel. 9.1 Promotie De p van promotie is een van de belangrijkste p’s in de marketingmix. Promotie houdt in; door middel van beelden of woorden een boodschap overbrengen aan een bepaalde doelgroep met een bepaalde doelstelling. Het is belangrijk in de P van promotie om je communicatiedoelgroep te kiezen, communicatiedoelstellingen op te stellen en je instrumenten te bepalen in de communicatiemix. Omdat de doelgroepen en doelstellingen al eerder in het plan naar voren komen zal er hier alleen gekeken worden naar de communicatiemix. Bepalen van de communicatiemix In de communicatiemix behandel je de verschillende instrumenten die je kunt inzet in de promotie. Wat er met deze communicatie instrumenten gecommuniceerd moet worden zijn de volgende punten; ‐ naamsbekendheid van het project ‐ goede houding creëren ten opzichte van het project ‐ partners aantrekken ‐ onderwijsinstellingen aantrekken ‐ studenten enthousiasmeren om stage te lopen ‐ bezoekers aantrekken Wat ook een belangrijke doelstelling van De Wijk van Morgen is wat meegenomen zal worden in de communicatie uitingen is dat er een project zijn binnen het principe van open innovatie. De uitkomsten hiervan zullen we demonstreren, we zullen onderzoek doen waarover we zullen communiceren en exposeren. Hieronder zal een opsomming plaatsvinden van alle instrumenten met daarbij een advies over hoe dit kan plaatsvinden binnen de Wijk van Morgen. ‐ Reclame Reclame oftewel advertising is iedere vorm van niet‐persoonlijke communicatie van ideeën of producten in de voornaamste media. Reclame draagt bij aan de winstgevendheid van een organisatie. Dit komt ondermeer doordat organisaties waarvoor wordt geadverteerd een hogere kwaliteit krijgen toebedeeld. Het opbouwen van dit kwaliteitsstempel wordt langzaam opgebouwd. De marktleiders onder de adverteerders blijken het meeste profijt te halen uit hun reclame investeringen. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 48
Reclame vindt plaats op allerlei manieren, hieronder is een overzicht te vinden over hoe het bij de Wijk van Morgen zou kunnen plaatsvinden. Tv Reclame op tv is een goed communicatiemiddel omdat een groot deel van de Nederlanders regelmatig tv kijkt. Reclame op tv is om deze reden wel erg prijzig. Mijn advies is om reclame op tv gesponsord proberen te krijgen. Al zijn het maar enkele kleine beelden op L1. Zoals bij punt sponsoring ook terug komt is het belangrijk dat er iemand verantwoordelijk wordt gesteld voor het sponsorbeleid. ‐ TVL Tv Limburg is sponsor / partner van De Wijk van Morgen. Tv Limburg heeft voor de Wijk van Morgen het promotie filmpje ontwikkeld. Ook is er aan het begin afgesproken om 20 afleveringen over De Wijk van Morgen te filmen en uit te zenden. Het is een goede promotieactie dus er zal gezorgd moeten worden dat dit door gaat. ‐ Mediamens Mediamens is ook een sponsor / partner van De Wijk van Morgen. Mediamens heeft het format voor de nieuwsbrief voor De Wijk van Morgen opgesteld. Het is belangrijk om een goede samenwerking te behouden met mediamens zodat zij meer voor ons kunnen betekenen. ‐ Kresh Tv Op maandag 19 juni 2010 is er een gesprek geweest tussen communicatie medewerkers van Hogeschool Zuyd en Kresh Tv. Kresh Tv is een tv‐bedrijf die vooral geïnteresseerd zijn in jongerenacties. Tijdens het gesprek is ook De Wijk van Morgen aan bod gekomen. Kresh Tv werkt vooral met het uithuren van sets. Een set houdt in ; een laptop, een camera en een microfoon. Kresh Tv geeft ook workshops over de werking van deze apparatuur. Voor De Wijk van Morgen is het een idee om van deze sets én workshops gebruik te maken. Wanneer er een zeer interessant onderwerp is, denk bijvoorbeeld aan het evenement 10.10.10 kan het zijn dat Kresh Tv ervoor kiest om zelf te komen filmen. Er zal dus goed naar Kresh Tv gecommuniceerd moeten worden wanneer er evenementen plaatsvinden. De pers Het is belangrijk de pers op de hoogte te stellen van de activiteiten op de bouw en de evenementen die plaatsvinden in de Wijk van Morgen. De pers moet enthousiast gemaakt worden over het project en zelf graag willen komen filmen tijdens speciale gelegenheden. ‐ Persberichten Om dit te communiceren naar de pers zullen er persberichten opgesteld en verstuurd moeten worden. Een medewerker van De Wijk van Morgen zal deze moeten opstellen. Het is het beste als dit steeds door dezelfde persoon wordt gedaan. Posters Het is belangrijk om op bepaalde momenten posters te laten maken. Denk hierbij vooral aan evenementen. Op deze manier kun je mensen uitnodigen en enthousiast maken over een evenement. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 49
Radio ‐ BNR Nieuwsradio Nieuws en live radio over politiek, sport, weer en verkeer, (flitsers en files), binnen‐ en buitenland. Rob Winthagen heeft via het congres Nederland Duurzaam 2010 contactpersonen aangereikt gekregen van BNR nieuwsradio, dit is een ingang om De Wijk van Morgen te promoten. ‐ L1 radio L1 radio heeft al eens nieuwsberichten over De Wijk van Morgen uitgezonden. Het is belangrijk dat deze contacten in stand blijven zodat er meer berichten, wellicht gesponsord, uitgezonden worden. Internet ‐ Website Internet is tegenwoordig misschien wel het belangrijkste instrument binnen de communicatiemix. Op dit moment is de Wijk van Morgen actief op internet met een website. Op deze website is algemene informatie te vinden over het project. Ook staan hier de evenementen op aangegeven waarop je, je direct kunt inschrijven. Het is belangrijk dat deze website goed bijgehouden wordt. Beveiligd gedeelte Ook is er een beveiligt gedeelte op de website waar geïnteresseerde zich op kunnen aanmelden. Hiervoor moet toestemming gekregen worden. Wanneer je op deze beveiligde site komt vindt je een soort archief. Het is bedoelt om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken. Omdat er vele partners betrokken zijn is dit zeer belangrijk. Op dit moment wordt deze beveiligde website nog niet goed gebruikt om dingen op te zetten én af te halen. Het is belangrijk dat dit nogmaals gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen en dat hier regelmatig een oproep van komt. ‐ Social Media Social media zijn sites als Twitter, Hyves en Linked in. Deze sites zijn steeds meer in opkomst. Op dit moment is de Wijk van Morgen actief op de site Linked in. Ludo Kockelkorn is hiervoor de beheerder. Het is belangrijk om op deze sites actief te zijn. Er zal iemand aangewezen moeten worden, wellicht bij een stagiair gelegd worden naast zijn eigen opdracht, die deze sites zal aanmaken en/of beheren. ‐ Digitale nieuwsbrief Omdat tegenwoordig iedereen een emailadres heeft die ze bijna dagelijks nakijken is het belangrijk hier ook gebruik van te maken. Op dit moment zijn er 350 mensen aangemeld voor de nieuwsbrief van de Wijk van Morgen en krijgen ze die maandelijks in hun postvak. Omdat e‐mail zo’n goede kans is om mensen te bereiken is het wellicht een idee om ook mensen proberen te bereiken die zich nog niet zelf hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Hierbij moet wel rekening gehouden dat er maar 1500 per dag de deur uit mogen omdat je anders onder SPAM valt. Titel Nieuwsbrief Digitale nieuwsbrieven worden vaak weggeklikt is het belangrijk dat de titel van de mail pakkend is. Inhoud nieuwsbrief Het belangrijk de partners in zoveel mogelijk aspecten van het project te betrekken omdat het project bij de Wijk van Morgen nog niet echt leeft bij de partners. In de nieuwsbrief kan ook gebruik worden gemaakt om de partners meer aandacht te geven. Brochure De Wijk van Morgen heeft tot nu toe al twee brochure uitgebracht. In totaal zullen er vier brochure uitkomen, voor elk gebouw 1. De derde editie zal binnenkort gerealiseerd moeten worden. Belangrijk in deze brochure is dat het boekje dunner wordt. De tekst moet kort en krachtig zijn. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 50
‐ Partners In de nieuwe brochure is het de bedoeling dat de partners meer in beeld komen. Dit ook om de reden wat bij nieuwsbrief al genoemd is, het project moet meer gaan leven bij de partners. Er zal een oproep gedaan worden naar de partners om een stuk tekst aan te leveren dat in de brochure komt te staan. ‐ Ribuilt Wat verder belangrijk is voor de brochure is dat er in gecommuniceerd wordt dat de Wijk van Morgen onderdeel wordt van Ribuilt. - Persoonlijke verkoop Persoonlijke verkoop omvat alle activiteiten door mensen waarbij ze direct in contact staan met de ontvanger. Het is een krachtige communicatievorm die in twee richtingen werkt. Het voorziet de interactieve relatie tussen klant en verkopers, waarin de verkoper de informatie kan aanpassen aan de behoeften van de klant. Persoonlijke verkoop voorziet echter ook in de mogelijkheid om een relatie aan te gaan, dit is een belangrijk aspect voor de Wijk van Morgen. Doelgroep onderwijs Voor onderwijsinstellingen en studenten intern en extern kunnen er een aantal activiteiten plaatsvinden die onder persoonlijke verkoop vallen. Als eerste kunnen onderwijsinstellingen uitgenodigd worden voor een informatiemiddag bij De Wijk van Morgen. Hier krijgen ze een presentatie en een rondleiding over het bouwterrein. Ook is het een optie dat stagiaires een presentatie gaan geven in klaslokalen van verschillende onderwijsinstellingen op verschillende niveaus. Denk hierbij ook aan het Arcus college. Hier is bijvoorbeeld al een presentatie gegeven aan studenten die evenementen organiseren studeren. Ook kunnen de onderwijsinstellingen uitgenodigd worden tijdens evenementen van De Wijk van Morgen, bijvoorbeeld tijdens een van de evenementen “Sleutels naar een Duurzame Toekomst”. Doelgroep partners Ook partners, potentiële en bestaande, kunnen worden uitgenodigd op elk evenement van De Wijk van Morgen. Op deze manier blijven ze goed op de hoogte van de stand van zaken. Persoonlijk contact is bij partners sowieso zeer belangrijk. Er zal persoonlijk contact moeten blijven met contactpersonen van de partners over de tevredenheid van het samenwerkingsverband en dit moet continu veranderbaar zijn naar de wensen van beide partijen. ‐ Public relations Public relations is het stelselmatig en planmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en de verschillende partijen en publieksgroepen. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de promotie. Het is dus zeker noodzaak goed contact te hebben met: - De pers, om haar positief imago te behouden. - Ook is het belangrijk om een goede relatie te houden met het personeel. Dit gebeurt door middel van een personeelsblad en briefings voor medewerkers. Op deze manier probeert men het personeel op de hoogte te houden van de huisstijl zodat het personeel de juiste uitstraling heeft naar de klant toe. - Verder is het noodzakelijk om publicaties van jaarverslagen, periodieken, brochures en websites vrij te geven om een zo open en eerlijk mogelijk beleid te voeren. - Tot slot is het belangrijk om relaties te onderhouden door middel van sociale evenementen en bedrijfsbezoeken. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 51
Onder public relations vallen ook twee nieuwe marketinginstrumenten, namelijk Buzz marketing en Virale marketing. Beide aspecten zijn vormen van mond‐tot‐mond reclame, op deze manier zal men ook automatisch ambassadeur voor het project worden. Onderstaand zijn de begrippen Buzz marketing en Virale marketing nogmaals duidelijker uitgelegd. ‐ Buzz marketing (mond‐tot‐mond reclame) Buzz marketing is een trend momenteel. Door mediaversnippering en de overkill aan advertenties neemt de effectiviteit van traditionele marketingmethoden af. Mond‐tot‐mond reclame of berichtgeving in een redactionele omgeving wordt als geloofwaardig en betrouwbaar ervaren, mensen praten over een product / merk en er ontstaat een natuurlijk segmentatievermogen. Een buzz (rondzoemen) ontstaat als leden van een doelgroep zozeer door een product of dienst geraakt worden dat ze automatisch ambassadeur voor het product worden. Buzz marketing is er dus op gebaseerd dat consumenten graag ervaringen delen, zowel positieve als negatieve.
‐ Virale marketing (mond‐tot‐mond reclame digitaal) Viral marketing is in feite het zelfde als buzz‐marketing maar dan online. Viral marketing houdt in dat de marketingboodschap zich als een virus, dus min of meer op eigen kracht, verspreidt. Belangrijk bij viral marketing; ‐ Geef producten en diensten gratis weg ‐ Maak doorklikken naar anderen gemakkelijk (‘tell a friend) ‐ De actie moet snelle groei aankunnen ‐ Speel in op wensen en positieve emoties van de gebruiker ‐ Gebruik bestaande communicatienetwerken ‐ Zorg dat je webadres op zoveel mogelijk andere websites komt. ‐ Sponsoring Sponsoring is in feite commerciële publiciteit om de naamsbekendheid van de dienstverlener te bevorderen, om goodwill te kweken of andere communicatiedoelstellingen te realiseren. Het is belangrijk voor een project als de Wijk van Morgen om zich bezig te houden met sponsoring om materialen of geld binnen te krijgen voor het project. Opstellen sponsorbeleidsplan Wat hierbij eerst belangrijk is om een sponsorbeleidsplan op te stellen. Wanneer er geen concrete doelen gerealiseerd worden grijp je in het niets. Verantwoordelijkheid Hierbij is het ook belangrijk dat binnen de organisatie een verantwoordelijke aangewezen wordt voor het sponsorverhaal. Deze persoon zal dan wekelijks hiervoor tijd voor beschikbaar gemaakt moeten krijgen. ‐ Verschillende groottes bij sponsoring De Wijk van Morgen heeft vele sponsors. Het is belangrijk dat er een verschil wordt tussen de verschillende groottes van sponsoren. Omdat de ene sponsor mee geld/materialen inlegt als de andere is het belangrijk dat zij ook meer terug krijgen van De Wijk van Morgen om op deze manier een goede partnership te behouden. Omdat er veel verschil is in de inleg van sponsors wordt er in de sponsorpakketten onderscheid gemaakt in sponsors groot en sponsors klein. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 52
Sponsorpakket groot ‐ De mogelijkheid om een vlag te hangen op het bouwterrein van De Wijk van Morgen ‐ Uitnodiging voor de communicatie overleggen ‐ Uitnodiging voor evenementen ‐ Vermelding op het bouwbord ‐ Vermelding op de website www.dewijkvanmorgen.nl Sponsorpakket klein ‐ Vermelding op het bouwbord ‐ Vermelding op de website www.dewijkvanmorgen.nl ‐ Direct marketing Direct marketing kan worden omschreven als een gespecialiseerde vorm van marketing die voornamelijk gericht is op het tot stand brengen en instandhouden van een relatie tussen een aanbieder en vooraf geselecteerde afnemer. Indien bij direct marketing sprake is van een schriftelijke actie, dan wordt dit aangeduid met de term direct mail.Wanneer het een telefonische actie betreft dan wordt de term telemarketing gehanteerd. Deze twee vormen van direct marketing zal alleen plaatsvinden bij uitzonderlijke gevallen omdat de meeste communicatie gaat via mail (internet) Naast direct mail en telemarketing zijn er ook nog andere direct‐ marketingtechnieken. De aankoop van producten aan de hand van afbeeldingen in advertenties of catalogi bijvoorbeeld, dit wordt “mail order” genoemd. Reclame in de gedrukte media en op tv en radio, die erop gericht is directe respons te genereren heet “direct response marketing”. Portvrije coupons, antwoordnummers en gratis telefoonnummers maken het vaak eenvoudiger voor de consument om te reageren op de promotie. Hier kan De Wijk van Morgen wanneer nodig gebruik van maken E‐ communicatie en nieuwe media Terwijl het voordeel van de gerichte kracht van direct marketing gehandhaafd blijft, geven de groei van het web en online marketing marketeers de mogelijkheid om grote groepen van het publiek tegen lage kosten te benaderen. E‐mail en sms zijn hiervan voorbeelden. Overigens groeit de weerstand tegen banners en pop‐up’s. Met de nieuwe breedband voor mobiele telefonie staat e‐communicatie ongetwijfeld vooravond nog nieuwere toepassingen. Van deze nieuwe manier van communicatie zal De Wijk van Morgen vooral gebruik gaan maken. Live communicatie (evenementen als instrument) Binnen direct marketing is de laatste jaren een nieuwe trend ontstaan, namelijk live communicatie. Live communicatie is een manier van communiceren, waarbij evenementen een communicatie‐
instrument zijn geworden. Hiermee wordt ook het complete communicatie proces rondom een evenement bedoeld. Met live communicatie kan een boodschap intens en direct overgebracht worden. Een merk kan beleefd worden, een product geprobeerd worden en de mensen kunnen iets horen en zelfs aanraken. Een geweldig medium, die dus eigenlijk die dingen omvat waar de mensen warm van worden. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 53
‐ Beurzen Nederland Duurzaam 2010 Op 28 en 29 april heeft De Wijk van Morgen deelgenomen aan het congres Nederland Duurzaam 2010. Hier hebben ze met een stand op de informatiemarkt gestaan. De doelgroep waren allemaal belanghebbende van duurzaamheid waardoor iedereen geïnteresseerd was in het project De Wijk van Morgen. Dit congres was voor De Wijk van Morgen een zeer goede vorm van live communicatie. Vele hebben de stand bezocht en informatie vergaard over het project. Sustainable building 2010 11,12 en 13 Oktober wordt het congres SB10 georganiseerd in Maastricht, Aken en Luik. Duurzaamheid staat bij dit congres centraal. Op 10 oktober zal de welkomstreceptie plaatsvinden op De Wijk van Morgen en op 14 oktober, de excursiedag, zal er ook een bezoek aan De Wijk van Morgen plaatsvinden. Het zijn twee belangrijke momenten voor De Wijk van Morgen omdat ook deze bezoekers allemaal geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Ook deze twee bezoeken vallen onder live communicatie. Andere opkomende evenementen zijn te vinden in het evenementenplan. ‐ Merchandise Het is belangrijk voor De Wijk van Morgen om merchandise aan te maken. Brochuren/visitekaartjes Op dit moment zijn er van De Wijk van Morgen brochures en visitekaartjes. Fiets shirts Voor het evenement Limburg Mooiste zijn shirtjes laten maken met het logo De Wijk van Morgen erop. Er zijn er een aantal in verschillende maten. Vlaggen/banners Wat belangrijk is dat hierbij komt zijn vlaggen/banners die op het bouwterrein geplaatst kunnen worden, op dit moment hangen daar namelijk alleen enkele partners, er staat nergens dat het overkoepelend is van De Wijk van Morgen. Flyers/pennen Wanneer er veel op beurzen en congressen gestaan wordt is het belangrijk dat er ook andere merchandise volgt. Denk hierbij aan flyers of bijvoorbeeld pennen met het logo van De Wijk van Morgen erop. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 54
‐ Gebouw 2 als marketinginstrument Het tweede gebouw "Eco/nnect" betreft een gebouw waarbij duurzaamheid centraal staat met als doel een energie neutraal kantoor op te zetten. Dit project is ontwikkeld aan de hand van een concept dat integraal is toegepast binnen het ontwerp en installatieconcept. Het doel van het tweede gebouw de eco//nnect is exposeren. Dit gebouw is een belangrijk onderdeel voor het marketingplan omdat dit gebouw belangrijk is voor het aantrekken van bezoekers. Wanneer het tweede gebouw gerealiseerd is zal in dit goed in de communicatie uitingen naar voren moeten komen, op deze manier wordt gebouw twee een marketinginstrument voor De Wijk van Morgen. De ruimtes van Eco/nnect 35 Unit Ruimte 1 Ruimte 1 begane grond Ruimte 2 begane grond Ruimte 3 begane grond Ruimte 4 begane grond Ruimte 5 begane grond Toelichting unit 63,7 m2, service area 118,2 m2, expo/presentatieruimte
25,3 m2, installatie/exporuimte 21,3 m2, collectieve wasplaats 10,5 m2, opslagruimte 72,3 m2, Ruimte 6 begane grond kantoor/expertisecentrum Toiletgroep Gekoppeld aan ruimte 2 2 Ruimte 7 1e verdieping 201,3 m2, multifunctionele ruimte
Toiletgroep Gekoppeld aan ruimte 7 3 Ruimte 8 2e verdieping Portaal Ruimte 9 2e verdieping 136,7 m2, recreatie gebied 26,8 m2, vergaderzaal Ruimte 10 2e verdieping 103,5 m2, kas annex restaurant Ruimte 11 2e verdieping Ruimte 12 2e verdieping 21,2 m2, keuken Figuur 14 ; ruimtes gebouw 2 Eco//nnect Het gebouw zal voor De Wijk van Morgen verschillende functies vervullen. In de eerste unit zullen exposities en presentaties gegeven worden in tweede ruimte van de begane grond. Dit zal bezoekers trekken naar De Wijk van Morgen. Ook zal er een installatie/exporuimte plaatsvinden, hier kunnen de geïnteresseerde zien welke installaties er gebruikt zijn in het gebouw. Ook dit zal bezoekers aantrekken. Verder is er op de tweede verdieping nog een multifunctionele ruimte. Hier zullen de kantoorplaatsen zijn voor medewerkers en stagiaires. Er is ook een vergaderzaal die door medewerkers en stagiaires gebruikt kan worden, maar die ook verhuurd kan worden aan derde. Ook dit zal goed in de communicatie uitingen naar boven moeten komen. 35
Tekeningen eco//nnect Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 55
‐ Marktpotentieel bij partners De Wijk van Morgen werkt samen met vele partners. Wat hierbij snel vergeten wordt is dat deze partners ook vaak promotieactiviteiten kunnen uitvoeren voor De Wijk van Morgen. Er is dus zeker ook marktpotentieel bij de aangesloten bedrijven van De Wijk van Morgen. Website partners Er zal voor gezorgd moeten worden dat de Wijk van Morgen op de sites van de partners een link hebben staan naar de website www.dewijkvanmorgen.nl. Naast dit zal er contact moeten zijn tussen de communicatiemedewerkers van de partners en met Karina Ratejec zodat er filmpjes, persberichten en nieuwsbrieven ook naar de partners gestuurd worden en eventuele hoogtepunten op de website van de partners kunnen komen te staan. Het is natuurlijk een partnership waardoor we dit ook terug zullen doen voor de partners op onze website. Activiteiten partners De aangesloten partijen van De Wijk van Morgen hebben zelf ook hun periodieken, ze houden lezingen of hebben andere promotieactiviteiten. Het is belangrijk dat deze activiteiten in kaart worden gebracht zodat hier ook op in gespeeld kan worden door De Wijk van Morgen. De Wijk van Morgen meenemen in communicatie‐uitingen De Wijk van Morgen streeft ernaar om de partners mee te nemen in zoveel mogelijk communicatie‐ uitingen. Denk aan de nieuwsbrieven, persberichten, mailing en in de brochure. Belangrijk is dat dit ook een wisselwerking, oftewel een partnership, wordt. De partners zijn niet alleen partner van ons, wij zijn ook partner van hun. Er zal dus vanuit Karina Ratejec gecommuniceerd moeten worden naar de communicatiemedewerkers van de partners dat we het op deze manier willen zien. Het logo van De Wijk van Morgen zal dus digitaal bij alle partners aanwezig moeten zijn. Denk bij de vorig genoemde punten vooral ook aan het Arcus College. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 56
9.2 Personeel In het hoofdstuk personeel wordt beschreven door wie de activiteiten van de P van promotie worden uitgevoerd. Mijn advies is om een extra medewerker aan te nemen bij De Wijk van Morgen voor communicatie en sponsoring. Omdat dit wellicht niet mogelijk is of niet de voorkeur heeft bij een project zoals De Wijk van Morgen waar zoveel mogelijk met stagiaires gewerkt wordt zal ik hieronder twee scenario’s uitschrijven. De een waarbij er een extra medewerker wordt aangenomen, de ander waar alles intern wordt opgepakt door medewerkers of stagiaires. Scenario 1 ‐ Aannemen extra medewerker Wanneer er één extra medewerker wordt aangenomen voor de communicatie en de sponsoring zal dit De Wijk van Morgen extra geld kosten. Dit is daarbij ook het enige nadeel van dit scenario. Het voordeel is dat vele taken uit handen worden genomen van interne medewerkers van de Hogeschool Zuyd, van de organisatie leden van De Wijk van Morgen en van stagiaires die communicatie en sponsoring activiteiten naast hun hoofdopdracht uitvoeren. De taken die deze extra medewerker zal uitvoeren zijn de volgende; - Het opstellen van een sponsorbeleidsplan - Sponsors werven (ook voor promotiemateriaal) - Verantwoordelijk voor PR en Communicatie - Posters maken wanneer nodig (of delegeren naar stagiaires) - Evenementen organiseren - Verantwoordelijk voor het aanmaken en bijhouden van de social media - Teksten schrijven voor persberichten - Zorgen voor het samenstellen van de nieuwsbrieven en brochures Scenario 2 ‐ Intern oppakken Wanneer er niet gekozen wordt voor het aannemen van een extra medewerker zullen alle voorgaande omschreven taken intern opgepakt moeten worden. Het voordeel hiervan is dat de kosten voor de extra werknemer bespaart blijven. Het nadeel is dat interne personen het nog drukker krijgen met communicatie en sponsoractiviteiten. ‐ Sponsoring Het opstellen van een sponsorbeleidsplan zou gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld Gabriël Bergmans. Er zal intern overlegt moeten worden wie de meeste tijd heeft om dit plan op te stellen. De verantwoording van de sponsorwerving zal ook bij deze persoon liggen. Wel kunnen ook de overige medewerkers van De Wijk van Morgen meedoen aan de sponsorwerving, dit zal goed naar hun gecommuniceerd moeten worden. ‐ Verantwoording PR en communicatie Dit zal bij Karina Ratejec en Rob Winthagen komen te liggen. Maar ook dit zal intern overlegt moeten worden aangezien zij beide al vele taken hebben. Onder deze verantwoording hoort ook het schrijven van de teksten voor de persberichten en ervoor zorgen dat de nieuwsbrieven en brochures worden samengesteld Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 57
‐ Posters maken wanneer nodig Het maken van de posters zal door de verantwoordelijke personen van PR en communicatie gedelegeerd moeten worden naar stagiaires die een connectie hebben met de activiteit die plaatsvindt. Wanneer er geen stagiair beschikbaar is zullen deze verantwoordelijke het zelf moeten oppakken. ‐ Evenementen organiseren De evenementen kunnen allemaal georganiseerd worden door studenten die een minor eventmanagement volgen binnen de opleiding Facility Management. Het nadeel is dat deze studenten veel sturing nodig hebben en dat zij maar 10 weken beschikbaar zijn. (wanneer zij eventmanagement 1 én 2 volgen 20 weken) Het is lastig omdat de ene groep dan het draaiboek schrijft en een volgende groep het moet uitvoeren. ‐ Verantwoordelijk voor het aanmaken en bijhouden van de social media Het aanmaken en/of bijhouden van Twitter, Hyves, Linked in etc. kan overgedragen worden aan een stagiaire. Dit moet natuurlijk wel een taak zijn die deze stagiaire naast zijn hoofdopdracht erbij krijgt. Conclusie Omdat beide scenario’s zijn voor‐ en nadelen heeft is het aan de organisatie zelf om te beslissen welk scenario er gekozen wordt. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar scenario 1. In de komende hoofdstukken, het budget en de activiteitenplanning, zal daarom ook uitgegaan worden van scenario 1. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 58
Hoofdstuk 10. Budget In het hoofdstuk budget zal een overzicht te zien zijn van alle kosten die de promotieactiviteiten met zich meebrengen. Kosten (indicatief voor periode van 5 jaar 2009‐2013) Actie Euro (ex. BTW) Nieuwsbrief DWVM 1.000
Onderhoud website 5.000
Productie en publicatie Editie Zuyd M (25x) 12.500
Productie en publicatie Editie Zuyd S (15x) 4.500
Productie en publicatie free publicity (50x) 6.500
Adverteren 40.000
Interne evenementen* Deelname beursen** Merchandise 44.000
Onvoorzien 17.560
Personeelslid *** 96.000
Totaal 5.000
5.000
237.060 *4 keer oplevering a 5.000,‐‐ 4 keer hoogste punt a 250,‐‐ 1 keer eerste steenlegging a 20.000,‐‐ 3 keer eerste steenlegging a 1.000,‐‐ ** Afhankelijk van het aantal beurzen waar aan wordt deelgenomen, doel is voor beurzen te gaan die De Wijk van Morgen niet hoeft te betalen. Hier uitgegaan van 2 kleine betalende beurzen. *** Kosten vallen weg wanneer er van scenario 2 wordt uitgegaan in het hoofdstuk personeel Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 59
Hoofdstuk 11. Activiteitenplan In dit hoofdstuk zal een activiteitenplan plaatsvinden waarin duidelijk te zien is wanneer wat moet gebeuren aan promotie. In dit schema kan zelf in overleg ingevuld worden wie precies wat gaat doen. Allereerst volgt er een doelgroep/middelen matrix, hierin staat overzichtelijk welke communicatie‐ instrumenten voor welke doelgroep inzetbaar zijn.
Middelen Reclame Reclame Pers‐ Posters Website Social Nieuwsbrief Brochuren Persoonlijke Public Direct Doelgroepen TV Radio berichten Media verkoop relations Marketing Partners (ook potentiële) X X X X X X X X X Bezoekers X X X X X X X Studenten X X X X intern Studenten X X extern Medewerkers X X X X X Hszuyd Medewerkers scholen X X X X X X X extern Woningcorporaties X X X Installatiebedrijven X X X Bouwbedrijven X X X Figuur 15; Doelgroepen/middelenmatrix
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 61
Activiteitenplan Jaar Kwartaal Activiteit 1x Nieuwsbrief opstellen en versturen 2010 3 (1 maand door zomervakantie) Hyves en twitter account aanmaken Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden Oproep voor bijhouden beveiligde gedeelte website Brochure 3 maken 2x persberichten opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) 1 bezoek/presentatie op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk. (1 maand door zomervakantie) 4 Uitvoerder Karina Ratejec Stagiaire marketing
Stagiaire marketing
Stagiaire marketing
Stagiaire marketing
Stagiaire marketing
Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding e
Uitnodigingen versturen 10.10.10 1 steenlegging eco/nnect Event studenten Reclame maken 10.10.10 Event studenten Posters maken 10.10.10 Event studenten Het maken van merchandise Event studenten 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Karina Ratejec Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Stagiaire Website up‐to‐date houden Stagiaire Oproep voor bijhouden beveiligde gedeelte website Stagiaire 6x persberichten opstellen en versturen Karina Ratejec Sponsorbeleidsplan opstellen en verantwoordelijke Nog te bepalen aanwijzen Adverteren in Editie Zuyd en mogelijk andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Reclame maken 10.10.10 Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding e
Evenement 1 steenlegging eco/nnect 10.10.10 Event studenten Filmen en fotograferen evenement 10.10.10 en plaatsen op Kresh Tv of intern de website. SB10 congres (promoten De Wijk van Morgen) SB10 studenten 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog Stagiaire niet samenwerken met de wijk. gerelateerd aan opleiding Promotie De Wijk van Morgen tijdens Kennis in bedrijf Stagiaires De Wijk Hogeschool Zuyd van Morgen Promotie De Wijk van Morgen opendag Hogeschool Zuyd Stagiaires De Wijk van Morgen Uitnodigingen versturen voor het evenement Sleutels naar Event studenten een Duurzame Toekomst 21 januari 2011 Voorbereidingen treffen* voor het evenement Sleutels naar Event studenten een Duurzame Toekomst 21 januari Oproep plaatsen deelname Gasterra Award 2011 Stagiaire marketing
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 62
2011 1 2 3 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Reminder versturen voor Sleutels naar een Duurzame Toekomst voor 21 januari. Laatste voorbereidingen treffen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst 21 januari Evenement Sleutels naar een Duurzame toekomst 21 januari Filmen en fotograferen evenement en plaatsen op de website. Reminder sturen over deelname Gasterra Award 2010 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Uitnodigingen versturen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst op 17 juni Voorbereidingen treffen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst op 17 juni Het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst Fotograferen/filmen en op website plaatsen. 1x Nieuwsbrieven opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 2x persberichten opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) 1 bezoek/presentatie op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk (1 maand door zomervakantie) Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Uitnodigingen versturen voor het evenement “oplevering gebouw 2 en 1e steenlegging gebouw 3” Reclame maken voor het evenement oplevering 2/start 3 Voorbereidingen treffen evenement oplevering 2/start 3 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten Student Arcus Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten Student Arcus Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten 63
4 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Reminder sturen evenement oplevering 2/start 3 Reclame maken evenement Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten en Karina Ratejec Laatste voorbereidingen treffen evenement Event studenten Evenement oplevering 2/ start 3 (oktober) Event studenten Filmen/Fotograferen evenement en op website plaatsen Kresh Tv of intern Communicatie gebouw 2 opgeleverd! Nieuwe huisvesting en Event studenten en mogelijkheid om meer bezoekers te trekken. Karina Ratejec Promotie tijdens Kennis in Bedrijf Stagiaires De Wijk van Morgen Uitnodigingen versturen voor evenement Sleutels naar een Event studenten Duurzame Toekomst 20‐01‐2012 Voorbereidingen treffen voor Sleutels naar een Duurzame Event studenten Toekomst 20‐01‐2012 Oproep plaatsen deelname Gasterra Award 2012 Stagiaire marketing Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 64
2012 1 2 3 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Brochure 4 maken Reminder sturen evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst 20‐01‐2010 Laatste voorbereidingen treffen evenement. Evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst 20‐01 Fotograferen/filmen evenement en plaatsen op website Reminder sturen deelname Gasterra Award 2012 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Uitnodigingen versturen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst op 15 juni Voorbereidingen treffen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst op 15 juni Het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst Fotograferen/filmen en op website plaatsen. 1x Nieuwsbrieven opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 2x persberichten opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) 1 bezoek/presentatie op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk (1 maand door zomervakantie) Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Uitnodigingen versturen voor het evenement “oplevering gebouw 3 en 1e steenlegging gebouw 4” Reclame maken voor het evenement oplevering 3/start 4 Voorbereidingen treffen evenement oplevering 3/start 4 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Stagiaire marketing Event studenten Event studenten Event studenten Student Arcus Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten Student Arcus Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan de opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten 65
4 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Reminder sturen evenement oplevering 3/start 4 Reclame maken evenement oplevering 3/start 4 Laatste voorbereidingen treffen evenement Evenement oplevering 3/ start 4 (oktober) Filmen/Fotograferen evenement en op website plaatsen Uitnodigingen versturen voor evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst 20‐01‐2012 Voorbereidingen treffen voor Sleutels naar een Duurzame Toekomst 20‐01‐2012 Promotie Kennis in bedrijf Oproep deelname Gasterra Award 2013 Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten Event studenten Kresh Tv / pers Event studenten Event studenten Stagiaires De Wijk van Morgen Stagiaire marketing Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 66
2013 1 2 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Reminder sturen evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst 20‐01‐2010 Laatste voorbereidingen treffen evenement. Evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst 20‐01 Fotograferen/filmen evenement en plaatsen op website Reminder deelname Gasterra Award 2013 Promoten verhuur/verkoop De Wijk van Morgen 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk 3 Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Uitnodigingen versturen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst op 21 juni Voorbereidingen treffen voor het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst op 21 juni Het evenement Sleutels naar een Duurzame Toekomst Fotograferen/filmen en op website plaatsen. Promoten verhuur/verkoop De Wijk van Morgen 1x Nieuwsbrief opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 2x persberichten opstellen en versturen (1 maand door zomervakantie) 1 bezoek/presentatie op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk (1 maand door zomervakantie) Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Uitnodigingen versturen voor het evenement “oplevering gebouw 4” Reclame maken voor het evenement oplevering 4 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiare marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten Student Arcus Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten Event studenten Student Arcus Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Event studenten Event studenten 67
4 Voorbereidingen treffen evenement oplevering 4 Promoten verhuur/verkoop De Wijk van Morgen 3x Nieuwsbrieven opstellen en versturen Hyves, twitter en linked‐ in bijhouden Website up‐to‐date houden 6x persberichten opstellen en versturen Event studenten Stagiaire marketing Karina Ratejec Stagiaire marketing Stagiaire marketing Karina Ratejec 2 bezoeken/presentaties op onderwijsinstellingen die nog niet samenwerken met de wijk Stagiaire gerelateerd aan opleiding Karina Ratejec Adverteren in Editie Zuyd en mogelijke andere bladen/ tv programma’s/radio (gesponsord) Reminder sturen evenement oplevering 4 Reclame maken evenement oplevering 4 Laatste voorbereidingen treffen evenement Evenement oplevering 4 (oktober) Filmen/Fotograferen evenement en op website plaatsen Promoten verhuur/verkoop De Wijk van Morgen Event studenten Event studenten Event studenten Event studenten Kresh Tv/ pers Stagiaire marketing Tabel 15 : Activiteitenplan communicatie/marketing 2010‐2013 * Voorbereidingen treffen ; draaiboek schrijven/catering regelen/locatie regelen/personeel regelen
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 68
Hoofdstuk 12 Conclusies en aanbevelingen Er is gekeken naar het aantal partners, onderwijsinstellingen, studenten en bezoekers in de jaren 2009 en 2010. Vanuit hier zijn de volgende marketingdoelen opgesteld voor 2013; 1. Samenwerking met partners ‐ In 2013 zullen er 30% meer partners en sponsors uit de regio én euregio bij het project de Wijk van Morgen te betrekken. 2. Participatie onderwijs - In 2013 zullen er 10 onderwijsinstellingen bij het project De Wijk van Morgen betrokken zijn. (op de verschillende leerniveaus) 3. Bezoekers aantrekken - De wijk wil in 2013 jaarlijks 1000 bezoekers (bedrijven, burgers ) uit de Euregio ontvangen die de wijk benutten voor kennisuitwisseling, ‐overdracht en inspiratiebron. 4. Participatie studenten (intern/ extern ) - In 2013 zullen er 10% met bouw en techniek studenten participeren in de wijk. - In 2013 zullen er 50 studenten uit België, Duitsland en Rusland participeren in een internationaal programma van The District of Tomorrow. - In 2013 zullen er 20 Arcus studenten participeren in De Wijk van Morgen. De strategie die hierbij geformuleerd is een strategie waar de klantpartnerschap bovenaan staan. Per doelgroep is de strategie het volgende; ‐ Het onderwijs/ de studenten Het contact met verschillende onderwijsinstellingen van verschillende niveaus zal door medewerkers van De Wijk van Morgen en Hogeschool Zuyd warm gehouden moeten worden door middel van regelmatige persoonlijk contact, het op de hoogte houden van de stand van zaken van het bouwproject, het laten presenteren van stagiaires van De Wijk van Morgen in de klaslokalen om externe studenten warm te maken voor het project en door het uitnodigen van verschillende onderwijsinstellingen op het kantoor van De Wijk van Morgen op Avantis waar ze een presentatie en een rondleiding krijgen om ze op deze manier warm te maken voor het project. ‐ Potentiële partners Het aantrekken van potentiële partners hangt samen met het tevreden houden van de bestaande partners. Dit door middel van het in beeld brengen van de bestaande partners door ze mee te nemen in alle communicatie‐uitingen vanuit De Wijk van Morgen en door het uitnodigen van bestaande en potentiële partners tijdens evenementen/ informatiemiddagen. Op deze manier wordt een partnerschap met De Wijk van Morgen voor potentiële partners als aantrekkelijker gezien. Regelmatig zullen er ook persoonlijke gesprekken gevoerd moeten worden met bestaande partners over hun tevredenheid en zullen er communicatie‐uitingen met daarin de oproep voor nieuwe partners de deur uit moeten gaan. ‐ Bezoekers In de communicatie‐uitingen zal duidelijk moeten blijken dat De Wijk van Morgen ook bezocht kan worden door buitenstaanders als vrijetijdsbesteding, hiervoor zal gepromoot moeten worden. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 69
Promotie Advies promotie Wat? Het is belangrijk dat er een sponsorbeleidsplan opgesteld wordt en dat er een verantwoordelijke voor sponsoring wordt aangewezen. Persoonlijke verkoop voor de doelgroep onderwijs. Onderwijsinstellingen uitnodigen voor een informatiemiddag bij De Wijk van Morgen waar ze een presentatie krijgen en een rondleiding. Onderwijsinstellingen zelf opzoeken in de klaslokalen om de studenten te enthousiastmeren over het project en onderwijsinstellingen uitnodigen voor evenementen. Persoonlijke verkoop voor partners. Het uitnodigen van partners tijdens evenementen en persoonlijk contact houden over de samenwerking van het samenwerkingsverband De website van De Wijk van Morgen goed bijhouden. Ook met het plaatsen van
evenementen zodat men ook via deze weg zich kan aanmelden In kaart brengen van het marktpotentieel van alle partners. Persberichten sturen naar pers en bedrijven als Kresh Tv om hun te enthousiastmeren over het project waardoor hun wellicht zelf komen filmen Het beveiligde gedeelte op de website van De Wijk van Morgen goed bijhouden door ook oproepen naar alle belanghebbende te sturen om er nieuwe informatie op te plaatsen Public relations zal gebruikt moeten worden om onder andere contact met de pers warm te houden. Wat hier ook onder valt zijn de trend buzz marketing en virale marketing. Dit betekent mond‐tot‐mond reclame creëren mondeling en digitaal zodat mensen automatisch ambassadeur worden voor het project Live communication, oftewel evenementen als communicatie instrument inzetten is zeer belangrijk. Denk aan beurzen zoals Nederland Duurzaam 2010 of SB10 Het maken van brochure 3 en 4 waarin de partners beter vermeld staan en waarin gecommuniceerd wordt dat De Wijk van Morgen onderdeel wordt van Ribuilt Het vermelden van de partners in de nieuwsbrieven die gemaakt worden Belang ++ Doelkoppeling Waarom? Doel 1 ++ Doel 2,3,4 en 5 ++ Doel 2,3,4 en 5 ++ Doel 1 Stagiaires gerelateerd aan onderwijs Ludo Kockelkorn ++ Doel 1 tot 6 Stagiaire ++ + Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Wekelijks Stagiaire marketing September 2010 Karina Ratejec 1 keer per maand + Eigen belang Stagiaire 1 keer per maand + Doel 1 tot 6 Karina Ratejec On‐going + Doel 1 tot 6 Stagiaire 5 keer per jaar + Doel 1 Stagiaire + Doel 1 Karina Ratejec September 2010 en 2011 On‐going Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn Wie? Wanneer? / frequentie Te bepalen door De September 2010 Wijk van Morgen Ludo Kockelkorn 2 bezoeken per kwartaal 2 bezoeken per kwartaal On‐going 70
Reclame op tv voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen Reclame op de radio voor De Wijk van Morgen proberen gesponsord te krijgen Promofilmpjes maken met een set van Kresh Tv na het volgen van een workshop Posters maken wanneer er belangrijk evenementen plaatsvinden op De Wijk van Morgen. Het aanmaken en bijhouden van “social media” als Hyves, Twitter en Linked in +‐ +‐ +‐ +‐ Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Doel 1 tot 6 Karina Ratejec Karina Ratejec Justine en Boy Stagiaire +‐ Doel 1 tot 6 Stagiaire Merchandise is ook te adviseren voor De Wijk van Morgen. Vlaggen voor rondom het +‐ terrein en flyers en bijvoorbeeld pennen voor op beurzen/congressen te staan Gebouw 2 als marketing instrument is ook een belangrijk onderdeel van promotie. +‐ Wanneer eco/nnect gebouwd is zal hier het kantoor plaatsvinden en zal hier ruimte zijn om te presenteren en exposeren. Doel 1 tot 6 Stagiaire On‐going On‐going September 2010 Wanneer evenement is September 2010 en on‐going September 2010 Doel 1 tot 6 n.v.t September 2011 Personeel Voor het personeel zijn er twee scenario’s die De Wijk van Morgen kan kiezen. De eerste mogelijkheid is om alle marketing activiteiten intern op te pakken met de medewerkers van De Wijk van Morgen, de medewerkers van Hogeschool Zuyd die betrokken zijn en de stagiaires die op dat moment beschikbaar zijn. Op deze manier kost het niet veel geld om de dingen op te pakken. Het nadeel hiervan is wel dat men het nog drukker krijgt dan gewoonlijk. Het tweede scenario is om een extra medewerker aan te nemen die alle benoemde taken die bij promotie beschreven staan op zich neemt of vanuit zijn/haar taak delegeert naar andere. Budget Het kost €237.060 om alle marketingactiviteiten uit te voeren die ik adviseer, het is daarom ook belangrijk om zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. De organisatie zal zelf moeten beslissen hoever ze willen gaan qua kosten over de beslissingen in promotie en personeel.
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 71
Bronnenlijst Websites -
-
www.dewijkvanmorgen.nl www.venlogreenpark.nl www.aviationvalleybusinesspark.nl www.duurzaamtechniek.nl http://www.cofely‐gdfsuez.nl/nl/markten/gebouwen/ruimtemanagementsysteem.html http://www.plasticheroes.nl http://heerlen.groenlinks.nl/verkprog06 http://www.bespaarenverdien.nu/ https://portal.prvlimburg.nl/esubsidie/page.jsp?ref=beo www.antwoordvoorbedrijven.nl www.energiegids.nl http://www.limburger.nl www.energielabel.nl www.b2bcontact.nl/marketing www.syntens.nl/artikelen/artikel/een‐marketingstrategie‐geeft‐uw‐ondernemening‐richting http://www.karelgreenen.nl/01/4‐stappen‐naar‐een‐krachtige‐marketing‐strategie/ www.ubeon.be/nl/node/78 Boeken -
Grondslagen van de marketing – Dr. Prof. Bronislaw Verhagen Zo maak je een marketing plan – Flip de Groot en Niko van der Sluijs Dienstenmarketingmanagement – De vries jr. & Van Helsdingen Basisboek Methoden en Technieken – Baarda en de Goede Bezochte projecten -
Centrum Duurzaam Bouwen - Kamp C Overig - Businessplan De Wijk van Morgen ‐ Gabriël Bergmans 2006 - Kalenderjaar 2009 - EIS‐ euregio_Maasrijnincijfers 2007.pdf - Strategisch trendrapport provincie Limburg ‐ Persbericht “Marketresponse 2007 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 72
Bijlagen 1. Plan van aanpak 2. Organisatiestructuur 3. Overzicht van sponsors en partners 4. Onderwijsinstellingen in regio Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 73
Bijlage 1. Plan van aanpak Plan van aanpak De Wijk van Morgen Naam: Maud Romeijn Datum: 24‐02‐2010 Stagedocent: Frits van der Kolk
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 74
Inhoud Inhoud ....................................................................................................................................... 75 1. Achtergronden .................................................................................................................... 76 2. De Stageopdracht ............................................................................................................... 77 3. Stage activiteiten ................................................................................................................ 79 4. Grenzen en Randvoorwaarden ........................................................................................... 80 5. Producten ............................................................................................................................ 82 6. Kwaliteitsbewaking ............................................................................................................. 83 7. Organisatie ......................................................................................................................... 83 8. Planning .............................................................................................................................. 84 9. Kosten en Baten .................................................................................................................. 84 10. Risico’s ................................................................................................................................ 85 Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 75
1. Achtergronden Hogeschool Zuyd is een Euregionale kennispoort. Zij wil haar kennis delen en vermenigvuldigen door kennisrelaties met haar omgeving op te bouwen. De hogeschool doet dit door de inrichting van expertisecentra. Een expertisecentrum is een ontmoetingsplaats voor Hogeschool Zuyd en bedrijven en instellingen. De hogeschool kent de volgende zes expertisecentra: ‐ Creative City ‐ Gebouwde Omgeving ‐ ICT ‐ Ondernemen ‐ Quality of Life ‐ Technology & Design Ik zal werkzaam zijn bij het expertise centra Gebouwde Omgeving. Dit expertise centra is bezig met verschillende projecten waaronder De Wijk van Morgen. De Wijk van Morgen De Wijk van Morgen is een duurzame wijk. Hier worden vier energiezuinige en slimme gebouwen ontwikkeld, gerealiseerd, geëxposeerd en geëxploiteerd. Deze vier gebouwen zijn onder te verdelen in thema’s te weten; wonen en werken, zorg en wonen, wijk en energie én wijk en mobiliteit. Naast deze gebouwen wordt ook een duurzame publieke ruimte ingericht. De duurzaamheid is mogelijk door het gebruik van nieuwe technologieën. In samenwerking met studenten van Hogeschool Zuyd worden gebouwen ontworpen die passen binnen het thema ‘duurzaam wonen’. Er wordt bijvoorbeeld in de eigen energiebehoefte voorzien door zelf zorg te dragen voor het opwekken van energie. Begin 2006 hebben Bert Schroën (faculteitsdirecteur Bouw) en Rob Ruijgrok (faculteitsdirecteur Techniek) van Hogeschool Zuyd de ambitie uitgesproken om een “Research‐ en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie” te realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis. Doel van dit centrum is een leer‐ en onderzoeksomgeving voor studenten te creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Het centrum wordt dé demonstratieomgeving voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Bedrijven en studenten werken samen aan aansprekende projecten, steeds gebruik makend van de laatste stand van de techniek. Nieuwe productideeën zullen in deze omgeving ontstaan, die in samenwerking tussen bedrijven, Hogeschool Zuyd en andere kennisleveranciers binnen de Euregio verder ontwikkeld worden. Als locatie is het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis gekozen. Avantis is een logische keuze: het profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologie‐
georienteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkelingen van ideeën en toepassingen van energie in het bijzonder. Ook de Oostelijke Mijnstreek als zodanig heeft Nieuwe Energie als een speerpunt benoemd. En het, letterlijk, grensoverschrijdend karakter van Avantis past uitstekend bij de Euregionale ambitie van het project. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 76
Organigram SB10 congres Een ander project is het congres SB10, een congres dat in oktober 2010 zal plaatsvinden en zal gaan over duurzaam bouwen. Het congres is bijzonder omdat het drie dagen duurt en plaatsvindt in Maastricht, Aken en Luik. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 77
2. De Stageopdracht Mijn stageopdracht komt vanuit het expertise centrum Gebouwde Omgeving van de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Het expertise centrum is bezig met veel verschillende projecten. Ik zal mij bezighouden met De Wijk van Morgen en het congres SB10 die in de achtergrond staan beschreven. Opdracht De Wijk van Morgen Voor deze wijk zijn door verschillende mensen enkele doelen en plannen opgesteld. Deze plannen zijn echter zeer verouderd. 18 juni 2010 zullen er 5 plannen klaar moeten zijn, namelijk een businessplan, een marketingplan, een communicatieplan, een verkoopplan en een evenementenplan. Deze vijf plannen worden door verschillende studenten opgepakt. Mijn taak is het schrijven van het marketingplan én het evenementenplan. In het marketingplan komt vooral de marketingcommunicatiemix naar boven en in het evenementenplan de evenementen die plaatsvinden en hoe De Wijk van Morgen hier op in kan spelen. Ook zullen hierin draaiboeken verwerkt worden van eerder gehouden evenementen Hierbij zal een goede afstemming moeten plaatsvinden tussen de andere studenten en hun plannen. Wat ik verder zal regelen zijn informatieborden over het eerste gebouw van De Wijk van Morgen. Hier komen bijzonderheden van het eerste gebouw op te staan. Deze zullen er moeten komen in vijf verschillende talen; Nederlands, Engels, Duits, Frans en Russisch. Opdracht SB10 Voor het congres Sb10 werk ik mee als lid van het organiserende comité. Onder begeleiding van Niels Klinkhamer, die professional congres organisator is werk aan verschillende uitvoerende opdrachten. Zelf begeleid ik weer vijf studenten die SB10 als reallife project hebben toegewezen gekregen tijdens hun minor. Onder deze vijf studenten en mezelf worden taken verdeeld. Ik fungeer voor de studenten en Niels Klinkhamer en de opdrachtgever als contactpersoon. Mijn concrete taken voor SB10 zijn ; - Contactpersoon zijn tussen opdrachtgever, Niels Klinkhamer en de studenten - Het begeleiden van de studenten - Verantwoordelijkheid over de begroting - Verantwoordelijkheid over de planning - Verantwoordelijkheid over de mailinglijst - Sponsoring Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 78
3. Stage activiteiten ‐ Voorbereiding • Voorlichting door Bureau Externe Betrekkingen (zie sheets op blackboard cursus Bureau Externe Betrekkingen//stages jaar 3 en 4/handboeken en www.Raaaaaaak.nl) • Onderwijs en Examenregeling (OER) • Solliciteren • Voorstel stageplaats • Stagecontract • Toewijzing stagedocent ‐ Uitvoering Zie hoofdstuk stage opdracht De verder uit te voeren verplichtte activiteiten vanuit school tijdens de stage zijn; • Weekstaten • Bijdrage werkveldenmap • Beoordelingsformulier ( de laatste twee hebben ook al betrekking op het evaluatie‐gedeelte) ‐ Evaluatie De evaluatie zal plaatsvinden door het stagebedrijf en door school. Een evaluatie zal ongeveer op de helft van de stage plaatsvinden en tegen het einde. Op de stageplaats en/of op school kunnen deze tussentijdse evaluaties mondeling plaatsvinden in de vorm van feedback gesprekken over je werkprestaties en eventueel ingeleverde stukken. Aan het einde van de stage zal dit ook in de vorm van een gesprek zijn en waarbij dus ook een eindoordeel plaatsvindt (assesment). Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 79
4. Grenzen en Randvoorwaarden Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken personen; De stageverlenende organisatie • formuleert een stageopdracht of kernactiviteiten voor aanvang van de stage. Deze stageopdracht moet als beroepstaak/authentieke taak – of onderdeel daarvan ‐ betiteld kunnen worden; • maakt met de stagiair afspraken over de leerbewijzen/producten die de stagiair aan het einde van de stage aan het de organisatie oplevert en die tevens dienen als leerbewijs voor de assessoren; • maakt met de stagiair afspraken over werktijden en overige arbeidsvoorwaarden en legt deze afspraken in een stagecontract vast. De stagementor • neemt via de student kennis van het handboek stage; • schept voorwaarden voor de opdracht(en) uit het handboek stage; • geeft daar waar nodig informatie over de stageopdracht of kernactiviteit; • zorgt voor een introductieprogramma; • neemt deel aan stagebezoeken; • maakt kennis met de stagedocent; • houdt wekelijks een voortgangsgesprek met de stagiair en stuurt zonodig de stageopdracht(en) of kernactiviteit bij; • geeft de stagiair tussentijds feedback. De student maakt hier een aantekening van; • is assessor aan het eind van de stage; • evalueert de stage middels het digitale evaluatieformulier op www.hszuyd.nl/stages/fm/mentoren >>http://www.hszuyd.nl/view_form.jsp?content=94380 2009‐2010 mentorversie De stagiair • voldoet aan de stage instroomeis (zie OER); • maakt aan de hand van zijn voorkeur, de competentiekaart en het gesprek met de SLB begeleider een keuze voor een authentieke taak; • maakt gebruik van het actuele stageaanbod van Bureau Externe Betrekkingen (www.raaaaaaak.nl) of werft zelfstandig een stageplaats; • solliciteert bij het stagebiedende bedrijf; • informeert de stagementor van de organisatie over de inhoud van dit handboek; • formuleert in samenspraak met de mentor en studieloopbaanbegeleider zijn stageopdracht(en) of kernactiviteit(en); • levert een voorstelformulier stage in; • draagt zorg voor een, door alle partijen, ondertekend stagecontract; • legt een plan van aanpak voor aan de mentor en stagedocent; • geeft a.d.h.v. het plan van aanpak ook aan op basis van welke leerbewijzen het assessment gaat plaatsvinden; • neemt direct nadat zijn stagedocent bekend is gemaakt telefonisch contact op met zijn stagedocent; • neemt deel aan een wekelijks overleg met de mentor; • neemt deel aan de terugkomdagen van de opleiding; • verstuurt wekelijks de weekstaten naar de mentor en naar de stagedocent; • zorgt voor het tijdig aanleveren van leerbewijzen t.b.v. het assessment; • voert de opdracht(en) uit het handboek stage uit; Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 80
•
•
•
neemt deel aan het begin‐ en/of tussentijds stagebezoek en aan het eind stagebezoek; de stagiair vervult hierbij de rol van voorzitter en communiceert na afloop de gemaakte afspraken met mentor en docent; verstuurt per e‐mail de werkveldenmap naar Bureau Externe Betrekkingen in de laatste week van de stage; evalueert de stage middels digitale evaluatieformulier op infonet/Faculteit Facility Management/Bureau Externe Betrekkingen/stages/evaluatie stages nieuwe curriculum 2009‐
2010 studentversie De stagedocent • oriënteert zich op de stageplaats; • belt bij aanvang van de stage de mentor en besluit in samenspraak met de mentor of hij een begin stagebezoek aflegt, of daarvoor in de plaats een tussentijds stagebezoek aflegt; • keurt het plan van aanpak en de daarin vermelde op te leveren producten, die als leerbewijzen gaan dienen, goed. • neemt de weekstaten door en neemt contact op indien hij, de stagiair of de mentor dat wensen; • bewaakt het niveau van de stage, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin; • neemt deel aan de terugkomdagen; • kan als vakinhoudelijk docent worden geraadpleegd door alle stagiairs; • evalueert de stage; • is assessor aan het einde van de stage; • levert de assessmentbeoordeling in bij Bureau Onderwijs; • vult namens de assessoren de competentiekaart van de student in en levert de originele competentiekaart samen met de assessmentbeoordeling in bij Bureau Onderwijs • evalueert de stage middels digitale evaluatieformulier op infonet/Faculteit Facility Management/Bureau Externe Betrekkingen/stages/evaluatie stages nieuwe curriculum 2009‐
2010 docentversie Studieloopbaanbegeleider • ondersteunt de student bij zijn keuze voor een stageplaats a.d.h.v o.a. de competentiekaart; • ondersteunt de student met het indienen van het voorstelformulier stage. Profielteam • beoordeelt stageopdracht; • wijst stagedocent toe. Bureau Externe Betrekkingen • geeft informatie en voorlichting aan studenten over de verschillende procedures die gelden tijdens de stage; • onderhoudt relaties met stageverlenende organisaties en benadert deze om stagewensen te inventariseren; • biedt stageopdrachten aan voor belangstellende studenten; • beoordeelt binnengekomen opdrachten (in samenwerking met het profiel) op kwaliteit in het kader van de doelstellingen van deze stage; • organiseert de terugkomdag(en); • verzorgt de noodzakelijke schriftelijke informatie naar zowel student, stagedocent als mentor; • organiseert en analyseert evaluaties van zowel student, stagedocent als mentor; • is aanspreekpunt in probleemsituaties. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 81
5. Producten De concrete producten die ik tijdens de stage zal maken zijn de volgende : 1. Plan van Aanpak Hierin wordt eigenlijk de rode draad voor de hele stage (opdracht) in weergegeven. 2. Weekstaten Elke week zal er een weekstaat naar school (stagedocent) worden gestuurd met daarin vermeld welke activiteiten er zijn uitgevoerd op welke dagen. Hierbij wordt tevens aangegeven in welke mate ik tevreden ben over de uitgevoerde activiteiten. Verder wordt er in de weekstaat ook vermeld naar evaluatiemomenten (gesprekken) met de stagedocent. 3. Tussentijdse gesprekken Ik zal tijdens de stage tussentijdse gesprekken voeren met mijn stagedocent. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden tussen de stagedocent, de stagementor en mijzelf. Hiervan zal ik een kort verslag maken die in de weekstaten worden vermeld. 4. Eindproduct / leerbewijzen ‐ Marketingplan de Wijk van Morgen ‐ Evenementenplan de Wijk van Morgen ‐ Organisatie van Sb10 5. Werkveldenmap document Aan het eind zullen we een omschrijving van de stageplek geven, en de opdrachten die we hebben uitgevoerd voor de werkveldenmap. Dit kunnen leraren en andere studenten inzien. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 82
6. Kwaliteitsbewaking ‐ Controles en terugkoppelingen Zoals voorgaand gezegd, zullen er tussentijds controles en terugkoppelingen worden gemaakt met de stagedocent. Hij zal gemaakte stukken van het verslag bekijken en hier feedback op geven. Maar ook zal er moeten worden teruggekoppeld naar de stagementor/opdrachtgever. Dat is in dit geval Ludo Kockelkorn. Hij zal ook tussentijds willen controleren of ik nog op planning zit en goed werk lever. ‐ Terugkoppeling naar de literatuur Het is belangrijk om de informatie ook uit te bestudeerde literatuur te halen. Voor het schrijven van het marketingcommunicatieplan en het businessplan zal ik zeker literatuur bestuderen. Denk aan marketingcommunicatiestrategie van Floor van Raaij. ‐ Plannen Een planning maken is een belangrijk instrument om de opdracht tot een succes te maken. Deze moet dan ook nauwkeurig in de gaten worden gehouden om te zien of alles nog op schema ligt. 7. Organisatie Er zijn verschillende partijen betrokken tijdens dit project, namelijk de Hogeschool Zuyd, waarbij ik ondersteuning krijg van mijn stagedocent en het expertise centrum Gebouwde Omgeving waar ik ondersteuning kan krijgen van Ludo Kockelkorn. Schematisch ziet het als volgt uit. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 83
8. Planning Datum (2010) 08 februari 09 februari 10 februari 11 februari 14.00 12 februari Activiteit Start stage Bezoeken van het congres SUN project, Luik Schrijven plan van aanpak Literatuur bestuderen marketingcommunicatiestrategie Floor van Raaij
Literatuur bestuderen marketingcommunicatiestrategie Floor van Raaij
Afspraak Niels Klinkhamer over SB10 congres Literatuur bestuderen marketingplan Opzet maken van het plan. Het zoeken van interessante meetings/events om te bezoeken 23 februari Afspraak Ludo, concrete opdrachtformulering 24 februari Het aanpassen van het plan van aanpak. Eerste gesprek Stagedocent Frits van der Kolk. Het opstellen van een evenementenagenda. Schrijven van marketingplan en evenementenplan de Wijk van Morgen. Regelen van informatiebordjes voor gebouw 1 in vijf talen. Bezoek Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen Maart 3 maart 11 maart April,mei,juni 18 juni Bezoek Centra Duurzaam bouwen Verder schrijven van marketingplan/ evenementenplan. Voorbereiden voor eindpresentatie Eindpresentatie 02 juli Rond 5 juli Afronding stage. Assesment stage 2 Parallel aan deze planning lopen de taken voor SB10 Het is een werkend document en zal steeds aangepast worden als er aanvullingen zijn. Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 84
9. Kosten en Baten Ik zal vijf dagen stage lopen. De tijden van de dagen zijn van half 9 tot half 5/vijf uur. Dit kost me daarom zo’n 40 uur in de week. Verder zullen er onkosten gemaakt worden met telefoneren en met het kopiëren en printen van bestanden. Ik zal dit voor mezelf bijhouden voor eventuele vergoeding op het einde. En voor mijzelf zal deze stage een hele leerervaring zijn. 10. Risico’s Interne risico’s Risico Ziekte korter dan 1 week langer dan 1 week Tijdgebrek Slechte planning Een definitieve deadline kan door omstandigheden niet behaald worden Onvoldoende kennis/niveau bij stagiaires Onvoldoende motivatie bij stagiaires Stagiaires en collega’s kunnen of willen niet met elkaar samenwerken Kans Groot Klein Gemiddeld Klein Klein Effect Klein Groot Gemiddeld Groot Groot Klein Klein Gemiddeld Groot Groot Groot Maatregelen Wanneer bepaalde dingen niet behaald zullen worden door ziekte, tijdgebrek of slechte planning zal dit direct aangegeven worden zodat de deadline hoe dan ook gehaald wordt door bijvoorbeeld het inzetten van nog een stagiaire of dat iemand van de organisatie een bepaald deel overneemt. Wanneer de kennis niet voldoende is kan er aan de medewerkers van de Wijk van Morgen/ Ribuilt altijd hulp vragen. Wanneer ik niet gemotiveerd ben en daarom taken niet goed verricht of wanneer ik niet goed kan samenwerken met collega’s moet ik dit direct aangeven aan de stagementor en stagedocent. Externe risico’s Risico Onvoldoende tijd voor besluitvorming Onvoldoende medewerking van de stagementor Onduidelijke projectgrenzen Kans Klein Klein Klein Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn Effect Groot Groot Groot 85
Bijlage 2. Organisatiestructuur De Wijk van Morgen36 36
http://www.dewijkvanmorgen.nl/files/521/organigram2+dwvm.bmp Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 86
Bijlage 3. Overzicht partners en sponsors De Wijk van Morgen 1. Initiatiefnemers a. HsZuyd b. Avantis GOB 2. Subsidievertrekkers a. Provincie Limburg b. Senter Novem c. SVB Agenstschap NL d. EOS‐ deom e. Ministerie van VROM
f. LIOF g. Gemeente Heerlen 3. Partners / Onderwijs a. Arcus b. Herle college c. SWV Bouwopleidingen d. SVOPL e. LVO 4. Partners a. Caubergh‐Huygen b. TNO c. ECN d. Stg DEWP e. AM Energy 5. Partners / media a. TV Limburg b. Media Mens 6. Partners / woningcorporaties a. Hestia b. Woonpunt c. Wonen Limburg 7. Partners / bouwbedrijven a. Laudy b. Gubbels Bouw c. Jongen 8. Partners/ installatiebedrijven a. Imtech b. Cofely c. Thissen d. Dassen Eurostroom e. Burgers Ergon f. HVL 9. Sponsoren (via nader de definiëren sponsorpakket) 10. Leveranciers (via nader te definiëren voorwaarden) Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 87
Hogeschool Zuyd
LVO
Avantis
Woonpunt
Cauberg-Huygen
Creatieve Energie
Herle College
Fundeon
Arcus College
BOZ
Technocentrum Zuid-Limburg
Provincie Limburg
Gemeente Heerlen
Hestia Groep
Wonen Limburg
Senter Novem
AM Energy
SVOPL
ECN
GBRL-procesmanagement
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn NV Industriebank Liof
PRC
TNO
CroonenGilissen
88
Gubbels Bouw BV
Imtech
Laudy Bouw
Cofely
Dreessen architecten
Rabobank
Deloitte
Intercession
Thissen
Dassen Eurostroom
HVL
Mediamens
Bouwbedrijven Jongen
Burgers Ergon
Van Laar Bouwdiensten
AON
Janssen Landgraaf
TV Limburg
Sita
Mavotrans
Mammoet
OBCS
Gasterra Transitie Jaarprijs 2009
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 89
Limburg 2030
Sustainable Energy Europe Campaign
Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 90
Bijlage 4. Onderwijsinstellingen in de regio Nederland ‐ Provincie Limburg Maastricht Universiteit Maastricht Taal en cultuur Gezondheidszorg Economie Gedrag en maatschappij Recht Natuur Liberal Arts & sciences Hogeschool Zuyd Maastricht Academie Beeldende Kunsten Maastricht ICT Academie van Bouwkunst Sociale studies Academie Verloskunde Maastricht Toneelacademie Conservatorium Maastricht Hoge hotelschool Internationale Communicatie Onderwijs Leeuwenborgh opleidingen Maastricht Zorg en welzijn Economie Techniek Toerisme Handel Heerlen Open Universiteit Heerlen Cultuur Informatica Financieel Milieu en duurzaamheid Management en economie Onderwijswetenschappen Marketing en communicatie Overheidsmanagement Personeelsmanagement Psychologie Organisatie, management en logistiek Rechten HogeschoolZuyd Facility management Gezondheid en zorg Gezondheid en Techniek ICT Onderwijs Techniek Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 91
Bouw Life sciences Arcus college Heerlen Administratie en handel Horeca en toerisme Gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn Techniek Sittard/ Geleen Hogeschool Zuyd Sittard People and business Management Arbeid en recht Commercieel Management Sociale studies HEAO Financieel Management ICT Fontys Hogeschool Gezondheidszorg Mens en maatschappij Lerarenopleiding Sport Gilde opleidingen Zorg en welzijn Eindhoven Universiteit TU Eindhoven Bouwkunde Civiele techniek Elektrotechniek Geschiedenis Informatica Werktuigbouwkunde Technische bedrijfskunde Electrical engineering Technische innovatiewetenschappen Hogeschool NCOI Bedrijfskunde Projectmanagement Management Personeelsmanagement Psygologie en coaching Support en binnendienst Financieel management Facilitair management ICT Inkoop, kwaliteit en logistiek Talen Communicatie Marketing en sales Recht Beveiliging Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 92
Detailhandel Bouwkunde en architectuur Bank en verzekeringen Sport, recreatie en toerisme Vastgoed Fontys hogescholen Bedrijfsmanagement en logistiek Economie, marketing en rechten Engineering Gezondheidszorg ICT Lerarenopleidingen Media en communicatie Mens en maatschappij Natuurwetenschappen Roermond Gilde opleidingen Economie Techniek Hospitality en welness Zorg en welzijn Weert Gilde opleidingen Economie Zorg en welzijn Venlo Fontys Hogeschool Venlo Bedrijfsmanagement en logistiek ICT Lerarenopleiding Engineering Economie, marketing en recht Gilde opleidingen Economie Hospitality en welness Techniek Zorg en welzijn Venray Gilde opleidingen Economie Zorg en welzijn Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 93
België ‐ Provincie Limburg Hasselt Universiteit Hasselt Geneeskunde Wetenschappen Rechten Verkeerskunde Bedrijfseconomische Wetenschappen Informatietechnologie Provinciale hogeschool Limburg Accountancy‐fiscaliteit Marketing Interieurarchitectuur Ergotherapie Architectuur Pop & Rock Kinesitherapie Financiën en verzekeringen Bedrijfsvertaler‐tolk Rechtspraktijk Logistiek Management Grafisch ontwerp Lerarenopleiding Groenmanagement Medical Management Assistant Verpleegkunde Vrije kunsten Biotechnologie Vroedkunde XIOS Hogeschool Limburg Bouwkunde Elektramechanica Elektronica‐ICT Nucleaire technologie Milieutechnologie Onderhoudstechnologie Bedrijfsmanagement Communicatiemanagement Journalistiek Lerarenopleiding Sociaal‐agogisch werk Genk Hogeschool Media en design academie Televisie‐film Animatie Communicatie en Multi mediadesign Grafisch ontwerp Fotografie Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 94
Provincie Luik De Universiteit van Luik (Université de Liège) Geneeskunde Diergeneeskunde Psychologie & pedagogische wetenschappen Toegepaste wetenschappen Criminologie Bedrijfskunde HEMES Techniek Economie Lerarenopleiding Geneeskunde Haute Ecole de la Ville de Liège Duitsland ‐ Regio Aken Aken Universiteit Aken RWTH Economie Geneeskunde Filosofie Elektrotechniek Techniek en technische materiaalwetenschappen Mechanica Bouwkunde Architectuur Natuurwetenschappen Wiskunde en informatica Civiele techniek Werktuigbouwkunde Keulen Universiteit Albertus Magnus Universität Köln Rechten Economische en sociale wetenschappen Geneeskunde Wiskunde en natuurwetenschappen Filosofie Antropologie Fachhochschule Köln Toegepaste sociale wetenschappen Cultuurwetenschap Automotive systems en productie Bouwkunde Information sciences and communication Economie en bedrijfswetenschappen Civiele techniek en milieutechnologie Informatie, media en elektrotechniek Process engineering, energy en mechenical systems Computer science en engineering sciences Deutsche sporthochschule Koln Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 95
Hochschule für Musik Köln Conservatorium Kunsthochschule für Medien Katholische Fachhochschule NRW Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Administratie Strategisch marketingplan 2009 tot 2013 ‐ Maud Romeijn 96
Download